Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfries Genootschap » Nieuws » 2011

Wijziging statuten formeel afgerond

De statutenwijziging is door het passeren van de akte bij de notaris nu formeel afgerond.

Hieronder de gewijzigde en deels nieuwe artikelen als gevolg van de aanpassing.

Artikel 1

De vereniging draagt de naam WESTFRIES GENOOTSCHAP. De vereniging is opgericht als “Historisch Genootschap Oud West-Friesland”. Zij is gevestigd te Hoorn. De vereniging is opgericht op 6 augustus 1924 en is voor de eerste maal koninklijk goedgekeurd op 16 april 1925. Het werkgebied van de vereniging omvat de Westfriese Omringdijk zelf en het door deze dijk omsloten gebied.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

1. De vereniging stelt zich ten doel het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zoveel mogelijk voor het nageslacht te bewaren.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het bevorderen van de kennis der geschiedenis van het werkgebied in het algemeen en van West-Friesland in het bijzonder, alsmede van het historisch streekeigene en de daarin optredende veranderingen;
b. Het bevorderen of instellen van onderzoek hiernaar in het bijzonder met betrekking tot kleding, tradities, het dialect, het landschap en de bedrijvigheid;
c. daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het in goede staat doen behouden van alle roerende zaken en registergoederen, die dienen ter verduidelijking en illustrering van het in artikel 2 lid 1 bedoelde historisch, cultureel en landschappelijk aanzien en in het algemeen het bevorderen van een zodanig beheer van alle vormen en uitingen van de streekeigen cultuur dat deze kan blijven strekken tot verrijking van het leefklimaat;
d. het geven van voorlichting en advies;
e. het uitgeven van een Jaarboek en andere publicaties en het verlenen van medewerking aan publicaties van anderen;
f. het samenwerken en/of onderhouden van betrekkingen met andere instellingen met een soortgelijk doel, in het bijzonder die welke zijn ontstaan uit of opgericht door de vereniging “Historisch Genootschap Oud West-Friesland”.
g. Alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
3. De vereniging richt zich tot het bereiken van haar doelstelling op de gehele bevolking van het werkgebied, alsmede op hen die zich daarbij betrokken voelen.

LEDEN

Artikel 3

1. De vereniging kent drie categorieën van leden:
a. Gewone leden
b. Ereleden
c. Leden van verdienste
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen en rechtspersonen, die zich verbonden hebben de door de jaarvergadering vastgestelde contributie aan de vereniging te betalen.
3. Leden van verdienste en ereleden worden benoemd door de jaarvergadering, op voorstel van het bestuur. Zij zijn niet verplicht tot het betalen van contributie.
4. Tot ereleden kunnen worden benoemd natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging.
5. Tot leden van verdienste kunnen worden benoemd natuurlijke en rechtspersonen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van een of meer onderdelen van het doel van de vereniging.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. Opzegging door het lid
b. Opzegging door de vereniging
c. Overlijden van het lid.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Wanneer een lid zodanig handelt of nalaat dat dit in strijd is met de wet dan wel met de statuten van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad, kan een lid worden geschorst voor ten hoogste een periode van een jaar.
4. Schorsing geschiedt door het bestuur. Tegen schorsing staat beroep open bij een beroepscommissie bestaande uit drie leden (niet bestuursleden) in te stellen door de Algemene Ledenvergadering. Het beroep dient binnen vier weken na het besluit van het bestuur tot schorsing te worden ingediend bij het bestuur die het onmiddellijk in handen stelt van de beroepscommissie. De beroepscommissie doet uiterlijk vier weken na ontvangst van het beroepsschrift uitspraak.

Artikel 9a

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

BESTUUR

Artikel 10
1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste vijftien leden, die door de jaarvergadering voor vier jaren worden gekozen, waarbij er voor wordt zorggedragen, dat de terreinen waarop de vereniging actief is door middel van commissies of stichtingen in het bestuur zo veel mogelijk vertegenwoordigd zijn.
2. Tot de leden van het bestuur zijn verkiesbaar leden-natuurlijke personen en bestuursleden van leden-rechtspersonen, die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.
3. Voor het bestuur kunnen kandidaten worden gesteld door het bestuur zelf, door commissies of stichtingen als bovenbedoeld, alsmede door tenminste vijfentwintig leden.
4. De voorzitter wordt benoemd door een algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur. Het bestuur benoemt uit zijn midden voorts een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester, deze vormen tezamen het dagelijks bestuur.
5. Elk jaar treedt in de jaarvergadering een zoveel mogelijk gelijk aantal bestuursleden af, volgens een daartoe door het bestuur opgemaakt rooster.
6. Een bestuurslid, dat wordt gekozen in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster de plaats in van degene die hij vervangt.

Artikel 12
1. Het bestuur doet van de veranderingen in de vermogensbestanddelen mededeling aan de leden.
2. a. De algemene vergadering benoemt een rekeningcommissie, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
   b. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn aansluitend slechts eenmaal herbenoembaar.
   c. De rekeningcommissie onderzoekt de balans en de staat van baten lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van een algemene vergadering voor:
a. Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
b. Het aangaan van geldleningen.
c. Het aannemen van schenkingen, legaten of erfstellingen, waaraan bezwarende voorwaarden zijn verbonden.
4. Een besluit tot vervreemding van bezittingen, anders dan registergoed, het bedrag of de waarde van een/tiende gedeelte van het eigen vermogen bij het begin van het boekjaar te boven gaande, kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der stemmen van de fungerende leden van het bestuur.
5. De opbrengsten van het G.C. van Balen Blanken Fonds worden in beginsel besteed voor zo mogelijk jaarlijkse toekenning van een prijs in geld, als waardering voor of ter aanmoediging van een activiteit, welke past in het doel van de vereniging, volgens een door het bestuur vastgesteld reglement, waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden.
Het bestuur heeft de bevoegdheid het bedrag dat besteed wordt voor een jaarlijkse toekenning van een prijs in geld of ter aanmoediging van een activiteit te maximeren.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18
1. De voorzitter vertegenwoordigt, tezamen met de secretaris of een ander lid van het bestuur, de vereniging in en buiten rechte.
2. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn om de vereniging in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

ONTBINDING

Artikel 19
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan uitsluitend worden genomen door een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
2. In geval de vereniging wordt ontbonden door een besluit van een algemene vergadering wordt tevens bepaald, wie met de vereffening zijn belast en voor welk doel een eventueel batig saldo is bestemd. Dit doel dient zoveel mogelijk overeen te komen met het doel van de vereniging of een onderdeel daarvan.
3. Het archief en de bibliotheek worden, zo mogelijk, overgedragen aan het Westfries Archief.
4. Het bepaalde in lid 3 zal eveneens toepassing vinden in geval de vereniging wordt ontbonden wegens het geheel ontbreken van leden.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergaderingen van 5 september 2009 en 4 september 2010 te Hoorn en opgenomen in een notariële akte, gepasseerd op 22 december 2010 ten kantore van Abma Schreurs Advocaten Notarissen te Hoorn.

De volledige tekst van de statuten vindt u hier.

 


Hé, is dat Westfries?

400. Die twee oudjes kunnen leuk koetelen (met elkaar hun huishoudelijke bezigheden, enz. doen). We laten ze maar wat koetelen (begaan, hun gang gaan, zonder ons ermee te bemoeien).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.