Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2004 » Nummer 2 » Pagina 3

Carly Misset over 'Cultuur verbindt'

De Provincie Noord-Holland heeft een ontwerpcultuurnota opgesteld. In de nota 'Cultuur Verbindt' geeft het college van gedeputeerde staten aan hoe het cultuurbeleid in de komende jaren zou moeten worden ingevuld. Een van de plannen is het laten vervallen van de functie consulent Geschiedbeoefening. Carly Misset, waarnemend consulent Geschiedbeoefening, geeft haar visie.

Weinig mensen zullen voor hun plezier ambtelijke nota's lezen. Ik zal dergelijke nota's ook niet bij u aanbevelen als favoriete lectuur. Toch is er reden ze soms niet helemaal onopgemerkt te laten passeren. Zoals de nieuwe ontwerp-cultuurnota 'Cultuur verbindt', over het provinciale cultuurbeleid voor de jaren 2005-2008.

Cultuur verbindt – en dat geldt zeker voor de geschiedenis, die een brug slaat over de generaties heen. Ziet de provincie dat ook zo? Jazeker. De nota noemt het van belang dat de historische informatie over de Noord-Hollanders goed wordt verzameld en bewaard, omdat dat bijdraagt aan de versterking van de regionale identiteit en het cultuurhistorisch besef.
Er wordt de komende jaren meer geld vrijgemaakt voor cultureel erfgoed, erfgoededucatie en cultuurhistorisch toerisme. En het lijkt nu echt te lukken met de oprichting van een Erfgoedhuis Noord-Holland.
Dat ziet er veelbelovend uit voor de geschiedbeoefening en de historische verenigingen. Wie dat denkt, krijgt toch iets anders voorgeschoteld.
Het consulentschap Geschiedenis, ondergebracht bij de Stichting Museaal en Historisch Perspectief in Noord-Holland, wordt als zelfstandige functie opgeheven. De provinciale contacten met de historische verenigingen worden ondergebracht bij een 'ondersteuningsfunctie voor de archieven', die er blijkens de tekst in de eerste plaats voor moet zorgen dat de archiefdiensten publieksgerichter gaan werken. En bij de partijen die mogen meedoen aan het Erfgoedhuis, wordt geschiedbeoefening als specifiek onderdeel helemaal niet genoemd.
Dat getuigt op z'n zachtst gezegd van weinig visie, als je bedenkt hoeveel kennis en deskundigheid er aanwezig zijn bij de ruim honderd historische genootschappen en verenigingen, met hun rond de 70.000 leden.
Kennis van lokale geschiedenis en de omgeving, die je juist uitstekend kunt inzetten bij provinciale 'speerpunten' als het inpassen van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening en erfgoededucatie. En hoe nuttig daarbij het netwerk kan zijn dat vaste consulent Katja Bossaers, nu met langdurig ziekteverlof, in dertien jaar heeft opgebouwd. Kortom, de provincie lijkt niet echt te beseffen wat ze weggooit. Staan de provinciale plannen al vast? Nog niet helemaal. De ontwerp-cultuurnota ligt nu 'ter visie'.
Dat houdt in dat maatschappelijke organisaties schriftelijk hun reactie kunnen geven. Al naar gelang de uitkomst wordt de definitieve tekst vastgesteld, die in het najaar ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.