Algemene ledenvergadering van het Westfries Genootschap, gehouden op 1 september 2007 in Schouwburg Het Park te Hoorn.

  1. Opening
    De voorzitter van het Genootschap, Ina Broekhuizen, verwelkomt de ca. 350 bezoekers van de jaarvergadering (ALV) . De bijeenkomst in Hoorn heeft dit jaar een bijzondere achtergrond vanwege het 650-jarig bestaan van de stad. Zij refereert daarbij ook aan de belofte die de burgemeester van Hoorn, de heer O. van Veldhuizen, vorig jaar tijdens zijn toespraak tot de ALV heeft gedaan. Geconstateerd kan worden dat de heer Van Veldhuizen zijn belofte heeft gehouden en deze keer in historisch ambtskostuum is verschenen. Zij geeft graag het woord aan de burgemeester van Hoorn. De heer O. van Veldhuizen heet de aanwezigen welkom in de jarige stad Hoorn. Hij vult de voorzitter aan in die zin dat hij niet alleen zijn belofte rond de kleding is nagekomen, maar bovendien is hij ook lid van het Genootschap geworden. Het ambtskostuum dat hij draagt is afkomstig uit het midden van de 19e eeuw en heeft jarenlang verborgen gelegen op de zolder van grootvader en vader. Het ambtskostuum van de burgemeester is voor zover hij weet het enige ambtskostuum dat ooit officieel is afgeschaft, met andere woorden hij staat hier illegaal gekleed achter de microfoon. Hij wenst de leden een goede vergadering en een prettig verblijf in de stad Hoorn. De voorzitter legt de nadruk op de bijzondere banden tussen West-Friesland en Hoorn. Zij dankt de heer O. van Veldhuizen voor zijn welkomstwoorden en biedt hem als dank het boek "Onze Zwartbonte" aan.

De voorzitter staat een ogenblik stil bij de leden die het afgelopen jaar zijn overleden, in het bijzonder noemt zij daarbij mevrouw G.C. Koster- Stapel, oud-bestuurslid van het Genootschap en actief geweest in diverse functies.
Zij heeft afbericht gehad van de heren Bant (oud-voorzitter) en Schuijtemaker (erelid). Voorts is een goede vergadering toegewenst door pater P. van Kampen (erelid). Vervolgens stelt zij de leden van het bestuur voor aan de ALV. Met name de nieuwe gezichten achter de bestuurstafel in de persoon van Corina van Willigen, secretariaats-medewerkster en opvolgster van Daan Meijer, en Stan Nuveen, benoemd in de vorige ALV maar toen afwezig wegens vakantie, krijgen extra aandacht. De heer Nuveen bedankt de ALV voor het in hem gestelde vertrouwen.

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet voor het Genootschap. Deze dank wordt door de zaal met applaus onderstreept.
Als we kijken naar de toekomst, zien we weer volop activiteiten, aldus de voorzitter. Er staan diverse cursussen op de rol. Zij vraagt ook aandacht voor de gevolgen die het ophogen en het verzwaren van de Omringdijk met zich meebrengt. De toekomst valt of staat ook met de betrokkenheid van de leden en een snelle blik in de zaal leert dat er weinig jongere leden in de zaal zitten. Uit een peiling blijkt dat er ca 10 leden onder de 50 jaar in de zaal zitten. De voorzitter wijst op de komende ledenwerfactie waarbij de leden gevraagd zal worden hun medewerking te verlenen. Zij verwijst naar de stukken die te vinden zullen zijn bij het volgende "Vierkant".
Voorts noemt de voorzitter het legaat van mevrouw Groefsema als een bijzonder welkome financiële bijdrage aan het Genootschap.
Tenslotte wijst zij op de website van het Genootschap en de rubriek die zij daarin periodiek vult. Met een woord van dank aan de bestuursleden voor de prettige samenwerking sluit de voorzitter haar openingswoorden.

2. Benoeming notulencommissie 2007
Op voorstel van de voorzitter gaat de ALV akkoord met de benoeming van mevrouw Anja Zander uit Winkel en de heer Henk Kok uit Schagen tot leden van de notulencommissie 2007.

3. Verslag notulencommissie ALV 2006
Via e-mail is een reactie ontvangen van mevrouw Joke Wijdenes- Druijf, lid van deze notulencommissie. Mede namens de heer Aris Appel, het andere lid van de commissie, deelt zij mee dat de commissie instemt met de inhoud van de notulen. 4. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken.

5. Jaarverslag 2006
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag 2006 van de secretaris zoals dat in het Jaarboek 2007 is opgenomen.

6. Verslag kascommissie 2006
De leden van de kascommissie, de heren Cees Schouten uit Hoorn en Nico Huisman uit Wognum, hebben schriftelijk verklaard dat het financiële verslag over 2006 en de bijbehorende stukken in orde zijn bevonden. De commissie adviseert de ALV dan ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer. De ALV stemt hiermee in.

7. Goedkeuring jaarrekening 2006 opgenomen in het Jaarboek 2007.
De ALV gaat akkoord met de rekening zoals die door de penningmeester is opgesteld.

8. Benoeming kascommissie 2007
De ALV gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om de heren Cees Schouten uit Hoorn en Nico Huisman uit Wognum te benoemen in de kascommissie 2007.

9. Verkiezing bestuursleden
Het bestuurslid Joop Schouten is volgens de statuten aan de beurt om af te treden. Hij stelt zich herkiesbaar en het bestuur stelt de ALV voor hem te herbenoemen. De ALV stemt hiermee in.

De voorzitter schorst de vergadering voor een korte onderbreking. Tijdens deze onderbreking worden beelden vertoond van de molens die de Stichting De Westfriese Molens in eigendom en beheer heeft.

De voorzitter benadrukt dat 2007 het jaar van de molen is en in dat verband vraagt zij of de heer Bart Slooten, secretaris van de Stichting De Westfriese Molens, op het podium wil komen. Na een opsomming van de vele functies die de heer Slooten voor ‘zijn molens’ vervult en zijn verdiensten voor dit specifiek stuk erfgoed stelt de voorzitter de ALV voor de heer Slooten te benoemen tot lid van verdienste van het Genootschap. Met applaus stemt de ALV in met dit voorstel. De voorzitter overhandigt hem de bij dit besluit behorende oorkonde.
De heer Slooten zegt verschrikkelijk blij en vereerd te zijn met deze onderscheiding.

De voorzitter memoreert dat elk jaar de West-Frieslandprijs wordt uitgereikt. Daarvoor brengt een onafhankelijke commissie advies uit aan het bestuur van het Genootschap.De voorzitter dankt deze commissie voor haar werk.
De prijs voor het jaar 2007 bestaande uit een cheque van € 1500 gaat naar de Stichting De Westfriese Molens. De stichting bestond in 2006 veertig jaar, zij heeft de zorg voor 14 molens in onze regio. Het bestuur bestaande uit 9 leden is uitermate deskundig en toont grote inzet om de molens in goede staat te houden. De voorzitter nodigt het bestuur van de Stichting uit op het podium te komen.
Na een tijdperk van verval, volgde de erkenning van de monumentale waarde van molens. Het is de verdienste geweest van de heer N.J. Groot, de oud-voorzitter van de stichting, ook in onze regio deze erkenning om te zetten in daden. De voorzitter spreekt haar erkentelijkheid uit voor het werk dat het bestuur van de Stichting De Westfriese Molens verricht.
Namens het bestuur van de stichting spreekt de heer Piet Roele zijn dank uit voor het toekennen van deze prijs. Hij stelt vervolgens de leden van het bestuur voor en geeft aan dat het toegekende bedrag wellicht gebruikt gaat worden voor het ontwerpen van een logo en het maken van een folder. De voorzitter van de Vereniging De Hollandsche Molen feliciteert de heer Slooten met zijn onderscheiding en de Stichting De Westfriese Molens met de prijs.

10. Rondvraag
� Mevrouw E. Deutekom- Muntjewerf (wethouder Opmeer) vraagt aandacht voor de Stichting Rundveemuseum in Aartswoud. De restauratie van de boerderij (ca. € 1 miljoen) is één van de projecten genomineerd voor een AVRO-programma dat in een aantal afleveringen op de tv zal worden uitgezonden. Het gaat daarbij om een competitie tussen 14 verschillende restauratieprojecten, waarbij de 4 door de kijkers hoogst gewaardeerde projecten doorgaan naar de finale. Op 10 oktober a.s. is de uitzending over Aartswoud en zij hoopt dat zoveel mogelijk mensen voor dat project zullen stemmen.
� De heer A. Appel vraagt hoeveel grip het bestuur van het Genootschap heeft op de ‘dochters’, dit vanwege zijn ontevredenheid over de ontwikkeling van het landelijk schoon in de regio: het wordt er niet mooier op. Hij doelt daarbij met name op de witte gevels van nieuwe schuren. Hij zou liever zien dat gevels van nieuwe schuren groen zouden zijn. Hij verzoekt deze zorg over te brengen naar de Stichting Landelijk Schoon.
De voorzitter zegt dat leden van die stichting hier in de zaal zitten en deze zorg ongetwijfeld ter harte zullen nemen. Zij zal overigens ook zelf de vraag van de heer Appel aan de stichting overbrengen.

11. Sluiting
Om 11.30 sluit de voorzitter de vergadering.

Buiten de vergadering om vindt nu de overhandiging plaats van het eerste West-Friesland spel (een soort Triviant spel) aan Karin Bloemen. De bedenkers en makers van het spel, de heer en mevrouw Wester uit Obdam, worden uitvoerig geprezen voor hun initiatief en het vele werk daaraan verbonden. De uitreiking vindt overigens plaats door mevrouw Ina Bak, voorzitter van de Stichting Creatief Westfries.
Als volgende punt van het programma volgt de lezing door de heer Carel de Jong, waarnemend directeur van het Westfries Museum, over 650 jaar Hoorn en dan met name het ontstaan van de stad in de Middeleeuwen.
Tot slot vindt na een inleiding van de heer C. Langedijk de presentatie plaats van de dvd die is gemaakt ten behoeve van de pr van het Genootschap.