HISTORISCH GENOOTSCHAP "OUD WEST-FRIESLAND"

Artikel 1
Huidige redactie


De vereniging draagt de naam “Historisch Genootschap Oud West-Friesland”. Zij is gevestigd te Hoorn.
De vereniging werd opgericht op zes augustus negentienhonderd vierentwintig en werd voor de eerste maal koninklijk goedgekeurd op zestien april negentienhonderd vijfentwintig.
Het werkgebied van de vereniging omvat het door de Westfriese Omringdijk omsloten gebied, de Westfriese Omringdijk zelf en het grondgebied van de direct aan de buitenzijde van de Westfriese omringdijk gelegen gemeenten, alsmede het grondgebied van de gemeente Wieringen.

Artikel 1
Voorstel nieuwe redactie

De vereniging draagt de naam “Historisch Genootschap Oud West-Friesland”. Zij is gevestigd te Hoorn.
De vereniging is opgericht op 6 augustus 1924 en is voor de eerste maal koninklijk goedgekeurd op 16 april 1925. Het werkgebied van de vereniging omvat de Westfriese Omringdijk zelf en het door deze dijk omsloten gebied.

Toelichting:
Gemeentelijke herindelingen in het verleden en naar verwachting ook in de toekomst, leiden er in het algemeen toe dat gemeenten groter worden. Niet alleen qua aantal inwoners, maar ook qua oppervlakte. Daardoor wordt met inachtneming van de huidige redactie van artikel 1 het werkgebied steeds groter, waardoor per definitie het gebied West-Friesland ook steeds groter wordt. Dat kan o.i. niet de bedoeling zijn. (Voorbeeld: Oterleek ligt binnen West-Friesland, maar maakt deel uit van de gemeente Schermer. Bij een mogelijke herindeling van Schermer met bijv. Oosthuizen, Beemster en De Rijp zou dit gehele gebied ook onder de “invloedssfeer” van ons werkgebied komen).

De reden om in 1994 de huidige redactie in te voeren was gelegen in het feit dat bij planologische bezwaarprocedures de vereniging niet ontvankelijk werd verklaard bij zaken die buiten West-Friesland speelden, maar wel gevolgen hadden voor de dijk of het binnen de dijk gelegen land. In 2004 is de Stichting Landelijk Schoon opgericht die als doelstelling heeft het meewerken aan het zoveel mogelijk instandhouden van het streekeigen landschap in West-Friesland en aangrenzende gemeenten. Een reden te meer om de statuten van onze vereniging aan te passen.

Het schrappen van de gemeente Wieringen ligt in zoverre voor de hand, dat niet staande kan worden gehouden dat West-Friesland enig belang heeft bij het handhaven van die gemeente in de statuten. Simpel gezegd: Wieringen hoort niet bij West-Friesland.

Artikel 2
Huidige redactie

1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. Bij te dragen tot het ontwikkelen van een leef-, woon- en werkklimaat dat, tegemoetkomend aan de eisen des tijds recht blijft doen aan het streekeigene;
b. Het historisch en landschappelijk aanzien van het werkgebied, met de daartoe behorende roerende zaken en registergoederen, alsmede de Westfriese Omringdijk zelf, te beschermen en zoveel mogelijk voor het nageslacht in de oorspronkelijke staat te bewaren.

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het bevorderen van de kennis der geschiedenis van het werkgebied in het algemeen en van West-Friesland in het bijzonder, alsmede van het historisch streekeigene en de daarin optredende veranderingen;
b. het bevorderen of instellen van onderzoek hiernaar in het bijzonder met betrekking tot kledij, zeden en gewoonten, het dialect en het landschap;
c. het in goede staat doen behouden van alle roerende zaken en registergoederen, die dienen ter verduidelijking en illustrering van het in artikel 2 lid 1, sub b bedoelde historisch en landschappelijk aanzien en in het algemeen het bevorderen van een zodanig beheer van alle vormen en uitingen van de streekeigen cultuur dat deze kan blijven strekken tot verrijking van het leefklimaat;
d. het geven van voorlichting en advies;
e. het uitgeven van een Jaarboek en andere publicaties en het verlenen van medewerking aan publicaties van anderen;
f. het samenwerken of onderhouden van betrekkingen met andere verenigingen of instellingen met een soortgelijk doel;
g. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

3. De vereniging richt zich tot het bereiken van haar doelstelling op de gehele bevolking van het werkgebied in het algemeen en van West-Friesland in het bijzonder, alsmede op hen die zich daarbij betrokken voelen.

Artikel 2
Voorstel nieuwe redactie

1. De vereniging stelt zich ten doel het historisch, cultureel en landschappelijk aanzien van het werkgebied zoveel mogelijk voor het nageslacht te bewaren.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Ongewijzigd
b. Het bevorderen of instellen van onderzoek hiernaar in het bijzonder met betrekking tot kleding, tradities, het dialect, het landschap en de bedrijvigheid;
c. Daar waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het in goede staat doen behouden van alle roerende zaken en registergoederen, die dienen ter verduidelijking en illustrering van het in artikel 2 lid 1 bedoelde historisch, cultureel en landschappelijk aanzien en in het algemeen het bevorderen van een zodanig beheer van alle vormen en uitingen van de streekeigen cultuur dat deze kan blijven strekken tot verrijking van het leefklimaat;
d. Ongewijzigd
e. Ongewijzigd
f. Het samenwerken en/of onderhouden van betrekkingen met andere instellingen met een soortgelijk doel, in het bijzonder die welke zijn ontstaan uit of opgericht door de vereniging “Historisch Genootschap Oud West-Friesland”.
g. Ongewijzigd
3. De vereniging richt zich tot het bereiken van haar doelstelling op de gehele bevolking van het werkgebied, alsmede op hen die zich daarbij betrokken voelen.

Toelichting:
De huidige redactie van de doelstellingen is praktisch gesproken niet te realiseren. Daartoe ontbreken de middelen en het is dan ook met name om die reden dat het bestuur heeft gezocht naar een op de praktijk geënte doelstelling die recht doet aan hetgeen wij als vereniging voorstaan, maar ook aan hetgeen in de praktijk haalbaar is. Lid 2 sub c is dientengevolge aangepast.

Lid 2 sub b is gewijzigd en aangevuld. Het meer modernere begrip tradities heeft de plaats ingenomen van zeden en gewoonten. Bovendien is bedrijvigheid nu ook opgenomen als een belangrijk onderwerp van onderzoek.

Lid 2 sub f is aangevuld en wel om de volgende reden. Hoewel iedereen ervan overtuigd is dat er tussen het Genootschap en de daaraan gelieerde stichtingen een hechte band bestaat, blijkt die niet in alle gevallen ook formeel te bestaan. Met de aanvulling menen wij duidelijk tot uiting te brengen dat wij hechten aan die band. Het opnemen van de nu voorgestelde wijziging maakt het in ieder geval duidelijk dat er een bijzondere band is tussen het Genootschap en de gelieerde instellingen. Het bestuur van het Genootschap zou het op prijs stellen wanneer de desbetreffende instellingen die bijzondere band ook in hun statuten zouden opnemen. Wij zullen daartoe ook die instellingen benaderen met het verzoek daar op termijn aan te voldoen.

Lid 3 is aangepast vanwege de aangepaste definitie van het werkgebied, waardoor een nadere specificering van de doelgroep niet meer nodig is.

Artikel 3
Aanpassingen artikel 3

In dit artikel lid 1b schrappen. Dit betreft het begrip “jeugdleden”. Dientengevolge kan ook lid 3 worden geschrapt waarin de omschrijving van het begrip jeugdleden is opgenomen.

Het schrappen van deze bepalingen heeft tot gevolg dat de nummering van dit artikel wijzigt: 1c en 1d worden resp. 1b en 1c; de huidige leden 4, 5 en 6 worden resp. 3, 4 en 5.

Toelichting:
In de praktijk wordt dit begrip al jaren niet meer gehanteerd. Om die reden stellen wij voor tot het schrappen van die bepalingen.

Artikel 5
Huidige redactie

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door een algemene vergadering, op voorstel van het bestuur.

Voorstel nieuwe redactie
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door:
a. Opzegging door het lid
b. Opzegging door de vereniging
c. Overlijden van het lid.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Wanneer een lid zodanig handelt of nalaat dat dit in strijd is met de wet dan wel met de statuten van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad, kan een lid worden geschorst voor ten hoogste een periode van een jaar.
4. Schorsing geschiedt door het bestuur. Tegen schorsing staat beroep open bij een beroepscommissie bestaande uit drie leden (niet bestuursleden) in te stellen door de Algemene Ledenvergadering. Het beroep dient binnen vier weken na het besluit van het bestuur tot schorsing te worden ingediend bij het bestuur die het onmiddellijk in handen stelt van de beroepscommissie. De beroepscommissie doet uiterlijk vier weken na ontvangst van het beroepsschrift uitspraak.

Toelichting:
In de statuten is geen bepaling opgenomen over einde “lidmaatschap” en over schorsing van leden. In het algemeen is het gebruikelijk dit wel te doen. Nu tot aanpassing van de statuten wordt overgegaan lijkt het ons zinvol dit op te nemen.

Artikel 10
Voorstel nieuwe redactie lid 2

Tot de leden van het bestuur zijn verkiesbaar leden-natuurlijke personen en bestuursleden van leden-rechtspersonen, die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt.

Voorstel nieuwe redactie lid 5
Elk jaar treedt in de jaarvergadering een zoveel mogelijk gelijk aantal bestuursleden af, volgens een daartoe door het bestuur opgemaakt rooster.

Toelichting:
Dit artikel betreft de bestuurssamenstelling. Zowel in het tweede als in het vijfde lid wordt een leeftijd van 70 jaar genoemd die 'fataal' is voor het kunnen functioneren als bestuurslid. Deze vorm van leeftijdsdiscriminatie stellen wij voor te schrappen.

Voorstel: het begrip werkgroep in de leden 1 en 3 van artikel 10 schrappen.

Toelichting:
In de leden 1 en 3 van dit artikel wordt over werkgroepen gesproken daar waar het gaat om de vertegenwoordiging in het bestuur en de voordracht voor het bestuur. Het begrip werkgroep wordt nergens in de statuten omschreven en in de praktijk wordt het ook niet gehanteerd. Wij stellen dan ook voor dit begrip te schrappen.

Artikel 12
Huidige redactie lid 3

Een besluit tot vervreemding van vermogen, anders dan registergoed, het bedrag of de waarde van een/tiende gedeelte van het totale vermogen, bij het begin van het boekjaar te boven gaande, kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der stemmen van de fungerende leden van het bestuur.

Voorstel redactie lid 3
Een besluit tot het vervreemden van bezittingen, anders dan registergoed, het bedrag of de waarde van een/tiende gedeelte van het eigen vermogen, bij het begin van het boekjaar te boven gaande, kan slechts worden genomen met tenminste twee/derde der stemmen van de fungerende leden van het bestuur.Toelichting:
Aan de debetkant van de balans staan de activa ofwel de bezittingen, aan de creditkant staat hoe de bezittingen gefinancierd zijn. Dit kan met vreemd of eigen vermogen zijn.

Voorstel toevoeging aan lid 4
Het bestuur heeft de bevoegdheid het bedrag dat besteed wordt voor een jaarlijkse toekenning van een prijs in geld of ter aanmoediging van een activiteit, te maximeren.

Toelichting:
Een mogelijke groei van het Van Balen Blankenfonds zou in beginsel inhouden dat ook het prijzenbedrag zou kunnen/moeten stijgen. Het zou onterecht zijn dit standpunt te allen tijde overeind te houden. Vandaar ook de nu voorgestelde maximering.

Voorstel toevoeging nieuw artikel 12 lid 2
a. De algemene vergadering benoemt een rekeningcommissie, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur
b. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar.
c. De rekeningcommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

Toelichting:
De huidige statuten kennen geen rekeningcommissie, hoewel die in de praktijk wel functioneert. Wij stellen voor daartoe een bepaling op te nemen onder artikel 12 lid 2. Dat betekent overigens dat de huidige leden 2, 3 en 4 van artikel 12 worden vernummerd tot 3, 4 en 5.

Artikel 18
Huidige redactie:

De voorzitter vertegenwoordigt, tezamen met de secretaris of een ander lid van het bestuur, de vereniging in en buiten rechte.

Voorstel nieuwe redactie:

Huidige artikel wordt lid 1.
Toevoegen lid 2: Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn om de vereniging in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

Toelichting:
Het kan vanuit de praktijk geredeneerd handig zijn wanneer in bepaalde situaties een derde (niet bestuurslid) gemachtigd wordt bepaalde handelingen te verrichten. Gedacht kan worden aan de medewerker in dienst van de vereniging.

Artikel 19
Huidige redactie lid 3


Het archief en de bibliotheek worden, zo mogelijk, overgedragen aan de gemeente Hoorn. (n.b. bij ontbinding van de vereniging).

Voorstel nieuwe redactie lid 3
Het archief en de bibliotheek worden, zo mogelijk, overgedragen aan het Westfries Archief.

Toelichting:
De voorgestelde wijziging ligt voor de hand bij een goed functionerende archiefvoorziening die we nu kennen.