Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van het Westfries Genootschap, gehouden op zaterdag 1 september 2012 in Schouwburg Het Park te Hoorn

1. Opening
De voorzitter van het Genootschap, Ina Broekhuizen, verwelkomt de aanwezigen en is verheugd dat zovelen zijn verschenen in West-Fries kostuum.
Zij dankt Dick Ham, een nieuw bestuurslid van de Stichting Projector, alvast voor het op de film vastleggen van deze dag. Fotograaf Theo Mes zal alle aanwezigen die in klederdracht zijn verschenen op de foto zetten.
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de heer Peter Westenberg, wethouder van de gemeente Hoorn.

De heer Westenberg heet iedereen van harte welkom in de gemeente Hoorn. Hij geeft aan dat zijn West-Friese roots in Wijdenes liggen. Hij is onder de indruk van de hoeveelheid cultuurhistorische onderwerpen die het Genootschap behartigt. Verheugd is hij ook met de aandacht voor de archeologie en in dat verband wijst hij op de gemeenschappelijke archeologische dienst die door zeven West-Friese gemeenten is opgericht. Hij hoopt dat de verjonging in de vereniging toeneemt, de jeugd moet betrokken worden bij de cultuurhistorie. Gemeentelijk krijgt die bijdrage vorm via deelname aan projecten als “Oneindig Noord-Holland” en de “Westfriese Omringdijk”. De relatie cultuurhistorie en toerisme is erg belangrijk, aldus de heer Westenberg. Tenslotte wenst hij de vereniging een goede jaarvergadering. De voorzitter dankt de wethouder voor zijn woorden.
Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht voor de leden die dit jaar zijn overleden. Zij noemt in het bijzonder Joop Zutt, lid van de redactiecommissie van het jaarboek, pater Piet van Kampen, erelid en Piet Moeijes, burgemeester van de Schermer.
Joop Zutt zullen we ons herinneren als een schrijver van goede verhalen in de bundel, hij werd 69 jaar.
Pater Piet van Kampen werd in 1957 bestuurslid en in 1981 nam hij afscheid van het bestuur. Heel wat jaren kreeg de voorzitter in de week voorafgaande aan de ledenvergadering een brief van pater Van Kampen waarin hij ons allemaal een goede vergadering toewenste. Vorig jaar bleef die brief uit, maar bracht zijn neef zijn boodschap over. Heel wat West-Friezen waren op zijn uitvaart en begrafenis om hem de laatste eer te bewijzen.
Piet Moeijes was eerst boer en werd later burgemeester, vroeger kwam dat vaker voor, maar met zijn overlijden kon dat tijdperk wel eens afgesloten zijn.
De voorzitter gedenkt met een ogenblik stilte alle leden die de vereniging dit jaar ontvallen zijn.

De ledenwerfactie waarbij nieuwe leden dit jaar slechts € 15 betalen als lidmaatschapsbijdrage heeft voor veel nieuwe leden gezorgd, een aantal van hen is aanwezig bij deze vergadering. De voorzitter hoopt dat zij zich snel zullen thuis voelen bij het Genootschap.
De voorzitter geeft aan dat de vereniging kan terugkijken op een goed jaar, waarbij als hoogtepunten kunnen worden genoemd: de prachtige kostuumshow tijdens de najaarsstreekmiddag, de uitgave van het derde deel in de Westfriese Historische Reeks over tuinbouw en zaadteelt en het met veel succes opgevoerde muziekspel in Abbekerk.
Twee zaken vragen bijzondere aandacht, te weten het imago-onderzoek en de ledenenquête. In 't Vierkant heeft al een artikel gestaan over het imago-onderzoek waaraan zo'n 1400 West-Friezen hebben deelgenomen. Het bestuur heeft de stichtingen en commissies gevraagd met aanbevelingen te komen als reactie op de uitkomsten van het onderzoek. Aangezien die reacties nog niet allemaal binnen zijn, kunnen we als bestuur nu nog niet zeggen hoe we verder omgaan met de uitkomsten. Zodra we daar meer inzicht in hebben zullen we dit laten weten, aldus de voorzitter.
De ledenenquête heeft ruim 800 reacties opgeleverd, dat is zonder meer een goed resultaat. Een paar opvallende uitkomsten uit deze enquête zijn:

  • 90% van de leden is lid vanwege de betrokkenheid met West-Friesland
  • 93% vindt de inzet voor de cultuurhistorie van West-Friesland de belangrijkste taak van het Genootschap
  • 70% is ook lid van een lokale historische vereniging
  • 84% is tevreden over de zichtbaarheid van het bestuur
  • 96% vindt dat het bestuur de leden goed informeert over hetgeen gebeurt in de vereniging
  • 95% is tevreden over de inhoud van het jaarboek
  • 64% kijkt nooit op de website van de vereniging
  • 88% stemt in met de hoogte van de contributie, 11% vindt die zelfs te laag
  • 16% wil meehelpen als vrijwilliger

Ook voor deze enquête geldt dat het bestuur zich hierover nog zal buigen en zich zal beraden op de wijze waarop de uitkomsten moeten leiden tot aanpassing van het beleid.

Onder meer tijdens de Landbouwtentoonstelling in Opmeer had het Genootschap een kraam waar belangstellenden mee konden doen aan een prijsvraag waarbij de vraag moest worden beantwoord hoe lang de Westfriese Omringdijk is. De antwoorden varieerden van 34 tot 3000 kilometer. Die dijk blijft ons bezighouden. Bij het versterken van de Zuiderdijk tussen Enkhuizen en Hoorn is de laatste jaren heel wat mis gegaan. Voor het deel ten zuiden van Hoorn geldt dat er nu volop aandacht is van allerlei organisaties en dat er geluisterd wordt naar deskundigen, archeologen en historici. Er wordt echter op meer plaatsen aan de dijk gewerkt. Uit recente publicaties heeft u kunnen opmaken dat de Stichting Landelijk Schoon in de bres is gesprongen voor de Omringdijk. Voor de goede orde wijst de voorzitter erop dat deze stichting een zelfstandige organisatie is die eigen besluiten neemt, los van het bestuur van het Genootschap. Voor het eerst in tachtig jaar is het bestuur naar de rechter gestapt om bezwaar te maken. Concreet gaat het om bezwaren tegen werkzaamheden aan de dijk bij Winkel, omvattend een verbreding van de dijk t.b.v. de rijweg met daarnaast een gepland fietspad. De rechter heeft Landelijk Schoon in het gelijk gesteld met als gevolg dat de werkzaamheden aan de dijk zijn stil gelegd. Gekeken zal nu worden naar mogelijke alternatieven. De rechter heeft impliciet erkend dat Landelijk Schoon belanghebbende in deze zaak is. De voorzitter beklemtoont dat het niet de bedoeling is van West-Friesland een museum te maken en dat de verkeersveiligheid een groot goed is. Het zal echter duidelijk zijn dat we de landschappelijke waarde van ons monument zo goed mogelijk willen bewaren, dat is niet alleen ons belang maar ook dat van onze kinderen en kleinkinderen.

De voorzitter blikt vervolgens vooruit en geeft aan welke gebeurtenissen in de nabije toekomst plaatsvinden. Eind september komt een boek uit voor de jeugd met de titel “Geheimen van de dijk”. In het boek staan tien verhalen die zich afspelen rond de Omringdijk. Tevens kan naar schatten worden gezocht via het zogenaamde systeem van geocaching. Op de website komt meer informatie te staan.
In het kader van de maand van de geschiedenis komen er in oktober twee lezingen met als thema “arm en rijk”. De eerste lezing is in Broek op Langedijk waarbij de tijd voor de verkaveling van het Geestmerambacht het onderwerp is. De tweede lezing is in Wadway en deze lezing gaat over arm en rijk in de veehouderij.
De najaarsstreekmiddag vindt plaats in de Beemster, de kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe leden in de Wogmeer, beide polders vieren hun 400 jarig bestaan.

Vervolgens stelt de voorzitter de bestuursleden voor die op het podium hebben plaats genomen. Een speciaal woord van introductie heeft ze voor Corina van Willegen, de spin in het web in het Timmermansgildehuis. Zij verzet heel veel werk en schakelt zelfs haar kinderen in om geld voor onze vereniging bij elkaar te fietsen met de Rabofietstocht. Een bijzonder woord van dank in haar richting is dan ook op zijn plaats. Tenslotte dankt de voorzitter alle bestuursleden en al die andere vrijwilligers die veel van hun tijd geven voor de cultuurhistorie van West-Friesland.

Hiermee opent de voorzitter de vergadering.

2. Benoeming notulencommissie
Op voorstel van de voorzitter gaat de ALV akkoord met de benoeming van mevrouw Sandra de Heus te Blokker en de heer Frits Bart te Winkel tot leden van de notulencommissie 2012.

3. Verslag notulencommissie 2011
De voorzitter deelt mee dat de notulencommissie bestaande uit de heren Aris Appel te Hoogwoud en Kees Kreuk te Hoogkarspel, heeft ingestemd met het verslag zoals dat is opgesteld en op de website is geplaatst.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn. De voorzitter meldt dat er ook geen mededelingen zijn.

5. Goedkeuring jaarverslag 2011 opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 79
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag 2011 van de secretaris zoals dat in het Jaarboek 2012 is opgenomen.

6. Verslag van de rekeningcommissie over 2011
De leden van de rekeningcommissie, de heren Nico Huisman te Wognum en Nico Oppenhuis te Opperdoes, hebben schriftelijk verklaard dat het financiële verslag over 2011 en de bijbehorende stukken in orde zijn bevonden. De commissie adviseert de ALV dan ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer.

7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2011, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 79
Gelet op het advies van de rekeningcommissie stelt de voorzitter voor de rekening over 2011 vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen. De ALV gaat hiermee akkoord.

8. Benoeming kascommissie 2012
De heer Nico Huisman is statutair aftredend. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. Als opvolger in de rekeningcommissie stelt het bestuur voor te benoemen de heer Gerrit Dekker te Tuitjenhorn. De ALV gaat akkoord met dit voorstel en stemt tevens in met de herbenoeming van de heer Nico Oppenhuis te Opperdoes.

9. Voorstel tot aanpassing van de contributie voor leden woonachtig buiten Nederland
De ALV gaat akkoord met dit voorstel zoals opgenomen in de toelichting op de agenda van deze ALV. De voorzitter geeft aan dat nog onderzocht wordt of 't Vierkant digitaal kan worden toegestuurd.

10. Verkiezing bestuursleden
De bestuursleden mevrouw Netty Zander en de heer Joop van Diepen zijn statutair aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. De ALV gaat hiermee akkoord.
Onze secretaris de heer Stan Nuveen is eveneens statutair aftredend. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Voorts treden de heer Harold Bos en mevrouw Margo Haakma tussentijds af.
In de eerste plaats richt de voorzitter het woord tot mevrouw Haakma. Zij heeft twee jaar van het bestuur uitgemaakt en zij bracht vrolijkheid, humor en een gulle lach mee. Zij had een waardevolle inbreng in de commissie presentatie, maar na anderhalf jaar kwam zij tot de conclusie dat zij onvoldoende tijd kon besteden aan het bestuurswerk vanwege haar full time baan. Iets half doen lag niet in haar karakter en dus was afscheid nemen van het bestuurswerk de enige optie. Uiteraard is er begrip voor dit besluit, maar het spijt ons wel. De voorzitter dankt haar voor de inbreng en wenst haar alle goeds voor de toekomst.
Mevrouw Haakma zegt het spijtig te vinden dat zij moet vertrekken en dankt allen voor de plezierige samenwerking.

Vervolgens richt de voorzitter het woord tot de heer Harold Bos, die in 2005 in het bestuur zitting heeft genomen.
De voorzitter schetst hem als een betrokken bestuurslid met een eigen kijk op voorstellen en initiatieven, waarbij zijn ervaring een grote rol speelde. Zij spreekt ook waardering uit voor zijn bijdragen aan 't Vierkant, nieuwe rubrieken als ‘uit de pronkkamer’ en ‘meubels uit West-Friesland’ waren zijn initiatief. De heer Bos verzorgde een aantal lezingen voor het Genootschap en had een waardevolle inbreng in de commissie presentatie. De voorzitter dankt hem voor zijn inbreng en voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan. Ze overhandigt hem een cadeau dat voor hem en zijn partner is bedoeld en wenst hem al het goeds voor de toekomst.
De heer Bos dankt de voorzitter voor haar woorden in zijn richting. Hij verdwijnt niet uit beeld, hij blijft betrokken bij Westfriese Families. Belangrijk is om jonge mensen uit West-Friesland bij de historie te betrekken.

Tenslotte richt de voorzitter het woord tot de heer Stan Nuveen. Hij kwam in 2006 het bestuur versterken en hij heeft dat met voortvarendheid gedaan. Structuur, doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden kwamen helder op papier en werden voor een ieder inzichtelijk en toegankelijk. Spoedig na zijn komst in het bestuur kwam Corina in het gildehuis de administratie versterken. Samen vormden zij een goed ingespeeld span op het secretariaat. In 2008 kwam er met instemming van het bestuur een beleidsplan dat loopt van 2009 tot en met 2013. Het moet een tevreden gevoel geven dat vrijwel alle punten uit dat plan zijn gerealiseerd, waarbij jouw inzet groot was, aldus de voorzitter. Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van het imago onderzoek en de ledenenquête, waar de heer Nuveen ook veel werk voor heeft verzet. Tijdens vergaderingen had hij altijd een weloverwogen en rustige inbreng. Dat uitte zich ook in zijn verslaglegging: goed gekozen zinnen, duidelijk en prettig geformuleerd en overzichtelijk opgeschreven.
Een goede secretaris is een spin in het web van een vereniging, we mogen ons gelukkig prijzen met zo'n secretaris. Zowel in het dagelijks als het algemeen bestuur hebben we plezierig samengewerkt, zo vervolgt de voorzitter.
Namens het bestuur dankt zij de heer Nuveen voor zijn grote inzet voor het Genootschap. Zij wenst hem een goede en gezonde toekomst samen met zijn vrouw en overhandigt hem ook een cadeau.
De heer Nuveen dankt de voorzitter voor haar waarderende woorden. Hij kijkt terug op een prettige tijd bij het Genootschap. Zonder de leden van het algemeen bestuur te kort te willen doen, wil hij toch in het bijzonder de leden van het dagelijks bestuur waar hij mee heeft samengewerkt hartelijk danken voor de plezierige wijze waarop dat heeft plaatsgevonden. Hij betrekt hierbij niet alleen de huidige collega's in het dagelijks bestuur Ina Broekhuizen, Jan Smit en Peter Koopman, maar ook oud db lid Gerian Helder. Tenslotte spreekt hij zijn waardering uit voor de manier waarop hij heeft samengewerkt met Corina onze administratieve kracht van het secretariaat. Met de aanstelling van Corina heeft het db destijds een gouden greep gedaan. Hij dankt overigens voor het cadeau.

Voor de drie vacatures die zijn ontstaan draagt het bestuur de volgende kandidaten voor:
de heer Nan Beers te Schagen in de vacature Harold Bos, de heer Kees Kreuk te Hoogkarspel in de vacature Margo Haakma en de heer Jan Wittink te Hippolytushoef in de vacature Stan Nuveen.
Zij hebben zich voorgesteld in de bijlage bij de uitnodiging voor deze ALV. De voorzitter stelt voor hen te benoemen tot lid van het algemeen bestuur.
De aanwezigen stemmen in met dit voorstel en onderstrepen dit met applaus.
De voorzitter nodigt de drie nieuwe bestuursleden uit op het podium en verwelkomt hen in het bestuur met het vertrouwen uit te spreken op een plezierige en constructieve samenwerking.
De heren Beers, Kreuk en Wittink spreken vervolgens elk kort een dankwoord voor het geschonken vertrouwen.

De voorzitter schorst de vergadering voor de uitreiking van de West-Frieslandprijs 2012.

Vrijwilligers van het Bakkerijmuseum uit Medemblik geven elk een korte toelichting op hun werk en hun betrokkenheid bij dit museum.
Vervolgens neemt de voorzitter weer het woord en zij spreekt de verwachting uit dat de aanwezigen wel begrepen zullen hebben dat deze mensen hier staan met een speciale bedoeling, zij zijn hier vanwege de Westfrieslandprijs 2012!
Zij vraagt mevrouw Ans Spil en de heer Theo Spil van het Bakkerijmuseum op het podium te komen.
De voorzitter geeft aan dat het nog moeite kostte om beiden naar Hoorn te laten komen want op zaterdag moeten zij in het museum zijn. Een museum dat is uitgegroeid tot het lekkerste museum van Nederland en dat onlangs zijn miljoenste bezoeker mocht begroeten. Dat alles gestoeld op de inzet van deze beide mensen en natuurlijk de collectie van bakker Cees de Boer uit Wadway, jullie vader en schoonvader.
Zo'n 30 jaar geleden werd gestart met het tentoonstellen van de collectie in de Oudheidkamer in het Weeshuis te Medemblik en werden de eerste bezoekers ontvangen. In 1985 wordt in het voormalige station te Medemblik een tentoonstelling ingericht over het bakkers vak. Dat vormt het begin van het Bakkerijmuseum “De oude bakkerij”. Door de grote belangstelling blijkt de ruimte al snel te klein en een jaar later wordt een nieuw onderkomen betrokken in het voormalige pand van slager Van Doorn, maar ook dit bleek na de toenemende belangstelling te klein. Het aantal bezoekers per jaar is dan al opgelopen tot 10.000. In 1988 wordt het huidige pand aan de Nieuwstraat betrokken. Na verbouwing opent op 4 februari 1989 “De oude bakkerij” opnieuw haar deuren. Met zo'n 50.000 bezoekers per jaar is het museum inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot museum. In het jaar 2000 kreeg het museum de officiële museumregistratie. Dit alles dankzij de inzet van bijna honderd vrijwilligers, maar vooral dankzij de inzet van Ans en Theo en hun niet aflatende passie en betrokkenheid bij het museum.
Het bestuur van het Westfries Genootschap kent de Westfrieslandprijs 2012 toe aan Ans en Theo Spil van het Bakkerijmuseum “De oude bakkerij” te Medemblik. De prijs bestaat uit een bedrag van duizend euro en een oorkonde. Met de toekenning van deze prijs toont het genootschap haar waardering voor de buitengewone inzet voor het bewaren, vastleggen en onder een breed publiek uitdragen van de geschiedenis van het bakkersambacht. Dankzij Ans en Theo Spil is “De oude bakkerij” uitgegroeid tot een smaak- en spraakmakend museum met landelijke bekendheid.
De voorzitter feliciteert beiden met deze prijs.
Mevrouw Ans Spil zegt overrompeld te zijn door de toekenning van deze prijs, ze staat met een mond vol tanden. Ook de heer Theo Spil geeft te kennen heel blij te zijn met deze prijs die hij ziet als een erkenning voor al het werk.
Mevrouw Truus de Boer (vrijwilligster bij het museum) draagt vervolgens een gedicht voor over de bakkersfamilie De Boer.
De voorzitter bedankt tenslotte de vrijwilligers van het museum voor hun bijdrage aan de prijsuitreiking.


De voorzitter beëindigt de schorsing van de vergadering en stelt punt 11 van de agenda aan de orde.

11. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de aandacht en inbreng van de aanwezigen. Voor het komend jaar, het laatste jaar van haar voorzitterschap, geeft zij de aanwezigen een spreuk mee om over na te denken. Het is een zin van Jean Jaurès, een Franse filosoof en politicus die leefde van 1859 tot 1914. Hij zei: traditie is niet het bewaren van de as, maar het levend houden van het vuur. Laten we samen ons best doen om het vuur levend te houden, voor ons nageslacht, voor de toekomst van West-Friesland.