Notulen van de algemene ledenvergadering van het Westfries Genootschap, gehouden op zaterdag 5 september 2009 in Schouwburg Het Park te Hoorn

1. Opening
De voorzitter van het Genootschap, Ina Broekhuizen, verwelkomt de bezoekers van de jaarvergadering (ALV) en zij wijst daarbij op de West-Friese vlag die voor Het Park wappert. Burgemeester Van Veldhuizen zal in zijn toespraak die hierna volgt nader ingaan op hetgeen speelt rond deze vlag.
De voorzitter feliciteert de vereniging met haar 85 jarig bestaan, een jubileum dat dit jaar al op verschillende manieren aandacht heeft gekregen. Zij refereert aan de tentoonstelling in het Westfries Museum met als onderwerp schilderijen van Westfriese naïeven. Een aantal van de ingezonden kunstwerken is en wordt deze ochtend nog getoond via een dvd-presentatie in deze zaal. Zij dankt de mensen van Stichting Projector voor het werk dat zij in deze presentatie hebben gestoken. Tot slot van dit welkomstwoord geeft de voorzitter het woord aan burgemeester O. van Veldhuizen van Hoorn.

De heer Van Veldhuizen start zijn inbreng met een felicitatie aan de jarige vereniging: “het Genootschap is vandaag een genietschap”. In een tijd waarin de koersen dalen zou hij een duidelijk koopadvies geven als het gaat om het Genootschap, de vereniging doet er wat toe. Het is erg belangrijk een anker te hebben niet alleen als persoon, maar ook als samenleving en daarvoor is het nodig te weten wie we zijn. Het Westfries Genootschap doet dat uitstekend, ga er zo mee door, aldus de heer Van Veldhuizen.

Hij maakt melding van het feit dat ook zijn buurman in de zaal - de heer P. van der Lee - vandaag zijn verjaardag viert en als hij zo om zich heen kijkt in de zaal is er wel sprake van een hoge gemiddelde leeftijd. Maar zo is zijn stelling, er komen altijd weer jongere mensen bij. Neem de kermis met al zijn problemen, de mensen komen naar hun dorp om de kermis mee te vieren. Dit is toch duidelijk een uiting van gemeenschapszin die hogelijk te waarderen is. Hij wenst de vereniging en al haar leden een lang leven toe. Dan komt hij nog even terug op de vlag. De bewuste vlag van West-Friesland is niet officieel, hij wappert dan ook nog een beetje illegaal. Er wordt momenteel een procedure gevoerd om de legaliteit te verzekeren en hij vertrouwt erop dat het allemaal goed komt. Als alle betrokken gemeentebesturen hebben ingestemd zal de Hoge Raad van Adel als laatste instantie de vlag moeten registreren. Mogelijk dat bij de volgende Westfriezendag de dan officiële West-Friese vlag gehesen kan worden. Naast de legalisering van de vlag zal ook het wapen van West-Friesland dan officieel vastgesteld moeten worden. De heer Van Veldhuizen sluit zijn toespraak af door te refereren aan verandering, het motto van deze dag: “in het veranderen vindt men rust”.

De voorzitter bedankt de burgemeester voor zijn woorden en merkt op dat zij de zaal inkijkend constateert dat er veel leden in West-Fries kostuum zijn gekomen. Voor de dames onder hen was dat vanmorgen vroeg op om alle knoopjes en haakjes op de juiste wijze dicht te krijgen.
Afgelopen week heeft het Genootschap bericht ontvangen van ons erelid pater Piet van Kampen (inmiddels 95 jaar) met de mededeling dat hij niet aanwezig kan zijn en dat hij de vereniging een goede vergadering toewenst.
Dan staat de voorzitter een ogenblik stil bij het overlijden van Nel Hemke- Speets. Nel heeft diverse functies bekleed, waaronder lid van het algemeen bestuur van de vereniging en gedurende 18 jaar lid van de excursiecommissie. Mei j.l. heeft het algemeen bestuur besloten haar te benoemen tot lid van verdienste. Zij heeft dat moment helaas niet mogen meemaken. De voorzitter vraagt een moment herdenking voor haar en de andere leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Een bijzonder welkom richt de voorzitter aan de nieuwe leden. Dan wil zij graag het algemeen bestuur aan de aanwezigen voorstellen en nadat alle bestuursleden zijn genoemd, vraagt zij de aanwezigen om een applaus voor al het werk dat deze mensen dit jaar weer hebben verricht. Haar verzoek ontvangt bijval uit de zaal.

De voorzitter kijkt terug en vooruit op de activiteiten die in het kader van het jubileumjaar zijn dan wel worden georganiseerd: de nieuwe verjaardagskalender, het muziekspel 'Aarsom met de wiele' (ca. 1500 bezoekers), de tentoonstelling van Westfriese naïeven in het Westfries museum en het optreden in De Goorn van het Ouderenorkest die de West-Friese rapsodie ten gehore zullen brengen. Los van het jubileum is vermeldenswaardig de nieuwe website die dank zij de inzet van Gerben Kazimier en Chris Kistemaker tot stand is gekomen en de nieuwe gedenkplaat die op het graf is gekomen van de heer G.C. van Balen Blanken, de oprichter van het Genootschap. Deze gedenkplaat is op 3 juni j.l., de 70e sterfdag van de heer Van Balen Blanken onthuld. Voor de komende maanden staan weer op het programma de cursus 'Kennis maken met West-Friesland', twee lezingen in het kader van de Week van de Geschiedenis, de openstelling van het Timmermansgildehuis op Open Monumentendag en 'Rondje Cultuur' de cursus voor middelbare scholieren in Hoorn, Enkhuizen en Stedebroec.

Tot slot van haar openingswoord grijpt ze terug op de slotwoorden van het muziekspel: er veranderde veel in West-Friesland, maar tradities moet je handhaven en daar is deze Westfriezendag een goed voorbeeld van.

2. Benoeming van de notulencommissie 2009
Op voorstel van de voorzitter gaat de ALV akkoord met de benoeming van mevrouw Alie Vis uit Middenbeemster en de heer Nico Braak uit Schagen tot leden van de notulencommissie 2009.

3. Verslag notulencommissie ALV 2006
De notulencommissie bestaande uit de heren Piet Kleverlaan uit Waarland en Gerard Jak uit Spanbroek heeft meegedeeld dat zij instemt met de inhoud van de notulen. De notulen zijn overigens geplaatst op de website.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris, Stan Nuveen, deelt mee dat er vrijdag 4 september j.l. een brief is ontvangen van de heer F.D. Zeiler uit Bergen. De inhoud van de brief betreft de wijziging van de statuten. De secretaris stelt voor deze brief te behandelen bij het desbetreffende agendapunt. Hiermee wordt ingestemd. Overigens zijn er geen mededelingen of ingekomen stukken.

5. Jaarverslag 2008
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag 2008 van de secretaris zoals dat in het Jaarboek 2009 is opgenomen.

6. Verslag kascommissie 2008
De leden van de kascommissie, de heren Cees Schouten uit Hoorn en Nico Huisman uit Wognum, hebben schriftelijk verklaard dat het financiële verslag over 2008 en de bijbehorende stukken in orde zijn bevonden. De commissie adviseert de ALV dan ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer. De ALV stemt hiermee in.

7. Goedkeuring jaarrekening 2008 opgenomen in het Jaarboek 2009
De ALV gaat akkoord met de rekening zoals die door de penningmeester is opgesteld.

8. Benoeming kascommissie 2009
De ALV gaat akkoord met het voorstel van de voorzitter om de heren Cees Schouten uit Hoorn en Nico Huisman uit Wognum te benoemen in de kascommissie 2009.

9. Voorstel wijziging statuten
De voorzitter deelt mee dat één lid eerder heeft gereageerd met een opmerking over de eenduidigheid van de naam. Nu worden beide namen (Westfries Genootschap en Historisch Genootschap Oud West-Friesland) nog naast elkaar gebruikt. Het AB heeft besloten deze opmerking ter harte te nemen en u voor te stellen voortaan alleen de naam Westfries Genootschap te hanteren. Het formele voorstel daartoe zal behandeld worden tijdens een korte ledenvergadering voorafgaande aan de najaarsstreekmiddag.
Dan verzoekt de voorzitter de secretaris in te gaan op de brief van de heer Zeiler, zoals besloten onder punt 4 van de agenda. De secretaris geeft in het kort aan waar de inhoud van de brief over gaat. De briefschrijver is zeer ongelukkig met de grenzen van het werkgebied zoals die in de gewijzigde statuten zijn voorgesteld. Hij betreurt dat en acht het ook historisch onverantwoord. West-Friesland is een veel ruimer gebied dat zijn oorsprong heeft in de late Middeleeuwen en het te nemen besluit zou de samenhang doorbreken van die zo lang bestaande sociaal-geografische en economische eenheid. De secretaris stelt dat in het bestuur bij de discussie over het werkgebied is overwogen dat er een duidelijk herkenbare grens dient te zijn waarbinnen en waarop de activiteiten van het Genootschap zich richten. De Omringdijk is voor de vereniging toch een soort ijkpunt dat bepalend is voor ons functioneren. Moeilijk te bepalen grenzen die een groter gebied zouden omvatten lijkt het bestuur niet logisch. Het voorstel van het bestuur is dan ook de suggestie van de heer Zeiler niet over te nemen. De voorzitter vraagt aan de ALV of zij die zienswijze ondersteunt; een instemmend applaus klinkt als bevestiging op deze vraag.

Dan gaat de voorzitter kort in op de voorstellen van het bestuur en dan met name de wijzigingen van artikel 1 en 2. Zij licht de aanpassing van artikel 1 nog eens kort toe en vraagt de ALV of zij kan instemmen met het voorstel van het bestuur tot wijziging. De ALV geeft haar instemming met applaus.
Ook over de wijzigingen van artikel 2 geeft de voorzitter nog een korte toelichting, waarbij zij verwijst naar hetgeen al schriftelijk in het programma als toelichting is vermeld. Op haar vraag of de ALV ook met deze wijzigingen kan instemmen, volgt instemmend applaus.
Tot slot vraagt de voorzitter instemming van de ALV op de overige wijzigingsvoorstellen zoals die op de website van het Genootschap zijn gepubliceerd. Ook deze worden door de ALV met applaus overgenomen.
De voorzitter dankt de ALV voor de algemene instemming op de statutenwijziging.

Voor de behandeling van het volgende agendapunt geeft de voorzitter het woord aan de vice-voorzitter Gerianne Helder.

10. Verkiezing bestuursleden
De voorzitter van het Genootschap, Ina Broekhuizen, is statutair aftredend en zij heeft zich voor een nieuwe periode van vier jaar herkiesbaar gesteld. De vice-voorzitter vraagt of de ALV instemt met herverkiezing. De vergadering ondersteunt met applaus de herbenoeming.
Tevens statutair aftredend is het bestuurslid Harold Bos, ook hij heeft zich voor een nieuwe periode van vier jaar herkiesbaar gesteld. De vice-voorzitter vraagt de ALV of wordt ingestemd met herbenoeming. Ook deze herbenoeming wordt met applaus bevestigd.
De vice-voorzitter feliciteert beide bestuursleden en wenst hen succes in de komende periode. Zowel Ina Broekhuizen als Harold Bos danken de ALV voor het in hen gestelde vertrouwen.

De vice-voorzitter geeft het woord weer aan de voorzitter voor het vervolg van de vergadering.

De voorzitter schorst de vergadering.

Tijdens deze schorsing wil de voorzitter stil staan bij een persoon die al lang een bestuursfunctie heeft. In 1977 werd hij lid van de commissie Landelijk Schoon, het jaar daarop werd hij secretaris van die commissie en toen de commissievorm werd ingewisseld voor de stichtingsvorm bleef hij die functie bekleden. Ze spreekt haar waardering uit voor zijn werk dat hij gedurende een lange reeks van jaren voor Landelijk Schoon en impliciet voor het Genootschap heeft gedaan. Zij stelt de ALV voor de heer Pieter van den Berge te benoemen als lid van verdienste van het Westfries Genootschap.
Met instemming wordt door de ALV op dit voorstel gereageerd. De voorzitter feliciteert de heer Van den Berge en overhandigt hem de oorkonde die bij het besluit hoort. Mevrouw Mieke Peetoom, voorzitter van de Stichting Landelijk Schoon, feliciteert het nieuwe lid van verdienste en laat die felicitaties vergezeld gaan van een bos bloemen. De heer Van den Berge zegt in een eerste reactie volstrekt verrast te zijn met deze onderscheiding. Hij is bijzonder gelukkig hiermee en dankt iedereen voor de bijzondere genegenheid die hieruit spreekt.

De voorzitter gaat vervolgens over tot de uitreiking van de West-Frieslandprijs, de prijs die een persoon of instelling wordt toegekend die zich bijzonder heeft ingezet voor de doelstellingen van het Genootschap. Het bestuur kon van harte instemmen met het voorstel dat de speciale commissie dit jaar heeft uitgebracht. Voor zij kenbaar maakt naar wie de prijs dit jaar gaat, vraagt zij aandacht voor een dvd-presentatie.

Er volgt een korte film gemaakt door Cees Langedijk over Aris Bouwens en zijn specifieke optreden in zijn museumwinkel. De voorzitter vervolgt haar toelichting op de toekenning van de prijs. De eerste keer werd de prijs uitgereikt aan Jan Pannekeet, die later op het West-Fries promoveerde. Aris Bouwens zette zich ook in voor het West-Fries, promoveerde niet maar was wel degene die het goed kon promoten. Hij heeft zich uitzonderlijk ingespannen om te bereiken wat hij uiteindelijk ook bereikt heeft, zijn museumwinkeltjes waar hij zo'n 10.000 bezoekers per jaar ontvangt en die hij laat genieten van zijn prachtige verhalen in het West-Fries. Hij heeft daarbij de goede mensen om zich heen verzameld, waarbij uiteraard zijn vrouw Corrie als eerste genoemd moet worden.
Hij is al 30 jaar lid van de schrijversgroep in Langedijk, is bestuurslid geweest van de Stichting Creatief Westfries en het is dan ook met heel veel genoegen dat de voorzitter de West-Frieslandprijs 2009 mag uitreiken aan Aris Bouwens. Naast een oorkonde betekent dat een cheque van € 1000.
In zijn dankwoord zegt de heer Bouwens dat hij 'verlegen bloid' is met deze prijs. Hij heeft zijn werk altijd met heel veel plezier gedaan en hoopt ook nog de komende jaren veel te mogen betekenen voor het Westfries.
De voorzitter van de Stichting Creatief Westfries, Ina Bak, feliciteert de heer Bouwens met zijn prijs en overhandigt hem daarbij een mand met producten.

De voorzitter heropent de vergadering en stelt het volgende punt aan de orde.

11. Rondvraag

  • Een van de aanwezigen stelt de vraag of de vlag waarover is gesproken een nieuw ontwerp is of dat dit ontwerp altijd al heeft bestaan. De voorzitter legt uit dat de vlag die het Genootschap vorig jaar van de burgemeester van Hoorn heeft ontvangen geen formele status heeft. Dit heeft geleid tot onderzoek in archieven en het raadplegen van deskundigen teneinde te komen tot een officiële vlag die door bestuursrechtelijke lichamen (zoals gemeenten) is vastgesteld en waarvan het ontwerp bekrachtigd kan worden door de Hoge Raad van Adel. Het ontwerp is niet geheel nieuw, er zijn vlaggen en wapens gevonden die vrijwel hetzelfde ontwerp hebben, alleen daarvan is tot op heden nog niet te achterhalen welke status deze hadden.
  • Een van de aanwezigen heeft een boodschap voor de Stichting Landelijk Schoon. Er wordt nogal wat land verkocht zonder het bijbehorende woonhuis. Het is zonde als deze voor een deel karakteristieke boerderijen zouden verpauperen. Betrokkene doet dan ook een dringend beroep op de Stichting Landelijk Schoon zich hiervoor in te zetten in die zin dat ook die woonhuizen een goede bestemming krijgen. De voorzitter zegt toe hierover overleg te plegen met de stichting Landelijk Schoon.
  • De heer Wokke refereert aan het besluit om de Omringdijk nu als grens van het gebied vast te leggen, hetgeen volgens hem een halvering van het gebied inhoudt. In dit verband wijst hij erop dat de provincie al zo'n 2 ½ jaar bezig is met een structuurvisie. Binnenkort zal de behandeling plaatsvinden door Provinciale Staten. Hij mist de inzet van Landelijk Schoon en het Genootschap in dit proces. Hij vraagt zich dan ook af hoe dat verder moet. Vanuit de zaal reageert de voorzitter van Landelijk Schoon, Mieke Peetom, met de opmerking dat de stichting vanaf het begin betrokken is geweest bij het vooroverleg met de provincie.

12. Sluiting
Om 11.15 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor de aandacht en de inbreng van de zaal.

Tot slot van de bijeenkomst vindt een optreden plaats van de groep Waterwijs met het programma Van Zuiderzee tot IJsselmeer. Zij brengen liederen over sagen en legenden rond de Zuiderzee.