Algemene ledenvergadering van het Westfries Genootschap, gehouden op 6 september 2008 in Schouwburg Het Park te Hoorn.

1. Opening
De voorzitter van het Genootschap, Ina Broekhuizen, verwelkomt de bezoekers van de jaarvergadering (ALV). Zij benadrukt dat het op deze dag gaat om ontmoeten en genieten van de rijkdom van West-Friesland. Een belangrijke gebeurtenis dit jaar was het 25-jarig jubileum van de Westfriese Omringdijk als provinciaal monument, daarom ook de dijk als het centrale thema van deze ochtend. De dijk stond ook centraal op de foto’s van Netty Zander die de bezoekers voor de vergadering in grootbeeld op het scherm gepresenteerd kregen.
De dijk is ook het onderwerp van vele plannen. De voorzitter is dan ook blij met de aanwezigheid van mevr. S. Baggerman, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, met o.a. cultuur in haar portefeuille. Zij heeft zich bereid verklaard een toelichting te geven op de plannen die er bij de provincie leven omtrent de Omringdijk. De voorzitter nodigt mevrouw Baggerman uit het woord te voeren.


Mevrouw Baggerman refereert in haar toespraak aan de Cultuurnota die op dit moment bij de provincie in een ver gevorderd stadium is. In deze nota nemen dijken een belangrijke plaats in. Zo is er ook een integraal programma voor de Omringdijk. De provincie geeft er de voorkeur aan een dergelijk programma tot uitvoering te brengen met betrokken partners zoals het Westfries Genootschap.
Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een culturele biografie van de dijk en aan opname van de dijk in de culturele structuurvisie van de provincie. Daarbij gaat het om verantwoord behoud en ontwikkeling die beide dienen aan te sluiten op activiteiten die al rond de dijk plaatsvinden.
Mevrouw Baggerman beëindigt haar speech door een beroep te doen op het Westfries Genootschap bij de verdere ontwikkeling van de plannen voor de Omringdijk. De voorzitter bedankt mevrouw Baggerman voor haar bijdrage en overhandigt haar als blijk van deze dank een jaarboek en bonbons uit Bobeldijk.

De voorzitter verzoekt een ogenblik stilte ter nagedachtenis van de leden die het afgelopen jaar zijn overleden. De voorzitter spreekt haar vreugde uit over het feit dat zo velen in Westfries kostuum op deze vergadering verschenen Vervolgens stelt zij de leden van het bestuur voor aan de ALV. Een bijzonder woord van dank spreekt zij in de richting van Corina van Willigen, de medewerkster van het secretariaat die na het vertrek van Joke Trampe begin dit jaar, als een spin in het web geheel alleen een groot deel van de werkzaamheden voor deze dag heeft verricht. Daarvoor past een extra waardering die via applaus uit de zaal steun krijgt.

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet voor het Genootschap. Deze dank wordt door de zaal met applaus onderstreept. De voorzitter wil op drie punten die een relatie hebben met het Genootschap de aandacht vestigen. Dat is in de eerste plaats de ledenwerfactie van 2007 die tot 210 nieuwe leden heeft geleid. Daardoor is het totale ledenaantal op peil gebleven. Het tweede punt is het grote succes van het West-Frieslandspel dat na de eerste uitgave een aantal ‘herdrukken’ mocht beleven. Ten slotte de 75e uitgave van het Jaarboek, ook dat was voor het Genootschap een memorabel moment.
Een gebeurtenis die voor het Genootschap ook veel heeft betekend was de wandeltocht over de jarige dijk. Honderden mensen hebben deelgenomen aan deze wandeltocht die gespreid over een aantal dagen en met het NHD als animator als een groot succes kan worden bestempeld. De voorzitter wil Netty Zander die vorig jaar het idee voor een dergelijke tocht een duwtje heeft gegeven complimenteren met dit succes dat voor een deel ook op het Genootschap is afgestraald.

Volgend jaar bestaat het Genootschap 85 jaar. Dat jubileum wordt onder meer gevierd met een nieuwe verjaardagskalender die op 7 maart 2009 zal worden gepresenteerd in Hauwert als start van het jubileumjaar. Daarnaast wordt een Westfriese rapsodie voorbereid. In 2009 zullen ook twee boeken worden uitgebracht waarvoor de commissie geschiedschrijving de nodige initiatieven heeft ontplooid. De onderwerpen zijn ‘de verdwenen middenstand in West-Friesland’ en ‘De agrarische geschiedenis van West-Friesland tussen 1880 en 1930’.
Het bestuur is bezig met onder meer een nieuw beleidsplan en er zullen initiatieven worden ondernomen om de website te verbeteren. Voorts brengt de voorzitter nog onder de aandacht de bijeenkomsten die voor het najaar zijn gepland. Zij besluit haar toespraak met de conclusie dat het Genootschap een vereniging is die de cultuur van West-Friesland hoog houdt en zij bedankt haar mede-bestuursleden voor de plezierige wijze waarop met elkaar en voor elkaar wordt gewerkt.

2. Benoeming notulencommissie 2008
Op voorstel van de voorzitter gaat de ALV akkoord met de benoeming van de heren Piet Kleverlaan uit Waarland en Gerard Jak uit Spanbroek tot ledenleden van de notulencommissie 2008.

3. Verslag notulencommissie ALV 2007
Via e-mail is een reactie ontvangen van mevrouw A.J. Zander en de heer H. Kok, leden van deze notulencommissie. Zij hebben aangegeven behoudens enkele kleine aanpassingen in te stemmen met de inhoud van de notulen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter wijst de vergadering op de overeenkomst die gesloten is tussen het Genootschap en de Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken. Zij geeft beknopt aan hoe die samenwerking tot stand is gekomen en benadrukt het belang dat de kerken als belangrijk element in het Westfriese land hebben.

5. Jaarverslag 2007
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag 2007 van de secretaris zoals dat in het Jaarboek 2008 is opgenomen.

6. Verslag kascommissie 2007
De penningmeester leest de verklaring voor die de leden van de kascommissie, de heren Cees Schouten uit Hoorn en Nico Huisman uit Wognum, schriftelijk hebben afgelegd, waarbij het financiële verslag over 2007 en de bijbehorende stukken in orde zijn bevonden. De commissie adviseert de ALV dan ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer. De ALV stemt hiermee in.

7. Goedkeuring jaarrekening 2007 opgenomen in het Jaarboek 2008.
De ALV gaat akkoord met de rekening zoals die door de penningmeester is opgesteld.

8. Benoeming kascommissie 2008
De ALV gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om de heren Cees Schouten uit Hoorn en Nico Huisman uit Wognum te benoemen in de kascommissie 2008.

9. Verkiezing bestuursleden
Het bestuurslid Joop van Diepen is volgens de statuten aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich herkiesbaar en het bestuur stelt de ALV voor hem te herbenoemen. De ALV stemt hiermee in. De voorzitter wil toch even stilstaan bij het feit dat Joop van Diepen nu al 35 jaar lang bestuurslid is en bedankt hem voor zijn inzet gedurende die lange reeks van jaren en laat die dank vergezeld gaan van een mand met streekproducten. De heer Van Diepen blikt kort terug op zijn bestuurstijd en geeft aan hoe hij destijds in het bestuur is beland.

De voorzitter schorst de vergadering voor een korte onderbreking voor de uitreiking van de West-Frieslandprijs. Zij bedankt de adviescommissie voor haar werk in deze. Er volgt dan een powerpoint presentatie verzorgd door de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer West-Friesland waarin duidelijk wordt gemaakt waar deze vereniging voor staat.

De prijs voor het jaar 2008 bestaande uit een cheque van € 1500 gaat naar de Vereniging Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer West-Friesland. Zij nodigt het bestuur van deze vereniging bestaande uit de heren Koos Groot (voorzitter) en Abel van de Velde (penningmeester) en mevrouw Mattie Knijn (secretaris) uit op het podium te komen. De voorzitter memoreert dat deze vereniging binnen haar werkgebied via tal van projecten zo natuurlijk mogelijk beheer van het landschap bewerkstelligt. Deze prijs vormt de waardering voor het werk dat het bestuur en de vele vrijwilligers in dit verband verrichten en zij feliciteert het bestuur van deze vereniging van harte met deze prijs. De heer Groot sprak namens de prijswinnares zijn dank uit voor dit blijk van waardering. Hij refereerde daarbij aan het voorjaar in West-Friesland dat door allerlei ontwikkelingen wordt bedreigd en zijn vereniging wil laten zien dat agrarisch natuurbeheer heel goed kan samengaan met dergelijke ontwikkelingen. Immers niets is zo mooi als voorjaar in West-Friesland.

10. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11. Sluiting
Om ca.11.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Buiten de vergadering om worden door leerlingen van basisschool Het Koggeschip uit Medemblik daiku’s over de Omringdijk voorgedragen. De heer Willem Messchaert, beleidsmedewerker van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier hield een inleiding over "de Westfiese Omringdijk" waarbij hij op een bijzondere wijze via de dijk bij zijn voorouders terecht kwam.
Tenslotte werd de ochtend afgesloten met een muzikaal optreden van de Westfriese Deurloupers die een drietal nummers ten gehore brachten.