Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Publicaties » Vierkant » 2021 » Nummer 2 » Pagina 12-13

Westfriezendag

Op zaterdag 4 september bent u van harte welkom op de algemene ledenvergadering.
Ten tijde van de voorbereidingen op de jaarlijkse ontmoeting van de leden waren er nog diverse maatregelen ter bestrijding van het coronavirus van kracht. Het bestuur heeft daarom geconcludeerd dat het dit jaar niet mogelijk is de traditionele Westfriezendag te organiseren.
In plaats daarvan wordt er alleen een algemene ledenvergadering gehouden.
Deze bijeenkomst is in de Berkhouter kerk, Kerkebuurt 172 in Berkhout. Het telefoonnummer van de beheerder van de kerk is 06-20534839. De huidige kerk is tot stand gekomen in 1888 op een plek waar al vele eeuwen een kerk heeft gestaan. De eerste vermelding van een kerkgebouw op deze locatie dateert uit 1384.
In de kerk bevindt zich een orgel dat in 1887/1888 gebouwd is door de bekende orgelbouwers Gebroeders Van Dam uit Leeuwarden.

De ontvangst vindt plaats vanaf 9.15 uur, de vergadering begint om 10.00 uur.
U wordt in de kerk ontvangen met, indien u gebruik maakt van het koffie-arrangement, koffie of thee en een petitfour. Na afloop van de vergadering wordt leden die het koffie-arrangement hebben geboekt een drankje en een hapje aangeboden.
Voor, tijdens en na afloop van de vergadering zullen de dan geldende coronavoorschriften in acht worden genomen.

Parkeren
Bij de kerk is beperkte parkeerruimte. Er wordt gezorgd voor parkeerplaatsen in de buurt.
Deze alternatieve parkeerplaatsen worden met borden aangegeven.

Agenda
1. Opening van de vergadering door de voorzitter en welkomstwoord van een lid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland.
2. Benoeming notulencommissie.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
4. Goedkeuring jaarverslag over 2020, opgenomen in West-Friesland Oud & Nieuw 88.
5. Verslag van de rekeningcommissie over 2020.
6. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2020, opgenomen in West-Friesland Oud & Nieuw 88.
7. Benoeming rekeningcommissie 2021.
8. Verkiezing bestuursleden: Nan Beers en Petra Tromp zijn statutair aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.
9. Rondvraag.
10. Sluiting officiële gedeelte van de vergadering.
11. Presentatie van Gijs Otten. Hij vertelt verhalen en anekdotes, onder andere over de ontstaansgeschiedenis van Bakkerij Otten.

De vergadering wordt onderbroken voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2021 en de prijsuitreiking van de verkiezing van het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland.

Het bestuur stelt het zeer op prijs als leden in klederdracht aan de vergadering deelnemen.

Mededelingen van het bestuur
1. Leden kunnen tijdens de vergadering het woord voeren. Het is ook mogelijk schriftelijk vragen te stellen of voorstellen te doen die te maken hebben met de gang van zaken binnen de vereniging. Voor een soepel verloop van de vergadering verzoeken wij u uw vragen of voorstellen voor maandag 23 augustus bij het secretariaat in te dienen. Leden die naar aanleiding van de agenda het woord wensen te voeren in de vergadering, vragen wij dit ook voor 23 augustus te melden met daarbij de opgave van het onderwerp waarover zij willen spreken.

2. Leden die voor de bestuursverkiezing kandidaten willen voordragen, worden verzocht de namen van de kandidaten voor maandag 16 augustus in te dienen bij het secretariaat: Postbus 2125, 1620 EC Hoorn. De kandidaatstelling moet zijn voorzien van de handtekeningen van ten minste 25 leden en vergezeld zijn van een handtekening van de beoogde kandidaat.

Opgave en kosten
In verband met de (op dit moment) geldende coronamaatregelen is het VERPLICHT om u voor deze ochtend aan te melden. Dit kan door overmaking van het bedrag voor het koffie-arrangement. Indien u hier geen gebruik van maakt kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar contact@westfriesgenootschap.nl of te bellen met het secretariaat: 0229-217121.

De kosten voor het koffie-arrangement bedragen voor leden en hun partners € 7,50 per persoon. Daarbij zijn inbegrepen tweemaal koffie of thee met een petitfour en één drankje en een hapje na afloop van de vergadering. Hiervoor krijgt u in de kerk consumptiebonnen uitgereikt. U kunt dit koffie-arrangement boeken door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekeningnummer NL60 INGB 0000 7079 13 ten name van Westfries Genootschap. Vermeldt u daarbij a.u.b. duidelijk uw naam en adres. Uw betaling dient uiterlijk 31 augustus binnen te zijn.

Let op: er zijn deze ochtend GEEN losse koffiebonnen verkrijgbaar. Ook wordt er geen koffie of thee aan de bar verkocht. Alleen leden die het koffie-arrangement besteld hebben kunnen tijdens deze ochtend van de catering in de kerk gebruik maken.

Berkhouter kerk.
Berkhouter kerk. (foto Jan Smit)

 


Hé, is dat Westfries?

832. Dat ambtenaartje is zo'n hennemelker (napluizer, muggenzifter).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.