Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Over ons » Reglement voor website van het Westfries Genootschap

Reglement voor website van het Westfries Genootschap

1. Doel
De website www.westfriesgenootschap.nl is ontwikkeld ter ondersteuning van de doelstellingen van het Westfries Genootschap, zoals die zijn vastgelegd in artikel 2 van de statuten der vereniging.

Er is een commissie ‘webredactie’ – bestaande uit ten minste 3 personen - die zich bezig houdt met de inhoud van de website en een ‘IT-groep’ – bestaande uit ten minste 2 personen -, die zich bezig houdt met het operationeel houden van de website. De relatie tussen het bestuur van de vereniging, de webredactie en de IT-groep is vastgelegd in dit reglement.

De website draagt in het bijzonder bij aan het wereldwijd zichtbaar maken van kennis en informatie met betrekking tot de doelstellingen van de vereniging en de inspanningen die daarvoor door het bestuur en de onderscheiden commissies en stichtingen worden geleverd.

2a. De website heeft in het bijzonder ten doel:
• Het geven van actuele informatie over relevante ontwikkelingen die zich binnen de vereniging voordoen
• Het bekend maken en het verduidelijken van het beleid van de vereniging
• Het bevorderen van het contact tussen de leden en de vereniging
• Het geven van informatie aan derden over de doelstellingen en de activiteiten die door de vereniging worden ontplooid
• Het door middel van links toegang verschaffen tot informatiebronnen met eenzelfde soort doelstelling als die van de vereniging
• Het verstrekken van informatie over de historie en de cultuur van het werkgebied van de vereniging

2b. Om het doel als bedoeld in lid 2a te behalen worden op de website in ieder geval de volgende zaken opgenomen:
• Relevante verenigingsinformatie
• Activiteiten ondernomen door de verschillende commissies en stichtingen, ontstaan uit of gerelateerd aan het Westfries Genootschap
• Een deel van de weergave van de jaarboeken (met uitzondering van de tien laatst verschenen edities van het jaarboek), de Speelwagen, Kroniek van West-Friesland
• Links naar onderwerpen en instellingen die een soortgelijke doelstelling hebben als de vereniging

3. Eigendom
De website www.westfriesgenootschap.nl is eigendom van het Westfries Genootschap te Hoorn. De website wordt zonder winstoogmerk ontwikkeld en onderhouden.
Alle organisaties of onderdelen daarvan, die naar het oordeel van het bestuur een binding hebben met het Westfries Genootschap, zijn bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap, gebruik te maken van de mogelijkheden van de website. Daarmee zijn ze tegelijkertijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het deel van de website dat hun organisatie of onderdeel daarvan betreft.

4. Relatie bestuur – webredactie – IT-groep
De webredactie en de IT-groep voeren periodiek overleg over de vorm en de stijl van de website. Met een daartoe aangewezen bestuurslid wordt de website jaarlijks geëvalueerd.

5. Hosting
De hosting van de website is ondergebracht bij Alphamega Hosting B.V. te Valkenswaard.

6. Backup
Met regelmaat wordt door één aangewezen lid van de IT-groep een backup gemaakt van de bestanden van de website. De backup’s die aldus gedurende zes achtereenvolgende maanden zijn gemaakt, worden na genoemde periode op CD-ROM gebrand en aan het secretariaat ter hand gesteld om op een veilige plaats te worden bewaard.

7. Richtlijnen voor copy
Materiaal voor de website wordt door de auteur tijdig aangeleverd en dient te voldoen aan de volgende criteria:
• het onderwerp betreft of heeft raakvlakken met de vereniging
• het onderwerp betreft een organisatie die als stichting, commissie of vereniging een binding heeft met het Westfries Genootschap dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur van het Genootschap
• degene die materiaal aanlevert geeft duidelijk aan waar de copy op de website dient te worden geplaatst

8. Technische voorwaarden voor aanlevering van bijdragen
Bijdragen aan de website (tekst, foto's e.d.) kunnen uitsluitend digitaal aangeleverd worden via email: werkgroepwebsite@westfriesgenootschap.nl

Alleen afbeeldingen met de extensie .jpg, .jpeg of .gif worden, indien zij aan de kwaliteitseisen voldoen, door de IT-groep geaccepteerd. Bij de aanlevering wordt zoveel mogelijk vermeld op welke plaats (en waar op de pagina) de bijdrage moet worden geplaatst. Tevens dienen er passende bijschriften bij de afbeeldingen te worden aangeleverd.

De webredactie en de IT-groep dragen er zorg voor dat de inhoud van de website actueel blijft en dat het aangeleverde materiaal zo spoedig mogelijk wordt geplaatst.

Het resultaat wordt na plaatsing op de website ter controle teruggekoppeld naar de auteur.

9. Bronvermelding
Te allen tijde dient de bron te worden vermeld. Bij de aangeleverde tekst(en) en/of afbeelding(en) dient de auteur, respectievelijk de naam van de maker of fotograaf te worden vermeld. Bij foto's en films worden in verband met de auteursrechten tevens het onderwerp en de datum van de opname verstrekt. De aanbieder van tekst(en) en/of afbeeldingen blijft aansprakelijk voor eventuele claims die daaruit voortvloeien.

Bij (pers-)artikelen worden de naam van de bron, de naam van de auteur en de datum van publicatie vermeld.
De aangeleverde teksten en afbeeldingen moeten een relatie hebben met de doelstellingen van de vereniging en mogen niet discriminerend of kwetsend zijn. Anonieme inzendingen zullen worden geweigerd.

10. Budget
Het algemeen bestuur verstrekt aan de werkgroep jaarlijks de geldmiddelen, die het nodig acht en bij machte is beschikbaar te stellen ten behoeve van een goede uitvoering van de werkzaamheden van de werkgroep.

11. Copyright
Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft getracht alle rechthebbenden van gebruikt beeld- en tekstmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur van het Westfries Genootschap.

Niets van deze website of hetgeen daarop is gepubliceerd mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of op welke andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar.

No part of this product may be reproduced in any form without written permission from the owner.

12. Disclaimer
Er is en wordt veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat de beschikbare informatie zo volledig mogelijk, juist en actueel is. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie helemaal volledig, juist en actueel is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie.

13. Naam
Dit statuut kan worden aangehaald als “Reglement website Westfries Genootschap 2010”.

Vastgesteld door het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap op 16-6-2010.

 


Hé, is dat Westfries?

804. 't Hele hussie (de hele boel, alles bij elkaar) was geen cent waard.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.