Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1991 » Pagina 212-217

Jaarverslag 1990 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 58e bundel, pagina 212-217.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1991.
Auteur: F.P.M. Brieffies.

De zorg voor het verkrijgen van een volledige bezetting van het secretariaat heeft in 1991 veel aandacht gekregen. Zodra duidelijk werd dat de heer Molenaar niet meer als intendent zou terugkeren is begonnen met de sollicitatieprocedure voor een nieuwe intendent. Deze procedure, die eind mei startte met het plaatsen van een advertentie in alle edities van het Noordhollands Dagblad, heeft uiteindelijk geleid tot de benoeming van de heer D.D.R.-Daan-Meijer. Hij heeft met ingang van 1 oktober zijn taak met voortvarendheid aangepakt.
Wel moet echter worden gerealiseerd dat tot 1 oktober het secretariaat slechts gedeeltelijk kon worden bemand. Dat toch de noodzakelijke werkzaamheden werden verricht is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van mevrouw De Wijs-Keune en de inbreng van de bestuursleden, met name van de voorzitter.
Eind van dit jaar is een inventarisatie gemaakt van de hoeveelheden van de uitgaven van het historisch genootschap die nog in het Timmermansgildehuis aanwezig waren. Deze inventarisatie van jaarboeken, delen uit de Stolphoevereeks, toneelstukken en ook enkele uitgaven die niet door het genootschap zijn uitgegeven zoals “De Speelwagen”, heeft geleid tot het bestuursbesluit tot verkoop van deze uitgaven. Wel blijven van elke uitgave twee exemplaren bij het Genootschap. Inmiddels zijn de leden via een bekendmaking in het Mededelingenblad tot aankoop van deze uitgaven in de gelegenheid gesteld.

De leden

Het ledenbestand van het Genootschap ontwikkelde zich in 1991 op de volgende wijze:

ingeschreven per 31-12-1989 bij af per 31-12-1990
- gewone leden 3021 125 152 2994
- gemeenten en waterschappen 36   5 31
- bedrijven, verenigingen, andere instellingen 99   3 96
- ruilleden 39   5 34
----- ----- ----- -----
totalen 3195 125 165 3155

In het achter ons liggende verenigingsjaar verloren wij ook leden door overlijden. Wij ontvingen bericht van het heengaan van de dames en heren: G. Visser-Groot (Beemster), T. Koster-Schaak (Schellinkhout), A. Dekker (Colmschate), L.J. van der Toolen (Voorhout), C.J. Buishand (Bergen), N. Harterink-Scheer (Zwitserland), M. Koolhaas-Donker (Twisk), A. Minnersma-Gootjes (St. Pancras), J. Spaander (Bilthoven), J. Nierop (Broek in Waterland), J.H. Back-Schell (Renkum), J. Moeijes (Schagen), C.L.Th. Veenhuijzen (Beemster), Th. Laan (Hoorn), A. van Ammers (Amsterdam), P. Velzeboer (Monster), K. Silver (Santpoort), H.J. Kollis (Berkhout), W. Berkhout (Wognum), J. van Strien (Enkhuizen), J. Westra (Warmenhuizen), H. Somberg (Enkhuizen), H. Krijgsman (Hoorn), T. Velzeboer-Visser (Hoorn), P. Raat (Bergen), S.E. Engel (Nibbixwoud), A. den Hartog-Ven (Hoorn), C. Druif (Castricum), mevr. C.J. de Heer (Alkmaar), M. Posch-Kramer Glijnis (Stompetoren), A. Wiering (Hoogkarspel), mevr. A.P.M. Klaver (Opmeer), JJ Brugman (Anna Paulowna).
Wij gedenken hen met dankbaarheid.
Theodorus - Dick - Laan overleed op 12 september 1991. De heer Laan werd 68 jaar. Hij was lid van de gemeenteraad van Venhuizen, van provinciale staten van Noord-Holland, van de KVP-fractie in de Tweede Kamer. Van 1966 tot 1978 was hij gedeputeerde. Hij heeft mede door zijn stimuleren van de ruilverkavelingen in West-Friesland veel betekend voor met name de agrarische bevolking in ons gebied.
Op 31 maart 1991 overleed Aaf Klaver (83). Van 1956 tot 1977 diende zij “Oud West-Friesland” als bestuurslid;tweede secretaresse en voorts beheerde zij - tot de komst van een intendent in 1970 - de ledenadministratie. Bij haar afscheid werd zij benoemd tot erelid.

Doel en middelen

Een historisch besluit voor het Genootschap was de beslissing van de Algemene Vergadering tijdens de voorjaarsstreekmiddag op 12 mei om de statuten aan te passen. De wijziging van de statuten bleek noodzakelijk om als vereniging ontvankelijk te worden verklaard in bezwaar- en beroepszaken bij de administratieve rechter. Het doel van het historisch genootschap is daarom uitgebreid met het doel het historisch en landschappelijk aanzien van het werkgebied, met de daartoe behorende roerende en onroerende goederen, alsmede de Westfriese Omringdijk, te beschermen en zoveel mogelijk voor het nageslacht in de oorspronkelijke staat te bewaren. Ook werd in deze statutenwijziging het werkgebied van de vereniging gewijzigd. Het werkgebied omvat nu het door de Westfriese Omringdijk omsloten gebied, de Westfriese Omringdijk zelf en het grondgebied van de aan de buitenzijde van de Westfriese Omringdijk gelegen en daaraan grenzende gemeenten, alsmede het grondgebied van de gemeente Wieringen.
Ook in 1991 was het Genootschap aanwezig op de Westfriese Flora in Bovenkarspel. Aan onze presentatie daar heeft een twintigtal leden onder leiding van de heer Schuijtemaker meegewerkt.
Naar aanleiding van een verzoek van de gemeente Opmeer om zitting te nemen in een samen te stellen monumentencommissie van deze gemeente heeft het Genootschap een inventarisatie gehouden onder de gemeenten binnen het werkgebied naar de behoefte van een deskundige inbreng vanuit het Genootschap in deze commissies. Aan de hand van deze inventarisatie zouden dan de financiële en organisatorische consequenties voor het secretariaat kunnen worden beoordeeld. Uit de reacties is gebleken dat slechts enkele gemeenten een inbreng op prijs stellen, zodat ingrijpende organisatorische wijzigingen niet nodig zullen zijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal de deelname in de paar commissies kunnen worden opgevuld door leden van de commissie Landelijk Schoon. Begin maart werd het bestuur verrast door het bericht van de Culturele Raad van Noord-Holland dat de inzending van het Genootschap aan het 1840-project, dat in het kader van het 150-jarig bestaan van Noord- en Zuid-Holland als afzonderlijke provincies was opgezet, was bekroond met de speciale 1840-prijs, groot ƒ. 1.000,- voor het beste Noordhollandse werkstuk over het dagelijks leven rond 1840. Deze toekenning, die geschiedde vanwege de uitstekende opzet en inhoudelijke kwaliteit, betekende voor samensteller en bestuurslid de heer J.H.N.W. Raat een enorme voldoening. Het heeft het bestuur dan ook moeite gekost om te voldoen aan het verzoek om tot 3 november, de dag van het inter-provinciaal 1840-symposium, aan deze bekroning gèèn publiciteit te geven. Temeer daar het werkstuk Wognum rond 1840 als onderwerp had en op 12 mei de voorjaarsstreekmiddag in Wognum werd gehouden!
Gelukkig werd het zwijgen ruimschoots goedgemaakt door de terecht goede publiciteit rond het symposium en het verschijnen van het boek “Holland anno 1840”, waarin het werkstuk van de heer Raat integraal is opgenomen.
Op 7 april kwamen in “De Groene Toren” in Avenhorn de commissies bijeen voor de traditionele commissiemiddag. Deze bijeenkomst is een uitstekende gelegenheid voor de leden van de diverse commissies om elkaar te ontmoeten en wat bij te praten. Een uiterst nuttige bijeenkomst dus.
Door bemiddeling van het historisch genootschap zijn de archiefstukken en manuscripten van mevrouw Jannetje Visser-Roosendaal die op 20 maart 1991 overleed, overgebracht naar de Archiefdienst. De juiste plaats voor het werk van deze beroemde en meest gelezen streekromanschrijfster.
Onder vele historische verenigingen bestaat de wens om te komen tot één of meer provinciale consulenten voor de geschiedbeoefening. Al tijdens het symposium over Holland anno 1840 op 3 november uitte onze voorzitter deze wens. Het was ook onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst van de historische vereniging “Holland” te Alkmaar op 14 november, door vier leden van het bestuur bezocht. Toegedachte taken aan een dergelijke consulent zijn o.m. het organiseren van cursussen, het opzetten of verbeteren van publicaties en het aanpakken van bepaalde onderzoeksprojecten.

Ledenbijeenkomsten

De leden zijn dit jaar volgens traditie uitgenodigd voor drie bijeenkomsten.
De voorjaarsstreekmiddag werd gehouden op 12 mei in Wognum. Voor de eerste keer streek het Genootschap hier met een officiële bijeenkomst neer. Tijdens de Algemene Vergadering, die erg kort was, werd het voorstel om de statuten van het genootschap aan te passen met algemene stemmen aangenomen. Het gevarieerde programma bestond uit een inleiding over de gemeente Wognum door burgemeester De Nijs, een optreden van het Westfries Dameskoor o.l.v. J. Stam en een bezoek aan de Hervormde Kerk en enkele Westfriese stolpen. Aan de voorjaarsstreekmiddag werd door ongeveer 300 leden deelgenomen.
De Westfriezendag werd na het uitstapje in 1990 naar het WFO-complex te Zwaagdijk-Oost op 1 september 1991 weer gehouden in de vertrouwde accommodatie van schouwburg Het Park te Hoorn. Tijdens de jaarvergadering werden de periodiek aftredende, maar herkiesbare bestuursleden de dames L.Th.M. Groot en N. Hemke-Speets bij acclamatie herkozen. De leden werden in de pauze van de vergadering door een viertal leden van de Stichting “Creatief Westfries” (Ant Hemmer, Cor Meurs, Cor Oudendijk en Vera Dekker) onder leiding van voorzitter Siem de Haan onderhouden met enkele Westfriese voordrachten.
Aan het slot van de Algemene Vergadering werd officieel afscheid genomen van de heer Klaas Molenaar, intendent van het Genootschap van 15 juli 1970 tot 16 juli 1991, die om gezondheidsredenen met zijn werkzaamheden moest stoppen. Als blijk van waardering voor zijn grote verdiensten voor het Genootschap werd hij benoemd tot erelid en ontving hij uit handen van de voorzitter de erepenning.
Ongeveer 350 leden bezochten de Westfriezendag. De excursies waren dit jaar naar Broek in Waterland, naar de Hervormde Kerk in Oosterblokker en de Summer Garden in Enkhuizen en naar De Rijp en de beeldentuin van Nic. Jonk in Grootschermer. Tevens werd ook dit jaar weer een stadswandeling georganiseerd door Hoorn met medewerking 'Oud Hoorn'.
De najaarsstreekmiddag werd op 17 november gehouden in Motel Akersloot. Tijdens deze bijeenkomst werd de Westfrieslandprijs, ditmaal groot ƒ. 3.000,-, uitgereikt aan de Stichting “Behoud Kerk Oosterblokker” als teken van grote waardering voor de inzet en de veeljarige strijd voor het behoud van deze voor de regio zo monumentale kerk. Tijdens deze middag werd bovendien door mevrouw H. Voorham-Vunderink, voorzitter van de historische vereniging “Oud Uitgeest” een lezing met ondersteuning van dia's gegeven over de geschiedenis van Uitgeest en omgeving. Tevens vond de presentatie plaats van deel 15 in de Stolphoevereeks: het door de Westfriese historici Jan Kees Beers en Cees Bakker geschreven boekje “Westfriezen naar de Oost”. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan prof. dr. L. Noordegraaf, de begeleider van de twee auteurs. Tenslotte hield bestuurslid J.H.N.W. Raat een boeiende lezing over zijn winnende werkstuk “Wognum 1840”. Deze onderwerpen en de ruim 300 aanwezigen maakten de najaarsstreekmiddag tot een geslaagde bijeenkomst.

Bestuur

Het bestuur vergaderde in 1991 negen maal. Er verschenen vier mededelingenbladen genummerd 102 tot en met 105.
Het bestuur is bij veel officiële openingen en presentaties aanwezig geweest. Enkele van deze bijeenkomsten in vogelvlucht. De officiële opening van het museum-seizoen van de Stichting “Den Huygen Dijek” te Heerhugowaard door de heer J.J. Schilstra. Daarmee ging de tentoonstelling “Droge Voeten” van start. Het in bedrijf stellen van de geheel herbouwde, 300 jaar oude korenmolen “De Herder” te Medemblik door Prins Claus. Het symposion op 19 mei te Lochem ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van mevrouw dr. Jo Daan. De opening door onze voorzitter van de tentoonstelling in de gerestaureerde kerk te Oudendijk van de tekeningen van Gerrit Dekker en een expositie van bodemvondsten uit de Beemster Uitwatering en de omgeving van Oudendijk.
De opening, eveneens door onze voorzitter, van de tentoonstelling “Wieringen, water en wind” in het museum “Jan Lont” te Stroe op Wieringen.
De indienststelling van de “Gooische Stoomtram” op de museumlijn Hoorn-Medemblik door gedeputeerde F. Tielrooij op 30 juni.
De viering van het 100-jarig bestaan van “De Prinses” te Ursem, het oudste kaasproduktiebedrijf in Noord-Holland op 28 september. De presentatie van het boek “Verzet in West-Friesland”, over de illegaliteit in westelijk West-Friesland en in de Wieringermeer in de jaren 1940-'45 in het gemeentehuis van Schermer.
De herdenking van het 50-jarig bestaan van de Oud Westfriese Dansgroep te Wijdenes op 13 oktober.
De feestelijke presentatie van het boek “Uit de historie van Koedijk en Huiswaard 1300-1972” te Koedijk.
De opening van de tentoonstelling “Stolp te Kijk” in het gemeentehuis van Venhuizen door de heer J.J. Schilstra.
De presentatie van het boek “Groot-Geestmerambacht. Een waterschapskroniek” op 16 november te Warmenhuizen. Dit boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het waterschap Groot-Geestmerambacht.
De restauratie en herinrichting van het Timmermansgildehuis staat al geruime tijd op het wensenlijstje van het bestuur. Hoewel de restauratie wel geplaatst is op het meerjarenprogramma van de gemeente Hoorn kreeg het Genootschap in 1991 nog niet het fiat om met de werkzaamheden te starten. Naar verwachting kan daarmee in de loop van 1991 worden begonnen. Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de financiële positie van het Genootschap de gewenste ingreep mogelijk maakt.
In de loop van 1991 is gestart met het schonen van het archief van het secretariaat en het opzetten van het archief volgens de code van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gedateerde stukken zullen worden overgebracht naar ons oud-archief bij de Archiefdienst. Met het schonen van het archief zullen de werkzaamheden effectiever en efficiënter kunnen gebeuren.

De toekomst

Het bestuur ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet. Zoals vermeld zal naar verwachting in het komende jaar worden gestart met de restauratie en de herinrichting van het Timmermansgildehuis. Bovendien zal dat jaar ook de broodnodige automatisering de intrede doen in het secretariaat van het Genootschap. Ingrepen die mogelijk ons improvisatievermogen en onze inventiviteit tijdelijk op de proef zullen stellen. Wij zullen echter onze schouders eronder blijven zetten om het secretariaat zo goed mogelijk te laten functioneren.
Wij vertrouwen erop dat u ons ook in 1991 daarin zult blijven steunen.

F. P. M. Brieffies,
secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

265. Voor de kerstdagen kochten we 'n pondje volvette meshanger (jonge, vette kaas, die aan 't mes blijft hangen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.