Verslag van de algemene ledenvergadering (ALV) van het Westfries Genootschap, gehouden op zaterdag 7 september 2013 in de Grote Kerk te Schagen

Punt 1. Opening.

De voorzitter van het Genootschap, Ina Broekhuizen, verwelkomt de leden in de Grote kerk op de Markt in Schagen. Schagen viert dit jaar feest: 550 jaar marktrechten en 60 jaar folkloremarkten. De gemeente is dit jaar samengegaan met Zijpe en Harenkarspel.
Een speciaal welkom aan de ereleden, leden van verdienste, genodigden en belangstellenden.
In de toren hangt de Westfriese vlag, wat nog niet makkelijk was om voor elkaar te krijgen. Wethouwer Bouwes daarvoor alvast bedankt!
In 1986 werd voor het laatst een Westfriezendag gehouden in Schagen. Dat was toen in de Spartahal. Toen had het bestuur al veel steun bij de voorbereidingen van het programma van Joop Schouten. Ook nu, na 27 jaar, heeft Joop Schouten heel wat werk verzet voor deze dag. Joop bedankt!
Welkom aan iedereen die in Westfries kostuum is gekomen. Wat een rijk gezicht! Ook de voorzitter heeft, vanwege de voor haar bijzondere dag, een nieuw kostuum laten maken.

Als eerste geeft de voorzitter het woord aan wethouwer Bouwes van de gemeente Schagen.

Wethouder Bouwes heet iedereen welkom in Schagen. Hij is blij met de positieve geluiden over Schagen en vindt het plezierig om hier in de Grote Kerk de leden namens de gemeente te mogen toespreken. Hij is zelf lid van het Westfries Genootschap. Zijn wieg stond aan de voet van de Westfriese Omringdijk. Hij is blij dat zoveel gemeenten zich bemoeien met deze dijk. De bewegwijzering zal aan het einde van dit jaar zichtbaar worden. Hij is blij met de aktiviteiten van het Genootschap, met name de vrijwillige inzet voor het cultureel erfgoed waardeert hij zeer.
Hij wil de aftredend voorzitter namens de gemeente Schagen bedanken voor haar inzet, veel dank. Je was een kei! Als blijk van waardering ontvangt zij Schager klinkertjes.

De voorzitter bedankt de wethouder voor zijn woorden en de attentie. Ze geeft aan dat het bestuur, met name Netty Zander, blij zal zijn met de naambordjes Westfriese Omringdijk.

De voorzitter gedenkt met een ogenblik stilte alle leden die de vereniging dit jaar ontvallen zijn.

We hebben dit jaar ook weer veel nieuwe leden gekregen. En een deel is hier vandaag. Zij zijn vanmorgen apart ontvangen bij een tafel in de hal.
Welkom! Ik hoop dat jullie je gauw thuis voelen binnen de vereniging.
De bestuursleden worden door de voorzitter voorgesteld. En ons spin in 't web in 't Timmermansgildehuis: Corina van Willegen uit Zwaag.

De voorzitter geeft aan dat we een bedrijvig verenigingsjaar achter ons hebben. Twee nieuwe boeken zijn verschenen. Eind september vorig jaar 't kinderboek Geheimen van de dijk. In december kwam 't boek Middenstand uit, 't vierde boek in de Westfriese Historische Reeks.
Begin juni is de laatste ruilverkaveling van West-Friesland, die van De Gouw, officieel afgesloten. In 1991 gaf ons bestuur opdracht aan de stichting Projector om deze ruilverkaveling in beeld vast te leggen. De werkgroep De Gouw heeft alles opgetekend in een boek.
Nieuw zijn ook de rugzakken met de West-Friese vlag op de achterkant.
In juni, op de langste dag, hebben meer dan vijftig mensen in Westfries kostuum een prachtwandeling gemaakt in Twisk. Aankomend jaar op 21 juni is er weer een wandeling in Twisk!
't Gildehuis is van binnen opgeknapt. Op de verdieping hangt sinds kort het mooie schilderij van de Landbouwtentoonstelling van Jannie Kuiper-Wetsteen. Dat kregen wij een jaar in bruikleen van de stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer.
We organiseerden vier lezingen, twee in oktober en twee in maart, en we gaven twee keer de cursus Kennismaken met West-Friesland. Ook werd les op een school in Abbekerk gegeven en we deden mee met Rondje Cultuur voor de middelbare scholen.

Er staat ook nog het één en ander te gebeuren. In oktober is de Maand van de Geschiedenis, twee lezingen worden gehouden.Op zondag 20 oktober in Wadway, dan gaat het over het boek Pittige moide, verhalen van vrouwen uit West-Friesland uit de 20e eeuw. En op zondag 20 oktober in Igesz in Schagen, dan is het onderwerp Schagen als marktstad.
Op zaterdag 2 november zijn we in Wadway voor de najaarsstreekdag. De nieuwe leden bijeenkomst is op zondagmiddag 24 november in café de Zandloper in Zandwerven.
Komend jaar gaan we aan het werk met het nieuwe beleidsplan 2014 – 2018.
In 2014 bestaan we negentig jaar!
Ook alle stichtingen en commissies zijn hard aan het werk met hun eigen kennis en kunde.
Dank aan de bestuursleden en aan alle mensen die geheel vrijwillig zoveel werk verzetten voor de cultuur en de historie van West-Friesland.

Dan een persoonlijke noot van de voorzitter bij haar laatste vergadering. Onverkort weergegeven in het Westfries:
Tja, den knoipt 't ok een beetje, nou ik hier zo voor jullie staan.
Want dut is de leste keer dat ik wat teugen jullie zegge mag as voorzitter. Dat voelt toch ampartig.
Met veul plezier hew ik acht jaar lang an 't roer staan van 't skip dat Westfries Genoôtskap hiet. We voere over een kalme zee met een mooi zoet windje, maar somstoids ok over woelige bare met sturm en een snarige teugenwind.
Veul woorde benne d'r zoid, veul vergaderd, veul skreven, veul planne maakt, veul is 'r voor mekaar kommen. Dat gaan ik niet allegaar oprakele. Ok in de negen jaar as bestuurslid was ik met hart en ziel betrokken bai de vereniging.
Weerom, vraag je den wel d'rs. Weerom sloof je je zo uit? Weerom gaan je overal op an, weerom steek je zoveul toid in 't genoôskap?
Ien van de eerste liedjes die ik skreef had as titel Goeie grond. 't Was 't basislied voor 't meziekspel Goeie Grond dat in 2002 met veul succes opvoerd werd in Abbekerk.
D'r zouwe nag veul liedjes en nag vier are spelle volge.
Maar dat lied – zou dat 't weze, weer alles uit voortkomt?
Zou dat de diepste gedachte weze?
De grond in West-Friesland die is eêuwe oud
Maar voor een West-Fries is die grond zo vertrouwd
Hai maakte z'n oigen stuk land achter doik
Hai zwoegt 'r, hai ploegt 'r, z'n oogste ben' roik.
Goeie grond, goeie West-Friese grond
Grond van vroeger en nou, weer ik zoveul van hou.
Met twei biene stane wai, staan ik op die grond, op die aarde. Zonder veul praatjes, zonder veul hoge gedachtes, maar met 't weten dat je hier hore, dat je hier op je best benne, dat je hier werke en leve wulle, in dut open land met die harde wind en die hoge luchte.
Met die durpe die allegaar zo oigen benne, met de stede die getuige van handelsgeist, met de doik, dat toônbeêld van samenwerking en anpakke.
Om dat oigene, dat waardevolle, dat ouwe en dat nuwe te zien én deerover te vertellen, deervoor is 't genoôtskap opricht.
Beskerme, vastlegge, deurgeve, zien leite, vedder brenge bai jong en oud – dat doene we al zowat negentig jaar.
Meskien is 't om die grond, om dat gevoel as je de doik weer over raaien nei een vekantie, dat thuiskommen, meskien is dat de reden dat ik me inzette voor 't genoôtskap.
Ik dank m'n bestuurslede voor alles wat we samen dede, voor 't vertrouwen én voor de goeie samenwerking. Ik dank jullie, lede, 't was een voorrecht om dut werk doen te maggen. Ik dank m'n man Wim en m'n joôs voor de ruimte en de steun achter de skerme.
Veul mense denke: ze skaidt uit met alles. Maar zo is 't vezelf niet. Heêl veul dinge bloif ik doen voor West-Friesland, zeker ok 't skroiven en 't voordreigen.
En dat alles vanuit de woorde uit dat eerste lied:

Al trok ik ok bloid heêl de wereld in 't rond
Ik kwam vast weer terug weer m'n wiegie ooit stond.
Al zocht ik nei skatte ik weet weer 'k ze vond
Vezelf in diezelvende West-Friese grond!
Goeie grond, goeie West-Friese grond
Grond van vroeger en nou weer ik zoveul van hou.

Hiermee opent de voorzitter de jaarvergadering 2013 van het Westfries Genootschap.

Punt 2. Benoeming notulencommissie.

Het bestuur stelt voor om in de notulencommissie te benoemen:. Mies Plaatsman-Brak en Rob Hogenes, beiden uit Schagen.
De vergadering gaat akkoord met deze benoeming? Zij worden bedankt voor hun bereidwilligheid!

Punt 3. Verslag notulencommissie van ALV 2012.

De voorzitter deelt mee dat de notulencommissie bestaande uit Sandra de Heus uit Blokker en Frits Bart uit Winkel, heeft ingestemd met het verslag zoals dat is opgesteld en op de website is geplaatst.
De voormalige secretaris Stan Nuveen wordt bedankt voor de verslaglegging en Sandra de Heus en Frits Bart voor hun betrokkenheid.

Punt 4. Mededelingen en ingekomen stukken.

Er zijn geen mededelingen en in gekomen stukken voor deze vergadering.

Punt 5. Goedkeuring jaarverslag 2012, opgenomen in ons jaarboek.

De ALV gaat akkoord met het jaarverslag 2012 van de secretaris zoals dat in het Jaarboek 2013 is opgenomen.

Punt 6. Verslag rekeningcommissie over 2012.

De leden van de rekeningcommissie, de heren Nico Oppenhuis te Andijk en Gerrit Dekker uit Tuitjehorn, hebben schriftelijk verklaard dat het financiële verslag over 2012 en de bijbehorende stukken in orde zijn bevonden. De commissie adviseert de ALV dan ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer.

Punt 7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2012, opgenomen in West-Friesland Oud & Nieuw 80.

Over deze jaarrekening zijn geen vragen bij het bestuur binnengekomen. Gelet op het advies van de rekeningcommissie stelt de voorzitter voor de rekening over 2012 vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen. De ALV gaat hiermee akkoord.
De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet..

Punt 8. Benoeming kascommissie 2013.

Aftredend is de heer Nico Oppenhuis uit Opperdoes.Het bestuur stelt voor om in zijn plaats te benoemen mevrouw Jolanda Kroon uit Hoogwoud.
De vergadering stemt hier mee in.
De kascommissie voor 2013 bestaat uit Gerrit Dekker uit Tuitjehorn en Jolanda Kroon uit Hoogwoud.

Punt 9. Voorstel tot aanpassing van de contributie.

Het bestuur stelt voor om de contributie voor de leden in 2014 te verhogen met één euro en om het bedrijfslidmaatschap te verhogen met 2 euro tot een bedrag van 62 euro. Het voorstel wordt door de penningmeester toegelicht. Tevens geeft hij uitleg over de legaten die het Genootschap heeft ontvangen en aan welk doel deze legaten worden besteed.
De vergadering stemt in met de voorgestelde verhoging.

De voorzitter schorst de vergadering voor de uitreiking van de West-Frieslandprijs 2013.

Overgegaan wordt tot de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2013.
Deze prijs wordt gegeven aan een persoon, een groep of een instelling die zich bijzonder inzet gedurende een reeks van jaren voor cultuurbehoud, historisch besef dan wel het ontwikkelen van beleid en/of initiatieven binnen het werkgebied en passend bij de doelstellingen van het Westfries Genootschap.
Onze leden worden ieder jaar opgeroepen om kandidaten aan te melden voor deze prijs. In 't Vierkant van oktober treft u weer een oproep aan.
Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt deze kandidaten en geeft daarna een advies aan het bestuur. De leden van dit orgaan worden bedankt voor hun werk en hun goed onderbouwde motivatie voor de prijs.
Het bestuur nam de voordracht van de adviescommissie unaniem over.

De uitreiking begint vandaag met een lied! Toepasselijk voor de winnaars van de prijs. Het heeft te maken met het jaar van de boerderij.
Het is getiteld De Boereplaas en het wordt gezongen door Nan Beers met begeleiding van Wil Luiken op accordeon.
Wil schreef ook de muziek, de woorden zijn door Ina Broekhuizen bedacht.

De winnaars van de prijs, hebben allebei heel veel te maken met boereplase.
Twee personen die zich jarenlang hebben verdiept in de geschiedenis van West-Friese boerderijen.
Het zijn Jaap de Wit uit Schagen en Henk Komen uit Wieringerwerf.

Beiden hebben een passie voor de stolpboerderij. Met veel toewijding en oneindig geduld wordt de geschiedenis van boerderijen in en rond Schagen en in Heerhugowaard zorgvuldig en nauwkeurig beschreven en vastgelegd.
West-Friesland is jullie veel dank verschuldigd! Want jullie hebben onze regio verrijkt met prachtige boeken waarin de historie is vastgelegd in woord en beeld. En niet alleen de soms wellicht wat saaie bouwgeschiedenis met een opsomming van jaartallen en namen, maar ook de levensverhalen van de bewoners, waardoor we een goede inkijk krijgen in het boerenleven van de vorige eeuwen.

Jullie ontvangen beide een oorkonde en een geldbedrag van 500 euro.

Jaap, jij krijgt de prijs vanwege je buitengewone inzet voor het onderzoeken, in woord en beeld vastleggen en onder een breed publiek uitdragen van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van boerderijen in de regio Schagen. Denk hierbij aan je artikelen in de Schager Courant en aan de vorig jaar verschenen lijvige uitgave Boerenleven in de regio Schagen.
Van harte gefeliciteerd met deze prijs. Die is je van harte gegund.

Henk, jij zette je met hart en ziel in voor het onderzoeken en vastleggen van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van de stolpboerderijen in Heerhugowaard van 1631 tot 2011. In drie kloeke delen beschrijf je de historie van meer dan 380 Waardse stolpen. De boeken dragen als titel Stolpboerderijen in Heerhugowaard en vertellen de verhalen van alle stolpen in zuid, midden en noord. Ook geef je een uitvoerige indruk van tientallen boerenfamilies in De Waard en hun vaak onvermoede onderlinge relaties.
Van harte gefeliciteerd met deze welverdiende prijs.

Jaap de Wit geeft aan bijzonder vereerd te zijn met deze erkenning.
Henk Komen is bijzonder verrast. 6 jaar lang is hij hiermee bezig geweest. Hij bedankt zijn vrouw voor de medewerking en uitgeverij Pirola. Zijn werk is sterk gericht op mensen en minder op de bouwwijze van de stolpen.


De voorzitter beëindigt de schorsing van de vergadering en stelt punt 10 van de agenda aan de orde.

Punt 10. Verkiezing bestuursleden.

De secretaris Jan Wittink stelt dit punt aan de orde.Ina Broekhuizen-Slot en Nan Beers zijn statutair aftredend. Nan Beers stelt zich herkiesbaar. Voorzitter Ina Broekhuizen-Slot treedt af. Het bestuur stelt voor Nan Beers te herbenoemen. Voor de ontstane vacature in het bestuur draagt het bestuur Petra Tromp voor als kandidaat.
De leden gaan akkoord met de benoeming van Nan Beers en Petra Tromp.
Door de algemene ledenvergadering wordt de voorzitter benoemd. Nu Ina Broekhuizen-Slot niet herkiesbaar is stelt het bestuur voor Jan Smit te benoemen tot voorzitter. De ALV stemt hier mee in.

Jan Smit neemt als nieuwe voorzitter de leiding van de vergadering over.
Hij feliciteert Petra Tromp met haar benoeming en heet haar welkom in het bestuur. Ook feliciteert hij Nan Beers met zijn herbenoeming.
Hij bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij is blij dat hij mag rekenen op de steun van het bestuur en de leden.
Hij geeft aan dat door het bestuur een nieuw beleidsplan is gemaakt. Dit is bedoeld voor de periode 2014 t/m 2018. In het komende seizoen gaat het bestuur kijken hoe we daar handen aan voeten aan moeten geven. Een belangrijk punt uit het nieuwe beleidsplan is het werven van nieuwe leden. In 2014 bestaat het Westfries Genootschap 90 jaar. Het zou een mooi verjaardagscadeau zijn als ieder lid een nieuw lid aanbrengt.

De nieuwe voorzitter richt het woord tot de scheidende voorzitter:
Ina kondigde op de Westfriezendag 2009 in het Park in Hoorn bij haar herverkiezing als bestuurslid al aan dat het haar laatste termijn zou worden. Zelf dacht ik toen “dat duurt gelukkig nag een heêl toidje.” De tijd is omgevlogen. Ina je neemt afscheid als bestuurslid na een lange staat van dienst. Je werd in 1996 in het bestuur gekozen als opvolger van Liesbeth Wever. In 2005 werd je door het bestuur aan de leden voorgedragen voorzitter. Je volgde Klaas Bant op en je was de eerste vrouwelijke voorzitter van ons Westfries Genootschap. Je hebt “Hart voor West-Friesland”, je gaat graag met mensen om en je hebt je met hart en ziel ingezet voor het Westfries Genootschap. Geen moeite was je te veel en je vertegenwoordigde het Westfries Genootschap bij allerhande gelegenheden. De Westfriese taal ligt je na aan het hart en we hebben genoten van de gedichten die je bij diverse gelegenheden voordroeg en die afgedrukt werden op onze nieuwjaarskaarten. Groot was je inzet en betrokkenheid bij de Commissie Presentatie en de Commissie Organisatie en Educatie. Naast mooie dingen zoals de verschijning van de vier boeken in de Westfriese Historische Reeks maakte je ook moeilijke dingen mee. Spannend was het bijvoorbeeld bij de laatste statutenwijziging toen we stemden over het voeren van de naam Westfries Genootschap in plaats van Historisch Genootschap Oud- West-Friesland.
In ons bestuur was jij de voortrekker bij het totstandkoming van de Bouwhistorische Commissie. Een nieuwe loot aan de stam van het Westfries Genootschap waar we erg blij mee zijn. Er zijn nog veel dingen te noemen, maar daarvoor ontbreekt de tijd. Zoals Nederland dit voorjaar met dankbaarheid afscheid moest nemen van zijn koningin, zo neemt het Westfries Genootschap met dankbaarheid afscheid van jou. Een van onze bestuursleden noemde je onlangs zelfs de liefste voorzitter die hij kende. Bedankt voor je tomeloze en enorme inzet en je vriendschap. We laten je niet met lege handen gaan.

Het Algemeen Bestuur wil aan de leden vragen om jou te benoemen tot erelid van onze vereniging. De ALV stemt hier onder luid applaus mee in!
Dan mag ik je nu de erepenning van het Westfries Genootschap overhandigen.
Deze erepenning hoort bij het erelidmaatschap en belandt hopelijk bij jou in de pronkkast.

Als bestuur meenden wij dat het daarbij niet mocht blijven. Op de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur hebben we je al een mooie bos bloemen overhandigd als blijk van onze dank voor je inzet en voor de hele plezierige samenwerking. Wij zijn niet alleen jou dankbaar, maar ook jouw man Wim die het goed vond dat jij veel uren in touw was voor het Westfries Genootschap. Wim : heel erg bedankt voor alles.
Ina, We hebben nog een cadeautje voor je, maar dat is niet bedoeld voor de pronkkast. Ons bestuurslid Anneke Helder zal dat aan je overhandigen.

Na de rondvraag en de sluiting bieden we jou en de leden nog een muzikaal afscheid aan.


Anneke Helder overhandigt een mooie hanger en geeft uitleg over haar ontwerp.

Het bestuurslid Joop van Diepen heeft ook nog een cadeautje bedacht in de vorm van een lied. Dat hij, samen met de leden, zingt.

Ina wordt toegesproken door:
Jaap Meester van Stichting Creatief Westfries;
Rob Hogenes van de Stichting Folklore Schagen, en
Maarten Dekker namens de commissie geschiedschrijving.

Ina Broekhuizen bedankt één ieder hartelijk voor de mooie woorden die zijn gesproken en in het bijzonder natuurlijk voor haar benoeming tot erelid van het Westfries Genootschap met de bijbehoren de penning. Zij bedankt de leden en het bestuur voor het in haar gestelde vertrouwen de afgelopen jaren. Zij zal het vaandel van Westfriesland hoog houden!

Zij overhandigt de voorzittershamer en de sleutels die zij van haar voorganger, Klaas Bant, heeft gehad aan Jan Smit.

De voorzitter stelt het volgde agendapunt aan de orde:

Punt 11. Rondvraag.

Jaap Meester wil namens creatief Westfries de nieuwe voorzitter van harte feliciteren met zijn benoeming en wenst hem veel succes.

Punt 12. Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de aandacht en inbreng van de aanwezigen.