Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1993 » Pagina 212-217

Jaarverslag 1992 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 60e bundel, pagina 212-217.
Uitgave: Historisch Genootschap „Oud West-Friesland”, 1993.
Auteur: F.P.M. Brieffies.

De eerste helft van het jaar 1992 heeft in het teken van de restauratie en herinrichting van het Timmermansgildehuis gestaan. De werkzaamheden, uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Mulder Obdam BV, noodzaakten het bestuur tot het zoeken naar een alternatieve ruimte voor het secretariaat. Tijdelijk onderdak werd gevonden in het NZH-gebouw bij het NS-station. Hoewel het verblijf daar zich door een ietwat rommelig begin kenmerkte kon de bereikbaarheid van het secretariaat gewaarborgd blijven en zijn de activiteiten zonder al te veel problemen doorgegaan. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan intendent Daan Meijer en mevrouw De Wijs, die zich in deze periode volledig hebben ingezet om 'de zaak' draaiende te houden.
In augustus kon het geheel opgeknapte en vernieuwde, maar toch vertrouwde Timmermansgildehuis weer worden betrokken.
Over de restauratie en herinrichting vindt u in dit jaarboek een uitgebreid verslag van de intendent.

Het ledenbestand van het Genootschap ontwikkelde zich in 1992 op de volgende wijze:

- ingeschreven per 31-12-1991 bij af per 31-12-1992
- gewone leden 2951 170 223 2898
- gemeenten en waterschappen 30 0 2 28
- bedrijven, verenigingen, andere instellingen 84 8 4 88
- ruilleden 40 3 1 42
----- ----- ----- -----
totalen 3105 181 230 3056

De teruggang in ledenaantal die in de laatste jaren is ingezet, blijft voortduren. Het bestuur is zeer bezorgd over het verlies aan leden en heeft daarom uit het bestuur een commissie benoemd die voorstellen zal doen om het ledental weer te doen groeien. Niettemin is hierin ook voor de leden een taak weggelegd. De voorzitter heeft tijdens verschillende bijeenkomsten het afgelopen jaar de leden opgeroepen om te trachten nieuwe leden te werven. Een oproep die noodzakelijkerwijs steeds dringender en luider moet klinken.

In het achter ons liggende verenigingsjaar verloren wij ook leden door overlijden: Wij ontvingen bericht van het heengaan van de dames en heren: S. Bakker (Bergen), J.J. Balder (Broek op Langedijk), N. Barendregt-de Jong (Alkmaar), P.J. van de Berg (Zeddam), A. Broekhuizen-Breebaart (Ede), K. Bijl (Heerhugowaard), C.J. Dekker (De Weere), J. Donker (Heerhugowaard), W.M. Dunselman-Dudink (Nieuwegein), J. Elders (Dalfsen), R. de Graaff (Enkhuizen), P. Groot en W.M. Groot-Woestenburg (Hoogkarspel), A.A. Idema (Bergen), G. Kok (Venhuizen), A.J. Koning (Schagen), G. Lange-Brugman (Beverwijk), H. Langedijk (Spanbroek), J. Ligtenberg (Zwaag), H. Metselaar (Emmeloord), H. Mol (Bergen), M. Noorman-Brouwer (Zwolle), Y.M.H. Nijgh ('s-Gravenhage), P.J. Posch (Blokker), A. Schagen (Bergen), H. Schrooder (Heerhugowaard), J.J. Sleutel (Marbella Spanje), C.N. Tuender-Nobel (Amsterdam), J. Tromp (Heerhugowaard), E. Ubbels-Kamp (Ede), W.M. Vlaming (Medemblik), G. de Vries (Andijk), A. Wagemaker-Spithorst (Twisk).
Wij gedenken hen met eerbied.

Op 15 oktober overleed de heer 'Meester' Herman Langedijk. De heer Langedijk was van 30 juli 1958 tot 4 september 1971 bestuurslid van het genootschap. Hij was een Westfries in hart en nieren - geboren als boerenzoon in De Weere - en hield van de Westfriezen, hun gebruiken en het Westfries dialect. Van zijn hand verschenen in de Stolphoevereeks (nrs. 1 en 7) 'Hé, is dat Westfries?' Hij was erelid van ons genootschap.

Mevrouw Catharina Neeltje Tuender-Nobel (Tante Catrien) overleed op 13 december. Zij is van 30 juli 1958 tot 5 september 1981 (ruim 23 jaar) bestuurslid van het genootschap geweest. Zij was het die 'Oud West-Friesland' naar het Timmermansgildehuis bracht. Eén van de andere zaken die zij realiseerde was de introductie van de merklap in de winkel van het genootschap. Zij was erelid van het genootschap. Ook haar naam staat opgetekend in het 'Gulden Boek' van de vereniging.

Doel en middelen

In een andere omgeving dan de vertrouwde is het soms beter mogelijk enige afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur heeft zeker geprobeerd om naast de betrokkenheid met het wel en wee van het genootschap toch enige afstand te nemen bij het formuleren van het beleid voor de toekomst van Oud West-Friesland. Het bestuur constateert dat er veel verandert in West-Friesland en dat het gewenst is beleidslijnen op papier te zetten teneinde meer structuur te geven aan de toekomst van het genootschap en om passende antwoorden te kunnen geven op de veranderingen in het werkgebied. Op 17-10 is het bestuur daarom in de Volkshogeschool te Bergen bijeengekomen en heeft daar een dag onder leiding van de heer C. Stapel gediscussieerd over de toekomst van het genootschap. Voorafgaande aan dit gesprek hadden alle bestuursleden ieder voor zich hun gedachten daarover aan het papier toevertrouwd. Uit de studiebijeenkomst te Bergen en de werkstukken van de bestuursleden is een concept-beleidsvisie ontstaan. Deze visie zal als basis gaan dienen voor het in overleg met de commissies, stichtingen, werkgroepen en de algemene ledenvergadering tot stand te brengen beleid voor het jaar 2000 en verder. In '93 zal de discussie zich in de gelederen van de vereniging verder voortzetten, zodat naar verwachting eind '93 het beleidsstuk kan worden vastgesteld.
In het afgelopen jaar is de NV Landelijke Bouwkunst West-Friesland verder uitgebouwd. Deze instelling met als doel de opvallende en waardevolle kenmerken in het Westfries landschap te behouden heeft zich in dit jaar gewijd aan de voorbereidingen voor de start van de fondsenwervingscampagne. Het startsein is inmiddels gevallen en wel op 13 januari 1993 in het gemeentehuis van Venhuizen. Wij vertrouwen erop dat de potentiële aandeelhouders, die worden gezocht onder het Rijk, provincie, gemeenten, ondernemers en particulieren elk hun bijdrage aan het werkkapitaal zullen leveren om het doel te verwezenlijken.
De jaarlijks terugkerende bijeenkomst van bestuursleden en leden van commissies en stichtingen werd ditmaal gehouden in café 'De Egelantier' in De Gouwe. Het gedeelte voor de pauze stond in het teken van de uitwisseling van activiteiten, ideeën en wensen. Na de pauze kreeg de heer C. Spijker het woord die met woorden, kaarten en dia's de ontwikkeling van een moderne ruilverkaveling in beeld bracht.
Op verzoek van de Stichting Ouderen Educatie West-Friesland heeft het genootschap in juli zijn medewerking verleend aan het invullen en het realiseren van het programma van de eerste Senioren Zomerschool in het S.O.W.-gebied, waarin West-Friesland centraal stond. Het genootschap verzorgde - met onze voorzitter als gastdocent - de cursus historisch West-Friesland.
Onder auspiciën van het genootschap vindt jaarlijks ook de kringbijeenkomst voor historische en oudheidkundige verenigingen in West-Friesland plaats. De bijeenkomst werd in september van dit jaar georganiseerd door de vereniging 'Oud Hoorn'; mede in verband met het 75-jarig jubileum van deze vereniging. Verschenen is de inmiddels 59ste bundel West-Frieslands Oud & Nieuw met weer een interessante en zeer lezenswaardige inhoud. Tevens verschenen de Mededelingenbladen nummers 111 tot en met 114.

Ledenbijeenkomsten

Traditiegetrouw zijn er ook in 1992 drie ledenbijeenkomsten geweest.
De Voorjaarsstreekmiddag speelde zich ditmaal af op 16 mei in en rond Purmerend. In de Taborkerk, in de wijk Overwhere, werden de ongeveer 180 leden door de voorzitter verwelkomd. Na de zeer korte Algemene Ledenvergadering kreeg de heer J.J.T. Teeuwisse, directeur van Stichting Het Noordhollands Landschap, het woord, die aan de hand van lichtbeelden op boeiende wijze het werk van de stichting uiteenzette. Met 27.000 donateurs en ± 20 medewerkers beheert de stichting ongeveer 35 terreinen met een totaaloppervlakte van 1250 hectare. Na de presentatie werden in vier groepen onder leiding van gidsen excursies gehouden, waarvan er twee door het Noordhollands Landschap werden verzorgd: te weten in de Eilandspolder en het Ilperveld.
Daarnaast was er een fietstocht door polder De Zeevang en een bustocht door de Beemster met een bezichtiging van het Museum Betje Wolf en Fort Spijkerboor.
De Westfriezendag werd op 5 september gehouden in de Parkschouwburg te Hoorn. Ongeveer 450 leden bezochten de Algemene Ledenvergadering waarin voorzitter Nobel in een uitgebreid openingswoord onder andere inging op de restauratie en herinrichting van het Timmermansgildehuis. Penningmeester Van der Lee gaf een overzicht van de kosten van de restauratie van het Timmermansgildehuis en kon toezeggen dat een contributieverhoging dit jaar niet nodig was.
Herkozen werden in de vergadering de bestuursleden J. van Diepen, V.J. Nobel en J.H.N.W. Raat. De voorzitter gaf te kennen dat hij zijn ambtstermijn naar alle waarschijnlijkheid niet zal afmaken. Hij heeft het voornemen om in 1994 zowel als voorzitter en als bestuurslid af te treden.
Na de Westfriese broodmaaltijd werd door vele leden gebruik gemaakt van de aangeboden excursies. Deze excursies bestonden uit een rondwandeling door Hoorn met bezoek aan diverse monumentale gebouwen waaronder het Timmermansgildehuis, uit een bezoek aan Marken d.m.v. een boottocht vanuit Hoorn, een bezoek aan het natuurontwikkelingsproject bij Wervershoof gecombineerd met het Stoommuseum te Medemblik en een bezoek aan het Poldermuseum 'Het Grootslag' in combinatie met een rozen- en orchideeënkwekerij, beide te Andijk.
De Najaarsstreekmiddag op 28 november kon zich verheugen in een overweldigende belangstelling. Het Wapen van Nibbixwoud bood slechts plaats aan 340 mensen, waardoor er helaas enige tientallen leden moesten worden teleurgesteld. Na het openingswoord van de voorzitter werd het woord gegeven aan drs. Cees Bakker, conservator van het Westfries Museum die met een diapresentatie een helder betoog hield over de expansie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de 17e eeuw. De Westfrieslandprijs 1992 werd uitgereikt aan de Stichting ter Bevordering van de Westfriese Folklore uit Schagen. De voorzitter reikte de prijs, groot ƒ 4.000,- en de daarbij behorende oorkonde, uit aan de heer J. Schouten, marktleider van de folkloristische markt.
Na de pauze voerde de toneelvereniging OZOS, eveneens uit Schagen het door Jan Pannekeet in het Westfries herschreven toneelstuk de Warenar op. Ofwel 'De Kneert bekeerd'. Na de succesvolle en door het publiek enthousiast ontvangen opvoering werd aan de schrijver van het stuk een eerste exemplaar van het gelijknamige boekje uitgereikt.

Bestuur

Het bestuur vergaderde tien maal, waarvan er zes plaatsvonden in het NZH-gebouw. De bestuursleden bezochten naast deze vergaderingen en de ledenbijeenkomsten nog vele andere (commissie)vergaderingen, (studie)bijeenkomsten, tentoonstellingen e.d.
Enkele van deze bijeenkomsten waren:
de officiële opening van de tentoonstelling Chamsa, Sier van Marokko op 25 januari in het Westfries Museum; het werkbezoek van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, drs. E. Heerma op woensdag 5 februari aan de gemeente Niedorp. Aan dit werkbezoek was tevens een panel-discussie verbonden over de ontwikkelingen op het gebied van de Stads- en Dorpsvernieuwing; de officiële presentatie van het eerste exemplaar van het door dr. J.M.M. Leenders geschreven boek 'Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw' op 21 februari; de opening van de tentoonstelling 'Het veranderend gezicht van Noord-Holland' op 25 maart in Museum Beeckestijn te Velsen. Deze tentoonstelling werd aangeboden aan Commissaris der Koningin drs. R.J. de Wit ter gelegenheid van zijn afscheid op 1 april daaraanvolgend; de officiële opening op 26 maart van de tentoonstelling 'Bleijs: de bouwmeester van Hoorn' in het Westfries Museum; de voorstelling 'West-Friesland door de jaren heen' van “Wij Westfriezen” in theater Wadway op 26 april. De opening van het seizoen 1992 van het poldermuseum Heerhugowaard met de tentoonstelling 'Ons Dijkend Verleden' op 9 mei. De opening geschiedde door dijkgraaf N.P. Borst van het Waterschap Groot-Geestmerambacht, die op 15 mei daaraanvolgend afscheid nam als dijkgraaf; de opening van het seizoen 1992 van de museumboerderij Vreeburg te Schagen op 21 mei; de opening van het vernieuwde deel van het binnenmuseum van het Zuiderzeemuseum op 23 mei door de Commissaris van de Koningin, prof. dr. J.A. van Kemenade met een nieuwe, permanente expositie 'Pronk der Waterschappen'; de eerste Westfriese marktdag op 25 juni te Schagen, georganiseerd door de Stichting ter Bevordering van de Westfriese Folklore; de opening van enkele tentoonstellingen in de gerestaureerde Stadsgevangenis te Enkhuizen door drs. J. Sparreboom, regionaal conservator van de Stichting Samenwerking Musea Oostelijk West-Friesland, Noordkop en Texel op 26 juni; de officiële viering van het 75-jarig jubileum van de vereniging Oud Hoorn op 11 september in de Noorderkerk te Hoorn; de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Nederlandse Kaap Hoornvaarders op 16 oktober in de Parkschouwburg.
Voorts de officiële start van de restauratiewerkzaamheden van de Willibrorduskerk te Haringhuizen op 30 oktober; de viering van het vierde lustrum van de Stichting Stadsherstel Hoorn op 30 oktober; de studiedag over lokale geschiedenis op 31 oktober te Beverwijk, georganiseerd door de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland; het symposium op 5 november over de rol van een historische vereniging anno 1992 te Leiden op initiatief van de jubilerende historische vereniging 'Oud Leiden'; de officiële presentatie van het boekje 'Oosthuizen, een heerlijkheid in de Zeevang', geschreven door de historica en publiciste mevrouw Helga S. Danner op 12 november; de officiële opening van de tentoonstelling Wedgwood op 13 november in het Westfries Museum.
Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de Streekmiddagen en de Westfriezendag is tijdens de bestuursvergaderingen het afgelopen jaar aandacht besteed aan (vanzelfsprekend) de restauratie en herinrichting het Timmermansgildehuis, het ontwerp-beleidsplan van Oud West-Friesland in de toekomst, een zinnige bestemming voor de Auroraprijs, de eventuele uitgave in de Stolphoevereeks over het boek 'Burgemeester Pieter Pereboom' en de rol van het genootschap in het beheer van het archeologisch depot van het Westfries Museum.

Toekomst

Het komende jaar zal veel worden nagedacht over de toekomst van het genootschap. Niet alleen door het de ctingen, maar naar het bestuur hoopt òòk door de leden. Aan de hand van het in 1993 te formuleren beleid kan het bestuur activiteiten ontplooien in het belang van de vereniging èn van West-Friesland. De betrokkenheid van de leden is daarom de komende tijd belangrijk en waardevol. Een zorg van het bestuur is echter de teruggang in het ledenaantal. De noodzaak tot het stuiten van deze teruggang is groot, niet alleen om de bestaande activiteiten te kunnen handhaven, maar ook om de in de beleidsnota voorgenomen doelstellingen te kunnen realiseren. Wij vertrouwen er echter op dat 1993 een keer ten goede laat zien. Uw steun kunnen wij daarbij niet missen.

F. P. M. Brieffies,
secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

173. 'Tijd is geld', zegt men. Daar is veul van an (grotendeels waar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.