Westfries Genootschap
Archivering
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Archivering » WFON » 1997 » Pagina 149-151

De Historische Vereniging Bergen

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 64e bundel, pagina 149-151.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1997.
Auteur: J.C. Hardeman.

Te gast bij ons Genootschap

Op 15 juni 1993 werd onze Vereniging formeel opgericht. Hoewel het meestal andersom gaat, werd het initiatief ditmaal genomen door enkele bestuursleden van ons museum Het Sterkenhuis. De contributie bedroeg ƒ 20.- per jaar en de ledenwerving gebeurde door de oprichters onder vrienden en kennissen. Eind 1993 hadden wij een ledenbestand van 81 leden en ƒ 240,98 in kas.
Wel hadden we inmiddels eigen postpapier, zodat we op een stijlvolle manier leden konden gaan werven. De werving via vrienden etc. ging te langzaam en vandaar dat we besloten om gericht, d.w.z. op basis van naam, adres en woonplaats Bergenaren aan te schrijven. Maar werven zonder een Verenigingsblad bleek moeizaam te gaan, we moesten iets kunnen aanbieden. Tegelijkertijd werd de sponsorcommissie actief om gelden te verzamelen voor ons eerste blad. De naam was al bekend, n.l. :"Bergense Kroniek". De Redactiecommissie had de kopij voor het eerste nummer al klaar en nu ontbraken alleen nog maar, zoals te doen gebruikelijk in dit soort omstandigheden, de benodigde centjes. Tijdens die sponsoractie ontdekten we dat we bij de Bergense middenstand en ondernemers al een enorme goodwill hadden en binnen 2 maanden hadden we de financien rond voor ons eerste nummer met een oplage van 250 exemplaren. Dit verscheen in mei 1994.

We hadden nu een eigen blad - weliswaar nog op fotocopieerbasis - maar het zag er, althans in onze ogen, fantastisch uit. Alleen een adressenbestand om te werven misten we nog. Door gebruik te maken van ledenlijsten van verenigingen met ongeveer gelijke doelstelling konden wij beschikken over namen en adressen. Een nieuw probleem deed zich voor: we hadden onvoldoende geld in kas om de porti voor een grote mailing te betalen. Toen gebeurde er een wonder. We werden benaderd door twee gepensioneerde Bergense postbestellers die aanboden om al onze post in Bergen en omgeving op de fiets te bezorgen en "en route" leden te werven. U begrijpt, de werkgroep Verzending was gauw opgericht. Aangevuld met nog enkele andere vrijwilligers functioneert deze werkgroep nog steeds. Financieel bezien is deze werkgroep, naast onze leden en alle overige "doeners" natuurlijk, de financiële kurk waarop onze begroting drijft. Zonder deze vrijwilligers hadden wij ons huidig bestand van bijna 1100 leden niet kunnen bereiken.

Tijdens onze ledenwervingscampagne werden wij ook enorm gesteund door ons plaatselijk huis-aan-huis blad De Duinstreek. Regelmatig werden onze activiteiten en onze ledengroei uitgebreid verslagen. Stap voor stap werden we een vereniging die ging meetellen in ons Bergense.

Werkgroepen
Naast een bestuur van 6 mensen hebben we verschillende werkgroepen, te weten:
* de werkgroep "Excursies" - ongeveer 6 tot 8 excursies per jaar;
* de werkgroep "Redactie Bergense Kroniek" - 2 Kronieken en 1 Themanummer per jaar;
* de werkgroep "Verspreiding drukwerken";
* de werkgroep "Historisch Kadaster Bergen";
* de werkgroepen "Bergen rond 1900" en "Bergen tijdens de Bataafse Republiek";
* de werkgroep "Sponsor Commissie" - ad-hoc activiteiten;
* de werkgroep "Herdenking 1799-1999" - De Engels/Russische invasie;
* de Programmacommissaris organiseert 3 keer per jaar een lezing.

Ongeveer 5 maal per jaar geven wij onze Nieuwsbrief uit met tussentijdse informatie en de agenda voor de komende activiteiren. De Nieuwsbrief wordr geredigeerd door de secretaris en voorzitter van het Bestuur.

Met betrekking tot de excursies hebben we een probleem, weliswaar een luxe probleem, maar toch.... Wat is het geval? Door de aard van sommige excursies kunnen we in bepaalde gevallen niet meer dan 40 of 50 leden ontvangen of rondleiden.
Als er dan 120 of meer leden zich inschrijven is het duidelijk dat er veel teleurgestelde leden zijn. We proberen dat op te lossen door sommige excursies te herhalen. Op verzoek van de leden hebben we nu ook enkele excursies op zondag i.p.v. zaterdag gehouden; dit voor de mensen die op zaterdag werken. Ook dit geeft weer aan hoe onze vereniging in het Bergense leeft.

Sponsor vervult wens
"Bergen rond 1900" en "Bergen tijdens de Bataafse Republiek" zijn ad-hoc werkgroepen. Doordat een Bergense sponsor voor dat doel ons een bedrag ter beschikking stelde waren wij in staat om een wens in vervulling te laten gaan.

Excursie naar Bergen
In het middagprogramma van de Westfriezendag 1996 ging er ook een excursie naar Bergen,
waarvoor onze vereniging assistentie verleende. Deze foto werd genomen voor de Ruïnekerk.
(Foto: Henk Jellema, Bergen)

Wij wilden n.l. zo graag gewone leden actief bij zaken betrekken en dat werd nu mogelijk gemaakt. Met het geld konden wij 2 historici inhuren die de leiding kregen over deze twee werkgroepen. Via onze Nieuwsbrief hebben we onder onze leden een oproep gedaan om zitting te nemen in deze werkgroepen en dan onder leiding van de historici een gedegen studie te maken van de onderwerpen. Voor amateurs, die nog nooit in een archief voor onderzoek zijn geweest, valt zoiets niet mee. Het resultaat is dat wij voldoende materiaal hebben gekregen voor 2 themanummers.

Hoewel 1999 nog veraf is zijn wij toch al bezig met de voorbereidingen van de 200-jarige herdenking van o.a. de Slag bij Bergen op 19 september 1799. Samen met de gemeente, VVV en de Bergense middenstand zijn we bezig om plannen te maken en t.z.t. te gaan uitvoeren.
Tevens zijn we met de plaatselijke Rotary Club in de weer om de sinds enige tijd gesloten en verwaarloosde Oude Begraafplaats uit 1863 in ere te herstellen en voor de toekomst in goede staat te houden.
Ter gelegenheid van zijn 82e verjaardag hebben we in samenwerking met de Openbare Bibliotheek een speciale tentoonstelling georganiseerd voor onze bekende - en voor u ook geen onbekende - Bergenaar, de heer Johan J. Schilstra.

Kortom, de Historische Vereniging Bergen zit vol leven. We voorzien beslist in een behoefte en wij hopen nog lang zo door te gaan.

J.C. Hardeman, voorzitter.

 


Hé, is dat Westfries?

23. Dat kind lag lekker te spragen in de zon (koesteren, zonder bedekking met dekens). Na 't middageten doet opa altijd 'n tukkie of: tokkie (middagdutje, middagslaapje, sièsta).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.