Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Nieuws » 2014

Westfriezendag: Programma zaterdag 6 september 2014

09.15 Ontvangst in restaurant Igesz aan de Markt 22 in Schagen

Gratis parkeergelegenheid: Hofstraat (voor het ROC), Menisweg of op het dak van het Makadocentrum (geopend tot 17.00 uur). Het centrum van Schagen is een blauwe zone.

10.00 Algemene Ledenvergadering in de Grote Kerk te Schagen
12.15 Lunch in restaurant Igesz
13.30 Aanvang excursies (voor beschrijving zie het Vierkant)

Prijsoverzicht
Prijzen zijn per persoon.

Koffie voor aanvang met Schagenaertje € 3,50
Lunch met soep € 14,00
Excursie A - Wieringen € 16,00
Excursie B - Op pad in Schagen € 13,00
Excursie C - Waarland € 16,00
Excursie D - Bedrijfsbezoek Kapiteyn Group € 13,00
Excursie E - Muziek en kantklossen Slot Schagen € 13,00
Driegangenkeuzemenu met koffie toe in Igesz € 28,00

De bussen voor de excursies staan aan de Hofstraat, op ongeveer honderd meter van het restaurant.

17.00 Borrel in Igesz (consumpties voor eigen rekening)
18.15 Diner in Igesz
21.15 Einde Westfriezendag 2014

Wijze van aanmelden
De Algemene Ledenvergadering is gratis. U kunt zich voor de overige programmaonderdelen aanmelden door het meegezonden formulier in te zenden. Lees ook de in deze brochure opgenomen mededelingen van het bestuur.

Agenda Algemene Ledenvergadering
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Benoeming notulencommissie.
3. Verslag van de notulencommissie van de Algemene Ledenvergadering 2013. De notulen van 2013 en het verslag van de notulencommissie zijn na te lezen op www.westfriesgenootschap.nl.
4. Mededelingen en ingekomen stukken.
5. Goedkeuring jaarverslag over 2013, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 81.
6. Verslag van de rekeningcommissie over 2013.
7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2013, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 81.
8. Benoeming rekeningcommissie 2014.
9. Verkiezing bestuursleden: M. Dekker, A. Helder en C.N.J. Kreuk zijn statutair aftredend. Zij stellen zich allen herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.
Bestuurslid J. van Diepen treedt na een bestuurslidmaatschap van 41 jaar tussentijds af. Het bestuur is nog op zoek naar een kandidaat om de door dit aftreden in het bestuur ontstane vacature op te vullen. Nagekomen bericht: Even voorstellen: Piet Zwaan (kandidaat bestuurslid)
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De vergadering wordt onderbroken voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2014 en de prijsuitreiking van de fotowedstrijd ‘Dit vind ik typisch Westfries’.
De commissie Kap en Dek presenteert de vernieuwde uitgave van het boekje ‘Pikt en Dreven’.
Het ochtendprogramma wordt besloten met een optreden van Joost Botman. Joost zal een aantal liedjes ten gehore brengen waaronder enkele met Westfriese teksten geschreven door zijn moeder Riek Botman-Boukens.

Het Westfries Genootschap bestaat dit jaar negentig jaar!
Het bestuur zou het op prijs stellen als ter verhoging van de feestvreugde zo veel mogelijk leden in klederdracht aan de Westfriezendag deelnemen.

Mededelingen van het bestuur
1. Leden kunnen tijdens de vergadering het woord voeren. Het is ook mogelijk schriftelijke vragen te stellen of voorstellen te doen, die te maken hebben met de gang van zaken binnen de vereniging. Voor een soepel verloop van de vergadering verzoeken wij u vriendelijk schriftelijke reacties voor maandag 25 augustus 2014 bij het secretariaat in te dienen. Leden die naar aanleiding van de agenda het woord wensen te voeren in de vergadering vragen wij dit ook voor 25 augustus te melden met daarbij de opgave van het onderwerp waarover zij willen spreken.

2. Leden die voor de aan de orde komende bestuursverkiezing kandidaten willen voordragen, worden verzocht de namen van de kandidaten voor maandag 18 augustus 2014 in te dienen bij het secretariaat: postbus 2125, 1620 EC Hoorn. De kandidaatstelling moet zijn voorzien van de handtekeningen van tenminste 25 leden en vergezeld zijn van een handtekening van de beoogde kandidaat.

3. Deelname aan de Algemene Ledenvergadering is gratis.

4. Zij die aan de andere onderdelen van het programma willen deelnemen kunnen zich opgeven door middel van bijgaand aanmeldingsformulier. Bij alle excursies is een pauze met koffie/thee en koek inbegrepen. Bij het diner zijn de dranken niet inbegrepen.
Uw aanmeldingsformulier dient uiterlijk maandag 25 augustus 2014 bij het secretariaat binnen te zijn, uw betaling uiterlijk maandag 1 september 2014. Bij annuleringen die voor vrijdag 29 augustus 2014 om 12.00 uur bij het secretariaat binnenkomen, worden de reeds betaalde deelnemerskosten teruggestort onder inhouding van € 5,00 administratiekosten p.p. Voor afzeggingen die later bij het secretariaat binnenkomen wordt niets meer terugbetaald.

5. Het bestuur besluit over het wel of niet doorgaan van de excursies. Voor alle excursies geldt een maximum aantal deelnemers. Het is dan ook belangrijk dat u een tweede keus invult. De opgaven zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld.

6. Zij die voor het eerst de Westfriezendag bezoeken vragen we om dit bij de mensen achter de welkomsttafel in de hal van Igesz te melden. Een van de bestuursleden zal u dan vervolgens nadere informatie verstrekken.

7. Blijft u dineren? Tijdens het diner is er gelegenheid om iets voor te dragen, voor te lezen of te zingen.

8. De deelnemerskaarten, met bonnen voor de betaalde onderdelen worden niet toegezonden. In restaurant Igesz worden de kaarten door de mensen achter de welkomsttafel verstrekt. Tevens zijn losse koffiebonnen te koop.

De Doik

Oh, as zô'n doik 'rs prate kon
Over de regen in de zon
die ze voelde op heur vacht
Over wat an heur knaagt
Heur mooie loif soms echt belaagt
Weet ik niet wat of oôs wacht
Oh, as zô'n doik 'rs prate kon
Hoe of 't vroeger allies gong
Over hoe ze heur toe maakte
Over eb in over vloed
over wat 'n sturm soms doet
in hoe 't water heur din raakte


Marijke Smit
Onderdeel van het lied De DoikFoto: Theo Mes

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.