Westfries Genootschap
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Westfries Genootschap » Webwinkel » Boeken

Het Westfriese geslacht Raven (1986)

Het Westfriese geslacht Raven (1986) Voorwoord
Met het onderzoek, waarvan deze publicatie het resultaat is, werd in de jaren dertig van de vorige eeuw begonnen. Het heeft zich dus, zij het met lange onderbrekingen, over een halve eeuw uitgestrekt. Maar pas in de laatste vier of vijf jaren, nadat was besloten te trachten de reeds verkregen gegevens af te ronden en tot een samenvattende publicatie te verwerken, heeft zich het beeld uitgekristaliseerd zoals het hier thans wordt weergegeven.
Ik ben mij er van bewust, dat de gegevens inzake de levensloop van de behandelde personen verre van volledig zijn. Het geldt in bijzondere mate ook voor de sterfdata van jong gestorven kinderen. Als de begraafregisters van de bestrokken plaatsen al compleet aanwezig zijn, vermelden ze in dergelijke gevallen vaak alleen 'een kind van..', zonder de doopnaam te noemen. Zijn er in het gezin meerdere kinderen, dan weet men niet op welk kind de opgave betrekking heeft. Wanneer in een zelfde gezin tal van kinderen achter elkaar dezelfde doopnaam krijgen, mag men wel aannemen dat vóór de doop van een later kind de eerdere kinderen met dezelfde naam zijn overleden. Ik heb dit in deze gevallen niet afzonderlijk vermeld, tenzij ik over de juiste sterf-, resp. begraafdata beschikte.
Dat de genealogieën niet tot op de huidige dag zijn voortgezet, maar slechts zo goed mogelijk uitgewerkt tot omstreeks het jaar 1900, had de volgende reden. Voortzetting tot op heden zou een heel andere aanpak hebben vereist waartoe mij, met het oog op mijn gevorderde leeftijd, de tijd en ook de lust ontbrak. In het begin van het onderzoek heb ik nog wel getracht door persoonlijke gesprekken met betrokkenen de gegevens over de generatie van het geslacht Raven na 1900 boven water te krijgen. Ik deed daarbij de ervaring op dat, wanneer men als onbekende bij iemand komt en allerlei vragen stelt over de familieverhoudingen, men al spoedig op onwil en achterdocht stuit. Ik heb deze poging daarom al spoedig opgegeven en noodgedwongen besloten me te beperken tot in de archieven te vinden gegevens. Het komt me voor dat het voor een ieder, die dat wenst, gemakkelijk moet zijn aansluiting aan de hier vermelde gegevens te vinden.
Bij het onderzoek werd van vele zijden grote medewerking ondervonden. Predikanten en kerkeraden van enkele Nederlands Hervormde gemeenten in Noord-Holland stelden mij in het begin van het onderzoek met grote bereidwilligheid in staat kennis te nemen van ter plaatse nog aanwezige bescheiden. De medewerkers van de volgende archieven hebben mij in de loop der jaren steeds met raad en daad terzijde gestaan: Het Rijksarchief te Haarlem; het Archief der Westfriese Gemeenten te Hoorn; het Streekarchief Waterland te Purmerend; de Gemeente Archieven van Amsterdam en Utrecht. Ik ben hun daarvoor zeer erkentelijk. Veel dank ben ik ook verschuldigd aan de volgende personen voor uitvoerige informatie: mevrouw B. Lanjouw-Raven te Bilthoven; drs. G.J.A. Raven te Oegstgeest; de heer J.G. Raven te Sint Pancras; drs. P.C. van Royen te Amsterdam.
Drs. G.J.A. Raven en mijn vrouw ben ik erkentelijk voor het doorlezen van de eerste versie van het manuscript en voor vele nuttige opmerkingen.
Doorn, mei 1986
Chr.P. Raven

171 pag.
Prijs € 2,50, exclusief eventuele verzendkosten.
Definitief uitverkocht.

Alle prijzen zijn per stuk en exclusief eventuele verzendkosten.

Informatie, bestellen en afhalen: Contact.
Bestellingen kunt u doorgeven door een e-mail te sturen naar het Westfries Genootschap.

 


Hé, is dat Westfries?

267. Skaibutter, 'scheiboter' werd gemaakt als de koeien pas in de wei liepen, dus direct na 't 'scheiden' van de stal.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.