Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Organisatie

Beleidsplan 2019 tot en met 2023, vastgesteld in de vergadering van het AB op 14 november 2018

Inleiding

Het Algemeen bestuur stelde op 6 maart 2013 het vorige beleidsplan, voor de periode 2014 tot en met 2018 vast. Plannen voor die periode werden vastgelegd in een plan van aanpak (actielijst) en bewaakt door het bestuur. Deze plannen zijn in de afgelopen periode besproken en leiden ook nu weer tot een basis voor het nieuwe beleidsplan 2019 tot en met 2023.
Een werkgroep bestaande uit Margo Haakma, Jan Bouwes, Hans van Kampen, Martin Menger, Stan Nuveen en Jan Smit hebben de voorbereidingen getroffen voor dit nieuwe beleidsplan. Voorafgaand daaraan is aan afgevaardigden van de onder de paraplu van het Westfries Genootschap vallende vereniging, commissies en stichtingen gevraagd suggesties aan te dragen voor het nieuwe beleidsplan. De commissiemiddag op 7 april 2018 in Obdam is voor een groot deel aan dit onderwerp gewijd.

Statuten Westfries Genootschap

Doelstelling (artikel 2):
1.   De vereniging stelt zich ten doel het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zoveel mogelijk voor het nageslacht te bewaren.
2.   De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a.   Het bevorderen van de kennis der geschiedenis van het werkgebied in het algemeen en van Westfriesland in het bijzonder, alsmede het historisch streekeigene en de daarin optredende veranderingen;
b.   Het bevorderen of instellen van onderzoek hiernaar in het bijzonder met betrekking tot kleding, tradities, het dialect, het landschap en de bedrijvigheid;
c.   Daar waar mogelijk een bijdrage leveren aan het in goede staat doen behouden van alle roerende zaken en registergoederen, die dienen ter verduidelijking en illustrering van het in artikel 2 lid 1 bedoelde historisch, cultureel en landschappelijk aanzien en in het algemeen bevorderen van een zodanig beheer van alle vormen en uitingen van de streekeigen cultuur dat deze kan blijven strekken tot verrijking van het leefklimaat;
d.   Het geven van voorlichting en advies;
e.   Het uitgeven van een jaarboek en andere publicaties en het verlenen van medewerking aan publicaties van anderen;
f.   Het samenwerken en/of onderhouden van betrekkingen met andere instellingen met een soortgelijk doel, in het bijzonder die welke zijn ontstaan uit of opgericht door de vereniging ‘Historisch Genootschap Oud West-Friesland’;
g.   Alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
3.   De vereniging richt zich tot het bereiken van haar doelstelling op de gehele bevolking van het werkgebied, alsmede op hen die zich daarbij betrokken voelen.

De huidige tekst van de statuten is vastgesteld in de algemene ledenvergadering (5 september 2009 en 4 september 2010) en notarieel vastgelegd op 22 december 2010.

Enkele belangrijke uitgangspunten voor het nieuwe beleidsplan

Het Westfries Genootschap heeft in meer of mindere mate de volgende kenmerken:
a.   Een ‘nette’ actiegroep, denk aan het opkomen voor de Westfriese Omringdijk, stolpen en andere monumenten.
b.   Een veel geraadpleegde bron van kennis met betrekking tot de cultuurhistorie van Westfriesland.
c.   Overkoepelend orgaan, dan wel verbindend element tussen de onder onze paraplu vallende commissies, stichtingen en vereniging en voor de plaatselijke historische verenigingen en stichtingen in Westfriesland.
d.   Een vereniging die de belangen van de leden behartigt: ontmoeting, gezelligheid, kennisoverdracht door middel van het jaarboek, het Vierkant en de website.
e.   De Westfriese Omringdijk en de Westfriese vlag zijn van blijvende waarde en de symbolische betekenis daarvan moet waar mogelijk ingezet worden om Westfriesland en het Westfries Genootschap onder de aandacht te brengen.

Opgemerkt is dat het ledenbestand weliswaar vergrijst, maar dat we over een trouwe achterban beschikken. Het Westfries Genootschap is veelzijdig en heeft aan leden en niet leden veel te bieden.
Verder moeten we ons realiseren dat mensen zich veel minder dan vroeger voor langere tijd vastleggen. Daardoor is er minder animo voor bijvoorbeeld lidmaatschappen en bestuursfuncties.

Punten uit het vorige beleidsplan die ondanks al onze inspanningen niet gerealiseerd zijn en/of niet haalbaar bleken:

1.   Verhogen aantal leden. Zowel het aantal gewone leden als het aantal bedrijfs- en overheidsleden zijn gedaald. Met andere woorden: de aanwas van nieuwe leden is onvoldoende geweest om het ledenverlies als gevolg van het overlijden van leden en opzeggingen te compenseren.
2.   Stimuleren deelname Westfriezendag. Met de afname van het aantal leden daalt ook de deelname aan de Westfriezendag. Dit ondanks onze inzet om steeds een aantrekkelijk programma aan te bieden.
3.   Nieuwe contributiestructuur.
NB: In plaats van het opzetten van een nieuwe contributiestructuur zal in de nieuwe beleidsperiode worden getracht nieuwe inkomsten te verkrijgen door het werven van Vrienden van het Westfries Genootschap.
4.   Nieuwe inkomstenbronnen zoals reclame op de website, sponsoring, vermarkten informatie voor commerciële doeleinden, verder uitbouwen van de webwinkel.
5.   Samenwerkingsovereenkomsten sluiten met verwante organisaties.
NB: In plaats van structurele samenwerking op basis van overeenkomsten, is in de afgelopen beleidsperiode gebleken dat het vaak wel lukt om op projectbasis of bij specifieke onderwerpen goed samen te werken met verwante organisaties.
6.   Opzetten jeugdafdeling en het benoemen van een trekker voor jeugdactiviteiten.

Aandachtspunten beleid 2019 tot en met 2023

Versterken achterban Westfries Genootschap
Voor het Westfries Genootschap is het belangrijk om te beschikken over een solide achterban van bedrijfsleden, leden uit de publieke sector en gewone leden. De contributie voor gewone leden bedraagt momenteel € 32,50 en voor bedrijfsleden en overheden € 65 per jaar.
1.   In de komende beleidsperiode wordt de mogelijkheid onderzocht om ‘Vriend van het Westfries Genootschap’ te worden. Voor een bijdrage van € 12,50 per jaar steunt men dan het Westfries Genootschap. Als tegenprestatie krijgt men uitsluitend het Vierkant en de nieuwsbrieven digitaal toegestuurd.
2.   Opnieuw onderzoeken hoe bedrijven als lid geworven kunnen worden. Daarbij moet aandacht worden besteed aan bedrijven die zich profileren als Westfriese bedrijven.
3.   Blijven streven naar het aansluiten als lid van alle gemeenten waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk binnen Westfriesland ligt.
4.   De inzet om nieuwe gewone leden te werven blijft onverminderd van belang.

Verdere uitbouw samenwerking met verwante organisaties
Bundeling van kennis en ervaring en gezamenlijk optreden richting het grote publiek en overheid is van groot belang.
De manier van samenwerking kan uiteen lopen van incidenteel tot structureel en de (juridische) vorm wordt van geval tot geval bekeken.
Afhankelijk van het onderwerp kan daarom samengewerkt worden met verwante organisaties zoals:
1.   De stichtingen die voorgekomen zijn uit het Westfries Genootschap en de onder haar paraplu vallende andere stichtingen, de vereniging en de eigen commissies.
2.   Plaatselijke historische verenigingen en stichtingen in Westfriesland.
3.   Erfgoedorganisaties zoals Landschap Noord-Holland, Bond Heemschut, Boerderijenstichting Vrienden van de Stolp enz.
4.   Archiefinstellingen zoals het Westfries Archief in Hoorn en het Regionaal Archief Alkmaar.
5.   Archeologische diensten zoals Archeologie West-Friesland.
6.   Andere niet genoemde organisaties, indien dit nodig is om de doelstellingen van het Westfries Genootschap te realiseren.

Activiteiten gericht op leden en niet leden
Op de Westfriezendag en de op die dag gehouden Algemene Ledenvergadering zijn leden en hun introducees welkom. Alleen de leden hebben stemrecht. Voor verteringen en deelname aan activiteiten betalen leden en hun introducees een kostendekkende vergoeding.
In de nieuwe beleidsperiode moeten de overige activiteiten tegen betaling opengesteld worden voor leden en niet leden. Daarbij kan eventueel voor leden een lager tarief gelden dan voor niet leden. Als er teveel aanmeldingen zijn voor een bepaalde activiteit moeten leden met maximaal een introducee voorrang krijgen op niet-leden. Per activiteit moet bezien worden welke rol de ‘eigen’ stichtingen en commissies, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van het Westfries Genootschap daar een rol in kunnen spelen.
Bij het organiseren van activiteiten ook denken aan activiteiten op andere dagen dan de zaterdag. Voor rondleidingen op bedrijven zijn er op doordeweekse dagen vaak meer mogelijkheden.

Mogelijkheden:
1.   Een lezing of inleiding over een onderwerp gecombineerd met een activiteit. Dus combinatie theorie en praktijk.
2.   Meer dan tot nu toe lezingen en cursussen over onderwerpen die met de cultuurhistorie van Westfriesland te maken hebben. Goed voorbeeld de cursus kennismaken met Westfriesland.
3.   Activiteiten gericht op gezinnen, zoals de Westfrieslanddag.
4.   Excursies en andere doe-activiteiten in samenwerking met plaatselijke historische verenigingen.
5.   Educatieve projecten voor de jeugd. Goede voorbeelden uit het verleden: Rondje Cultuur en het onderwijsprogramma voor basisscholen met de bijbehorende leskist en geocaching.
6.   Filmavonden.
7.   Klederdrachtshows, eventueel als programmaonderdeel bij manifestaties van derden.

Communicatie en publiciteit
1.   Handhaven jaarboek en Vierkant op papier.
2.   Voor nieuwe uitgaven anders dan jaarboek en Vierkant gebruik maken van de website van het Westfries Genootschap.
3.   Uitbreiden digitale communicatie met de leden via digitale nieuwsbrieven. Dit houdt tevens in zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelen van de leden.
4.   Onderzoek kwaliteit van de website en zo mogelijk verdere verbetering daarvan.
5.   Blijvende aandacht voor het vergroten van de naamsbekendheid en communicatie met het gewone publiek via traditionele regionale media zoals dagbladen, weekbladen, radio en televisie.
6.   Waar mogelijk extra aandacht voor publiciteit in westelijk Westfriesland.
7.   Voor wat betreft het gebruik van Social Media wordt vooral ingezet op Facebook via het creëren van een eigen platform met als doelstelling zoveel mogelijk bij de eigen doelstellingen passende berichten op het gebied van de Westfriese cultuurhistorie op te vangen en te verspreiden. Er moet gezocht worden naar verbindingen met andere op de Westfriese cultuurhistorie gerichte Facebook platforms.
8.   Digitale communicatie via andere kanalen dan e-mail, de website en Facebook wordt niet uitgesloten, mits dit iets toevoegt en voor het gebruik daarvan niet onevenredige inspanningen nodig zijn.

Producten voor de verkoop
Een belangrijk middel om het Westfries Genootschap onder de aandacht van het publiek te brengen is de verkoop van producten die een Westfries tintje hebben. Goede voorbeelden uit het verleden zijn de Westfriese vlag en het door Creatief Westfries uitgegeven Westfrieslandspel
Het blijft gewenst om aantrekkelijke nieuwe specifiek ‘Westfriese producten’ te introduceren met een goede winstmarge.

Vrijwilligersbeleid
Er moet constant geprobeerd worden nieuwe mensen te interesseren voor bestuurs- of ander vrijwilligerswerk bij het Westfries Genootschap. Daarbij is specifieke deskundigheid op een bepaald onderdeel van ons werkterrein een pre.

 


Hé, is dat Westfries?

428. Die zwager van je is 'n snokkere of: snukkere kerel. Als hij van de partij is, kom je vaak in 'n snokkere situatie (wat eigenaardig, wat buitenissig, meestal met 'n komisch tintje eraan).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.