Notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van het Westfries Genootschap, gehouden op zaterdag 6 september 2014 in de Grote Kerk te Schagen

1. Opening
De voorzitter van het Genootschap, Jan Smit, heet de aanwezigen van harte welkom, hij doet dat in het dialect.

‘Moin naam is Jan Smit. Ik mag as voorzitter van 't Westfries Genoôskip namens 't bestuur zage dat ik verskrikkelijk bloid bin, dat jolle d'r allegaar binne: leide van 't Westfries Genoôskip in gaste. In 't bijzonder welkom an de ereleide, leide van verdienste, de proiswinnaars van de fotowedstroid in de leide van 't museumoverleg van textielmedewerkers Noord-Holland. Mooi dat ‘r vedaag zô veûl mese in kleiderdracht komen binne. Dat geeft deuze Westfriezedag een extra feistelijk tintje. In dat mag best, want dut jaar bestaat 't Genoôskip negentig jaar.
Wat ok heêl mooi is, is dat vedaag op de Grôte Kerk de Westfriese vlag weer uitstoken is. Dat hawe te danken an wethoûwer Jan Boûwes van de gemeente Skagen. Ik wel hum noû graag 't woord geve.’

De heer Bouwes geeft aan dat hij wederom blij is, dat deze vergadering in Schagen wordt gehouden. De ontvangst in Igesz was geweldig met de mooie foto's van Westfriesland en de uitstraling van het cultureel erfgoed. De stad Schagen draagt eveneens het cultureel erfgoed uit door middel van de wekelijkse Westfriese markten in de zomer. Hij kijkt daar met genoegen op terug. Schagen is een gastvrije gemeente, die graag bezoekers ontvangt. Je kunt hier nog gratis parkeren!
Hij attendeert de aanwezigen nog op de aanleg van een geheel nieuw gebied bij de Hondsbossche zeewering. Niet alleen de kust wordt daar veiliger gemaakt, maar ook ontstaat een groot recreatiegebied. Zeker de moeite waard om te bezoeken.
Wethouder Bouwes treed af per 1 oktober a.s. maar hij is en blijft een Westfries! Hij wenst de leden een goede jaarvergadering.
De voorzitter dankt de wethouder voor zijn woorden en heeft voor hem een doosje bonbons uit Berkhout en om de komende vrije tijd in te vullen een Westfries kwartetspel.

De voorzitter opent de vergadering, hij geeft aan dat het alweer een jaar geleden is dat hij is benoemd tot voorzitter. Het vertrouwen, dat hij destijds kreeg deed hem goed en dat goede gevoel is gebleven. We werken samen in een mooie vereniging met heel veel enthousiaste vrijwilligers. In een jaar tijd gebeuren mooie en minder mooie dingen. We missen ook dit jaar weer trouwe leden, omdat zij in dit verenigingsjaar zijn overleden. Dat geldt ook voor Henk Bindervoet, die jarenlang onze huurder was van het huis Dal 3 in Hoorn.
De overledenen wordt met een minuut stilte herdacht.

Alvorens verder te gaan worden de bestuursleden, die vandaag aanwezig zijn, voorgesteld. Niet aanwezig zijn Hans van Kampen (dansfestival, waar ook vele andere leden aanwezig zijn) en Kees Kreuk. Die zit in Zuid-Afrika. Zijn vakantie is door de reisorganisatie een week verzet.
Geen bestuurslid, maar wel heel belangrijk voor onze organisatie is onze secretaresse Corina van Willegen. Wat heeft ze weer haar best gedaan voor deze dag!

De voorzitter geeft aan, dat er in het verenigingsjaar veel is gebeurd. Natuurlijk al het gewone, maar belangrijke en vele, werk door bestuurders van de commissies en stichtingen, maar ook bijzondere dingen. Hij noemt een paar:
Het bestuur besloot om in het vervolg, waar dat mogelijk is, het woord Westfriesland aan elkaar te schrijven en het verbindingsstreepje tussen West en Friesland weg te laten. Daardoor wordt de eigen identiteit van ons gebied extra benadrukt.
In november presenteerden wij het nieuwe Westfriesland-kwartet. Een heel mooi kwartet. De eerste druk van 1000 spellen was binnen drie weken uitverkocht. Er zijn nieuwe kwartetspellen gedrukt en te verkrijgen.
Het huis Dal 3, waar Henk Bindervoet woonde, kwam leeg te staan. Besloten is de woning geheel op te knappen en weer te verhuren.
Van Stichting 't Glaswerk kregen we geld, om alle tachtig jaarboeken, van het Westfries Genootschap, te laten digitaliseren. Het is de bedoeling, om ze op onze website te zetten.
Voor Stichting De Westfriese Molens was het op 28 mei een feestelijke dag, omdat de Waarlandse Molen na een grote restauratie geopend werd.
Dit jaar is het zestig jaar geleden, dat de Commissie Genealogie van het Westfries Genootschap ingesteld werd. Dit is de voorganger van Stichting Westfriese Families. Wij feliciteren het bestuur met dit jubileum.
Gisterenavond was de voorzitter samen met bestuurslid Netty Zander bij de reünie van oud-medewerkers van de voormalige zuivelfabriek Aurora. Ze kwamen bijeen omdat het dit jaar honderd jaar geleden is, dat de fabriek in productie kwam. De voorzitter mocht de Aurora-prijs overhandigen aan het bestuur van Stichting Historie Aurora.
Zorgen zijn er ook. Over het landschap bijvoorbeeld. Welke gevolgen hebben de plannen voor meer windenergie in Noord-Holland voor het open landschap van Westfriesland en voor het zicht op de Westfriese Omringdijk? Stichting Landelijk Schoon volgt de ontwikkeling op de voet.
Een ander project, met grote gevolgen voor het landschap en heel veel mensen, is de aanpak van de N23 / Westfrisiaweg. Stichting Projector gaat in opdracht van het Westfries Genootschap vastleggen, hoe de veranderingen in het landschap, als gevolg van de aanpak van deze weg, zijn. Dat betekent foto's en filmopnamen maken van hoe het er nu uitziet, van de werkzaamheden en straks weer van het nieuwe landschap.
Het Westfries Genootschap is na negentig jaar nog steeds een krasse dame, die bruist van levenslust. We zijn met ruim 2.200 leden ook een sterke vereniging, maar we moeten wel aan de toekomst denken. We gaan binnenkort een actie houden, om nieuwe leden te winnen. In oktober volgen in 't Vierkant alle gegevens over de actie.

Dit was de opening. Hij wenst de leden een goede vergadering.

2. Benoeming notulencommissie
Op voorstel van de voorzitter gaat de ALV akkoord met de benoeming de dames Gerian Helder en Trijnie Bakker tot leden van de notulencommissie 2014.

Intermezzo overhandiging eerste exemplaar Pikt en Dreven
De vernieuwde uitgave van Pikt en Dreven wordt gepresenteerd door de commissie Kap en Dek van het Westfries Genootschap. Barbara Zweet-Donker, voorzitter van de commissie Kap en Dek, geeft aan, dat de commissie besloot, om in haar jubileumjaar 2013 tot een heruitgave van Pikt en Dreven te komen. Teksten zijn aangepast en kleurenfoto's toegevoegd. Zij overhandigt het eerste exemplaar aan mevrouw Steur-Sombroek van het museumoverleg textielmedewerkers Noord-Holland.
Tevens feliciteert zij het Westfries Genootschap met het 90 jarig bestaan. De commissie Kap en Dek heeft een cadeau voor de jarige. Zij overhandigt een cheque van € 1000,-- aan de voorzitter.
De voorzitter bedankt de commissie voor de cheque. Samen met het bestuur zal gezocht worden naar een goede bestemming. Hij wenst de commissie veel succes met de nieuwe uitgave van Pikt en Dreven.

3. Verslag notulencommissie 2013
De voorzitter deelt mee, dat de notulencommissie bestaande uit de heer Rob Hogenes en mevrouw Mies Plaatsman-Brak, heeft ingestemd met het verslag, zoals dat is opgesteld en op de website is geplaatst. De notulen worden conform vastgesteld.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris deelt mee dat er geen ingekomen stukken zijn. De voorzitter meldt, dat er ook geen mededelingen zijn.

5. Goedkeuring jaarverslag 2013 opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 81
De ALV gaat akkoord met het jaarverslag 2013 van de secretaris, zoals dat in het Jaarboek 2014 is opgenomen.

6. Verslag van de rekeningcommissie over 2013
De leden van de rekeningcommissie, de heer Gerrit Dekker en mevrouw Jolanda Kroon, hebben schriftelijk verklaard dat het financiële verslag over 2013 en de bijbehorende stukken in orde zijn bevonden. De commissie adviseert de ALV dan ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en beheer.

7. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2013, opgenomen in West-Friesland Oud en Nieuw 81
Gelet op het advies van de rekeningcommissie stelt de voorzitter voor de rekening over 2013 vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen. De ALV gaat hiermee akkoord.

8. Benoeming kascommissie 2014
De heer Gerrit Dekker is statutair aftredend. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet. Als opvolger in de rekeningcommissie stelt het bestuur voor te benoemen de heer Wim van Hilten te Blokker. De ALV gaat akkoord met dit voorstel en stemt tevens in met de herbenoeming van mevrouw Jolanda Kroon.

Intermezzo overhandiging Westfrieslandprijs

Schagen heeft het! De Stichting Westfriese Folklore Schagen trakteert ons al weer ruim zestig jaar op tien donderdagen, in de zomerperiode, op een programma vol met Westfriese Folklore. Een traditie om trots en zuinig op te zijn. Beroemd zijn bijvoorbeeld de jaarlijkse missverkiezing en de wekelijkse optocht met de in klederdracht gestoken deelnemers en de fraaie, door paarden getrokken, rijtuigen. Een traditie, zoals die in Schagen, kan niet in stand gehouden worden zonder de onvermoeibare inzet van een actief bestuur en vele vrijwilligers.
Een bijzonder programmaonderdeel is het wekelijkse optreden van de Westfriese Dansgroep Schagen. Deze dansgroep bestaat dit jaar zestig jaar.
De voorzitter vraagt de aanwezige bestuursleden van deze vereniging, om naar voren te komen.
Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2014 toe te kennen aan de Westfriese Dansgroep Schagen.
Net als de andere dansgroepen in Westfriesland vormt de Westfriese Dansgroep Schagen een belangrijke ondersteuning voor de regionale promotie van ons gebied. De dansgroepen houden met hun optredens oude cultuurgebruiken, op het gebied van dans, levend en zij dragen bij aan het behoud van de Westfriese klederdracht.
Op de, bij de prijs behorende, oorkonde is daarom het volgende geschreven:
Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2014 toe te kennen aan de Westfriese Dansgroep Schagen vanwege het zich al gedurende zestig jaren inzetten voor de Westfriese Folklore. Met de optredens in klederdracht, onder andere op de Westfriese markten in Schagen, draagt de groep bij aan de promotie van Westfriesland en het behoud van oude cultuurgebruiken.

De voorzitter overhandigt de oorkonde en de bij de Westfrieslandprijs behorende cheque van € 1000,--.
Namens de Westfriese Dansgroep Schagen bedankt de voorzitter, mevrouw Nel Boersen-Bergen, het bestuur voor het toekennen van deze prijs en daarmede waardering voor hun werk. De dansgroep verblijft dit weekend in Havelte maar de bestuursleden zijn graag teruggekomen om deze prijs in ontvangst te nemen. De oorkonde krijgt een mooie plaats in het oefenlokaal. Folklore verrijkt je leven. Daarom snapt zij niet, dat jongeren er niet bij willen komen!
Zij feliciteert het genootschap met het 90 jarig bestaan.

Intermezzo uitslag fotowedstrijd

De voorzitter geeft het woord aan ons bestuurslid Petra Tromp.
Aanleiding is het 90 jarig bestaan van het Genootschap. Onze voorzitter heeft daarom een prijs uitgereikt in de rubriek Tuigpaarden West op de Landbouwtentoonstelling in Opmeer.
Daarnaast is een fotowedstrijd georganiseerd met als onderwerp “Dit vind ik typisch Westfries”.
Naast de fotokwaliteit en het Westfriese onderwerp vormde de motivering een belangrijk onderdeel, om voor een prijs in aanmerking te komen. Er waren daarvoor twee categorieën: jonger en ouder dan 21 jaar.

Inzendingen
Er zijn ca. 50 inzenders en ca. 135 foto's ontvangen. De onderwerpen waren heel divers: natuur, architectuur, recreatie, varen, schaatsen, werkzaamheden, wandelen in de regen, aankleden in Westfries kostuum.
Duidelijke voorliefde voor het Westfriese landschap. Een bijzondere foto is wel de foto met komborden binnen de Omringdijk. De maker, Willem Zwier uit Opperdoes, heeft hier veel tijd ingestoken.

Beoordeling vond plaat door de jury: Joop Schouten, Netty Zander, Anneke Helder en Petra Tromp namens het algemeen bestuur en fotografe Lilian Dik.

De winnende foto's zijn afgedrukt en hangen deze dag bij Igesz.
De ingezonden foto's zijn tijdens de lunch in een diashow te zien.

Prijsuitreiking
Petra noemt eerst de motivering en vraagt daarna de prijswinnaar naar voren te komen.

1. Jongeren: Hoofdprijs rondvlucht boven Westfriesland en eigen woonplaats.
Timo Verra, 7 jaar uit Wervershoof, groep 4 basisschool Werenfridus.
Timo is een weekend met opa en oma naar de Veluwe. Even terugkomen is geen optie.
Hij vindt zijn foto's Westfries, omdat ze gewoon bij onze omgeving horen.
Ze zijn gemaakt tussen Twisk en Midwoud.
Juryrapport:
Wat een leuke blije foto is dit toch!
Volop zomer, vrolijke bloemen op de voorgrond, de meeuwen in de lucht en een trekker, die zijn werk doet. Symbool voor het werk van de boeren die het Westfriese landschap onderhouden.
Trekker mooi in beeld en ruimte gelaten, om de omgeving ook te laten zien. Zomer in Westfriesland, helemaal goed getroffen. Mooie compositie.

3e Prijs: Mw. Thorn uit Hoorn, Zomerdijk Spanbroek: De specifieke brugleuninkjes die je her en der in Westfriesland tegenkomt.
Juryrapport:
Heel simpel qua onderwerp. Je zou er zo overheen kijken, een aspect benadrukt waaraan wij meestal letterlijk en figuurlijk aan voorbij gaan.
De zilverkleurige leuning geeft een mooi lijnenspel met het frisse groen op de achtergrond.
De sloten geven de foto diepte in het perspectief.
De karakteristieke gevormde bruggen, met hun zilveren leuningen, zie je alleen in de polders van De Vier Noorder Koggen van Westfriesland.

2e prijs: Willem Zwier uit Opperdoes: Er komen steeds meer Westfriese streekproducten.
Een van de bekendste is wel de Opperdoezer Ronde aardappel. Hier de oogst ervan in beeld met op de achtergrond de Hervormde kerk.
Juryrapport:
Ja, alleen in Opperdoes kun je de beschermde Opperdoezer Rondjes telen en rooien!
Het beeld kan symbool staan voor het oogsten in Westfriesland, waar de landbouw een belangrijke factor is.
Goede compositie, mooi in beeld, de rooiende mannen en op de achtergrond de bebouwing van het oorspronkelijke komdorp. Daarboven de prachtige wolken.
De blauwe kistjes vormen een mooie perspectieflijn in het beeld.

Ook maker Kombordenfoto!!

1e prijs: Henk Groenewoud uit Andijk. Een foto met uitzicht op een stukje oud Enkhuizen, De Bocht en De Drommedaris. De familie Buis, nog echte IJsselmeer vissers, die de boot nog bij huis hebben en op zaterdag een pondje paling voor zichzelf roken.
Juryrapport:
Deze foto vertelt in een beeld een verhaal.
Onmiskenbaar Enkhuizen, een stukje geschiedenis. De Drommedaris, de IJsselmeervisserij.
Het visgerei, de netten en de boot.
De twee mannen, die op hun gemak een heerlijk visje (paling?) roken.
De foto straalt een rust en een Westfriese gemoedelijkheid uit.
Alles wat op de foto te zien is, draagt bij tot het verhaal. Mooie uitsnede, diepte, kleur en lichtval.

Voorzitter Jan Smit bedankt de commissie en de jury voor hun inzet. Hij is verbaasd over de creativiteit en de liefde voor Westfriesland die uit de foto's blijkt. De prijswinnaars worden gefeliciteerd.

9. Verkiezing bestuursleden
De bestuursleden Maarten Dekker, Anneke Helder en Kees Kreuk zijn statutair aftredend. Zij stellen zich alle drie herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Ik wens de herbenoemde bestuursleden geluk met hun herbenoeming en ik vertrouw erop, dat onze samenwerking in de nieuwe periode net zo goed en plezierig zal zijn als tot nu toe.
Namens Maarten Dekker mag ik het volgende tot u zeggen. Afgelopen winter werd ik ziek. Na de noodzakelijke onderzoeken werd direct met een behandelplan begonnen, bestaande uit chemo's en bestraling. Hierbij hoort ook een vracht medicijnen, om de bijverschijnselen te onderdrukken. Kortom: Je voelt je na een tijdje nog zieker dan bij aanvang! Maar dat gaat weer over en op dit moment voel ik me een stuk beter en ben ik soms een paar uur per dag met m'n archief bezig. Wat ook goed hielp, bij het beter worden, was de belangstelling van zoveel mensen: familie, vrienden en collega's, maar ook zoveel mensen, die ik niet persoonlijk ken, zorgden voor bloemen, kaarten, fruit, bezoek, telefoon en e-mails. Ook velen van u hebben blijk gegeven van steun en goede wensen, kaarsjes zelfs. Hartelijk dank daarvoor.
Ik hoop voor de winter weer te kunnen meedoen in het bestuur. We hewwe nag genog te doen!

Bestuurslid J. van Diepen treedt, na een bestuurslidmaatschap van 41 jaar, tussentijds af. We zullen hier zo meteen aandacht aan besteden.
Het bestuur was ten tijde van het versturen van de agenda nog op zoek naar een kandidaat om de, door dit aftreden in het bestuur, ontstane vacature op te vullen.
Er zijn door de leden geen kandidaten aangemeld bij het bestuur.
Het bestuur is er kort voor deze ledenvergadering in geslaagd een kandidaat te vinden, die bereid is tot het bestuur toe te treden. Het is de heer Piet Zwaan uit Grootebroek.
Hij kon zich op korte termijn niet vrijmaken, om hier aanwezig te zijn. De secretaris zal daarom voorlezen wat Piet Zwaan over zich zelf op papier heeft gezet. De tekst staat eveneens vermeld op de website.

Het bestuur stelt u voor om Piet Zwaan te benoemen tot bestuurslid van het Westfries Genootschap. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Dank u wel, dan is de heer Zwaan bij deze benoemd.

Afscheid Joop van Diepen
We zijn nu toegekomen aan het afscheid van ons bestuurslid Joop van Diepen.
Na 41 jaar bestuurslidmaatschap stopt hij er mee.
Als hij zich voorstelde aan nieuwe bestuursleden, dan was zijn introductie meestal als volgt: Ik bin Joop van Diepen, ik weun in Oôsterblokker en ik zit sinds mensenheugenis in het bestuur. Vorig jaar kreeg hij bloemen, omdat hij toen veertig jaar in het bestuur zat.
Bij zijn herverkiezing kondigde hij al aan, dat hij in 2014 zou stoppen, omdat hij dan 70 jaar zou worden. Nu is het zo ver. Dit voorjaar verscheen hij op een vergadering van de Commissie Organisatie met een paar nieuwe klompen. Op die klompen stond: 70 jaar. Joop wil jij naar voren komen?

Omdat Joop altijd met de Westfriese taal bezig is, gaat de voorzitter verder in het Westfries.

Joop, je binne destoids deur Meister Langedoik lid maakt van 't genoôskip en later op voorspraak van Klaas Môlenaar in 't bestuur komen.
Je hawe in die 41 jaar, dat je in 't bestuur zatte, heêl wat mese verbaai zien komen. Voif heêl verskellende voorzitters in veûl are bestuursleide. Je zitte al vanof 1974 baai Landelijk Skoôn, vanof 2011 in de Bouwhistorische Commissie in je binne al weer heêl lang betrokken baai de Commissie Coe. As lid van die commissie was je betrokken baai de urganisatie van de Westfriezedag in de streekmiddege in niet te vergeten baai 't maken van 't Westfriesland kwartet.
Je ware binnen oôs bestuur de man van de stolp-boerderaaie. As bestuurslid van de Boerderaaie-stichting weet je deer veûl van. Baai de cursies Kinniesmake met Westfriesland vertel jij over de stolpe. Je ware ien van de grôte voorvechters, binnen 't bestuur, van de skroifwoize Westfriesland zonder streepke in je ergere je d'r an as Westfriesland weer een keer niet goed op de kaart tekend was. Je liete mooie stickers met de vlag van Westfriesland make, zôdat alleman onderweg zien leite kin weer of ie vedaan komt.
Je binne ok een man van de taal. Ooit was je leraar Engels, maar je hawe ok 't nôdige in 't Westfries skreven: Nag effies dutte, de ienakter Te Brulleft in De Bullebak in Sloôt. Een echte tophit was 't versie ‘'t Jaar van de Boerderaai is nag niet verbaai’. Je ware baai Westfriesland Radio in noû bin je de man van Hoorn TV.
Bedankt voor allies wat je voor 't Westfries Genoôskip in Wesfriesland dein hawe.

Namens het bestuur van het Westfries Genootschap stelt de voorzitter aan de leden voor om Joop van Diepen te benoemen tot erelid. De vergadering: gaat hiermee onder luid applaus akkoord.

Dank u wel. Aan Joop wordt de bij het erelidmaatschap horende erepenning overhandigd.

Ook Trudy van Diepen wordt bedankt voor al die jaren, dat zij het zonder Joop moest stellen, als hij weer eens op pad was voor het Westfries Genootschap en voor de gastvrije ontvangst met kruidenthee als we een keer bij de Familie van Diepen in huis of in de Boet vergaderden.

Mieke Peetoom, voorzitter van de Stichting Landelijk Schoon, krijgt het woord om Joop van Diepen namens de stichting te bedanken. Zij kent hem al sedert 1981 en heeft erg plezierig met hem gewerkt binnen het bestuur en in de stichting. Joop vertegenwoordigde het bestuur in de stichting en deed dat zeer relaxed. Hij maakte zelfs liedjes tijdens de vergadering. Ook voor de boerderijenstichting en de bouwcommissie, die toch een dwarsverband hebben met de stichting Landelijk Schoon, deed Joop veel werk. Hij wordt namens de stichting bedankt voor het vele werk, in kleine kring zal nog afscheid van hem worden genomen.

De voorzitter geeft het woord aan Joop van Diepen.
Hij geeft aan dat hij werd aanbevolen door Klaas Molenaar in het bestuur. Anderen zeiden: “Je zult er nog spijt van krijgen.”. Maar het was het waard. Zoveel mooie mensen ontmoet. Mensen met humor, mensen met een missie. Het Westfries Genootschap heeft een grote invloed op zijn leven gehad. Meester Langedijk uit Spierdijk inspireerde hem, om naar de kweekschool te gaan, hij sprak met hem in het dialect. Zoals Jan Pannekeet, puur in de weer met rubrieken in de krant.
Voor de boerderijenstichting heeft hij veel lezingen gehouden. Ook het stamboomonderzoek had zijn aandacht. Er verscheen een groot boek over de familie van Diepen. Op de reünie van de familie van Diepen kwamen 2400 mensen.
Hij heeft er geen moment spijt van gehad. Het was een leuke ervaring maar hij gaat nu ruitereren.
Hij heeft wel een zorg voor de toekomst: Het ledenaantal!
Hij bedankt eenieder voor het in hem gestelde vertrouwen.

Als verrassing heeft Netty Zander nog een lied gemaakt. Dat gaat ze nu samen met Joop Schouten zingen. De leden doen mee met het refrein.

10. Rondvraag
Gerard Jak houdt een pleidooi voor het voortbestaan van de muziek en liedjes van Joop van Diepen. Deze moeten bewaard blijven, hij doet niet moeilijk over rechten e.d.. Spreek dialect in op een cd en zet ook de liedjes daar op van Joop van Diepen.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur hierover zal nadenken.
Elly Dangermond doet een suggestie, om meer per e-mail te doen. Bijvoorbeeld de bijlagen bij 't Vierkant.
Elly Deutekom vraagt of verder nog iets wordt gedaan met de foto's van de fotowedstrijd.
De voorzitter deelt mee, dat de foto's gebruikt mogen worden voor activiteiten van het genootschap. Op de voorkant van het komend nummer van 't Vierkant wordt een foto geplaatst.
Trijnie Bakker pleit voor borden Houd Westfriesland schoon, tijdens de fietsvierdaagse is zij veel rommel tegengekomen. Geef dit door aan gemeenten en waterschappen.

11. Sluiting
Joost Botman zorgt, met het ten gehore geven van zijn twee liedjes, voor een mooie afsluiting. De voorzitter wenst eenieder nog een mooie dag.