Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Weblinks » Historische Verenigingen

Historische Verenigingen

Stichting Historisch Spanbroek Opmeer
Nieuws, Boeken, Activiteiten, Foto's. Website »

Historische Vereniging Hemony
Historische Vereniging Hemony
In 1998 is de stichting Hemonyklok omgezet in Historische Vereniging Hemony met als doelstelling het cultureel erfgoed in haar werkgebied te bewaken en gegevens voor ons nageslacht te bewaren.
Er is in de loop der jaren veel veranderd in ‘onze’ dorpen Avenhorn, De Goorn, Grosthuizen, Oudendijk en Scharwoude. Website »

 

Historische Vereniging Schagen e.o.
Historische Vereniging Schagen e.o.
De historische vereniging Schagen en omstreken is nog niet zo oud. Op 15 januari 1986 is zij opgericht. De stichters formuleerden direct een doel voor de vereniging. Zij moest het onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving bevorderen. Tevens moet zij zich inspannen voor het behoud van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving. Voorwaar, een doelstelling om voor te leven. Tot op de dag van vandaag spant het bestuur zich in om deze doelstellingen waar te maken. Het bestuur ontplooit daartoe een aantal activiteiten, die de doelstellingen ondersteunen of versterken. Zo brengt zij vier keer per jaar het blad ‘De Kakelepost’ uit, dat verstrekt wordt aan de leden, maar ook in de losse verkoop verkrijgbaar is. In dit lijfblad van de vereniging brengt zij de geschiedenis van Schagen en omstreken niet alleen in geschreven, maar ook in beeldvorm naar voren. Website »

Stichting Twisca
Stichting Twisca
Stichting Twisca is opgericht op 27 februari 1997. Jaren waarin leden heel veel historische gegevens, beeldmateriaal en zaken voor het museum hebben verzameld en vastgelegd.
• de Karckezolder tot stand is gekomen;
• ieder jaar een jaarboekje, met veel historie over het dorp, is uitgegeven;
• de website de lucht is ingegaan;
• ongeveer 800 foto's in de Beeldbank zijn gezet;
• vele lezingen, film en fotomiddagen zijn georganiseerd. Website »

Stichting Oud Wervershoof
Stichting Oud Wervershoof
Het doel van De Stichting Oud Wervershoof is het cultureel erfgoed van het dorp Wervershoof voor onze gemeenschap te behouden en door te geven aan het nageslacht. Daarbij wil de Stichting de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van de oude gemeente Wervershoof stimuleren. De historische gegevens van haar werkgebied wil zij beheren en uitbreiden en alle verdere zaken, die met het vorige verband houden, behartigen. Website »

Stichting Oud Onderdijk
Stichting Oud Onderdijk
De Stichting Oud Onderdijk heeft als doelstellingen:
• Het bevorderen van de belangstelling voor (en kennis van) het verleden van de gemeenschap Onderdijk.
• Het vastleggen van het hedendaagse leven voor toekomstige generaties van deze gemeenschap.
• Het verzamelen van gegevens over gebouwen en voorwerpen van historische en culturele waarde.
• Het aanleggen van een foto- en filmarchief met documentatie.
Tevens worden er tentoonstellingen en lezingen georganiseerd over diverse onderwerpen uit het verleden. Website »

Stichting Oud Kolhorn
Stichting Oud Kolhorn
Op de gezamenlijke website van een drietal stichtingen die zich beijveren het cultureel erfgoed van Kolhorn te beschermen en onder de aandacht te brengen van een zo groot mogelijk publiek.
Stichting Oud Kolhorn is in 1980 in het leven geroepen om het legaat te beheren dat mevrouw Rempt-Liefhebber, een geboren Kolhornse, bij haar overlijden naliet.
Stichting Varend Erfgoed Kolhorn is in 2000 opgericht en beheert de voormalige ansjovisjol de KH 44, die toen met steun van Oud Kolhom werd aangekocht.
Onder de hoede van Stichting Museum Kolhorn vallen het museum de Turfschuur en het in 2004 geopende erfgoedcentrum OpZeeLand. Website »

Historische Vereniging Sint Pancras
Historische Vereniging Sint Pancras
De vereniging is opgericht onder de naam Oud Sint-Pancras in 1985. In 2004 werd de naam gewijzigd in Historische Vereniging Sint-Pancras. De vereniging verzamelt uit archieven gegevens om die via de Klin en via lezingen aan de leden door te geven. Daartoe verzamelen zij ook tekeningen en foto's, kaarten en prenten etc. Website »

 

Historische Vereniging Koedijk
Historische Vereniging Koedijk
Volgens de Statuten van de Vereniging zijn de doelen onder meer 'de bestudering van de geschiedenis van de voormalige gemeente Koedijk, het openbaar maken van voorgaande en het waken over de historische bebouwing en het karakter van het dorp'. Via het verenigingsblad 'De Gouden Engel' worden de leden op de hoogte gehouden. Ook zijn er diverse werkgroepen in oprichting die elk een ander aspect van de historie gaan onderzoeken. Website »

Historische Vereniging "Suyder Cogge"
Historische Vereniging "Suyder Cogge"
De historische vereniging "Suyder Cogge" is opgericht in 1992. Het eerste doel was: "Zoveel mogelijk oude historische gegevens onderzoeken en vastleggen." Het tweede doel was: "De geschriften en dagboeken, tekeningen en foto's, liedjes en verhalen van de laatste 150 jaar verzamelen en zorgvuldig in een computerbestand opslaan. Website »

 

Vereniging Oud Enkhuizen
Vereniging Oud Enkhuizen
Enkhuizen is synoniem voor historische schoonheid. Oude gebouwen, straten en havens maken haar tot een van de fraaiste stadjes van Nederland. Maar als we in het levende verleden wegdromen, vergeten we gemakkelijk welke gevaren in de toekomst dreigen. De Vereniging Oud Enkhuizen kent die gevaren maar al te goed. Niet alleen de tand des tijds knaagt aan onze monumenten, ook particulieren en zelfs de overheid kunnen met hun vaak goedbedoelde plannen het straatbeeld op een historisch onverantwoorde wijze verstoren. De Vereniging Oud Enkhuizen probeert in zulke gevallen betere oplossingen te vinden. Website »

Historische Vereniging Alkmaar
Historische Vereniging Alkmaar
De Historische Vereniging Alkmaar (HVA) werd in 1925 opgericht en heeft als doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van en het verspreiden van kennis over de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij onder andere door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen. Jaarlijks wordt de Oud-Alkmaar en Puienprijs uitgereikt. Website »

Vereniging Oud Hoorn
Vereniging Oud Hoorn
Hoorn heeft haar rijke verleden redelijk overleefd. Wie door de binnenstad wandelt, kan zich op een aantal plaatsen nog steeds in de zestiende eeuwse stad wanen dankzij de honderden monumenten en het goed bewaarde stratenpatroon.
Vereniging Oud Hoorn is in 1917 opgericht door de heer J.C. Kerkmeijer en levert een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren of bevorderen van restauraties en het kritisch volgen van nieuwbouwplannen. Door middel van acties gericht op het voorkomen van sloop strijdt zij voor het behoud van historisch waardevolle panden en stadsgezichten.
Het doel van de vereniging is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven. Website »

Historische stichting de Cromme Leeck
Historische stichting de Cromme Leeck
De belangrijkste doelstelling van De Cromme Leeck is: "de kennis van de historie van de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West te vergroten, deze historie te onderzoeken, bekend te maken en waar mogelijk te behouden, een en ander in de ruimste zin van het woord." Website »

 

Historische Vereniging Blokker
Historische Vereniging Blokker
De vereniging heeft tot doel:
Het vastleggen op foto, film en schrift van gebouwen, gebeurtenissen etc. van vroeger en nu, het organiseren van thema-avonden waarin de historie van Blokker centraal staat en de ‘Blokkerdag’ op de laatste zondag van januari. Website »

 

Stichting Historisch Zwaag
Stichting Historisch Zwaag
Denk u eens in 700 jaar geleden, dat is niet niks. En ook toen al een Zwaag, of liever een Swaecher Cogge, een soort Zwaags grondgebied, dat veel en veel groter was dan het huidige dorp, het liep van Wervershoof tot het Hoornse Hop, oftewel van een deel van het huidige Wervershoof via Hoogkarspel en Binnenwijzend over Westwoud en via Blokker en Zwaagdijk naar het huidige Zwaag.
Het was in 1304 waar we onze geschiedschrijving beginnen (je moet ergens beginnen nietwaar?) nota bene 3600 morgen groot. Een morgen is en oude landmaat, namelijk een stuk land dat je in een ochtend kon bewerken! (En, om te vergelijken, Hoorn was toen bijvoorbeeld 200 morgen groot. Er is dus heel wat veranderd in de loop van zevenhonderd jaar). Website »

Langedijker Verleden
De Stichting Langedijker Verleden heeft als doelstelling de geschiedenis van Langedijk te onderzoeken en deze toegankelijk te maken voor eenieder die daar geïnteresseerd in is. Zij doet dit door archiefonderzoek, interviews, verzamelen en tentoonstellen van oude gebruiksvoorwerpen, enz. Website »

Historische Vereniging "Oud Stede Broec"
De vereniging is opgericht in 1991 en heeft als doelstelling: het vastleggen van en het wekken van belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en die van de gemeente Stede Broec en de gemeenten die daar in zijn opgegaan in het bijzonder, alsmede van het historische streekeigen en de daarin optredende veranderingen. Website »

Stichting Westfriese Families
Stichting Westfriese Families
De Stichting is een werkgroep van het Westfries Genootschap en heeft tot doel de beoefening van de Westfriese genealogie te bevorderen. Ze geeft een geïllustreerd kwartaalblad uit (144 pagina's op A5 formaat). Daarnaast worden in de serie "Westfriese Geslachten" familieboeken uitgegeven. Website »

 

Historische Vereniging Midwoud Oostwoud
Historische Vereniging Midwoud Oostwoud
De vereniging stelt zich ten doel bij te dragen tot het welzijn van de bevolking in haar werkgebied en van hen die zich daarbij betrokken voelen zeer speciaal door het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Midwoud en Oostwoud en omgeving van het historisch streekeigen en de daarin optredende veranderingen. Website »

 

Stichting Historisch Hoogkarspel-Westwoud
De stichting heeft ten doel:
a. de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis casu quo heemkunde van de gemeente Drechterland, bestaande uit de dorpen Hoogkarspel, Westwoud en Oosterblokker, Den Hout (?), Binnenwijzend en Oudijk daaronder begrepen (verder te noemen: het werkgebied) te stimuleren;
b. de historische gegevenheden van het werkgebied te beheren en te (doen) bewaren;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Website »

Stichting Hoochhoutwout
De Stichting Hoochhoutwout heeft als doelstelling om de (vroegere) gemeente Hoogwoud in al haar facetten te belichten. De Stichting Hoochhoutwout geeft een jaarlijkse periodiek uit met daarin opgenomen diverse verhalen over het verre maar ook over het nabije verleden van Hoogwoud, Aartswoud en De Weere, maar ook fotoboekjes, vlaggen en andere activiteiten. Website »

Stichting Oud Obdam-Hensbroek
De Stichting Oud Obdam-Hensbroek is opgericht op 24 oktober 1984 met als doel het verzamelen van informatie over de geschiedenis van de dorpen Hensbroek en Obdam en het beschikbaar stellen van deze informatie in de vorm van publikaties en exposities. De Stichting mag zich gelukkig prijzen met een prachtig onderkomen en een enthousiaste groep vrijwilligers. Website »

Historische vereniging Sijbekarspel/Benningbroek
De vereniging stelt zich ten doel bij te dragen tot het welzijn van de bevolking in haar werkgebied en van hen die zich daarbij betrokken voelen, meer speciaal door het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van Sijbekarspel en Benningbroek en de omgeving en van het historisch streekeigen en de daarin optredende veranderingen. Website »

Stichting Historisch Genootschap Hauwert
Stichting Historisch Genootschap Hauwert
De stichting streeft ernaar de overgebleven onroerende en roerende zaken met historische waarde in het dorp Hauwert te behouden en voor verval te behoeden. Tevens heeft de stichting als doel de kennis van en belangstelling voor het verleden van het dorp Hauwert, alsmede de cultuur van dat dorp, te bevorderen. Website »

 

Oudheidkundige Vereniging Medenblick
Oudheidkundige Vereniging Medenblick
De Oudheidkundige Vereniging Medenblick is opgericht op 30 november 1962. De vereniging heeft ten doel de bevordering van de kennis en de belangstelling voor het verleden en heden van Medemblik en omstreken, alsmede het behoud van al zodanige zaken die van historische, esthetische en/of stedenbouwkundige betekenis zijn. Website »

 

Historische Kring Berckhout Bobel Dyck
Oudheidkundige Vereniging Medenblick
Het ontstaan van de Kring is een initiatief van de "Stichting Dorpsfonds Berkhout 1965". Deze nu nog "slapende" stichting had tot doel het ondersteunen van het cultureel en maatschappelijk leven in de gemeente Berkhout.
De Historische Kring gaat zich richten op het onder de aandacht brengen van het verleden van de dorpen Berkhout en Bobeldijk. De aandacht komt te liggen op het recente verleden (de afgelopen 100 jaar), maar ook zal historische informatie van vorige eeuwen aan het licht gebracht worden. Website »

Stichting Historisch Abbekerk en Lambertschaag
De stichting heeft de volgende doelstellingen geformuleerd:
• Het bewaren en verzamelen van voorwerpen die van belang zijn om het verleden van Abbekerk en Lambertschaag te leren kennen.
• Het beschermen en in stand houden van al hetgeen uit het verleden aanwezig is en het waard is om behouden te blijven.
• Het doen instellen van bodemonderzoek, het publiceren van geschriften, het organiseren van excursies, lezingen, fotopresentaties, film uit eigen archief en voordrachten.
• Het verzamelen en digitaliseren van oude foto's.
• Het verspreiden van historische kennis en het onder de aandacht brengen van activiteiten door het publiceren van een website. Website »

Stichting Historische Kring Ursem
U kunt hier terecht voor algemene informatie over de stichting, haar bestuursleden en medewerkers, nieuws van de stichting, nieuwe en oude foto's en artikelen over Ursem, Rustenburg, Noorddijk, Mijzen en een gedeelte van de Schermerpolder. Website »

Stichting Historisch Opperdoes
Doelstelling: De kennis van de historie en de cultuur van het dorp Opperdoes te vergroten door deze historie en cultuur te onderzoeken en bekend te maken, alsmede het zorgdragen voor het behoud van onroerende- en roerende zaken die van historisch belang zijn. Eén en ander in de ruimste zin van het woord. Website »

 

Vuurtoren "De Ven" tussen Andijk en Enkhuizen. <!-- 210 -->
Vuurtoren "De Ven" tussen Andijk en Enkhuizen. (Foto 210 uit het Westfrieslandspel)

 


Hé, is dat Westfries?

361. Hoe ver ben je heen met je was?
't Loupt op 't lessie ('t loopt naar 't einde, 't is gauw klaar).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.