Westfries Genootschap
Postbus 2125, 1620 EC te Hoorn
Telefoon: 0229-217121.WESTFRIEZENDAG 2010

Programma zaterdag 4 september 2010

09.15   Ontvangst in schouwburg Het Park, Westerdijk 4, Hoorn

Onder Het Park is een openbare parkeergarage. De kosten voor het parkeren in deze garage bedragen € 2,50 per dagdeel. Voor € 2,10 kan de auto de gehele dag geparkeerd worden op parkeerterrein Pelmolenpad aan het Keern of achter het NS-station op het Transferium.

10.00   Algemene Ledenvergadering
12.00   Einde Algemene Ledenvergadering
12.15   Lunch in Het Park
13.15   Einde lunch
13.30   Aanvang excursies (voor een beschrijving zie 't Vierkant)
ca. 17.00   Einde excursies
17.00   Borrel in Het Park (consumpties voor eigen rekening)
18.15   Diner in Het Park
21.15   Einde Westfriezendag 2010

Wijze van aanmelden
De Algemene Ledenvergadering is gratis. U kunt zich voor de overige programmaonderdelen aanmelden door het los meegezonden formulier in te zenden. Lees ook in deze brochure de mededelingen van het bestuur.

Agenda Algemene Ledenvergadering
1. Opening van de vergadering door de voorzitter.
2. Benoeming notulencommissie.
3. Verslag van de notulencommissie van de Algemene Ledenvergadering 2009. De notulen van 2009 en het verslag van de notulencommissie zijn hier na te lezen.
4. Mededelingen en ingekomen stukken.
5. Goedkeuring jaarverslag over 2009, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 77.
6. Verslag van de kascommissie over 2009.
7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2009, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 77.
8. Benoeming kascommissie 2010.
9. Voorstel wijziging statuten (zie toelichting hierna).
10. Verkiezing bestuursleden: G. Helder-Dekker, S. Nuveen, J. Smit, J.Th.J. Schaper, N. Zander, J.C.J. van Kampen en M.J.G. Timmer 1) zijn statutair aftredend. S. Nuveen, J. Smit, N. Zander en J.C.J. van Kampen stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Voor de vrijgekomen plaatsen draagt het bestuur een aantal kandidaat-bestuursleden voor die zich verderop in dit blad voorstellen.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

De vergadering wordt onderbroken voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2010. De ochtend wordt muzikaal afgesloten door het mannenkoor Stuurloos. Dit koor met leden uit Zwaag en Wognum, zingt meerstemmig. Zij staan onder de muzikale leiding van Ed Goedhart (accordeon), die samen met Wil Strouken (akoestische gitaar) en Ruud Heijnen (plukbas) de Ierse, Franse, Engelse, Spaanse, Russische, maar natuurlijk ook Nederlandse nummers begeleidt.

Mededelingen van het bestuur
1. Leden kunnen tijdens de vergadering het woord voeren. Het is ook mogelijk schriftelijke vragen te stellen of voorstellen te doen, die te maken hebben met de gang van zaken binnen de vereniging. Voor een soepel verloop van de vergadering verzoeken wij u vriendelijk schriftelijke reacties voor maandag 23 augustus 2010 bij het secretariaat in te dienen. Leden die naar aanleiding van de agenda het woord wensen te voeren in de vergadering vragen wij dit ook uiterlijk 23 augustus te melden met daarbij de opgave van het onderwerp waarover zij willen spreken.

2. Leden die voor de aan de orde komende bestuursverkiezing kandidaten willen voordragen, worden verzocht de namen van de kandidaten voor maandag 16 augustus 2010 in te dienen bij het secretariaat: postbus 2125, 1620 EC Hoorn. De kandidaatstelling moet zijn voorzien van de handtekeningen van tenminste 25 leden, en vergezeld zijn van een handtekening van de beoogde kandidaat.

3. Deelname aan de Algemene Ledenvergadering is gratis. Zij, die aan de andere onderdelen van het programma willen deelnemen, zijn verschuldigd, per persoon:

  • Voor de koffie bij ontvangst: € 2,00
  • Voor de lunch: € 14,75
  • Voor de excursies: € 11,00
  • Voor het diner: € 31,00.

De garderobe in Het Park is voor eigen rekening. Bij alle excursies is een pauze met koffie/thee en koek inbegrepen. Bij het diner zijn de dranken niet inbegrepen.

5. Aanmelding voor deelname, behalve voor de Algemene Ledenvergadering, dient plaats te vinden door invulling en inzending van het formulier, alsmede betaling van het voor elk der onderdelen verschuldigde bedrag op rekening 707913 t.n.v. Oud West-Friesland te Hoorn. Uw aanmeldingsformulier dient uiterlijk maandag 23 augustus 2010 bij het secretariaat binnen te zijn, uw betaling uiterlijk dinsdag 31 augustus 2010. Bij annuleringen, die tot en met vrijdag 27 augustus 2010, 12.00 uur bij het secretariaat binnenkomen, worden de reeds betaalde deelnemerskosten teruggestort onder inhouding van € 5,00 administratiekosten per persoon. Afzeggingen die later bij het secretariaat binnenkomen, kunnen niet meer worden verrekend.

6. Het bestuur besluit over het wel of niet doorgaan van de excursies. Aan excursie D en F kunnen maximaal 50 personen deelnemen. Het is dan ook belangrijk dat u een tweede keus invult. De opgaven zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Bij overplaatsing zal daar zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

7. Leden die voor het eerst de Westfriezendag bezoeken nodigen we uit bij de welkomsttafel in de hal van Het Park. Bij deze tafel, die duidelijk herkenbaar is, zijn enkele bestuursleden aanwezig om u te ontvangen.

8. Blijft u dineren? Tijdens het diner is er gelegenheid om iets voor te dragen, voor te lezen of te zingen.

9. De deelnemerskaarten, met bonnen voor de betaalde onderdelen worden niet toegezonden. In Het Park worden de kaarten verstrekt. Tevens zijn losse koffiebonnen te koop.

10. Het bestuur van het Westfries Genootschap rekent op een hoge opkomst en wenst u een prettige Westfriezendag toe.

Toelichting bij agendapunt 9: Voorstel wijziging statuten
Op de najaarsstreekmiddag van 7 november 2009 heeft het bestuur een extra algemene ledenvergadering ingelast om een wijziging van de statuten aan de orde te stellen. Deze wijziging betrof de naamgeving van de vereniging. Het desbetreffende voorstel hebben wij tijdig aan u verzonden.
Bij het aan de orde stellen van het punt kwamen er vanuit de zaal bezwaren tegen het voorstel tot wijziging omdat men vond dat de procedure niet zorgvuldig was gevoerd. Bovendien vond men dat geen recht werd gedaan aan het historisch besef van de vereniging en dat de relatie met het verleden hierdoor tekort werd gedaan. Het bestuur heeft het voorstel daarop teruggenomen.
Op 9 december 2009 heeft het bestuur zich gebogen over de ontstane situatie en is daarbij tot de conclusie gekomen dat de argumenten om het voorstel te handhaven zwaarder wegen dan die welke naar voren zijn gebracht in de bewuste ledenvergadering. Onze argumentatie treft u hieronder aan.
Op advies van onze notaris is de redactie van het nieuwe artikel enigszins aangepast waardoor er geen mogelijke formele bezwaren kunnen bestaan tegen de voorgestelde wijziging over de naamgeving.
Tijdens het overleg met de notaris bleek dat er in de huidige statuten geen specifieke bepaling is opgenomen over de wijze waarop statutenwijzigingen plaatsvinden. Aangezien dat wel gebruikelijk is, adviseerde de notaris ons u een dergelijke bepaling ter vaststelling voor te stellen.

Huidig Artikel 1:
De vereniging draagt de naam: HISTORISCH GENOOTSCHAP “OUD WEST-FRIESLAND”. Zij is gevestigd etc ......

Nieuw Artikel 1 wordt:
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: WESTFRIES GENOOTSCHAP.
De vereniging was voorheen genaamd “Historisch Genootschap Oud West-Friesland”. Zij is gevestigd etc ......

In te voegen een nieuw artikel 9a met de volgende inhoud:
Artikel 9a
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drievierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Argumenten voor wijziging:
Eén van de reacties op de wijziging van de statuten die het AB vorig jaar heeft ontvangen, betrof de opmerking of de vereniging voortaan niet eenduidig de naam “Westfries Genootschap” zou kunnen dragen. Zoals bekend gebruiken we soms (bijvoorbeeld in het betalingsverkeer) ook nog de naam “Historisch Genootschap Oud West-Friesland”.
Het algemeen bestuur heeft zich in zijn vergadering van 26 augustus 2009 over deze opmerking beraden en heeft besloten de ledenvergadering voor te stellen de statuten op dit punt te wijzigen.
In de bestuursvergadering van 9 december 2009 hebben wij voorts overwogen dat het ledenaantal van de vereniging de afgelopen jaren gestaag is gedaald. Ondanks ledenwerfacties blijft het aantal opzeggingen, het aantal aanmeldingen overstijgen. Ook dit jaar is het bestuur actief om op diverse manieren te proberen dit proces te keren.
Naamsbekendheid en imago zijn daarbij factoren die een belangrijke rol spelen. Het naar buiten treden met één sprekende naam draagt bij aan die naamsbekendheid en leidt niet tot verwarring bij de vraag of het hier gaat om twee verschillende verenigingen.

Hoewel het AB beseft dat het schrappen van de 'oude' naam wellicht bij sommige leden emotioneel ligt, is er zeker in de huidige tijd waarin communicatie op allerlei manieren en op allerlei plaatsen plaatsvindt, behoefte aan eenduidigheid. Door toch de oude naam in de statuten op te nemen blijft de historische naamsachtergrond bewaard. Ook onderaan op het briefpapier blijft deze naam plus de oprichtingsdatum vermeld.

Agendapunt 10: de kandidaat-bestuursleden stellen zich voor

Anneke Helder

Mijn gehele leven woon en werk ik in West-Friesland. In Sijbekarspel ben ik geboren (1950) en opgegroeid. In 1972 getrouwd met Cees Bakker en sindsdien woon ik in Benningbroek. Hier zijn onze kinderen, Remko en Linda, geboren. Beiden wonen momenteel in Alkmaar. Als beeldend kunstenaar ben ik werkzaam in een atelier aan huis. Mijn inspiratie voor mijn schilderijen vind ik veelal in mijn directe omgeving, het West-Friese landschap met zijn karakteristieke weilanden en stolpen. Sinds de oprichting in 2004 ben ik als bestuurslid betrokken bij de Historische Vereniging Sijbekarspel/Benningbroek “Lijnen door de tijd”. Na een enthousiaste start zijn we in zes jaar tijd uitgegroeid tot een actieve vereniging met 200 leden. Vanuit dezelfde intentie hoop ik komende jaren een bijdrage te kunnen leveren aan het Westfries Genootschap.

Margo Haakma
Mijn naam is Margo Haakma, ik ben 46 jaar oud en woon in Hoorn. Ik ben de jongste dochter van Sieb en Nelie Haakma-Nieuweboer uit Sijbekarspel. Mijn moeder is/was coupeuse en hielp bij de voorganger van de Commissie Kap en Dek. Zo ben ik zo'n 25 jaar geleden terecht gekomen in het Timmermansgildehuis en bij de jaarlijkse veiling in Berkhout (een hele gezellige dag, aanrader!).
Mijn hobby's zijn: lopen, fitness, volleybal en klaverjassen. De creatieve vaardigheden van mijn moeder heb ik dan ook nog niet bij mijzelf ontdekt (of ontwikkeld?). Na jarenlange avondstudies werk ik nu als fiscalist voor het Ministerie van Financiën en nu zou ik wat meer vrije tijd moeten hebben, waardoor ik ook op maatschappelijk gebied een bijdrage kan leveren. Ik hoop dan ook dat ik wat kan betekenen in het bestuur van het Westfries Genootschap en kan bijdragen aan het behoud van het West-Friese cultureel en historisch erfgoed.

Johan Ursem

Laat ik beginnen te beginnen met aan te geven dat ik van mijn ouders bij mijn geboorte in 1966 de naam Johan Ursem mee kreeg. Mijn wieg stond, net als die van mijn ouders in Obdam, het dorp waar ik nu nog steeds met veel plezier woon. Samen met mijn vrouw Annemarie de Haan, geboren aan de Laanderweg in Heerhugowaard Noord, hebben wij twee dochters van 11 en 13 jaar oud.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als beleidsmedewerker bij de raad van bestuur van het Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis Den Helder. Dit doe ik nadat ik 12 jaar wethouder ben geweest in Obdam en na de gemeentelijke herindeling in Koggenland. Het open West-Friese landschap, de taal en mentaliteit van West-Friezen spreekt mij aan. Als bestuurslid van het Westfries Genootschap wil ik graag mijn bijdrage leveren om het steekeigene zoveel als mogelijk te behouden.

Maarten Dekker

Mijn naam is Maarten Dekker. Ik ben geboren in 1952 en opgegroeid in Oostwoud en woon nu alweer 15 jaar in Bovenkarspel. Getrouwd, twee dochters en een kleinzoon. Ik ben werkzaam in het zaadvak en in dienst van Kieft Panam in Hem- Venhuizen.
Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in en buiten mijn vakgebied. Het nationaal museum Saet & Cruyt te Andijk heb ik 12 jaar als voorzitter gediend en ben nu nog bestuurlid met als functie collectiebeheer. Voorts in het bestuur van een bejaardenhuis, een vakvereniging, twee Floriades en een commissie van het Landbouwschap. Ik ben een liefhebber van geschiedenis en verzamelaar van alles wat met West-Friesland te maken heeft. Vooral boeken,foto's en voorwerpen die betrekking hebben op dit onderwerp zijn favoriet. Mijn plan is om eerst een jaartje in het bestuur mee te draaien en daarna - in overleg met de anderen - te specialiseren in een bepaald onderwerp.

Zilveren jubileum van Creatief Westfries
Het bestuur van het Westfries Genootschap feliciteert de stichting Creatief Westfries van harte met het 25-jarig bestaan.
Ter gelegenheid van dit jubileum is een liedjesboek samengesteld met als titel 'Zuks moet je zinge'. Daarin staan 25 liedjes, waarvan de woorden en de muziek geschreven zijn door leden van de stichting. De boekjes zijn voor € 8 te koop tijdens de Westfriezendag.

Op zondag 10 oktober is er in schouwburg Het Park 'Skroivendevort-loif', een middag met West-Friese liedjes, rijmen en verhalen. Die worden verteld, voorgedragen en gezongen door schrijvers van Creatief Westfries.
De zaal is open om 13.30 uur, de middag begint om 14 uur.

Om kaarten voor Skroivendevort-loif te bestellen stort u € 10 per persoon op rekening 58.89.36.936 t.n.v. Skroivendevort, p/a Jaap Meester. Vermeld a.u.b. naam, postcode en huisnummer. De kaarten liggen op 10 oktober voor u klaar in de hal van Het Park.

 

Taal

De joôze die lere opheden drie tale
Engels en Duits en vezelf ok nag Frans.
Ze zwoege, vervoege, ze stelle en spelle
prate den ampassant ok Nederlans.
Maar wai in West-Friesland, wai hewwe wat extra's
krege 't gewoôn van ons moedertje mee:
de taal die we hoorde as joôntje of moidje
zonder een leerboekie of een diktee...

Wat ben ik bloid da'k de taal ken
de taal van 't West-Friese land
't klinkt as meziek in je ore
en weer je die klanke ok hore
je zalle 't herkenne, je wete percies:
dat zingende taaltje dat is oôs West-Fries!

 

NOOT:
1) We hebben geconstateerd dat in de tekst van de aan de leden toegezonden uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering een storende fout is geslopen. Bij punt 10 verkiezing bestuursleden staat o.a. genoemd M.J.G. van Kampen. Dat moet zijn M.J.G. Timmer. Onze excuses voor deze fout.