Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » III. Algemene en Politieke Geschiedenis (naar tijdvakken)

Westfriese Gatenkaas - III.1 Algemeen

Alkmaar, stad en regio: Alkmaar en omgeving in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd; red. J. Drewes e.a. Hilversum, 2004. 268 p., ill. (Alkmaarse historische reeks; 12).

Bakker, Cees, e.a. Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun dorpen. Zwolle, 1999. p. 129-152, ill.

Bossaers, Katja, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun oorlogen en opstanden. Zwolle, 1999. p. 225-248).

Boxhorn, M.Z. van, Toneel ofte beschryvingen der steden van Hollandt; waer in haer beginselen, voortganck, privilegien, historie ende gelegeheyt vervat worden … Amstelredam, (1634). X., 375, VIII p., ill.

Bruin, Jan de, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen, hun bestuur en rechtspraak. Zwolle, 1999. p. 153-176, ill.

Burger (van Schoorel), D., Schoorler kronyk, waar in vertoont werd de gelegenheid van vele steden en dorpen voormaals omtrent het eiland Wieringen gelegen beneffens andere wonderlyke geschiedenissen in Noord Holland voorgevallen … Alkmaar, 1779. 27 p.

Cox, Joost, Achter de stadspoort. Zwolle, 2010. 60 p., foto's, ill., krt. (West-Friesland Toen en Nu; 9)

Eikelenberg, S., Gedaante en gesteldheid van Westvriesland voor de jaare MCCC en teffens den ondergang van het dorp Vroone … Alkmaar, 1714. 99 p., ill.

Geschiedenis van West-Friesland in vogelvlucht; samengesteld door Piet Boon, Carel de Jong, Jaap Raat en Dienke Hondius. Hoorn, 1984. (85) p., ill. + diaserie.

Groot, N.J., J. Groot, West-Friesland … het land waar wij wonen. Hoorn, 1984. 124 p., ill.

Janse, Antheun, Ingrid Biesheuvel en Karin Tilmans: Joham Huysen van Kattendijke-kroniek. Den Haag, 2005. CLXXIV, 630 p. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie; 102). Betreft 'Die Historie of die cronicke van Hollant, van Zeelant ende van Vrieslant ende van den Stichte van Utrecht', een anoniem handschrift uit het einde van de vijftiende eeuw.

Jeeninga, Willeke, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun steden. Zwolle, 1999. p. 81-104, ill.

Kerkmeyer de Regt, C., Geschiedenis van West-Friesland. Leiden, 1943. 95 p., ill. Met bibliografie.

Lambooij, Herman, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun buren. Zwolle, 2000. p. 417-440. ill.

Lange, P.W. de, De ontwikkeling van een oligarchische regeringsvorm in een Westfriese stad. Medemblik 1289 1699. Hollandse Studiën, jrg. 3, 1972, p. 119-157.

Leenders, Jos: Canon van West-Friesland: de geschiedenis van West-Friesland in 29 verhalen. Alkmaar, 2009. 93 p., ill., krt., plgr.

Noordeloos, P., West-Friesland en de graven van Holland. WFON, jrg. 23, 1956, p. 58-65.

Raat, Jaap, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun rijke verleden. Zwolle, 1998. p. 1-32, ill.

Roever, J.G. de, Gemeentegrenzen in Westfriesland. Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap II, jrg. 60, 1943, p. 573-609 en 673-705, ill.

Ruitenberg, Peter, Ach Lieve Tijd West-Friesland: twintig eeuwen Westfriezen en hun dagelijks leven. Zwolle, 1999. p. 297-320, ill.

Scriverius, P., Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche chronyck, ofte een gedenckwaerdige beschryvingh van de oorsprong, opkomst en voortgang, der selve landen; soo … 's-Gravenhage, (1677). XVII, 120, 833, V p., ill.

Veldenaer, J., Chronijck van Hollandt, Zeelandt ende Westvrieslandt …; uytgegeven ende met aanteijckeningen … verrijckt door M.Z. van Boxhoorn. Leyden, 1650. 227 p.

Vroonens begin, midden en eynde met het opkomen der steden van West Vrieslant; (door H. Soeteboom). Amsterdam, 1661. 250 p., ill.

 


Hé, is dat Westfries?

649. Loop je straks even aan: ik heb 'n boskip an je (iets met je te bespreken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.