De Westfriezendag 2015 werd net als die van 2013 en 2014 in Schagen gehouden.
De zeven gemeenten in oostelijk Westfriesland hadden toegezegd dat zij op deze dag de Westfriese vlag uit zouden steken. Aan de gemeenten in westelijk Westfriesland is gevraagd dit voorbeeld te volgen. De gemeente Schagen gaf aan deze oproep gehoor.
Vanaf de toren van de Grote Kerk wapperde de Westfriese vlag.

Cees Morit en Corina van Willegen bij de ontvangsttafel in Igesz.
Cees Morit en Corina van Willegen bij de ontvangsttafel in Igesz. (Foto Klaas Lageveen)

De ontvangst in Igesz
De leden en genodigden (bij elkaar ongeveer 165 mensen) verzamelden zich in Restaurant Igesz. Bij de deur werden zij begroet door vertegenwoordigers van het bestuur. In het restaurant stonden de koffie en thee met een Schagenaertje (een gebakje) klaar. In de zaal werd op het scherm een door bestuurslid Netty Zander vervaardigde fotopresentatie van activiteiten van het Westfries Genootschap vertoond.

Burgemeester Marian van Kampen.
Burgemeester Marian van Kampen. (Foto Frans Leek)

De vergadering in de Grote Kerk
Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Smit, kreeg burgemeester Marian van Kampen van de gemeente Schagen het woord. Zij verwelkomde de aanwezigen in Schagen en memoreerde dat de stad Schagen dit jaar 600 jaar geleden stadsrechten kreeg. Zij wenste de leden een mooie dag toe. Hierna bedankte Jan Smit de burgemeester met een doos bonbons en een Westfriesland kwartet. Vanwege het feit dat de aanwezige fotograaf van de krant deze ochtend ook nog andere verplichtingen had, stelde de voorzitter voor om eerst de Westfrieslandprijs uit te reiken.

Jan Smit (links), Sandra de Heus (midden) en Coos Schouten (rechts) bij de uitreiking            van de Westfrieslandprijs 2015.
Jan Smit (links), Sandra de Heus (midden) en Coos Schouten (rechts) bij de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2015. (Foto Klaas Lageveen)

Westfrieslandprijs
Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft de Westfrieslandprijs 2015 toegekend aan de Stichting Cultureel-Historische Route Blokker. Namens de stichting namen voorzitter Coos Schouten en bestuurslid Sandra de Heus de prijs in ontvangst. Bij de prijs hoort een oorkonde en een geldbedrag van € 1.000. De stichting stelt zich ten doel het zichtbaar maken van cultureel-historische elementen in de gemeenschap Blokker. Dit is onder meer gedaan door het uitzetten van een wandelroute langs deze cultuurhistorische elementen in Wester- en Oosterblokker. De route is gemarkeerd met stoeptegels met daarop in kleur het oude gemeentewapen van Blokker. De activiteiten van de stichting worden door het bestuur van het Westfries Genootschap gezien als een goed voorbeeld voor soortgelijke initiatieven in andere plaatsen. In zijn dankwoord ging Coos Schouten in op het ontstaan van de stichting, haar activiteiten en op het nieuwe project dat voorziet in de verplaatsing van een oude schoorsteen en een ketelhuis uit 1930. Deze schoorsteen en het ketelhuis behoren bij een oud glastuinbouwbedrijf in Blokker dat moet wijken voor stadsuitbreiding. Ze worden verplaatst naar de historische druivenkas in Blokker.

Openingstoespraak
Na de overhandiging van de Westfrieslandprijs hield de voorzitter zijn openingstoespraak. Hij stelde de aanwezige bestuursleden voor en ging in op een aantal bijzondere gebeurtenissen in het afgelopen verenigingsjaar en vroeg de aanwezigen een minuut stilte in acht te nemen voor de leden die in het afgelopen verenigingsjaar overleden waren. Zonder de anderen tekort te willen doen noemde hij bij name Pé van der Lee, de oud-penningmeester van het Westfries Genootschap en van Stichting Projector en Piet Roele, oud-voorzitter van Stichting Westfriese Molens. Nadat hij de leden geïnformeerd had over de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan 2014-2018 wenste hij een ieder een mooie en gezellige Westfriezendag toe.

Een kijkje in de kerk.

Een kijkje in de kerk. (Foto Frans Leek)

Het vervolg van de vergadering
Na de openingstoespraak volgden de gebruikelijke agendapunten zoals de benoeming van de notulencommissie, verslag van de notulencommissie van vorig jaar, mededelingen en ingekomen stukken (deze waren er behoudens enkele afberichten niet), goedkeuring jaarverslag van de secretaris over 2014, verslag van de rekeningcommissie over 2014, goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2014, benoeming rekeningcommissie 2015, verkiezing bestuursleden en de rondvraag. Van de rondvraag werd maar door één lid gebruik gemaakt. Zij complimenteerde het bestuur met de Midzomeravondwandeling in Twisk op 19 juni en de voorjaarstreekmiddag op 30 mei.

Bestuursverkiezingen
De bestuursverkiezingen vonden plaats onder leiding van secretaris Jan Wittink.
De bestuursleden Hans van Kampen, Peter Koopman, Joop Schouten en Jan Smit waren volgens rooster aftredend en werden door de vergadering met applaus herkozen.
Jan Smit bedankte de vergadering voor het in de herkozen bestuursleden gestelde vertrouwen.

Lid van verdienste Cees Langedijk.
Lid van verdienste Cees Langedijk. (Foto Klaas Lageveen)

Benoeming lid van verdienste
Net voor de rondvraag volgde een intermezzo. De voorzitter vroeg Cees Langedijk naar voren te komen. In december 2014 heeft hij na zeventwintig jaar afscheid genomen van het bestuur van Stichting Projector. Vanwege zijn grote inzet heeft het bestuur van Stichting Projector aan het bestuur van het Westfries Genootschap voorgesteld de ledenvergadering te vragen om Cees Langedijk te benoemen tot lid van verdienste. De vergadering was het hier mee eens en onderstreepte die instemming met applaus. Op de oorkonde die bij de benoeming hoort staat onder meer dat Cees zich onderscheidde door het zorgvuldig vastleggen en documenteren van veel belangrijke gebeurtenissen bij het Westfries Genootschap en in Westfriesland door middel van foto's en films. Voor Cees zijn echtgenote was er een bos bloemen.

Nes Coöperatie.
Nes Coöperatie. (Foto Jan Frans Leek)

Optreden Nes Coöperatie
Na het officiële gedeelte volgde een optreden van Nes Coöperatie. Dit muziekgezelschap is opgericht door de broers Albert en Arjan Steltenpool en sinds kort uitgebreid tot drie personen. Zij zongen liedjes in het Nederlands die betrekking hebben op Westfriesland en de Westfriese Omringdijk. Zij zongen onder meer het lied: Ziel van de Dijk. Het optreden viel, ondanks dat niet iedereen alle teksten goed kon verstaan, in de smaak bij het publiek.

Sluiting van de vergadering
De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun inbreng en sloot af met een uitleg over het programma van de rest van de dag.

Lunch in Igesz
Aan de lunch in Restaurant Igesz werd door ongeveer160 mensen deel genomen. Tijdens de lunch was op het scherm in de zaal de fotopresentatie van Netty Zander opnieuw te zien.

Excursie naar de Christoforuskerk onder leiding van Hans van Kampen.
Excursie naar de Christoforuskerk onder leiding van Hans van Kampen. (Foto Jan Smit)

De excursies
Er waren een vijftal excursies waar de leden aan deel konden nemen. Dat waren: een bezoek aan het Huis van Hilde in Castricum, een rondleiding in het herenhuis Huys Auerhaen in Alkmaar, gecombineerd met een stadwandeling, een excursie met de Zonnetrein door de Schoorlse Duinen, een bezoek aan twee melkveebedrijven in Sint Maartensbrug en Schagen, voorafgegaan door een toelichting van dierenarts Jan Hakkesteegt van Stukje van een glas in lood raam van de Christoforuskerk.Dierenartsenpraktijk Schagen op de hedendaagse diergeneeskundige verzorging op melkveebedrijven en tenslotte een bezoek aan de Christoforuskerk in Schagen met daarbij een uitleg over 1025 jaar geloofsbeleving in Schagen, een rondleiding en een orgelconcertje in de kerk.
In totaal deden ongeveer 150 mensen aan de excursies mee.

Stukje van een glas in lood raam van de Christoforuskerk. (Foto Jan Smit)

Afsluitende bijeenkomst en het diner in Igesz
Na afloop van de excursies bleef een deel van de deelnemers nog even na om onder het genot van een drankje na te praten over de dag.
Aan het afsluitende diner in Restaurant Igesz werd door ongeveer 50 mensen deelgenomen.
Onder het eten trad bestuurslid Joop Schouten op als ceremoniemeester en diverse mensen deden een voordracht. Het diner was een gezellige afsluiting van een geslaagde Westfriezendag.