Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2010

Notulen 2010

Notulen van de algemene ledenvergadering van het Westfries Genootschap, gehouden op zaterdag 4 september 2010 in Schouwburg Het Park te Hoorn

1. Opening
De voorzitter van het Genootschap, Ina Broekhuizen, heet een ieder welkom op deze algemene ledenvergadering (ALV). Een bijzonder woord van welkom richt zij tot al diegenen die in Westfries kostuum zijn gekomen, een blijvend mooi onderdeel van de West-Friese cultuur.
Zij wijst er vervolgens op dat we ook dit jaar weer mensen missen door overlijden en ze wil daarbij in het bijzonder stil staan bij het heengaan van twee leden van verdienste: Piet Dekker uit Schipluiden en Gré de Reus, beter bekend als Margreet van Hoorn, uit Hoorn. Beiden hebben zich bijzonder verdienstelijk gemaakt via hun schrijfkwaliteiten.Ten slotte verwelkomt de voorzitter de vertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders van Hoorn, wethouder Tonnaer.

Het jaar is voor twee aan het Genootschap gelieerde organisaties een feestelijk jaar: aan de commissie Kap en Dek werd eind 2009 een landelijke prijs uitgereikt in Arnhem als waardering voor haar werk in het kader van de streekdracht. De prijs bestaande uit een geldbedrag en een insigne werd uitgereikt ten overstaan van een groot aantal West-Friezen in kostuum. De voorzitter van de commissie, Barbara Donker, kunt u vandaag herkennen aan het draaginsigne behorende bij de prijs.

De andere organisatie die de voorzitter noemt is de Stichting Creatief Westfries, die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert. Zij feliciteert de Stichting en wijst erop dat op 10 oktober a.s. er weer een Skroivendevort loif in Het Park zal plaatsvinden ter opluistering van het jubileum.

Voor wat betreft het Genootschap zelf merkt de voorzitter op dat de procedure rond de vlag van West-Friesland nog steeds niet afgerond is. Nog twee gemeenten moeten hun akkoord verlenen en daarna volgt nog de officiële registratie via de Hoge Raad van Adel. Toch hoopt zij nog dit najaar het 'vlaggenfeest' te kunnen vieren. Vooruitlopend hierop kan de vlag nu al besteld worden. In de hal liggen intekenformulieren voor diegenen die nu al deze vlag willen bestellen.

De voorzitter benadrukt de toenemende belangstelling voor de website. Bijna wekelijks worden nieuwe zaken op de site geplaatst, zoals onlangs een nieuwe rubriek onder de titel “Omringdijk”. Tevens verschijnen er nu elke dag zes vragen uit het West-Frieslandspel op de site. De groeiende belangstelling voor de website blijkt heel duidelijk uit het aantal bezoekers, zo'n 13.000 in augustus dit jaar.

Het voornemen is nog in 2010 te starten met de uitgave een nieuwe serie boeken onder de titel “Westfriese historische reeks”. Voor dit project wordt samengewerkt met uitgeverij Waanders uit Zwolle. Ook zijn er plannen voor het uitbrengen van een kinderboek dat “Geheimen van de Omringdijk” moet gaan heten. Wij hopen dat volgend jaar te kunnen afronden.

De gebruikelijke cursussenreeks “kennismaken met West-Friesland” wordt dit jaar uitgebreid met een bijzondere aanvulling, namelijk een speciale cursus voor gemeentebestuurders te houden op drie plaatsen in de regio. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de gebruikelijke najaarsstreekmiddag, te houden op 6 november in Westwoud en de bijeenkomst voor nieuwe leden te houden in Obdam.

Tot slot van haar openingswoord stelt de voorzitter de bestuursleden voor aan de vergadering. Bij dit kennismakingsrondje betrekt zij ook Corina van Willegen, die als spin in het web het secretariaat in het Timmermansgildehuis onder haar hoede heeft. Met een woord van dank aan alle bestuursleden, Corina en alle mensen die hun beste krachten inzetten voor het Genootschap, sluit de voorzitter af. Dit dankwoord wordt met applaus uit de zaal ondersteund.

2. Benoeming notulencommissie
Op voorstel van de voorzitter gaat de ALV akkoord met de benoeming van mevrouw Dangermond uit Enkhuizen en mevrouw Vink uit De Rijp tot leden van de notulencommissie 2010.

3. Verslag notulencommissie 2009
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, de heer Stan Nuveen. Hij deelt mee dat de notulencommissie bestaande uit mevrouw Vis uit Middenbeemster en de heer Braak uit Schagen, heeft ingestemd met het verslag, zoals dat is opgesteld en op de website is geplaatst.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en voor de ingekomen stukken geeft de voorzitter het woord aan de secretaris. Hij maakt melding van het feit dat er drie ingekomen stukken zijn:

1. een brief gedateerd 21-8-2010 van de heer P. van der Lee uit De Goorn. Het betreft een voorstel tot wijziging van het bestuursvoorstel inzake de naamgeving. Het advies van het bestuur is om deze brief te betrekken bij agendapunt 9 van deze vergadering betreft wijziging van de statuten.
2. een brief gedateerd 15-8-2010 van de heer G. Dekker uit Tuitjehorn. Het betreft een vraag tot herinvoering van de rubriek vraag en aanbod in 't Vierkant. De secretaris vermeldt dat het bestuur inmiddels heeft besloten in ieder geval de website open te stellen voor deze rubriek. Met de redactiecommissie van 't Vierkant moet nog overleg worden gepleegd over mogelijke plaatsing in 't Vierkant. Dit heeft te maken met beschikbare ruimte en kosten.
De voorzitter zegt ter aanvulling dat het bestuur de rubriek alleen wil openstellen voor boeken over West-Friesland.
3. een brief gedateerd 3-6-2010 van de Stichting Berkhout Is Boos (mevrouw Wood) uit Berkhout. Gevraagd wordt om financiële steun voor de stichting en de belangengroep. Op 23 juni j.l. heeft het bestuur schriftelijk gereageerd op deze vraag met als antwoord dat het Genootschap geen subsidie verstrekt aan derden behalve de organisaties die gelieerd zijn aan het Genootschap

5. Goedkeuring jaarverslag over 2009, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 77
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag 2009 van de secretaris zoals dat in het Jaarboek 2010 is opgenomen.

6. Verslag van de kascommissie over 2009
De leden van de kascommissie, de heren C. Schouten uit Hoorn en N. Huisman uit Wognum, hebben schriftelijk verklaard dat het financiële verslag over 2009 en de bijbehorende stukken in orde zijn bevonden. De commissie adviseert de ALV dan ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer. De ALV stemt hiermee in.

7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2009, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 77
De ALV gaat akkoord met de rekening zoals die door de penningmeester is opgesteld.

8. Benoeming kascommissie 2010
De ALV gaat akkoord met het voorstel verwoord door de voorzitter om de heren C. Schouten uit Hoorn en N. Huisman uit Wognum te herbenoemen in de kascommissie 2010.

9. Voorstel wijziging statuten
De voorzitter memoreert dat in de uitnodiging voor deze vergadering een uitvoerige toelichting heeft gestaan op het bestuursvoorstel. Ze wijst nog eens op de praktische bezwaren van het voeren van twee namen. Bovendien is al in 1994 besloten om de naam Westfries Genootschap te gaan voeren, zodat niet staande kan worden gehouden dat het huidige bestuur met iets heel nieuws komt. Handhaving van de oude naam in de statuten doet haar inziens recht aan de gevoelens die bij sommige leden leven.
De onder het agendapunt ingekomen stukken genoemde brief van de heer P.v.d. Lee uit De Goorn, stelt de voorzitter nu aan de orde. Zij vraagt de secretaris de brief voor te lezen.
“Geacht bestuur,
In de voorgestelde wijziging van artikel 1 van de statuten zou ik graag veranderd zien:
de vereniging was voorheen genaamd Historisch Genootschap Oud West-Friesland enz...
worde:
de vereniging is opgericht als Historisch Genootschap Oud West-Friesland enz.

Uw voorstel komt bij mij een beetje over als waren de illustere oprichters toen niet goed bij de les.
De iets andere tekst doet m.i. meer recht aan de oprichters, dan veranderen we nu alleen de roepnaam, de doopnaam blijft hetzelfde.
Veel succes gewenst,
hartelijke groet van Pé van der Lee. De Goorn, 21 augustus 2010.”

De voorzitter stelt dat het bestuur dit amendement op het bestuursvoorstel in ieder geval adviseert over te nemen. Zij vraagt vervolgens of er in de zaal leden zijn die het woord wensen te voeren over het agendapunt. De heer Klaas Bant vraagt en krijgt het woord.

Hij begint zijn betoog met te stellen dat het een goede gewoonte is dat oud-bestuurders terughoudend zijn als het voorstellen betreft van hun opvolgers. In dit geval wil hij daar toch een uitzondering op maken. In 1924 is het Historisch Genootschap Oud West-Friesland opgericht; uit de naam is duidelijk te concluderen dat het gaat om de geschiedenis van West-Friesland. Nu komt er zo maar een voorstel tot naamsverandering waarbij de relatie met de geschiedenis van West-Friesland geheel wordt verlaten. Het bestuur koppelt het voorstel tot naamswijziging aan de ledenteruggang. Juist om die reden zou volgens de heer Bant, de relatie met de geschiedenis overeind moeten blijven. Wat zegt derden het begrip genootschap? Het is z.i. een belediging voor de oprichters van de vereniging om het bestuursvoorstel te ondersteunen. Het bestuur verschuilt zich achter het standpunt van de notaris, terwijl het juist een zaak is van emotionele en historische bezwaren om de bestaande naam overboord te zetten. De heer Bant is van mening dat het voor het eerst is, dat het bestuur met zo'n slecht voorstel komt. Vijf jaar geleden is hij benoemd tot erelid van het Genootschap, hij hoopt nog lang erelid te mogen blijven van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris, de heer Nuveen voor een korte reactie. Als nieuwkomer in het bestuur, is het voor hem een raadsel geweest waarom in 1994 de naam is veranderd in Westfries Genootschap, terwijl daarnaast de oude naam is blijven bestaan. Waarom toen niet meteen overgestapt op één naam of waarom niet gewoon de oude naam gehandhaafd, in plaats van twee namen te gebruiken. In de praktijk leidt dat nu vaak tot verwarring, omdat in het betalingsverkeer alleen de statutaire naam mag worden gebruikt. Het verwijt dat het bestuur geen historisch besef zou hebben door nu over te stappen op één naam, verwerpt het bestuur. Het historisch besef zit niet allen in een naam, maar dat zit juist in al die activiteiten die door heel veel actieve vrijwilligers voor de vereniging worden verricht. Het bestuur komt tegemoet aan diegenen die hechten aan de oude naam, door in de statuten daarnaar te verwijzen en wat zou dan nog de meerwaarde kunnen zijn van het voeren van twee namen.

De voorzitter sluit de discussie af en brengt het bestuursvoorstel in stemming. Telling van de voorstemmers (groene kaart) geeft aan dat 112 leden het voorstel ondersteunen; telling van de tegenstemmers (rode kaart) geeft aan dat 35 leden het voorstel van het bestuur verwerpen. De voorzitter concludeert dat het voorstel van het bestuur is aangenomen. Vervolgens brengt de voorzitter het amendement van de heer Van der Lee in stemming. Dit amendement wordt door de ALV met instemmend applaus overgenomen.
Tenslotte vraagt de voorzitter instemming van de ALV op het voorstel tot het invoegen van artikel 9a (procedure voor wijziging van de statuten) zoals in de uitnodiging voor deze vergadering gepubliceerd. Dit voorstel wordt door de ALV met applaus overgenomen.
De voorzitter dankt de ALV voor de instemming op de voorstellen.

De voorzitter schorst de vergadering voor de uitreiking van de West-Frieslandprijs.

Tijdens deze schorsing dankt de voorzitter de speciale commissie die advies heeft uitgebracht over de toekenning van de prijs. In dit geval wordt hiermee waardering uitgebracht voor een initiatief dat nog maar kort geleden gestart is. De gemeentes in Oostelijk West-Friesland zijn gaan samenwerken op het terrein van de archeologie, waardoor dit vakgebied en de resultaten ervan weer op de kaart worden gezet. Er is geld nodig om een en ander van de grond te krijgen en daarvoor is een stichting opgericht. Het Genootschap wil als waardering en stimulans voor dit initiatief de prijs toekennen aan de Stichting Archeologie West-Friesland. De voorzitter verzoekt het stichtingsbestuur bestaande uit de heren M. Bartels, P. Swart en J.W. Loots en mevrouw C. Soonius op het toneel te komen voor de prijsuitreiking. Naast een bij de prijs behorende oorkonde ontvangt de Stichting een cheque van € 1500.
Namens het bestuur van de stichting dankt de heer Bartels (voorzitter) voor de toekenning van deze prijs. Hij beschouwt het als een gebaar van aanmoediging en hij hoopt in de komende vijf tot tien jaar archeologie de plaats te geven die het verdient. Deze prijs is een mooie steun daarvoor.
Aan de hand van een powerpoint presentatie geeft de heer Bartels een uiteenzetting over de doelstelling van de stichting, tevens stelt hij de bestuursleden voor.
Hij spreekt zijn zorgen uit over de ontwikkelingen in het gebied, waarbij vooral de bedreigingen als ruilverkaveling, nieuwbouw, wegaanleg en verlaging grondwaterstand, factoren zijn die invloed hebben op de archeologische waarde. Een nieuw te gebruiken middel daarbij is het onderzoek uit de lucht. Er is sprake van een eerste gezamenlijk project onder de titel 'gezonken als een baksteen'. Het betreft hier een gezonken schip met een flinke lading bestaande uit onder andere Makkumer aardewerk. Met de toegekende prijs zou een bijdrage kunnen worden geleverd aan dit project.
De heer Bartels wijst tenslotte nog op het belang van het prehistorisch erfgoed. Hij spreekt nogmaals zijn dank uit voor de prijs en het daaruit blijkende vertrouwen in de nieuwe stichting.

10. Verkiezing bestuursleden
De voorzitter deelt mee dat in totaal zeven leden van het algemeen bestuur aftredend zijn. Vier daarvan zijn herkiesbaar. Zij vraagt of de ALV instemt met de herverkiezing van J. Smit, N. Zander, J.C.J. van Kampen en S. Nuveen. De vergadering ondersteunt met applaus de herbenoeming.

Namens de herbenoemde bestuursleden spreekt de heer Nuveen zijn dank uit voor het in hen gestelde vertrouwen.Vanwege het vertrek van drie bestuursleden heeft het bestuur gemeend te moeten komen met een voorstel tot benoeming van vier nieuwe bestuursleden. De voorzitter vraagt de vier kandidaten op het toneel te komen. Zij vraagt vervolgens of de ALV instemt met de benoeming van mevrouw A. Helder, mevrouw M. Haakma, de heer J. Ursem en de heer M. Dekker tot lid van het algemeen bestuur. De ALV ondersteunt met applaus deze benoeming.

De voorzitter heet de nieuwe bestuursleden van harte welkom en zij spreekt haar vreugde uit over het feit dat er weer jonge gezichten bij zijn gekomen. Alle vier nieuwe bestuursleden spreken een kort persoonlijk dankwoord uit voor het in hen gestelde vertrouwen.
De voorzitter richt zich vervolgens tot de drie bestuursleden die afscheid nemen van het bestuur.
In de eerste plaats Maarten Timmer, iemand met veel kennis van agrarische zaken en de land- en tuinbouwsector. Binnen het Genootschap is hij vooral actief geweest met het vastleggen van de historie en heeft hij zich ingezet voor de Westfriese historische reeks. Kenmerkend voor hem was dat hij een duidelijke mening had over zaken. De voorzitter dankt hem voor zijn inbreng en zegt graag langer gebruik te maken van zijn talenten voor de historie van West-Friesland. De heer Timmer sluit zijn bestuursperiode af met een gedicht.

In de tweede plaats Jaap Schaper, acht jaar bestuurder met veel contacten vooral in het Hoornse. Zijn inbreng was rustig en onderkoeld, gaf soms wijze raad. Hij hecht ook waarde aan samenwerking met andere organisaties. Tijdens de bestuursvergaderingen is opgevallen dat hij houdt van koffie, wijn en koek. De voorzitter dankt ook hem voor zijn inbreng.
De heer Schaper benadrukt dat hij met plezier terug kijkt op de periode die hij binnen het bestuur heeft mogen functioneren. Een aantal suggesties, die hij in die jaren heeft ingebracht is niet overgenomen, maar hij realiseert zich dat dit inherent is aan besturen. Hij wenst het Genootschap succes voor de toekomst.

Dan richt de voorzitter zich tot het derde vertrekkende bestuurslid, vice-voorzitter Gerian Helder. Zij memoreert dat mevrouw Helder in 1998 op de najaarsstreekmiddag tot bestuurslid werd benoemd, in 2002 werd zij vice-voorzitter. Na haar verkiezing tot voorzitter in 2005 werd de samenwerking tussen voorzitter en vice-voorzitter een stuk intenser en ook persoonlijker vanwege de praktijk van het met elkaar meerijden naar vergaderingen.

De voorzitter karakteriseert mevrouw Helder als een kordate bestuurder met een duidelijke mening die de confrontatie niet uit de weg gaat. Zij wil graag alles tot in de puntjes regelen en is altijd tot overleg bereid.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan alle bestuursleden die elk op hun beurt op eigen wijze via een rijm hun waardering uitspreken voor de vertrekkende collega-bestuurder en haar daarbij als cadeau een streekproduct aanbieden. De voorzitter overhandigt mevrouw Helder een map met daarin de gebundelde bijdragen. Als cadeau van de vereniging krijgt zij symbolisch een groot exemplaar van de vlag van West-Friesland, symbolisch omdat deze vlag nog vervaardigd moet worden.

De voorzitter benadrukt dat mevrouw Helder de afgelopen twaalf jaar veel heeft gedaan voor het Genootschap. Het bestuur heeft dan ook besloten de ALV voor te stellen mevrouw Helder te benoemen tot erelid van het Westfries Genootschap. Het voorstel wordt met instemmend applaus aanvaard. De voorzitter feliciteert mevrouw Helder met deze benoeming.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer Wijnker, loco-burgemeester van de gemeente Koggenland. Deze begint zijn betoog met de stelling dat hij dit moment uitermate geschikt acht om duidelijk te maken dat mevrouw Helder niet alleen actief is geweest als bestuurslid bij het Westfries Genootschap, maar dat zij bestuurlijk ook betrokken is geweest bij de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, de provinciale commissie kadervorming van die bond, provinciaal cursusleider is geweest bij Vrouwen van Nu, penningmeester bij Kap en Dek, deelnemer aan het museaal textieloverleg en lid en voorzitter van een beleggingsstudieclub. Daarnaast was zij vrijwilliger bij Leekerweide, actief als souffleuse bij de toneelvereniging en lid van het dagelijks bestuur van de Onderlinge Verzekering. Naast dit alles, zo stelt de heer Wijnker, is Gerian Helder vooral een verschrikkelijk aardig mens. Dat is niet alleen ons opgevallen, maar ook Hare Majesteit de Koningin, die mevrouw Helder heeft benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Wijnker spelt de daarbij behorende onderscheiding op en feliciteert mevrouw Helder van harte.

“Wie ben ik dat ik dat mag meemaken”, aldus de eerste reactie van mevrouw Helder op hetgeen haar nu ten deel is gevallen. Zij spreekt haar dank uit aan Hare Majesteit en al die mensen die betrokken zijn geweest bij de erkenning die haar ten deel is gevallen. Ook het thuisfront wordt in dit dankwoord betrokken.
In 1983 ontving zij als verjaardagscadeau het lidmaatschap van het Genootschap en dat het uiteindelijk tot dit zou leiden is iets dat haar met grote dankbaarheid vervult.

11. Rondvraag
Een van aanwezigen vraagt waarom er vier nieuwe bestuursleden komen, terwijl er drie vertrekken. De voorzitter antwoordt dat in de praktijk blijkt dat door de hoeveelheid werk en de beschikbare tijd bij de bestuursleden een uitbreiding zonder meer nodig was. Overigens kan volgens de statuten het algemeen bestuur uit maximaal vijftien personen bestaan. Het nieuwe algemeen bestuur bestaat nog steeds uit een lager aantal.

12. Sluiting
Om 11.35 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aandacht en inbreng van de aanwezigen.

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.