In 2012 ontvingen Ans en Theo Spil van museum De Oude Bakkerij de Westfrieslandprijs. Hiermee sprak ons genootschap zijn waardering uit voor hun buitengewone inzet voor het bewaren, vastleggen en onder een breed publiek uitdragen van de geschiedenis van het bakkersambacht.

Ook in 2013 zal de Westfrieslandprijs worden uitgereikt.
Weet u een geschikte kandidaat voor deze prijs? Ieder lid of iedere organisatie werkzaam onder de paraplu van het genootschap kan een voordracht doen.
De prijs wordt toegekend aan personen, groepen of instellingen, die zich gedurende een reeks van jaren bijzonder hebben ingezet voor cultuurbehoud, historisch besef, dan wel het ontwikkelen van beleid/initiatieven binnen het werkgebied van en passend bij de doelstellingen van het Westfries Genootschap.

De voordracht moet uiterlijk 1 mei 2013 binnen zijn bij ons secretariaat.
Die voordracht gaat vergezeld van een duidelijke motivering met daarbij de categorie waarin de voorgedragen prijswinnaar valt.
De categorieën zijn (in alfabetische volgorde): archeologie, archieven, boeken/publicaties/schrijvers, creativiteit/cultuurhistorische waarden, dialect, folklore, gebouwen/molens/restauraties, historische verenigingen, natuur en landschap, regionale musea en veldnamen/toponiemen.
De voordrachten worden doorgestuurd naar de commissie die het bestuur adviseert over de toekenning van de prijs. Het advies bevat één naam van een persoon of instelling en gebruikelijk is dat het bestuur het uitgebrachte advies overneemt.
Voor een overzicht van de prijswinnaars: zie de website onder het kopje Prijzen.

(foto Projector)