Stichting De Westfriese Molens heeft als RSIN 810709417. Het adres van het secretariaat is Kanaaldijk 237, 1831 BE Koedijk.

De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van het behoud van de binnen haar werkgebied aanwezige Oudhollandse windmolens en windmotoren en daarmee samenhangende werktuigen en gebouwen met een geschiedkundige en/of bouwkundige waarde, en alles wat daar verder mee samenhangt of uit voortgekomen is.
Het werkgebied van de stichting omvat de regio West-Friesland in het noorden van de provincie Noord-Holland, omsloten door de Westfriese Omringdijk.
Het behoud en/of beheer van één of meer molens in het werkgebied van de stichting kan worden overgelaten of overgedragen aan één of meer (andere) instellingen of particulieren;
b. het in stand houden van de wipwatermolen en de daarbij behorende woning met aanhorigheden, gelegen aan de Braken 9 en 11 te 1713 GC Obdam, gemeente Koggenland;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze missie is de molens in bedrijf te stellen, en door regelmatig onderhoud uit te voeren de molens in goede staat te houden.
Wij werken samen met het Westfries Genootschap waarmee wij veel doeleinden delen op het gebied van cultuurbehoud in West-Friesland. Bestuurlijk zijn wij zelfstandig.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Kasper Gutter, Voorzitter
Bart Slooten, Vicevoorzitter/Secretaris
Nico Braak, Penningmeester
Jan de Jong, Lid
Joop Schouten, Lid
Theo Vlaar, Lid

Belonings beleid bestuur
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, maar slechts een vergoeding voor gemaakte kosten op basis van declaratie.

Met de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status zijn alle giften aan de stichting aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting en omdat het een “culturele instelling” is mag u voor aftrek dit bedrag zelfs met 25% verhogen!

Ga direct naar:
• Beleidsplan 2022 (pdf)
• Jaarverslag 2021 (pdf)
• Jaarrekening 2021 (pdf)
• Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2021 (pdf)