Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Bibliotheek » WFON » 1996 » Pagina 150-152

De historische vereniging "Suyder Cogge"

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 63e bundel, pagina 150-152.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1996.
Auteur: Lowie Beemster.

Te gast bij ons Genootschap

Na een inventarisatie-avond in januari 1992 door het oprichtingscomité bestaande uit Arien Albertsma, Gre Bakker- Bruijn en Klaas Tol is er op 10 maart 1992 de oprichtingsvergadering om te komen tot een historische vereniging in de gemeente Venhuizen. De gemeente omvat de dorpen Hem, Oosterleek, Schellinkhout, Venhuizen, Wijdenes en enkele buurtschappen. Op deze avond meldden zich direkt al 40 leden, afkomstig uit alle dorpskernen. Tijdens de vergadering wordt er een bestuur gevormd waarin alle dorpen zijn vertegenwoordigd.

Suyder CoggeVia de dorpsbladen worden suggesties gevraagd voor een naam.
In de bestuursvergadering van 7 mei 1992 wordt de naam "Suyder Cogge" bekendgemaakt. Een naam die voor komt op de oudste kaart van dit gebied (1287), het gebied tussen Hoorn en Enkhuizen: de Suyder Cogge.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen en aankweken van de kennis en de belangstelling voor het verleden van de dorpen en de buurtschappen die tezamen de gemeente Venhuizen vormen; kontakt en samenwerking tussen de leden tot stand te brengen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
het bewaren en verzamelen van voorwerpen en geschriften die van belang zijn om het verleden te leren kennen;
het beschermen en in stand houden van al hetgeen uit dit verleden aanwezig is en waard is om behouden te blijven;
het doen inrichten en beheren van een oudheidskamer; het aanleggen van een historisch archief.

Om onze doelstellingen te bereiken zijn er diverse commissies en werkgroepen gevormd en wij streven ernaar om door een meer actieve deelname van de leden deze groepen te vergroten.
Bijvoorbeeld de Commissie beheer, die zich bezighoudt met het reilen en zeilen in het Koggehuis.

De werkgroep Archeologie, die zich onder andere bezighoudt met excursies, het doen instellen van bodemonderzoek en medewerking daaraan verlenen. Zo heeft deze werkgroep in 1994 gegraven op een oud stuk land in Hem, waar volgens overlevering een Waag of een ander gebouw met een trapgevel heeft gestaan. Men heeft echter geen fundering of iets gevonden wat op een bebouwing lijkt. Wel werden er stukjes aardewerk, botmateriaal, bak- en natuursteen en metalen vondsten gedaan. Deze werden gedetermineerd door een archeologe. De oudste vondsten dateerden van 1200/1300, zodat we rustig kunnen aannemen dat ons gebied al 700 jaar bewoond is.

De werkgroep Genealogie organiseert onze jaarlijkse info-instuifdag in Wijdenes. Op deze dag houdt de vereniging een open huis voor alle leden en niet-leden die geïnteresseerd zijn in hun voorgeslacht en de geschiedenis van onze omgeving. Op deze dag worden ook andere verenigingen uitgenodigd die zich met genealogie bezig houden.

De werkgroep beeldbepalende panden houdt zich bezig met de inventarisatie van historische gebouwen of delen daarvan. Tevens wordt de bewoningshistorie nagegaan.

Elk winterseizoen worden er enkele bijeenkomsten georganiseerd, waarin een of ander (regionaal) historisch onderwerp of gebeuren nader wordt besproken en toegelicht.

Begin 1993 verschijnt ons eerste jaarboek onder de titel: "Uit De Steenen Kamer". Een naam die is ontleend aan een huis in Schellinkhout genaamd, "De steenen kamer". Mogelijk is dit gebouw al van voor 1400, maar zeker is dat de Steenen Kamer een restant is van een uit de late middeleeuwen daterende boerenhoeve. Op de kaart van Gerrit Dirksz. Langedijk uit 1603, waarop de zaadlanden van Schellinkhout staan opgetekend, komt ook de hoeve De Steenenkamer duidelijk naar voren. Het was toen een L-vormige hoeve en stond op een perceel van 192 roeden.

Het Koggehuis met erker Het Koggehuis met erker, onderkomen van de historische vereniging "Suyder Cogge". Een foto van voor 1947. Op de achtergrond café "De Roode Leeuw": met boven de deur de tekst: N. Schipper Kolfbaan billard.
(Eigen archief)

Door de gemeente wordt het Koggehuis beschikbaar gesteld als onderkomen van onze vereniging. Het bestaat uit een kleine raadzaal, gemeubileerd met de tafel en stoelen uit het voormalige gemeentehuis van Schellinkhout.

Het bestaande Koggehuis is vermoedelijk opgetrokken met delen afkomstig van een ander gebouw. Vrijwel zeker is dat het dateert uit de tijd dat Hem en Venhuizen nog gezamenlijk stadsrechten hadden. Tot welk jaar het Koggehuis als raadhuis is gebruikt, is niet bekend. Tot in de 20ste eeuw wordt het gebouw tevens gebruikt door het polderbestuur. Van 1936 tot 1942 is het het onderkomen van "De Graal" en wordt het "Het Graalhuis" genoemd. In 1947 wordt de erker gesloopt vanwege lekkage. Van ongeveer 1942 tot 1958 wordt het woonhuis bewoond door de familie Mes. Van 1959 tot 1979 worden de beneden- en bovenverdieping afwisselend gebruikt door het waterschap en de parochiële en later de openbare bibliotheek. In 1980 wordt het Koggehuis verbonden met het nieuw te bouwen gemeentehuis. In 1994 geeft de gemeente het Koggehuis in bruikleen onze vereniging. Het wordt opnieuw ingericht en op 23 september 1995 wordt het officieel geopend door drs. Klaas Bant, de voorzitter van het Westfries Genootschap.

Maart 1996 telde "Suyder Cogge" 350 leden. Wij gaan proberen ons eerste lustrum af te sluiten met 500 leden.

Lowie Beemster, redaktielid jaarboek

 


Hé, is dat Westfries?

209. De helt (handvat, greep) van m'n graaf (spade, schop met naar onder spits toelopend blad).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.