Westfries Genootschap
Geschiedschrijving
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Geschiedschrijving » Westfriese Gatenkaas » IV. Economische en Sociale Geschiedenis

Westfriese Gatenkaas - IV.1 Algemeen

Brünner, E.C.G., De order op de buitennering van 1531; bijdrage tot de kennis van de economische geschiedenis van het graafschap Holland in de tijd van Karel V. Utrecht, 1918. II, 241 p., ill. Proefschrift Utrecht.

Dierendonck, J.E. van, Hoorn van zee- tot landstad; een studie over het ontstaan en de kenmerken van de centrale functie van Hoorn. Hoorn, 1948. VIII, 112 p., ill. Proefschrift Amsterdam G.U.

Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den schiltaelen, voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant; gedaen in den jaere 1494; (uitg. door R. Fruin). Leiden, 1876. XIX, 333, 16 p.

Fluit, Th.P.M. van der, Grondgebruik, volkshuisvesting en nijverheid in acht Westfriese gemeenten rond 1830. WFON, jrg. 57, 1990, p. 109-118, ill.

Gedenkschrift ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn. (Hoorn, 1938). 56 p., ill.

Gedenkschrift ter herinnering aan het 75 jarig bestaan der Kamer van Koophandel en Fabrieken, zetel: Alkmaar, 1853 1928; (door G. Grondsma). Alkmaar, (1928). 20 p., ill.

Groot, N.J., J.G. Wissema en L. Euser, De Kamer, de netwerken en de toekomst: Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Friesland en Waterland 1888-1988. Hoorn, 1988. 88 p., ill.

Herdenking van het 100 jarig bestaan ener Kamer van Koophandel en Fabrieken te Alkmaar..; (door G. Grondsma e.a.). (Alkmaar, 1953). 4,9,II p.

Hoeufft, J.D., Beschouwing der kadastrale uitkomsten in Noord-Holland. Haarlem, 1841. 83 p.

Informacie up den staet, faculteyt ende gelegenheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslandt om daernae te reguleren de nieuwe schiltaele, gedaen in den jaere MDXIV (uitg. door R. Fruin). Leiden, 1866. XXXIV, 689 p.

Kölker, A.J., De Westfriese windmolens in 1924. WFON, jrg. 51, 1984, p. 103-119, ill.

Lesger, C., Hiërarchie en spreiding van regionale verzorgingscentra: het centrale plaatsensysteem in Holland benoorden het IJ omstreeks 1800. Tijdschrift voor sociale geschiedenis, jrg. 16, 1990, nr. 2, p. 128-153, ill.

Lesger, C.M., Hoorn als stedelijk knooppunt: stedensystemen tijdens de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Hilversum, 1990. 240 p., ill. Proefschrift UvA.

Naber, J.C., Een terugblik; statistische bewerking van de resultaten van de informatie van 1514. Haarlem, 1970. 59 p. Eerder verschenen in Bijdragen van het Statistisch Instituut, 1885, nr. 4, p. 1-48 en 1890, p. 8.

Schilstra, J.J., 125 jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Hollands Noorderkwartier 1853 1978. (Alkmaar, 1978). 56 p., ill.

Speet, L., Handel en nijverheid in Noord-Hollands Noorderkwartier voorheen en thans … (Alkmaar), 1924. 120 p., ill.

Tartwijk, Ben van e.a.: Hoorn en de Zee. Hoorn, 2002. 304 p., ill.

Vijfentwintig jaar economische ontwikkeling in Noordholland; (door W. Fuhri Snethlage). (Haarlem, 1961). 55 p., ill. Opgesteld t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Economisch-Technologische dienst voor Noordholland.

Visman, J.J., 1924 - Veranderend Westfriesland - 1984. WFON, jrg. 51, 1984, p. 16-70, ill.

Woude, A.M. van der, Het Noorderkwartier; een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late Middeleeuwen tot het begin van de 19de eeuw. Wageningen, 1972. 857 p., ill. Met bibliografie. Proefschrift Wageningen.

 


Hé, is dat Westfries?

564. Moeder, wat moeten we klaarmaken als baispul voor morgen (groente bij 't hoofdgerecht)?

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.