WFON 1926Dit register (klik hier voor de PDF-versie) is geen index op de jaarboeken van het Genootschap, maar wil slechts een toegang verschaffen op de foto's van het Genootschap, afgedrukt in onze jaarboeken en de door leden geschonken foto's.
Particuliere foto's, welke door de makers na publicatie in de jaarboeken zijn terug gevraagd, zult u hier niet aantreffen, maar wel een vermelding van de publicatie met nummers van het jaarboek en de betreffende pagina. Dit laatste is soms wat moeilijk, omdat de oudste delen meestal beginnen met enige ongenummerde pagina's of met een romeins cijfer. Ik heb deze laatste cijfers soms in onze cijfers gewijzigd.
Bovendien telt de serie twee jaarboeken met als jaar 1940, nl. de nummers 14 en 15 en enige jaren zijn er geen delen verschenen.

Omdat het weinig zin heeft om bij groepsfoto's, zoals Westfriezendagen, of de oude en nieuwe Raadsleden van opgeheven en nieuw gevormde gemeenten, allen met naam te vermelden, heb ik volstaan met de groepsfoto en het betreffend jaar te vermelden.
Hetzelfde uitgangspunt heb ik genomen voor grote familiefoto's. Het is dus mogelijk, dat een enkel persoon bovendien ook nog eens te vinden is onder zijn familienaam.

WFON 2013Om het register niet te overladen heb ik personen, welke in een artikel meerdere malen zijn afgebeeld, volstaan met de eerst vermelde en de laatst vermelde foto per artikel aan te geven met een “-”. Bijv. Bakker, JOS pg. 16-22, ook al komt hij op de tussenliggende bladzijden ook voor.
Ik hoop dat dit werkstuk ons een steun kan verlenen op de vraag: “Waar kan ik een afbeelding vinden van……?”

In het tweede deel van dit register heb ik getracht de overige rubrieken met name Gebouwen, zoals: Stadshuizen, Stadspoorten, Kerken, etc., en verder Boerderijen, Molens, Gevelstenen, Grenspalen , Kaarten en Archeologische vondsten onder te brengen. Om het zoeken niet te ingewikkeld te maken geef ik vooraf een uitgebreide inhoudsopgave.

Tenslotte wil ik, voor het afsluiten van dit register, één bijzonder dankwoord uitspreken voor mijn buurman Ron Stolk die mij bij vele raadsels van de computer bijzonder heeft geholpen en mij steeds weer uit de grote moeilijkheden heeft geholpen.

LISSE 2014
BERT KÖLKER,
Namens Projector