Westfries Genootschap
Bibliotheek
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Bibliotheek » WFON » 1998 » Pagina 223-226

Jaarverslag 1997 van de secretaris

Eerder verschenen in West-Frieslands Oud & Nieuw, 65e bundel, pagina 223-226.
Uitgave: Historisch Genootschap 'Oud West-Friesland', 1998.
Auteur: J.P.M. Groot.

Gedurende het jaar 1997 heeft een aantal onderwerpen speciale aandacht gekregen. Genoemd kunnen worden:

De leden
Per 1 januari 1996 telde het Genootschap 3091 leden. Per 1 januari 1997 was dit aantal teruggelopen naar 2998. Een verlies van bijna 100 leden in één jaar! Aan deze zorgelijke ontwikkeling moet een halt worden toegeroepen constateerde het bestuur in het jaarverslag 1996.
Per 1 januari 1998 stonden 3011 leden geregistreerd. De terugloop is hierdoor weer omgezet in een lichte groei, maar nog altijd onvoldoende om het aantal van 1996 te evenaren. Reden voor het bestuur om in 1998 hieraan speciale aandacht te besteden en gerichte actie te ondernemen.

Het secretariaat ontving bericht van overlijden van 34 leden. Bij enkele van deze meldingen willen wij even stil staan. Op 81-jarige leeftijd overleed in zijn woonplaats Hoogkarspel Pieter C. Mantel. Ruim 20 jaar diende hij de Stichting Westfriese Flora als secretaris. In die functie was hij - altijd achter de schermen - een geweldige promotor van West-Friesland. Op de Westfriezendag 1979 werd hij om die reden tot lid van verdienste van ons Genootschap benoemd.

Op 1 september overleed in Alkmaar Theodorus Petrus Henricus Wortel. Van 2 augustus 1939 tot 2 augustus 1951 diende hij ons Genootschap als secretaris. Vanwege zijn verdiensten werd hij bij zijn afscheid uit deze functie onderscheiden met de zilveren penning. Ruim 46 jaar voerde hij de lijst van onze ereleden aan.
Op 10 december overleed in zijn woonplaats Hillegom dr. Henk Schoorl. Een man met een onblusbare historische interesse en een tomeloze werkkracht, die - als autodidact - ons een nieuw samenhangend beeld van het Noordhollandse kustgebied heeft nagelaten. In 1990 kreeg zijn werk wetenschappelijke erkenning toen de Universiteit van Amsterdam hem een ere-doctoraat verleende. Voorts werd hij onderscheiden met de Zilveren Anjer. Hij werd 77 jaar.
Op 9 februari 1998 overleed in zijn woonplaats Bergen Johan J. Schilstra: het cultuurhistorische geweten van Noord-Holland.
Beschermheer van welstand; van dijken, molens en stolpen. Op zijn initiatief - als lid van de VVD-fractie van Provinciale Staten - werd de Westfriese Omringdijk tot (eerste) provinciaal monument verklaard. In 1980 werden zijn verdiensten door het Genootschap geëerd met het toekennen van de Westfrieslandprijs.

De bijeenkomsten met de leden
De traditionele ledenbijeenkomsten werden gehouden in Enkhuizen, op het IJsselmeer (Voorjaarsstreekmiddag), in 't Zand in de gemeente Zijpe (Westfriezendag) en in Heerhugowaard (Najaarsstreekmiddag). Via de Mededelingenbladen werd u hierover al uitgebreid geïnformeerd. Geconstateerd mag worden dat de belangstelling goed was en dat de gekozen onderwerpen en excursies de aanwezigen hebben aangesproken.
Bij het nieuw gebouwde gemeentehuis van Langedijk werd namens ons Genootschap en boom geplant: een plataan.

De Westfrieslandprijs 1997
Aan mevrouw Jannie Kuiper-Wetsteen uit Nieuwe Niedorp werd de Westfrieslandprijs 1997 uitgereikt vanwege haar grote verdiensten als naïefkunstschilder van veelal Westfriese onderwerpen, waarmee zij als promotor van het Westfries erfgoed kan worden beschouwd.

Benoeming leden van verdienste
De benoeming van mevrouw A.G. Peetoom-Nobel (Hoorn) en de heer P. Dekker (Schipluiden) tot leden van verdienste van ons Genootschap werd door de ledenvergadering van harte ondersteund. De motivatie daarvan werd u in het Mededelingenblad uitgebreid toegelicht.

Schenkingen en legaten
Het genootschap mocht in 1997 een schenking ontvangen van ƒ 5000 welk bedrag zal worden aangewend in het kader van de jubileumaktiviteiten in 1999. Om de exploitatie rond te krijgen van de uitgave 'Ach lieve tijd West-Friesland' vormt dit een welkome bijdrage. Ook mocht het Genootschap weer een aantal voorwerpen (waaronder hullen en een zilveren kap), alsmede boeken uit nalatenschappen in ontvangst nemen.
Mocht u er behoefte aan hebben de aktiviteiten van het Genootschap door middel van een schenking of legaat te ondersteunen, dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester.

Het Timmermansgildehuis
Op de Westfriezendag hebben we afscheid genomen van Lenie de Wijs, die jarenlang de directe contacten met de leden heeft onderhouden en het gezicht van Genootschap naar buiten op een goede wijze gestalte heeft gegeven.
Lenie is opgevolgd door Francis Wijma.
Het bestuur heeft zich genoodzaakt gezien om vanwege de toenemende activiteiten - ook in het kader van de voorbereidende werkzaamheden rond de jubileumviering - het aantal administratieve uren uit te breiden. De hieruit voortvloeiende contributieverhoging kreeg in de algemene vergadering brede ondersteuning van de leden.
De aanwezige automatisering en de bijbehorende software zal in 1998 worden vervangen om de effectiviteit te vergroten. Het aantal openstellingsuren zal eveneens worden uitgebreid. Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de verschillende werkgroepen werd de verlichting van de bovenzaal aanzienlijk aangepast. Men heeft nu weer een 'heldere' kijk op de activiteiten.

AFBEELDING NOG NIET BESCHIKBAAR = In het kerkje van Eenigenburg schreef ons Genootschap op 25 oktober geschiedenis. Deel 14 van onze Stolphoevereeks, ‘Een kijkje in de geschiedenis van Eenigenburg’ van de auteur Klaas van Schoneveld, is namelijk in het Engels vertaald. Dat is gebeurd op initiatief van de nazaten van de familie Eenigenburg - Ton, die in 1849 naar Amerika vertrok. Voorzitter Klaas Bant kreeg het eerste exemplaar van ‘A glimpse into the history of Eenigenburg’ uit handen van Willy Borst-Schouten, die in 1989 als voorzitter van het toenmalige Floris V-comité het eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. (Foto George Stoekenbroek)

De nadering van het jubileumjaar
Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw ver vooruit. In 1997 is een aanzet gemaakt voor een veelheid van activiteiten in 1999. De verschillende commissies en Stichtingen onder het Genootschap zullen daaraan eveneens hun medewerking verlenen.
In organisatorische zin vraagt dit om een doelgerichte aanpak. Inmiddels is een speciale commissie, onder leiding van onze voorzitter Klaas Bant, met deze werkzaamheden gestart. U mag de nodige uitbundigheid verwachten, waarbij de activiteiten van het Genootschap een jaar lang in de picture zullen staan. Verdere berichten hierover mag u in 1998 verwachten.

De uitstraling van het Genootschap
Het werd weer eens tijd om het gezicht van het Genootschap naar buiten toe wat op te poetsen. Daartoe is een aantal gerichte activiteiten aan de dag gelegd. Genoemd kunnen worden:

Bestuur
In 1997 hebben wij afscheid moeten nemen van de heer H. Smit, als lid van het Algemeen Bestuur. Niettemin blijft de heer Smit bij een aantal specifieke activiteiten van het Genootschap betrokken. Het bestuur beraadt zich over zijn opvolging.

Werkwijze bestuur
In 1997 is langdurig gepraat over de werkwijze en is nadrukkelijk gezocht naar mogelijkheden om de effectiviteit te vergroten, de efficiency te verhogen en de bestuurlijke samenwerking tussen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur beter op elkaar af te stemmen. Op de valreep van 1997 zijn de contouren vastgelegd van een gewijzigde bestuurlijke opzet en werkwijze. Er zal gewerkt gaan worden binnen zogenaamde 'clusters', op basis van een strakke taakafbakening binnen het Dagelijks Bestuur, met ondersteuning van de leden van het Algemeen Bestuur. Deze nieuwe werkwijze zal in 1998 verder worden toegelicht.

J.P.M. Groot, secretaris

 


Andere jaarverslagen:

'33/'34 | '34/'35 | '38/'39 | '41/'42 | '42/'43 | '43/'44 | '45 | '46 | '47 | '48/'49 | '51 | '53 | '54 | '55 | '56 | '57 | '58 | '59 | '60 | '61 | '62 | '63 | '64 | '65 | '66 | '67 | '68 | '69 | '70 | '71 | '72 | '73 | '74 | '75 | '76 | '77 | '78 | '79 | '80 | '81 | '82 | '83 | '84 | '85 | '86 | '87 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02

 


Hé, is dat Westfries?

798. 't Was erg stil om me heen; ik raakte eventjes beskoten (ingedommeld, sluimerend) in de stoel.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.