Toespraken Westfriezendag 2009

Openingstoespraak door Ina Broekhuizen.

Beste mensen, vrienden en vriendinnen van 't Westfries Genoôtskap

Zo mag ik jullie toch wel noeme, denk? Want alleman die hier zit, heb een warm hart voor West-Friesland en voor de oigen dinge van deuze streek. Names 't bestuur van 't Westfries Genoôtskap zou ik zegge wulle:
Welkom, van harte welkom allegaar op deuze Westfriezedag!
En ik zou ok zegge wulle: fielseteerd!
Fielseteerd met 't 85-jarig bestaan van onze vereniging!

We hewwe dut jaar al heêl wat kere stilstaan bai dat jubileum. Ien van die kere was bai de opening van de tentoônstelling van West-Friese naïeve in 't Westfries Museum. Deer hoorde ok een wedstroid bai. Meer as honderd mense stuurde tussen de twei- en driehonderd skilderwerke in. Voordat de vergadering begon, zag u een deêl van die inzendings en ok de winnende skilderaie.Ze benne op een cd zet deur Klaas Lageveen van de stichting Projector. Bedankt deervoor! 't Is een barre mooie tentoônstelling worren en ik ben bloid dat 'r vemiddag meer wel as veertig mense nei 't museum gane om die te bekoiken. Tot alle are zou ik zegge: gaan ok 'rs te koik, 't ken nag tot en met 20 september!

Welkom an onze erelede, an onze lede van verdienste, an de mense die we speciaal noôd hewwe voor vedaag en an alle lede die in kostuum deuze dag luister bai zette. Een roik gezicht! 't Kostuum is een waardevol deêl van de cultuur van West-Friesland. Met veul liefde maakt, met zoveul zurg antrokken en nou lope jullie d'r terecht heêl groôsk mee te pronken! Mooi! Ons oudste erelid pater Piet van Kampen uit Warmond werd vlede week 95 jaar. Hai skroift ons: Mijn leeftijd laat 't niet toe om de Westfriezendag bij te wonen, maar ik leef mee! En wens u weer een rijke dag!

Maar ok dut jaar misse we mense. Bekende gezichte, trouwe lede. Ze benne d'r gien meer. Ien naam wul ik noeme. Dat is de naam van ons oud-bestuurslid Nel Hemke-Speets uit Hoogwoud. Zai overleed ruim een maand terug, op 1 augustus. In 1998 verliet Nel 't bestuur. Niet omdat heur inzet minder werd, maar omdat ze toen zeuventig jaar werd. Nel volgde in 1986 mevrouw Geer Koster-Stapel op. Dat ze zat elf jaar in 't bestuur. In 1990 werd ze lid van de roiscommissie. Achttien jaar lang hielp Nel mee met 't urganiseren van de roize nei binnen- en buitenland en ze hield de penninge in de gate. Heur inzet voor ons genoôtskap was groôt.

In mai jongstleden besloôt 't bestuur deerom om Neeltje Hemke-Speets op de Westfriezendag 2009, te houwen op 5 september in Hoorn, te benoemen tot lid van verdienste. We wiste toen al wel dat 't niet goed ging met Nels gezondhoid, maar we hoopte dat ze d'r bai weze zou op deuze Westfriezendag. 't Mocht niet zo weze. We gedenke heur met eerbied en we gedenke met respect en dankbaarhoid alle lede die dut jaar overleden benne.

D'r benne vedaag ok nuwe lede op onze jaarvergadering. Die hewwe we venochend ontvangen bai een amparte tafel in de hal. Al die nuwe lede wul ik speciaal welkom hete. Ik hoop dat jullie je gauw thuisvoele binnen de vereniging.

Nuwskierig - dat benne West-Frieze deurgaans. Wie bè- je, van wie bè-je d'r ientje, weer kom je vedaan, wat doen je voor de kost. Nou skat ik dat jullie dat ok wel wete wulle van onze bestuurslede.
Ik stel ze effies an u voor.
Onze nestor Joop van Diepen uit Oosterblokker, in 't bestuur sinds 1973! Bestuursafgevaardigde in de stichting voor Landelijk Schoon,
Gerianne Helder-Dekker uit Berkhout, vice-voorzitter en BA Kap en Dek en in het museumoverleg textielmedewerkers,
Jan Smit uit Opperdoes, penningmeester,
Stan Nuveen uit Obdam, secretaris, bestuursafgevaardigde in de reiscommissie en contactpersoon voor de redactiecommissie,
Harold Bos uit Alkmaar, redactielid 't Vierkant, en de nuwe voorzitter van de stichting Westfriese Femilies,
Jaap Schaper uit Hoorn, speciaal voor onze Hoornse contacte,
Joop Schouten uit Schagen, bestuurslid van de stichting de Westfriese Molens,
Hans van Kampen uit Schagen, BA Kap en Dek,
Netty Zander uit Hoogwoud, BA in de stichting Projector en in de Adriaan Donker Stichting.
En den vezelf onze spin in 't web in 't Timmermansgildehuis: Corina van Willegen uit Zwaag. U hoort heur stem an de têlefoôn, u ziet 'r as u de deur van 't gildehuis opendoet. Voor deuze dag heb ze weer een hêle zoôt werk verzet. Dank deervoor! Ien bestuurslid is 'r vedaag niet bai. Dat is Maarten Timmer uit Hoorn, BA in de commissie Geschiedschrijving.

Beste mense, we zitten midden in ons jubileumjaar. En we viere dat vezelf! De nuwe kelender is merakel mooi worren, 't meziekspel Aarsom met de wiele was een groôt succes weer zowat 1500 mense van genôten hewwe. Over de tentoônstelling in 't Westfries Museum en de skilderswedstroid hew ik 't al had. We sluite 't jaar deimie of met een feistelijke najaarsstreekmiddeg in De Goorn. Deer zal 't Noordhollands Ouderen orkest optrede en zai zalle de nuwe Westfriese Rapsodie speule, die speciaal voor dut jubileum samensteld is.Twei lezinge over verandering worre d'r ok houwen die middag. Ik denk dat 't bar mooi wordt en ik hoop u deer allegaar weer te zien.

Dut voorjaar is onze nuwe website de lucht ingaan. Dank an Chris Kistemaker en Gerben Kazimier! D'r is nou een betere indêling, mooiere kleure, heêl veul meer informatie. Van nuws over de dinge die d'r beure tot an complete boeke.'t Boek Dokter in West-Friesland, skreven deur Veurman, staat 'r bevoorbeêld op. Dat gaat over 't roike leven van onze eerste voorzitter G.C. van Balen Blanken. Dut jaar was 't 70 jaar leden dat hai overleed. Hai loit begraven op de begraafplaas bai de kerk in Wognum.

De woorde op de grafstien van de bekende dokter uit Spanbroek ware niet meer te lezen. Deerom is 'r op initiatief van ons genoôtskap een nuwe gedenkstien plaast. We hewwe deerbai samenwerkt met gemeentes en urganisaties weer Van Balen Blanken bestuurlijk bai betrokken was. De stien is onthuld op 3 juli, de sterfdag van Van Balen Blanken. Deer was ok bai noôd de heer Outjert Visser, de zeun van skroifster Jannetje Visser-Roosendaal. Weerom? Omdat hai jare leden as eerste skreef dat 'r toch wat beure most an die grafstien! Bijzonder was dat hai as ienigste van alle mense die d'r ware die middeg Van Balen Blanken nag kend had. Sterker: zeuventig jaar leden was ie zelf bai de begrafenis weest. As 14-jarige mee met z'n vader en moeder.

We stane stil bai 't verleden, we beskroive dat en we legge dat vast, maar we koike vezelf ok vooruit! Op woenesdag 7 oktober begint 'r weer een cursus Kennismaken met West-Friesland. Voor alle lede, d'r kenne nag mense bai. Vier eivende met alderhand verhale en informatie over deuze streek. In 't gildehuis, van acht tot tien uur. Opgave bai Corina! Gezellig en leerzaam!
Twei lezinge benne d'r in oktober, in de Week van de Geskiedenis, op zundeg 18 en op 25 oktober, in Skagen en Wadway. U leest 'r alles over in 't Vierkant. Murgen stane we met een kraam met Creatief Westfries op de culturele markt in Hoorn, de are week zaterdag stane de deure van 't gildehuis open met Open Monumentedag. In oktober en november werkt 't genoôtskap weer mee aan de Rondjes Cultuur voor de derde klasse van 't voortgezet onderwois. We doene dat in Hoorn, Enkhuizen en Stedebroec.

't Bestuur heb een nuw beloidsplan opsteld weer we de kommende vier jaar mee an de slag gane. Deer staat bevoorbeêld in dat we een enquete onder de lede houwe gane en dat we perbere zalle 't ledebestand op poil te houwen.
Beste mense, 't refroin van 't slotlied uit 't meziekspel Aarsom met de wiele was zo:
Verandering, verandering
voor alles is een toid
dat gooi de wiele maar aarsom
al kost 't soms wel stroid
perbeer 't maar, je kroige hulp
van ien die naast je staat
perbeer 't maar, je zalle zien
dat 't den vast wel gaat!

D'r veranderde veul in West-Friesland de leste 85 jaar, d'r veranderde veul in ons genoôtskap, maar we houwe tradities in ere. En ien van die gebruike is deuze Westfriezedag op de eerste zaterdag in september. Onze gastdag, onze vriendedag! Ik ben d'r groôs op dat ik hier staan mag en dat we hier weer met zoveul mense bai mekaar benne.

Hiermee open ik de vergadering.

----------------------------------------


Lid van verdienste

In het jaarboek staat ieder jaar een lijst met de namen van bestuursleden. Niet alleen van het algemeen bestuur, maar ook van de commissies en de stichtingen die meewerken aan de doelstellingen van het genootschap. Sommige namen van bestuurders staan al decennia in die lijst. Het zijn zeer trouwe mensen, die zich met hart en ziel inzetten voor diverse aspecten van de West-Friese historie of cultuur.

Vandaag wil ik stilstaan bij één naam. Een naam die als sinds 1977 in de bundel genoemd wordt. Ik kan het niet nalaten om ook de namen te noemen van hen die ook toen al een bestuursfunctie vervulden en nu nog op een of andere manier betrokken zijn bij ons genootschap. Dat zijn er zeven: Volkert Nobel, Joop van Diepen, Pé van der Lee, Klaas Molenaar, Bert Kölker, Peter Smit en Jan Joosten.

Bij deze zeven hoort nog een naam. En dat is de man die in 1977 lid werd van de commissie voor Landelijk Schoon: Pieter van den Berge. Een jaar later, in 1978, is hij opgeschoven in het rijtje bestuursleden van deze commissie en er staat achter zijn naam: secretaris. En dat blijft zo tot en met dit jaar. En naar ik hoop nog een aantal jaren hierna. Pieter van den Berge neemt geen afscheid van de stichting Landelijk Schoon West-Friesland. Integendeel: hij zet zich nog altijd ten volle in voor deze stichting.

Nauwgezet voert hij de secretariaatswerkzaamheden uit. Hij onderzoekt en maakt afwegingen, leest nauwkeurig en vergelijkt rapporten van organisaties en overheden als voorbereiding op de vergaderingen. Samen met voorzitter Mieke Peetoom is hij de spil van de stichting.
Ook vervult Pieter van den Berge een grote rol bij de organisatie van de symposia die de stichting organiseert. Hij benadert de sprekers en ziet toe dat de verschillende kanten van een onderwerp belicht worden. Hij schrijft bezwaarschriften en neemt als vertegenwoordiger van Landelijk Schoon deel aan discussies en gesprekken over visies en beleid.
Het bestuur stelt u voor om te benoemen tot lid van verdienste in het jaar 2009:
Pieter van den Berge uit Blokker. Gaat u daarmee akkoord?

 

----------------------------------------


Westfrieslandprijs 2009-09-08

Ieder jaar wordt deze prijs gegeven aan een persoon, een groep of een instelling die zich bijzonder inzet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef dan wel het ontwikkelen van beleid en/of initiatieven binnen het werkgebied en passend bij de doelstellingen van het Westfries Genootschap. Een onafhankelijke adviescommissie doet een voorstel aan het algemeen bestuur. Het bestuur stemde dit jaar van harte in het voorstel voor de toekenning van de prijs. Bij dezen dank ik de leden van de commissie voor hun werk en hun goed onderbouwde advies.

In 1979 besluit het bestuur tot het instellen van de prijs. Hiertoe richt men een fonds op waarin bedragen verkregen uit schenkingen of legaten gestort worden. De naam van dat fonds is het G.C. van Balen Blanken fonds. Uit de rente hiervan wordt de prijs bekostigd. Ik vraag uw aandacht voor een korte film als inleiding op de prijsuitreiking. De film is gemaakt door Cees Langedijk van de stichting Projector. Hartelijk dank hiervoor!

Beste mensen, u hebt het al begrepen: het bestuur van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland kent de Westfrieslandprijs 2009 toe aan Aris Bouwens uit Noord-Scharwoude. Mag ik Aris uitnodigen om op het toneel te komen, natuurlijk samen met zijn vrouw Corrie, zijn steun en toeverlaat.

Het is de 31ste keer dat de Westfrieslandprijs uitgereikt wordt. Het is aardig om te vermelden dat de eerste prijs in 1979 uitgereikt werd aan Jan Pannekeet, dialectkenner bij uitstek. Pannekeet promoveerde in dat jaar tot doctor in de Nederlandse taal- en letterkunde.
De Westfrieslandprijs 2009 gaat ook naar een persoon die zich inzet voor het dialect. Aris promoveerde niet, maar hij promoot het West-Fries des te meer.

Enkele citaten uit het rapport van de adviescommissie.
'Als bewaker van het cultureel erfgoed rond de winkelnering uit de eerste helft van de vorige eeuw heeft de heer Bouwens zich uitzonderlijk ingespannen. Zijn verzameling heeft in zeer brede kring binnen en buiten West-Friesland grote waardering gekregen. De vele blijken van herkenning en de nostalgie die deze uitstallingen weten op te roepen, hebben op de vele duizenden bezoekers grote indruk gemaakt. Gemiddeld 10.000 bezoekers per jaar genoten niet alleen van de winkeltentoonstelling, maar ook van de verhalen van de heer Bouwens.'

Ja, Aris, nou gaan ik tot effies vedder in 't West-Fries. Want dat hoort effies beter bai jou as al die grôte woorde. Al sinds 1980 kom ik bai je in 't kefee as lid van de skroiversgroep Langedoik I. Ik heb deur de jare heen zien hoe 't bai jullie toeging. 't Was je wens, je droom om voor je oigen te beginnen met de museum winkeltjes, met verhale vertelle, met optredens van artieste, amateurs en mense met landelijke bekendhoid. Je hadde manager weze kend van Carré. Maar je benne in Noord-Skerwou bleven. En je werde manager van je oigen West-Friese Carré!

Gelukkig maar! Voor ons, voor West-Friesland, voor onze historie, voor 't West-Friese dialect! Een goeie manager heb altoid goeie mensen om 'm heen. Noh, en die hád je! Ientje noem ik 'r venochend en dat is vezelf je vrouw Corrie! Een stille kracht, ientje die d'r ís, altoid vriendelijk en behulpzaam. Trouw an 't werk, overdag en ok veul 's eives.
Jullie hewwe beslôten 't wat kalmer an te doen en ik geef jullie groôt geloik. Maar... hillegaar uitskaaie, nei, dat is 'r nag niet bai. D'r bloive nag genog optredens en eivendjes over in kefee De Toekomst! Aris, je zitte al zowat dertig jaar in de skoiversgroep en je make merakel mooie verhale en roime. Die ken je op een onnavolgbare menier voordreige met een skitterende timing. Je wazze vanof de oprichting bestuurslid van de stichting Creatief Westfries en je benne dat jarelang weest. Bai je ofskaid ben je benoemd tot erelid.
Aris, deuze prois he-je dik verdiend! Names alles West-Frieze bedank ik jullie en ik fielseteer jou en Corrie van harte met de Westfrieslandprois 2009!