Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

Bibliotheek » WFON » 1997 » Pagina 213-217

Jaarverslag 1996 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 64e bundel, pagina 213-217.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1997.
Auteur: J.P.M. Groot.

1996 is een druk jaar voor het Westfries Genootschap geweest. Veel aandacht is geschonken aan het 75-jarig bestaan van de vereniging in 1999. De eerste contacten voor een gevarieerde lustrumviering zijn gelegd. Tot tevredenheid van het bestuur werd ook in 1996 het Westfries Genootschap uitgenodigd tot het geven van een cursus streekgeschiedenis in Wijkcentrum Kersenboogerd. Voor het tweede achtereenvolgende jaar dreigde de provincie Noord-Holland de subsidie in 1996 stop te zetten. Wederom werd door het bestuur een lobby georganiseerd. Een amendement van provinciale staten voorkwam, dat het genootschap de subsidie voor 1997 zou mislopen. Het bestuur heeft zich tevens in 1996 beraden over de bezetting van het Timmermansgildehuis.

De leden

Het ledenbestand is als volgt gewijzigd:

ingeschreven per 31-12-1995 bij af 31-12-1996
gewone leden 2939 105 208 2836
gemeenten en waterschappen 24 1 0 25
bedrijven, verenigingen, andere instellingen 82 4 1 85
ruilleden 46 6 0 452
----- ----- ----- -----
totaal 3091 116 209 2998

Het afgelopen jaar is het aantal leden van het genootschap gedaald: en wel tot onder de 3.000. Het bestuur beschouwt het als zijn taak om deze negatieve ontwikkeling een halt toe te roepen. Daartoe is in 1996 het initiatief genomen om een bijeenkomst voor nieuwe leden te organiseren. Tevens is de aanzet gegeven voor een nieuwe folder. In 1997 moet deze verschijnen.

In 1996 en begin 1997 moesten wij ook een aantal leden door overlijden verliezen. Van de volgende leden heeft het secretariaat bericht van overlijden ontvangen:
A. Schenk (Winkel), mevr. P.E. Schuitemaker (Amsterdam), M. Balk-Zijp (Hoorn), P.C. Molenaar (Amsterdam), W. Peek-Kool (Purmerend), A. Barsingerhorn (Andijk), J.C Has (Heerhugowaard), J.N. de Winkel (Hauwert), Mevr. A. Sijp (Hardinxveld-Giessendam), D.J. Hanman (Sint Pancras), ir. F.H. Schmidt (Leidschendam), D. Last (Hoorn), P.G. Duin (Hoorn), J.P. Rood (Wateringen), G.J. Ringers-Schuytemaker (Bilthoven), C.G. Vulker-ter Beek (Hoorn), H. van 't Hof-van de Bergh (Hoorn), mevr. A. Hartog (Zaandam), Mevr. A. Beemsterboer-Peetoom (Winkel), J.C Koorn (Den Oever), hr. de Veer (Winkel), mevr. R Cramer (Haarlem), P.D. Houtkoper (Nieuwe Niedorp), mevr. C. Borst (Spierdijk), D.H. Edam-Schuytemaker (Heerhugowaard), C.A. Wever (Amersfoort), G. van der Lee (Winkel), Q.Th. van Diepen (Paterswolde), J.G. Kaat (Hoorn), P. Slagter Jzn. (Winke1), N. Visser (Heiloo), G. Schoorl-Slot (Bergen), J. Ruyter (Oudesluis), C. Kwantes-Bicker (Heemstede), L.A. de Jong-Struik (Enkhuizen), J.A. Roovers(Wijk bij Duurstede), W. Galis (Zwaagdijk), M.H. Dwars (Steenwijk), D.J. Schuijtemaker (Berkhout), mevr. Pancras-Jansen (Waarland), A. Brugman-Swaerts (Anna Paulowna), A. van Dienst (Merselo), S. Stapel (Diepenveen), P. Smit (Middenrneer).

Op 26 april 1996 overleed in zijn woonplaats Egmond aan Zee op 90-jarige leeftijd Maarten Anne Haas. Twintig jaar lang, tot op de dag van zijn overlijden, was hij penningmeester van de Stichting Westfriese Families. Zijn werkzaamheden uitten zich niet alleen in keurige, punctuele financiële overzichten, ook bestellingen van kwartaalbladen en familieboekjes van Westfriese genealogieën werden door hem uitgevoerd. In de kelder van zijn woning stond de kopieermachine opgesteld en ontelbare kopieën zijn door Maarten gemaakt en naar de leden op aanvraag toegestuurd. Voor de Stichting Westfriese Families was hij van onschatbare waarde. In 1989 werd Maarten voor zijn vele werk benoemd tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap.

Op 13 april overleed Hein van der Pal, geboren in Friesland, en opgegroeid in Wijdenes. Na zijn agrarische opleiding begaf hij zich al jong op het bestuurlijk terrein, onder andere als gemeente- en waterschapsbestuurder. Op zijn 38ste werd hij dijkgraaf van het waterschap Het Lange Rond. Hij werd door deze benoeming de jongste dijkgraaf van Nederland. Naast zijn werk was hij actief op allerlei terreinen, bijvoorbeeld als secretaris van het Noordhollands Landschap, voorzitter van de NV Landelijke Bouwkunst en lid van de Commissie voor Landelijk Schoon van het Westfries Genootschap. Als lid van die commissie bleek zijn grote deskundigheid en liefde voor het landschap. Veel te vroeg moest hij afstand nemen van alle bestuurlijke verantwoordelijkheden toen hij in 1995 te horen kreeg, dat hij ongeneeslijk ziek was. Hein van der Pal werd 49 jaar.

Op nieuwjaarsdag 1997 overleed in Haarlem op 78-jarige leeftijd Albertus Jacob Wit, voorzitter, tevens secretaris van de Stichting Westfriese Families. Al sinds jaar en dag was Bert Wit actief als genealoog. Hij werkte mee aan het in 1974 verschenen deel van Westfriese Geslachten over de familie Wit. In 1964 kwam hij in het bestuur van wat toen nog de Commissie voor Westfriese genealogie was. In 1977 werd Bert secretaris van inmiddels de Stichting Westfriese Families. Bij het 25-jarig jubileum van Westfriese families verscheen, mede door toedoen van Bert Wit, het boekje: Noja mekind, zo wazze ze nou die West Friezen, een verhaal over het leven van een telg uit het geslacht Wit, Maria Lucieer Frankenhout-Wit. In 1979 publiceerde hij een nieuwe uitgave over het geslacht Wit, dat hij de titel meegaf: Van een grijs verleden naar een Wit heden. Kortom Bert Wit was genealoog in hart en nieren. In 1983 werd Bert Wit, naast secretaris, ook voorzitter van de stichting. In 1997 ontving Bert Wit uit handen van Klaas Bant, voorzitter van het Westfries Genootschap, de oorkonde, die hoort bij het besluit Bert Wit te benoemen tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap.

Ledenbijeenkomsten
Ook in 1996 werden voor de leden van het Westfries Genootschap de drie traditionele bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast werd voor het eerst een bijeenkomst voor nieuwe leden gehouden.

De voorjaarsstreekmiddag werd gehouden te Enkhuizen op 22 april in De Nieuwe Doelen. Voorzitter Klaas Bant opende de bijeenkomst met een korte Algemene Ledenvergadering, waarbij het voorstel van het bestuur om de behandeling van de jaarstukken 1995 uit te stellen tot de Westfriezendag op 7 september 1996. Vervolgens was het woord aan de heer P. de Vries, voorzitter van de Vereniging Oud Enkhuizen. Met dia's hield hij een inleiding over de geschiedenis van de stad Enkhuizen. Na de pauze stonden enige excursies op het programma. Onder leiding van de Vereniging Oud Enkhuizen werd een stadswandeling gemaakt. Een tweede groep bezocht de door de Stichting Wandelen door de Tijd gebouwde Bronstijdboerderij in het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum. Ook kon men met twee boten door de Enkhuizer grachten een tocht maken. De historische vereniging Suyder Cogge begeleidde een bus door de gemeente Venhuizen.

Op 7 september werd de 72e Westfriezendag gehouden. Rond 450 leden kwamen bijeen in Cultureel Centrum De Vest te Alkmaar. In de ochtenduren werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Voorzitter Bant besteedde in zijn openingswoord onder andere aandacht aan de bemoeienissen van het genootschap voor de inrichting en het aangezicht van West-Friesland. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werden de heren J.H.N.W. Raat en J. van Diepen herkozen als bestuurslid van het genootschap. Mevrouw E.M. Wever trad tussentijds af als bestuurslid. Korte tijd nadat zij in het bestuur was gekozen, is mevrouw Wever naar Groningen verhuisd. Tot haar spijt heeft zij besloten uit het bestuur van het genootschap te stappen. Met bloemen en een boekenbon werd afscheid genomen van Liesbeth Wever. Haar opvolgster is mevrouw C.C. Broekhuizen-Slot, die door de leden van het genootschap met applaus in haar nieuwe functie werd verkozen. Even daarvoor had Ina Broekhuizen reeds tijdens de schorsing haar eerste boek 'Een Are Koik' gepresenteerd. Nel van Laren-Zwuup uit Wijdenes ontving het eerste exemplaar. De vergadering werd afgesloten met een rondvraag. Vervolgens kon men genieten van het optreden van Siem de Haan, Ant Hemmer, Teun Kommer en (alweer) Ina Broekhuizen met teksten over het Westfriese land en de Omringdijk. Ook werd de film Panorama van een Dijk vertoond. Na de lunch gingen de leden op stap. Dit keer waren excursies georganiseerd naar de huisvuilcentrale te Alkmaar, naar Barsingerhorn, Zaanstad en Heiloo/Petten. Ook konden de leden op eigen gelegenheid een grachtenrondvaart door Alkmaar maken. Tevens waren er een stadswandeling onder leiding van Oud Alkmaar en een fietsexcursie door de Schoorlse duinen georganiseerd. De Westfriezendag 1996 werd afgesloten met een diner in Cultureel Centrum De Vest te Alkmaar.

Op 16 november werd in De Dars te Wervershoof de najaarsstreekmiddag gehouden. Voor de pauze hield de heer Top van Staatsbosbeheer een lezing met dia's over het vooroeverproject. Na de pauze speelde het Volksorkest een aantal Westfriese nummers. Tussendoor reikte Klaas Bant de Westfrieslandprijs 1996 uit aan de Adriaan Donker Stichting. Deze stichting, die museumboerderij Westfrisia te Hoogwoud beheert, ontving de oorkonde en het geldbedrag vanwege de verdienstelijke wijze, waarop de stichting de belangstelling voor de historie van de regio in het algemeen èn die van de agrarische geschiedenis in het bijzonder behartigt.
Op 24 oktober kwamen ruim 60 nieuwe leden bijeen in De Keizerskroon te Hoorn. Het bestuur van het genootschap wilde graag hen de kans bieden met de vereniging kennis te maken. De voorzitter van het Westfries Genootschap, Klaas Bant, ging nader in op de vereniging en het verenigingsleven. Afgevaardigden van de commissies en de stichtingen vertelden over hun activiteiten. Gezien de grote opkomst en de respons uit de zaal zal de bijeenkomst voor nieuwe leden met regelmaat worden georganiseerd.

Doel en middelen
Het bestuur heeft een aantal jaren geleden het uitgangspunt van de activiteit verlegd van 'behouden en bewaren' naar 'beheren en ontwikkelen'. Consequentie van deze gewijzigde opstelling is wel een actievere rol op bepaalde terreinen. Zo heeft het bestuur door een geldelijke ondersteuning de handelseditie van het proefschrift van Piet Boon 'Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, ca. 1680-1720' mede mogelijk gemaakt.
Het Samenwerkingsorgaan Oostelijk Westfriesland heeft in samenwerking met de Grontmij het genootschap gevraagd zitting te nemen in een workshop ten behoeve van het landschapsplan voor Westfriesland. Namens het genootschap hebben de heren Bant en Van Kranenburg hieraan deelgenomen.
Tot eind 1996 was het genootschap vertegenwoordigd in de commissie Westfriesland kring Hoorn van de Stichting Welstandszorg Noord-Holland; deze commissie die zich buigt over bouw- en verbouwplannen. Nu onze vertegenwoordiger, de heer D. Schuijtemaker, stopt, hebben wij aangedrongen op continuïteit. De directeur van de Stichting Welstandszorg heeft ons te kennen gegeven dat hij voorhands nog geen behoefte heeft aan een verdere vertegenwoordiging van het genootschap. In 1997 zal het bestuur blijven aandringen op de aanwezigheid van een afgevaardigde in bovengenoemde commissie.
Ook dit jaar werd door het genootschap een cursus streekgeschiedenis in Wijkcentrum Kersenboogerd georganiseerd. De cursus bestond uit zeven lessen en werd door de heren Bant, Raat en Meijer gegeven. Mevrouw Zweet-Donker en de heren De Haan en Boon hebben hierbij een deel voor hun rekening genomen. Ook in 1997 staat een cursus op het programma.
Op 28 februari ontvingen de veeteeltstudieclubs uit West-Friesland uit handen van Klaas Bant de Auroraprijs 1996. In overleg met Campina/Melkunie, de opvolger van Aurora, wijst het bestuur van het genootschap in ieder geval één keer in de drie jaren de Auroraprijs toe aan de persoon of instelling, die onder meer voldoet aan doelstelling één van het fonds: "het verlenen van financiële bijdragen voor de bestudering van onderwerpen die een bijdrage leveren voor de ontwikkeling van het platteland van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal".
Ook heeft het bestuur in ruime mate aandacht geschonken aan 1999: het jaar, waarin het genootschap 75 jaar bestaat. Met het concretiseren van enige suggesties voor de viering heeft het bestuur een begin gemaakt.
Halverwege 1996 verscheen de 63e bundel: veel aandacht was er dit jaar voor het industrieel erfgoed. Ook aan de kermis van Hoorn en de bakkersfamilie Rood waren artikelen gewijd. In 1996 verschenen geen nieuwe delen in de Stolphoevereeks. In de loop der tijd verschenen de Mededelingenbladen 126 tot en met 129.

Bestuur
Uit het bestuur vertrok mevrouw E.M. Wever. In haar plaats kwam mevrouw C.C. Broekhuizen-Slot. Het bestuur kwam in 1996 vijf keer in vergadering bijeen. Het Dagelijks Bestuur vergaderde twaalf maal. Naast deze vergaderingen bezochten de bestuursleden als vertegenwoordigers van het genootschap ook vele bijeenkomsten, zoals boekpresenraties en openingen van tentoonstellingen. In de bestuursvergaderingen is gesproken over de jaarlijks terugkerende activiteiten en de financiën. Uitgebreid aandacht is er geschonken aan het secretariaat. Gezien de toenemende werkdruk voor de intendent overweegt het bestuur in 1997 een extra arbeidskracht aan te trekken.

Toekomst
Het jaar 1997 zal waarschijnlijk het jaar worden, waarin de plannen voor de lustrumviering nader worden geconcretiseerd. Tevens zal het bestuur de bezetting van het Timmermansgildehuis nader bestuderen. Indien wenselijk zal wellicht een nieuwe arbeidskracht worden aangetrokken. Bovenal zal het bestuur alles in het werk stellen om het ledenral te doen stijgen.
Zonder een grote en bewuste achterban kan het Westfries Genootschap niet die rol in het krachtenveld blijven spelen, zoals het bestuur die voor ogen heeft.
Behalve dat het genootschap voor veel personen en organisaties, die door werkzaamheden met het culturele erfgoed van West-Friesland in aanraking komen, aanspreekpunt kan zijn, is het bestuur hun fakkeldrager van het streekeigene van West-Friesland.

J.P.M. Groot, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

33. Ik ben op de zuikerstikken geweest (kraamvisite). Wat had m'n zus 'n pittig kloin purkie ('n lief klein kindje) in de wieg. Toen de buurmeisjes twee jaar geleden bij haar waren op de bruidstranen (in de bruidsdagen 'n glaasje kwamen drinken ten afscheid), was ze al gelukkig, maar 't haalt niet bij 't geluk van nu.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.