Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2004 » Nummer 1 » Pagina 3

Mieke Peetoom over het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord

De provincie Noord-Holland heeft een ontwikkelingsbeeld voor Noord-Holland Noord opgesteld. In dit ontwerpstreekplan geeft het college van gedeputeerde staten aan hoe het aankijkt tegen de ruimtelijke opgaven voor de toekomst. De Commissie voor Landelijk Schoon heeft twee bedenkingen tegen het ontwikkelingsbeeld bij de provincie ingediend. Mieke Peetoom, voorzitter van de commissie, bespreekt de twee punten.

Allereerst heeft de Commissie voor Landelijk Schoon bezwaar gemaakt tegen de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein ten noorden van de N302, de Westfrisiaweg.
Groot bezwaar hebben wij tegen de reservering van het 'middengebied' ten oosten van Hoorn en ten westen van het WFO/ABC-bedrijfsterrein in Zwaagdijk-Oost. Wat dit laatste terrein betreft zijn wij eveneens tegen een uitbreiding in westelijke richting met veertig ha. Waarom? Het open karakter van het West-Friese landschap is juist in dit gebied redelijk tot goed bewaard gebleven. De kenmerkende landschappelijke structuur is die van min of meer evenwijdig aan de Westfriese Omringdijk lopende ontginningslinten met loodrecht daarop de kavelsloten. Dorpssilhouetten tekenen zich duidelijk af en zijn beeldbepalend in deze open structuur.
De commissie heeft de provincie een alternatief aangeboden en pleit voor een onderzoek naar een locatie voor regionale bedrijvenontwikkeling ten westen van de A7. We geven de voorkeur aan de strook Avenhorn - A 7. Voorts heeft de commissie erop aangedrongen om zowel bij bestaande als toekomstige bedrijventerreinen te investeren in een zorgvuldig 'inpakken' door groenstroken.

De tweede ontwikkeling waartegen wij ons verzetten is het plan om in de ecologische verbindingszone Kromme Leek tussen Wognum en Wervershoof een woonlandschap te realiseren.
Een zogeheten groen woonmilieu in deze zone strookt niet met het zorgvuldig omgaan met de waarden van het landelijke gebied. Wonen, zelfs in een extensieve vorm, is in onze optiek een verder opdringen van de verstedelijking in het West-Friese landschap. Het betreffende gebied is extra kwetsbaar doordat het direct grenst aan een van de oudste waterlopen in West-Friesland, de Kromme Leek. Onder meer vanwege de cultuurhistorische en landschappelijke waarde zou juist gewerkt moeten worden aan een opwaardering van deze veenrivier en aangrenzende oeverlanden. Woonlandschappen betekenen hier een ernstige aantasting.
De commissie hoopt dat bovenstaande argumentatie ertoe zal bijdragen dat de provincie afziet van het bedrijventerrein ten noorden van de N302 en van de ontwikkeling van een woonlandschap in de directe nabijheid van de Kromme Leek.

 


Hé, is dat Westfries?

305. Als er sneeuw of ijs is, halen de kinderen de toog (prikslee) van de zolder.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.