Algemene ledenvergadering van het Westfries Genootschap, gehouden op 2 september 2006 in Schouwburg Het Park te Hoorn.

1. Opening van de vergadering door de voorzitter
De voorzitter van het Westfries Genootschap, mevrouw C.C. Broekhuizen-Slot, verwelkomt de ca. 400 leden van het genootschap en belangstellenden in Schouwburg Het Park te Hoorn. Als eerste verleent zij het woord aan de burgemeester van de gemeente Hoorn, dr. G.O. Veldhuizen. Deze heet de leden van het genootschap hartelijk welkom in Hoorn, de hoofdstad van West-Friesland, en wenst de vereniging een nuttige en aangename vergadering. Hij maakt melding van het feit dat in 2007 Hoorn 650 jaar bestaat en dat hij dan het genootschap weer in Hoorn hoopt te begroeten en dat hij op dan de West-Friezen in een passend kostuum welkom zal heten. Ook meldt de burgemeester zich aan als lid van het genootschap. Met applaus wordt het initiatief van de burgemeester begroet. Vervolgens spreekt Ina Broekhuizen de jaarrede uit. Deze rede is op te vragen door het sturen van een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of postbus 2125, 1620 EC Hoorn.

2. Benoeming van een notulencommissie voor 2006
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om mevrouw Joke Druijf-Wijdenes uit Andijk en de heer Aris Appel uit Hoogwoud te benoemen tot de leden van de notulencommissie.

3. Verslag van de notulencommissie van de algemene ledenvergadering voor 2005
Piet Houter, Schoorl, lid van deze commissie, overleed dit voorjaar. Er is een brief binnengekomen van het andere lid van de notulencommissie, mevrouw Annie Beets-Bankersen, Middenbeemster. Zij heeft geen op- of aanmerkingen op de notulen van de algemene ledenvergadering van 2005.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken. Wel heeft de voorzitter een mededeling: Daan Meijer, de intendent van het genootschap, heeft een baan aanvaard bij de Universiteit van Amsterdam. Na 15 november 2006 zal hij niet meer in dienst zijn van het Westfries Genootschap. Het bestuur heeft besloten de functie van intendent te heroverwegen en die een andere invulling te geven.

5. Goedkeuring jaarverslag secretaris over 2005, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 73
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met het jaarverslag van de secretaris, de heer Jur Mellema, over 2005, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 73.

6. Verslag van de kascommissie over 2005
De leden van de kascommissie , de heren Kees Schouten, Hoorn, en Syb Haakma, Sijbekarspel, hebben zich schriftelijk akkoord verklaard met het gevoerde financiële beleid van de penningmeester.

7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2005 opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 73.
De algemene ledenvergadering gaat akkoord met de rekening van de penningmeester, de heer Jan Smit, over 2005, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 73.

8. Benoeming kascommissie 2006
De heer Haakma heeft bedankt als lid van de kascommissie. De heer Schouten stelt zich wel verkiesbaar. Het bestuur heeft de heer Nico Huisman, Wognum, bereid gevonden toe te treden tot de kascommissie. De heer Huisman is werkzaam als controleur bij de belastingafdeling BDO-accountants in Hoorn. De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de heren Schouten en Huisman te benoemen voor de kascommissie 2006.

9. Verkiezing van bestuursleden
De bestuursleden Gerianne Helder-Dekker, Netty Zander, Jan Smit en Jaap Schaper zijn statutair aan de beurt van aftreden. Zij stellen zich alle vier herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur. Namens de vier herbenoemde bestuursleden bedankt Jan Smit de leden. In 2005 traden Marius de Haas en Klaas Bant af als bestuursleden van het genootschap. In de hierdoor vrijgekomen bestuurszetels stelt het bestuur voor te benoemen de heer Maarten Timmer, Hoorn, en de heer Hans van Kampen, Schagen. De heren Timmer en Van Kampen stellen zich voor aan de vergadering. Beide heren worden door de ledenvergadering benoemd tot bestuurslid van het genootschap.
Vorig jaar heeft de heer Jur Mellema, Egmond aan Zee, aangegeven op de Westfriezendag 2006 af te treden als secretaris en bestuurslid van het genootschap. Het bestuur heeft de heer Stan Nuveen, Obdam, bereid gevonden de positie van Jur Mellema in het bestuur over te nemen. De heer Nuveen is met vakantie in Sint Petersburg, Rusland. Hij heeft zich schriftelijk aan de leden voorgesteld in ’t Vierkant. De leden gaan akkoord met de benoeming van Stan Nuveen tot secretaris van het Westfries Genootschap.
Vervolgens neemt de voorzitter publiekelijk afscheid van Jur Mellema, die zij roemt om zijn efficiënte werkwijze en zijn grote betrokkenheid bij de vereniging. Zij overhandigt Jur Mellema een tekening van Sietse Wiersma, voorstellende een huis aan het Hazepad te Opperdoes, een voormalig woonhuis van Jur Mellema. Jur Mellema bedankt het bestuur voor de mooie tekening en dankt het bestuur, secretariaat en de vrijwilligers voor de plezierige samenwerking gedurende negen jaar.

De voorzitter schorst de vergadering voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2006. Ieder jaar wordt deze prijs uitgereikt aan een persoon, een groep of een instelling die zich bijzonder inzet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef dan wel het ontwikkelen van beleid en/of initiatieven binnen het werkgebied van en passend bij de doelstellingen van het Westfries Genootschap. Een onafhankelijke adviescommissie doet een voorstel aan het bestuur van het Westfries Genootschap. Het bestuur stemde dit jaar van harte in met het voorstel voor toekenning van de prijs. Voordat de winnaar bekend wordt gemaakt zingt een gelegenheidskoor, bestaande uit Aaf de Vries, Marijke Smit, Tiny Morsink, Kees Ruiter en Marius de Haas met begeleiding van Cor Silver aan de vleugel, het lied Aafie op zoek nei Peet Troin. Het lied gaat over stamboomonderzoek als eerbetoon aan het Westfries Archief. De Westfrieslandprijs 2006 is toegekend aan het Westfries Archief te Hoorn. Het bestuur van het Westfries Genootschap wil met deze toekenning zijn waardering uitspreken voor het vele werk dat door het archief wordt verricht. Het archief is een instelling die zich bijzonder inzet voor cultuurbehoud en historisch besef in West-Friesland. De alsmaar stijgende bezoekersaantallen en de toename van het aantal taken zijn hiervan het bewijs. Ina Broekhuizen overhandigt aan Dirk Dekema, directeur van het Westfries Archief, de oorkonde behorende bij de Westfrieslandprijs 2006. En het daaraan verbonden geldbedrag overhandigt zij aan de Stichting Vrienden van het Westfries Archief. Stichtingsvoorzitter Roy Ho Ten Soeng neemt de cheque ad € 1.500 in ontvangst.

10. Rondvraag
Bij het secretariaat zijn geen schriftelijke reacties binnengekomen. Tijdens de vergadering zijn er geen vragen aan het bestuur gesteld.

11. Sluiting
Om 11.15 sluit Ina Broekhuizen de vergadering.

De leden worden verzocht te blijven zitten, want op het programma staat nog de presentatie van een tweetal nieuwe boeken. Eén over erven rondom stolpboerderijen en één met verhalen en rijmen in het West-Friese dialect.
Boerenerven in West-Friesland is de titel van een nieuw boekwerk van Landschap Noord-Holland. Frank Enninga, bestuurslid van Stichting Landelijk Schoon en medeauteur van dit boek, presenteert het boek. Hij overhandigt het eerste exemplaar tweemaal: aan Evert Vermeer, voorzitter Raad van Toezicht van Landschap Noord-Holland, en Ina Broekhuizen-Slot. Het andere boek is Mense op zicht, het verzameld werk van Westfrieslandprijswinnares en lid van verdienste Nel van Laren-Zwuup. Een aantal West-Friezen zingt ter gelegenheid van deze boekpresentatie en de 80e verjaardag van Nel van Laren een paar van haar in het West-Fries dialect geschreven liederen. Hierna wordt de Westfriezendag voortgezet met een lunch in Schouwburg Het Park en een zestal excursies binnen en buiten West-Friesland. Een diner besluit de dag.

Daan Meijer, januari 2007