Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Nieuws » 2011

Verslag commissiemiddag 2-4-2011 in Warmenhuizen

Aanwezig DB (voltallig), diverse AB-leden en vertegenwoordigers van de diverse stichtingen en commissies.

1. Opening en mededelingen
Ina Broekhuizen (vz) verwelkomt de aanwezigen in het oudste nog in gebruik zijnde café van West-Friesland: De Moriaan in Warmenhuizen. Zij refereert aan de uitreiking van de Auroraprijs hedenmorgen aan het Saet en Cruytmuseum in Andijk en het thema van dit museumweekend: “laat je tracteren!”
Zij staat voorts stil bij het overlijden van Koos Groot, lid van verdienste, die veel voor het Genootschap heeft betekend. Hij is voorzitter geweest van Westfriese Molens, heeft veel geschreven en gedicht. Hij wordt met een moment van stilte herdacht.
Tenslotte een actuele blik in de media: vorig weekend een groot artikel over de Omringdijk in de Volkskrant, afgelopen week een foto op de voorpagina van het NHD met de overhandiging van de vlag van West-Friesland aan miss West-Friesland.
Namens het bestuur bedankt de voorzitter alle vrijwilligers voor hun inzet en werk. Dan volgt een rondje voorstellen van de aanwezigen.
Alvorens het woord te geven aan de vertegenwoordigers van de verschillende geledingen meldt de voorzitter een aantal zaken die in het Genootschap spelen:

•  In de ALV is Johan Ursem gekozen als nieuw bestuurslid, hij heeft echter kort daarna laten weten af te zien van de functie vanwege drukke werkzaamheden.
•  Dat er inmiddels een Westfriese vlag is, mag als bekend worden verondersteld. Dat er nog steeds belangstelling is voor aanschaf van deze vlag is verheugend nieuws.
•  Het eerste deel van de Westfriese historische reeks over de bloembollenteelt is verschenen, deel 2 verschijnt in mei en het derde deel in het najaar.
•  Er wordt druk gewerkt aan de voorbereiding van het kinderboek “Geheimen van de dijk”.
•  Er zal binnenkort een nieuwe commissie worden opgericht: bouwhistorische commissie. Zij zal zich bezig gaan houden met het vastleggen van informatie van verdwijnende opstallen van historisch belang.
•  Voor de bijeenkomst van nieuwe leden wil de vz. wat meer beeld presenteren bij de informatie die wordt verteld. Ze vraagt alle geledingen zes foto's te leveren aan de hand waarvan een praatje kan worden gehouden.

2. Presentatie website
Chris Kistemaker geeft inzicht in de huidige stand van zaken van onze website. Hij laat zien welke mogelijkheden zijn te gebruiken en hoe een en ander aan elkaar gelinkt is. De aanwezigen tonen verbazing en waardering voor de enorme hoeveelheid informatie die op de site te vinden is. Er wordt voor gepleit elke organisatie (stichting of commissie) één persoon aan te laten wijzen die zorgt voor aanlevering van materiaal voor de site. Deze suggestie vindt brede steun. Betrokken vertegenwoordigers zullen worden gemeld bij Corina.

3. Informatieronde stichtingen, commissies, vereniging
Stichting Landelijk Schoon
•  Gepland symposium is mede vanwege prov. statenverkiezingen uitgesteld. Er komt nu in sept/okt. een 1,5 uur durende info over bedrijfsterreinen vs. landschap met daarna een excursie per bus.
•  Het thema windenergie is actueel. Standpunt LS is dat uit landschappelijke overwegingen windturbines bij voorkeur in zee moeten worden geplaatst. T.a.v. subsidie is het standpunt of geen subsidie of subsidie naar andere vormen van alternatieve energie.
•  Pleidooi om allen brief te laten ondertekenen waarin ondersteuning wordt uitgesproken voor het laten van de verantwoordelijkheid voor de molens bij het Hoogheemraadschap.

Kap en Dek
•  Slotmiddag in Berkhout succesvol. Afscheid genomen van Margreet de Reus en als nieuw bestuurslid wordt Lies Smit uit Wognum voorgesteld.
•  Najaarsstreekmiddag zal in het teken staan van het 55 jarig jubileum en deze gebeurtenis zal gevierd worden met een kostuumshow in de Noorderkerk op 5/11/2011.
•  Op 25/9 a.s. zal “schatten uit de kast” weer plaatsvinden.
•  Sierradencursus in het voorjaar vervallen wegens te weinig deelname, hopelijk zal de cursus in het najaar wel doorgaan.

Westfriese Molens
•  Stichting heeft continu te kampen met financiële problemen.
•  Molen Waarland staat leeg. Er is subsidie gevraagd, waar echter een aantal voorwaarden aan is verbonden. Door het een museum te laten worden is een belangrijke voorwaarde ingevuld. Er kan 70% subsidie worden verkregen, betekent wel dat nog een bedrag van 1,5 ton zelf opgebracht moet worden, men is druk bezig om dit voor elkaar te krijgen.
•  De beoogde overdracht van de 19 molens van het Hoogheemraadschap levert veel bezwaren op. Uitgangspunt van de stichting is dat het HHRS de molens zelf moet houden. In het geval de molens toch worden afgestoten, dan zou de stichting Landschap Noord-Holland de exploitatie willen overnemen, met de kanttekening dat beheer van minimaal 20 molens efficiënter is vanuit het oogpunt van inzet subsidie. In dat kader heeft die Stichting aan de Westfriese Molenstichting gevraagd het beheer dan over te nemen. Daarop is het antwoord negatief. Westfriese Molens is eventueel bereid molens over te nemen tegen een reële bruidsschat en de garantie dat er geen verborgen gebreken zijn. Teneinde dan toch aan de 20 molens te komen zou er mogelijk een fusie met Zijper Molens kunnen plaatsvinden t.b.v. clustering.

Historisch Textieloverleg
•  Excursie geweest naar ICAT textielrestauratie atelier.
•  Groei aantal deelnemers van het overleg, overleg vindt plaats in het WF museum.

Excursiecommissie
•  Op 26 april a.s. is de excursie naar Friesland op een paar plaatsen na volgeboekt.

Redactie Jaarboek
•  Medio juli ontvangen de leden weer een jaarboek; dit keer 8 pagina's minder dan de vorige keer. Opmerking penningmeester: Jaarboek is desondanks € 1000 duurder, dus financiële ruimte is er niet.
•  Omringdijk vult flink deel van de inhoud.
•  Jaarboek heeft sterk archeologisch accent.

Stichting Vrienden van het Westfries Museum
•  Museum gaat volgende week dicht tot september t.b.v. verbouwing.
•  Er is een winkelpand in Nieuwstraat te Hoorn gehuurd dat op 21 april a.s. wordt geopend met een tentoonstelling over Junius.
•  Bestuur van de Stichting niet erg enthousiast over de sluiting gedurende hele zomer.
•  1 en 2 juli a.s. zijn de Juniusdagen.

Stichting Creatief Westfries
•  25 jarig bestaan is gevierd met als hoogtepunt een uitverkochte schouwburg Het Park.
•  Men is bezig met de voorbereiding van een cd die dit jaar uitkomt.
•  Er is een nieuwe klas schrijvers in wording die begeleid wordt door Ina.
•  Er zijn weer optredens in Slot Schagen.
•  Er komt in maart 2012 weer een muziekspel.

Stichting Projector
•  Dankzij een prijs van € 4000 van de Rabobank kon de film “het leven en werken van de Westfriese boer” gerestaureerd worden.
•  Op 6/3 j.l. is deze film vertoond waarbij er meer dan 100 bezoekers waren. Het plan is nu elk jaar een filmvertoning te laten plaatsvinden.
•  Diverse werkgroepen zijn bezig met allerlei projecten.

Westfriese families
•  De stichting heeft een eigen website en zij wil daarmee ook uitdrukkelijk naar buiten komen.
•  Er is een kwartaalblad voor de leden.
•  Op 25/9 a.s. is er weer een lezing als logisch gevolg na het succes van vorig jaar.
•  In 2014 wordt het 60 jarig bestaan gevierd.
•  De bibliotheek gaat naar Ed Dekker in Hensbroek.

Commissie geschiedschrijving
•  Aantal projecten wordt nu afgerond (boeken Westfriese historische reeks).
•  Voorjaar 2012 is de streeftermijn voor het publiceren van het middenstandsproject.
•  Er wordt continu gewerkt aan het Westfries bibliografisch woordenboek.
•  Idem voor wat betreft het project Westfriese gatenkaas.
•  De vraag die is voorgelegd aan de historische verenigingen in het gebied (waar zijn ze mee bezig) heeft weinig respons opgeleverd.
•  Maarten Timmer is vertrokken als lid (secretaris) van de commissie; Maarten Dekker is nu de AB afgevaardigde in de commissie en Sandra de Heus zal secretaris gaan worden.

Westfriese Monumentale Kerken
•  Er zijn nu 20 kerken lid van de vereniging.
•  Er wordt vergaderd over actuele zaken die bijv. het onderhoud of de exploitatie betreffen , zoals bijv. veiligheidsplan, subsidieregelingen. Er worden deskundigen gevraagd om inleidingen te houden.

't Vierkant
•  Elke geleding van het WFG kan per keer een artikel van 300 woorden + foto plaatsen.
•  De inzenddata staan in de periodiek, het dringend verzoek is zich daaraan te houden.
•  Er komt een nieuwe artikelenreeks van Harold Bos “meubels uit West-Friesland”.
•  Compliment aan Cees Bakker die heel veel werk voor het blad doet.

Adriaan Donkerstichting
•  Er komt een tentoonstelling over geboorte en er komen 2 activiteitendagen.

Project Omringdijk
•  Programmabureau is verantwoordelijk voor projectaanpak.
•  WFG is partner en Netty vertegenwoordigt WFG daarbij.
•  Netty wijst op kaart met “kanjers aan de dijk”.
•  Begin juli is er de “grote dijk boekel”, wordt ondersteund door de Volkskrant en Le Champion, wielertocht over de dijk.
•  Ook aandacht voor het plaatsen van bordjes met de tekst omringdijk bij alle straatnaambordjes op de Omringdijk. Verantwoordelijken kijken naar elkaar wie wat doet.
•  Landelijk Schoon is ook bezig met de dijk, in die zin dat bij de verantwoordelijke instanties gepleit wordt voor een verkeersluwe dijk met eenrichtingsverkeer en max. 60 km.

4. Sluiting
Vz dankt iedereen voor inbreng en aanwezigheid en wenst allen succes toe met de activiteiten.

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.