Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Vraag & Aanbod

Vraag & Aanbod

Op deze pagina kunt u West-Friese boeken en tijdschriften te koop aanbieden, ruilen of zoeken.
Ook is het mogelijk om artikelen (geen kleding) aan te bieden die nauw verwant zijn met de historie van Westfriesland.

Opgeven kan via e-mail:

Reageren op een aanbieding dient te gebeuren via de contactinformatie, die bij het betreffende artikel staat. Dus NIET via het Westfries Genootschap, tenzij anders vermeld.

Aanbiedingen blijven maximaal drie maanden op deze pagina staan.
Aanbieders worden verzocht om vervallen aanbiedingen zo snel mogelijk door te geven aan e-mailadres:

De webredaktie behoudt zich het recht voor reacties op deze rubriek te weigeren of te schrappen indien op enigerlei wijze, naar de mening van de webredactie, in strijd wordt gehandeld met de zorgvuldigheid en/of de rechtmatigheid.
Opgaven met een kennelijk commerciële achtergrond, worden ook niet geplaatst.

Het Westfries Genootschap is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van de aanbiedingen.

Aangeboden boeken en tijdschriften, gratis af te halen: (20-11-2021)
Hé is dat Westfries
H. Langedijk
Stolphoevereeks VII, herziene uitgave 1971
West-Friesland, Hoorn.

Met gien pen te beskroiven
Theo Koomen
West-Friesland, Hoorn, 1984 eerste druk.

Samen an de reed
Theo Koomen
Martin Lammers, Wogmeer, 1979 tweede druk.

Zuks moet je opskroive
Nel van Laren-Zwuup, samenstelster
Historisch Genootschap Oud West-Friesland 1984.

Op reed
Ina Broekhuizen-Slot
Pirola, 2002.

Efkes gloimen
Nel Rentenaar-Bakker
Edecea, Hoorn, 1979.

Dit land boven het IJ
J.J. Schilstra
Regio Reeks, 1972 vierde druk
West-Friesland, Hoorn.

Langs het Noordhollands- en Noordzeekanaal
Gerrit van der Heide
Met foto's van Ger Dekkers
Waanders (1991?).

Focus op Schagen
Europese Bibliotheek
Zaltbommel, 2002.

Jaarboek West-Friesland Oud en Nieuw
Uitgave van het Westfries Genootschap
1982 t/m 2021 (compleet, alleen hele serie beschikbaar).

P.A. Kager
Bussum
E-mail: pakager@hetnet.nl

Boeken te koop aangeboden (Alle boeken zijn tweedehands)

Geschiedenis van West-Friesland door C. Kerkmeyer-de Regt
Er is al veel over Westfriesland geschreven, een aantal hoogst belangrijke boeken over speciale onderwerpen zijn in de loop der jaren verschenen. Een samenvattende geschiedenis van het gewest bestaat echter nog niet. Dit boekje nu is een poging om zulk een geschiedenis te geven, waarbij ik mij strikt bepaald heb tot Westfriesland binnen den Westfrieschen dijk. Met het oog op den beperkten omvang van dit werkje heb ik slechts in groote trekken kunnen vertellen over den waterstaat, de bestuursinrichting, den handel en de scheepvaart en alles wat er verder bij de lotgevallen van een streek behoort.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Leer mij ze kennen... de Noordhollanders, door K. Norel
Onder de Noordhollanders wordt hier verstaan het volk van boven het IJ: de Waterlanders, de Westfriezen en de Noord-Kennemers, die met een andere maar niet geringere trots dan de Amsterdammers zichzelf de Noordhollanders noemen. Het is een nuchter volk, maar toch zo nuchter niet. Het heet verdraagzaam, maar soms kan het onverdraagzaam zijn. De schrijver tekent de Noordhollanders zoal ze waren in het verleden en zijn in het heden.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Swannotsrecht, Westfriesche rechtsgeschiedenis Deel I, door Mr. A. de Goede
Proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, op gezag van den rector magnificus Dr. H.R. Kruyt, hoogleeraar in de faculteit der wis- en natuurkunde, volgens besluit van den senaat der universiteit te verdedigen tegen de bedenkingen van de vereenigde faculteiten der rechtgeleerdheid en der letteren van wijsbegeerte, op donderdag 3 october 1940 des namiddags te 4 uur door Arian de Goede, geboren in de Purmer.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Waar het stille water wacht, gedichten over West-Friesland
De hele voorraad roimpies en gedichies over West-Friesland most uitsorteerd worren en de meist geslaagde binne nou vergaard in 'n bundeltje, dat houpelik de nôdige oftrek hewwe zal, niet allien bai de Westfrieze maar ôk bij hullie, die buiten dut gewest weune en altoid nog met dankbaarhoid terudenke an d'r geboortegrond.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

't Bloôtebieneland, door Dr. T.P. Merkrid
'n Groot aantal typische Westfriesche uitdrukkingen geraken zoo langzaamerhand in onbrui; 'n nog grooter aantal gaat verloren, in versneld tempo, wanneer straks de Zuiderzee is drooggelegd en het isolement is opgeheven. Een boekje over folklore in der Westfriezen dialecten geschreven.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Westfriese Schetsen, door F. Butter
Vertellingen in het dialect van dit gewest met schetsen van F. Butter. Uitgegeven in 1944.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Bomen met buurman, door Karel Dekker
Karel Dekker, geboren in 1932 in één van de buurtschappen van de Westfriese gemeente Sint Maarten, begon op achttienjarige leeftijd al met het schrijven van korte, luchtige verhaaltjes over alles wat er op het boerendorpje Dirkshorn, waar hij inmiddels naartoe was verhuisd, te beleven viel.
De enorme verandering van zijn geboortestreek als gevolg van de ruilverkaveling en het weer terugvinden van zijn vroegere verhaaltjes, deden hem opnieuw naar de pen grijpen. Zijn doel was om toch nog eens voor de oude, maar vooral ook voor de jonge Westfries, vast te legen hoe 't was, zo'n dertig jaar geleden in en om dat kleine plaatsje Dirkshorn. Bij hem stonden dan ook onder meer twee dingen voorop: even achterom zien naar vroeger en daarbij nog eens lekker lachen, want lachen is gezond, juist nu in de jachtige tachtiger jaren.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

De woid uit!, door Theo Koomen
Na het overlijden van Theo Koomen is in samenwerking met zijn echtgenote Riet is uit alle columns die tussen januari 1979 en maart 1984 in 'Onze Krant' verschenen, deze nieuwe bundel samengesteld.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Zô was 'r maar ien, door Theo Koomen
Theo Koomen heeft in zijn bloedeigen Westfries een kleurrijk, soms onthutsend portret geschilderd van zijn moeder, de vrouw die met een twintig jaar oudere man trouwde (vader Jaap), acht kinderen op de wereld zette, zelf méé de kost verdiende, midden in de oorlog weduwe werd en met een welhaast fanatieke zorg haar huishouwen bestierde.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Een kabinet van Westfriese gezichten, door J. Zwaan
Met belangstelling voor het wijde, stille West-Friesland is dit kabinet van oude gebouwen en dorpsgezichten, in de vorm van oude gravures, tekeningen en etsen, samengesteld. Wij zullen een tocht gaan maken door het West-Friesland zoals het was in de tijd van onze voorouders en willen daarbij de oude, uit de 13e eeuw daterende omringdijk volgen, met als beginpunt de kleinste, maar waarschijnlijk oudste der westfriese steden: Medemblik. Floris V bouwde, toen hij dit deel van Friesland voor Holland veroverde, hier in de naar Frieslands legendarische koningen genoemde veste een van zijn vijf dwangburchten. Verder zullen wij vanaf de zeedorpen aan de dijk uitstapjes maken naar de vele rustieke dorpen op het voormalige eiland van West-Friesland.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Wat roimt mag je zegge van Siem de Haan
In ‘Wat roimt mag je zegge’ blijkt hoe verknocht de auteur is aan het Westfriese land, zijn bewoners en hun prachtige dialect. Een dialect dat, juist nu de streektalen bezig zijn te verdwijnen, meer in de belangstelling staat dan ooit. Een eigen dialect maakt het immers mogelijk de dingen op een meer originele manier uit te drukken Of op z'n Westfries gezegd ‘effies aars as een aar’.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Skeerwinkelpraat van Peter Ruitenberg
Voor dut boek het de stukkiesskroiver voifenzeuventig korte verhale skreven; meist allegaar voorvalle weer vroeger in de skeerwinkel zeker over klest worre zou. As ofwisseling benne d'r ok nag 'n dikke veertig raitjes deurheen strooid over onderwerpe as 't weer, de toid, werk, dronken weze, poppies koupe, ondergoed, kofffie en are nattighoid, baispul, nuw- en oudbakken broôd en toeskeppies op de gaatjes te vullen.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Alles onder ien dak van Jan Pannekeet
De beste Westfriese verhalen door Jan Pannekeet, met illustraties van Marius van Dokkum.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Konkelpot van Jan Pannekeet
Een bundel humoristische Westfriese schetsen en gedichten. Van overgrootvader op grootvader op vader op zoon tot -hopelijk- altijd zullen de verhalen doorverteld worden. Jan Pannekeet heeft ze opgeschreven en daarmee het Westfries en de vele liefhebbers van Westfriesland een grote dienst bewezen.
Door de nuchterheid van de Westfriezen is hun humor des te dieper en zullen velen met deze bundel een aantal genoeglijke uurtjes beleven, gezeten rond de ‘konkelpot’.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Terug naar West-Friesland, door Jan Pannekeet
Een jonge onderwijzer uit de stad beleeft alle narigheden van de oorlog, ondergedoken op het platteland. Vol humor en vaart beschrijft de auteur, wiens boeken over het Westfries zo'n opgang maakten, de wederwaardigheden van de jongeman, die uiteindelijk zijn liefde voor een boerendochter beantwoord ziet en aan het eind van de oorlog met recht een nieuw leven gaat beginnen.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Met gien pen te beskroiven van Theo Koomen
Zeven jaar lang schreef Theo Koomen elke week trouw zijn ‘stukkie’ in het blad Onze Krant. Deze bundel, met een voorwoord van zijn vriend Wim Kaag is een bloemlezing van zijn beste stukkies.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Zuks moet je opskroive, uitgave van Creatief Westfries
Westfriese verhale, roime, annekedotes en nag wat kloingoed.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Zuks moet je opskroive deêl II, uitgave van Creatief Westfries
Westfriese verhale, roime, annekedotes en nag wat kloingoed.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Zuks moet je opskroive deêl III, uitgave van Creatief Westfries
Westfriese verhale, roime, annekedotes en nag wat kloingoed.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Zuks moet je opskroive deêl IV, uitgave van Creatief Westfries
Westfriese verhale, roime, annekedotes en nag wat kloingoed.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Zuks moet je opskroive deêl V, uitgave van Creatief Westfries
Westfriese verhale, roime, annekedotes en nag wat kloingoed.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Trienke Bood, van F. Buter
Een roman van een boerendochter. Geheel in het Westfries geschreven.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

De stolp te kijk, door J.J. Schilstra, L. Brandst Buys en C. de Jong
Met veel prachtige foto's en tekeningen wordt in dit boek ‘de stolp te kijk’ gezet. De stolpboederij: een boerderijvorm die in sterke mate het Noordhollandse landschap bepaalt en waarvan nog vele prachtige voorbeelden te zien zijn.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Aanteekeningen uit Enkhuizen's verleden, deel I, door D. Brouwer
Uitgegeven in 1946 door de West-Frieze-Styk
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Op een mooie zeumereivend - en are Westfriese verhalen, door Jan Koster
Na het succes van ‘De glazen wagen’ is het er nu toch van gekomen: een tweede bundel met korte verhalen van de Westfriese toneelschrijver Jan Koster uit Hauwert.
Zoals te verwachten viel, voert de streektaal weer de boventoon. Met humor en weemoed, met blijdschap en droefheid, doch steeds getuigend van een zekere eenvoud die zo kenmerkend is en was voor het leven in zijn omgeving. Immers daar waar deze fruitteler annex veehouder werk en woont, heeft het landschap -in weerwil van de gevolgen der ruiverkaveling- nog veel van zijn oude bekoring behouden en ging de Westfriese taal gelukkig nog niet geheel teloor. Op kostelijke wijze voert hij zijn personages in al hun gemoedelijkheid en nuchterheid ten tonele, daarmede gestalte gevend aan de sfeer van dit land en zijn bewoners.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Bouwers van de zee: zeevarenden van het Westfriese platteland, c. 1680-1720, door Piet Boon
Uitgebreid onderzoek in een groot aantal bronnen heeft informatie over enkele duizenden zeelieden opgeleverd. Op basis van deze gegevens wordt een beeld geschetst van de betekenis van de zeevaart voor de Westfriese dorpen en van de belangrijke plaats die de zeeman in de plattelandssamenleving innam. Er was geen dorp in West-Friesland waar geen zeelieden woonden. In sommige plaatsen maakten zij zelf een groot deel van de beroepsbevolking uit.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Een are koik, door Ina Broekhuizen-Slot
‘Een are koik’ is het eerste boek van de Westfriese schrijfster. Hierin zijn tal van nieuwe teksten gebundeld met reeds bekende rijmen en verhalen op een duidelijk herkenbare, vertellende manier geeft zij haar ‘eigen kijk’ op allerlei onderwerpen uit het leven van alle dag.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

West-Friesland... het land waar wij wonen, door N.J. Groot en J. Groot
Het land vormt de mensen en de mensen vormen het land. Om op Westfriese bodem te kunnen wonen, hebben de mensen eeuwenlang flink de handen uit de mouwen moeten steken. Hoe dit stukje Nederland van een onstuimig waddengebied tot grazige weiden, vruchtbare landbouwgronden en tuinderijen is omgevormd, wordt in dit boek beknopt maar helder beschreven. En natuurlijk staat de Westfriese mens centraal in de loop van deze veranderingen. West-Friesland is onmiskenbaar een land met een eigen karakter en niet in de laatste plaats door de Westfriezen die er wonen.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Hé is dat Westfries?, door H. Langedijk
Uit het voorwoord van de schrijver: Reeds jaren lopen we met het plan rond, een boekje samen te stellen ter aanvulling van het onderwijs in de Nederlandse taal voor Westfriezen. De hoofdzakelijke inhoud van het werkje zou dan moeten zijn: specifieke Wesfriese woorden, uitdrukkingen en zegswijzen, die door de meeste Westfriezen niet als dialectisch worden aangevoeld. Van dit plan vindt u in dit boekje de neerslag.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Een eeuw schipperen - de omstreden kanalisatie van West-Friesland, door Herman Lambooij
Het belang van eigen kanalen werd in West-Friesland pas bepleit nadat het Noordhollands Kanaal in 1824 in gebruik was genomen. De marktplaatsen van West-Friesland merkten toen pas goed dat ze buiten de route lagen. In 1850 begon de discussie over een vaartverbetering van West-Friesland door de Omringdijk heen. Een eeuw schipperen beschrijft de geschiedenis van een eeuw schipperen, illusies en ontgoochelingen. Het boek is voor een belangrijk deel gebaseerd op nog nooit gepubliceerd archiefmateriaal en geeft een boeiend inzicht in de overgang van de 19e naar de 20ste eeuw in Noord.Holland.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Westfriesch jaarboek V, uitgegeven door de West-Frieze-Styk 1e serie deel 11, 1943
Voorwoord: Bestond verleden jaar op 27 december 1942 de West-Frieze-Styk tien jaar, ook dit jaar brengt onze vereeniging een lustrum. Het jaarboek verschijnt dit keer voor de vijfde maal. Te beginnen met dit jaar zal voortaan het nummer van het jaarboek in romeinsche cijfers op den omslag aangegeven worden.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Konkeltoid, van kerkies, kroegies en kluisies, door J.A. Pannekeet
Een bundel Westfriese verhalen.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Wa'k zègge wou..., door Jan Pannekeet
Een bundel Westfriese verhalen, met pentekeningen van Henk Tol.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Van 't ien en 't aar, door Jan Pannekeet
Een bundel Westfriese verhalen, met pentekeningen van Maarten Oortwijn.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Terug naar West-Friesland, door Jan Pannekeet
Herfst '43: “Wat ik vrage wou,” vervolgt de zware, wat zangerige stem van de boer, ”wat doen je op heden oigelek voor de kost?” “Ik studeer nog meneer, op de kweekschool...hoogste klas...””Jaja, op de kweikskoôl, zô. zô... dat, je benne baidat zô'n soortement skoôlmeister za'k maar zegge.”
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

De geschiedenis van de parochie St. Nicolaas te Lutjebroek, door W.F.M. Brieffies
Op 3 oktober 1977 is het 100 jaar geleden dat de r.k. kerk van Lutjebroek door mgr. P.M. Snickers, bisschop van Haarlem, werd geconsacreerd. Het kerkbestuur zal deze gebeurtenis met allerlei festiviteiten herdenken. O.a. met een tentoonstelling van de kerkschatten. Tevens achtte het bestuur het een goede gelegenheid om een overzicht te geven van de geschiedenis van de parochie.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Een kijkje in de geschiedenis van Stede Broec, door B. Voets
Naast de politieke verwikkelingen in West-Friesland wordt een goede kijk gegeven op de kerkelijke ontwikkelingen en de haat en nijd, die er toen heersten en voor een groot gedeelte vaak het dorpsleven in die dagen beheersten. Wie denkt, dat vroeger gezapigheid op een soort geest van Jan Salie de boventoon aangaf komt wel heel bedrogen uit wanneer men leest over de enorme inspanningen die de bevolking zich heeft moeten getroosten om letterlijk en figuurlijk het hoofd boven water te houden.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Nag effies dutte, door Joop van Diepen
Bundeling van verhalen die wekelijks verschenen in het Noordhollands Dagblad onder de naam ‘Nag effies dutte’. Wat de inhoud betreft van de 50 afleveringen in het boekje kan gesteld worden dat de meeste verhalen geheel verzonnen zijn. De hoofdpersonen dragen fictieve doch zeer herkenbaar Westfriese namen. Het zijn pretentieloze verhalen, zonder de banaliteit en grofheid die voor sommigen wel eens kenmerkend worden geacht voor een dialect.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

De bange januarinacht-stormramp Andijk 1916 en nasleep, door Peter Ruitenberg
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 werd Andijk geteisterd door een loeiende storm. Wind en water poogden land en bezittingen te veroveren. De aanval mislukte weliswaar, maar de zo machtig ogende dijk werd op tal van plaatsen zwaar beschadigd. Oostelijk West-Friesland ontsnapte aan ‘n watersnoodramp’.
Waterschap Drechterland liet de dijk aanmerkelijk verhogen, verzwaren en versterken. Het was 'n zeer omvangrijke operatie: zeewering verbeteren, dijkdracht dichtspuiten, achter de huizen opnieuw graven, honderden percelen onteigenen, wegen aanleggen enz.. Andijk kreeg een ander gezicht.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Stikkebuul, door Peter Ruitenberg
Een bundel Westfriese vertellingen.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Adelijn, bruin Maagdelijn - Liederen, Dansen, Spelen, dor B.W.E. Veurman
Een doos vol van vele en velerhande oude en nieuwe dansen - liederen - spelen met tekst en melodie uit de volksmond opgetekend, verzameld en beschreven.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Nò ja mekind, zo wazze ze nou, die WestFriezen, door Maria Lucieer-Frankenhout Wit
De schrijfster heeft haar herinneringen aan Westfriesland op papier gezet en brengt het leven op het platteland in de tweede helft van de 19e eeuw en in het begin van de 20e eeuw tot leven.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Een nieuw Medemblikker scharre-zootje
Niet minder dan zeventien auteurs hebben samengewerkt om dit boek tot stand te brengen. Ieder van hen schreef - alleen of samen met een ander - een artikel over een onderwerp dat nauw samenhangt met de Medemblikker historie. De artikelen zijn stuk voor stuk zeer boeiend van inhoud en dikwijls voorzien van vaak unieke afbeeldingen.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Mart's jonge jaren, door M. de Bruyn-Zee
Iedere overeenkomst met bestaande of bestaand hebbende personen berust niet op toeval. Mart beschrijft hoe zij het leven heeft ervaren vanaf haar eigen geboorte tot de geboorte van haar eerste kind.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

De glazen wagen - en andere Westfriese verhalen, door Jan Koster
Jan Koster heeft in een kostelijke bundel een aantal van zijn pennevruchten bijeengebracht, in bonte schakering en door zijn zuster, Annie Eisma-Koster, fijntjes geïllustreerd. Het gaat over eenvoudige mensen en eenvoudige dingen en dat kan ook moeilijk anders, want eenvoud is door de tijden heen het kenmerk van de Westfries geweest.
Vraagprijs: 2,50 euro (excl. eventuele verzendkosten).
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl.

Aangeboden: (20-4-2021)
Hierbij bied ik complete en incomplete jaargangen van 1947 t/m 1955 d.w.z. 2e t/m 10e jaargang van 'De Speelwagen' aan.
Na telefonisch overleg zijn deze gratis af te halen!
Mob.nr. 06 4032 9376

Te koop: (25-11-2020)
Het vijf-en-zeventig-jarig bestaan der Gereformeerde Kerk van Andijk door R. Prins (1912).
Vraagprijs € 15.
Marrianne Venema
E-mail: venema@quicknet.nl

Te koop: (25-11-2020)
Oud Andijk in Beeld deel 1, 2 en 3 samengesteld door J.J. v.d. Gulik.
Mooie exemplaren. Vraagprijs € 45.
Marrianne Venema
E-mail: venema@quicknet.nl

.

Gezocht: (24-8-2020)
Westfrieslandspel.
Speelt u er niet (meer) mee? Dan kunt u ons er erg blij mee maken. Alvast bedankt!
Willemien de Roover
Oostwoud
Tel 06 2434 9941
E-mail: w.de.roover@planet.nl

Aangeboden: (24-8-2020)
Complete serie ingebonden Speelwagens (1946 t/m 1955).
De Speelwagen is een maandblad dat van 1946 tot en met 1955 werd uitgegeven.
Het is ‘in het bijzonder gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Noord-Holland boven het IJ.’
Er zijn indertijd 10 jaargangen verschenen.
Vraagprijs: 50 euro.
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl

Te koop: (24-8-2020)
Vrije Westfriezen (deel 1 en deel 2) van C. Sluys Gz.
Tweedelige historische roman, uitgegeven in 1945.
De boeken worden niet los van elkaar verkocht.
Vraagprijs voor de twee delen samen: 10 euro.
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl

Te koop: (24-8-2020)
Wie skroift die bloift door Klaas Zwier.
Roime, verhale en gezegdes van een Opperdoezer.
Geheel in het Westfries geschreven.
Vraagprijs: 2,50 euro.
Informatie of interesse, mail naar: contact@westfriesgenootschap.nl

 

 

Banpaal tussen Hoogkarspel en Westwoud. <!-- 068 -->
Banpaal tussen Hoogkarspel en Westwoud. (Foto 68 uit het Westfrieslandspel)

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.