De Westfriezendag 2016 werd voor het vierde jaar op rij in Schagen gehouden.
Niet alleen vanaf de toren van de Grote Kerk wapperde de Westfriese vlag, maar ook aan de vlaggenmast naast de kerk. Deze vlaggen gaven de dag een extra feestelijk tintje. Daar kwam nog bij dat het op deze eerste zaterdag van september mooi nazomerweer was. Dit laatste was voor de excursies die na de lunch plaatsvonden heel plezierig.

De Westfriese vlag wappert vanaf de Grote Kerk.De Westfriese vlag wappert vanaf de Grote Kerk. (Foto Frans Leek)

De ontvangst in Igesz
De leden en genodigden (bij elkaar ongeveer 140 mensen) verzamelden zich in Restaurant Igesz. Bij de deur werden zij begroet door de voorzitter van het bestuur, Jan Smit. In het restaurant stonden de tafels voor de ontvangst van de deelnemers al klaar. De koffie en thee met een Schagenaertje (een gebakje) lieten helaas even op zich wachten, waardoor de gasten later dan gepland naar de vergadering in de Grote Kerk konden gaan. In de zaal werd op het scherm een door bestuurslid Netty Zander vervaardigde fotopresentatie van activiteiten van het Westfries Genootschap vertoond. Deze keer ging het vooral om foto's die te maken hadden met de door haar vervaardigde leskist 'Kijk de Dijk' en de presentatie daarvan op 27 juni 2016.

Koffiedrinken in Igesz.Koffiedrinken in Igesz. (Foto Frans Leek)

De vergadering in de Grote Kerk
Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Smit, kreeg burgemeester Marian van Kampen van de gemeente Schagen het woord. Zij verwelkomde de aanwezigen in Schagen.
Zij stond met name stil bij het afscheid van Rob Hogenes als voorzitter van Stichting Westfriese Folklore. Dit is de stichting die verantwoordelijk is voor de organisatie van de tien Westfriese marktdagen in Schagen en alles wat daarmee samenhangt.
Jan Smit bedankte de burgemeester voor haar woorden met een doos bonbons. Deze gaf zij vervolgens meteen weer door aan Rob Hogenes om haar waardering voor zijn werk te onderstrepen.

Openingstoespraak
Na de toespraak van de burgemeester hield de voorzitter zijn openingstoespraak. Hij begon met de aanwezigen te vragen een minuut stilte in acht te nemen voor de leden die in het afgelopen verenigingsjaar overleden waren. Zonder de anderen tekort te willen doen noemde hij bij name Maarten Dekker (tot aan zijn overlijden bestuurslid van de vereniging), Jan de Reus (lid van verdienste en vrijwilliger op het secretariaat), Siem de Haan (oud-voorzitter Stichting Creatief Westfries), Theo Mes die als vrijwilliger heel veel foto's heeft gemaakt voor het Westfries Genootschap en Stichting Projector en ten slotte Fred Gutker die twintig jaar lang veilingmeester was bij de veiling van de commissie Kap en Dek op de eerste zaterdag van februari.
Hierna stelde hij de aanwezige bestuursleden en secretariaatsmedewerker Corina van Willegen voor aan de leden. Bestuurslid Piet Zwaan was afwezig wegens vakantie.
De voorzitter verzorgde een korte terugblik op het afgelopen verenigingsjaar. Voor al het gewone maar belangrijke werk van de commissies en stichtingen en de Vereniging van Westfriese monumentale Kerken verwees hij naar de jaarverslagen in het 83e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw.
Bijzondere activiteiten in het afgelopen jaar waren onder andere het pleidooi van het bestuur bij de Westfriese gemeenten voor een verbod op het gebruik van wensballonnen en de presentatie van de leskist 'Kijk de Dijk' op 27 juni in Andijk.
Zorgen uitte de voorzitter over de wijziging van de provinciale monumentenverordening van de provincie Noord-Holland in 2015.
Het bestuur en de redactiecommissie zijn trots op het jaarboek van 2016. In deze uitgave staan heel veel kleurenfoto's. Wat in kleur kon is in kleur afgedrukt.
Hoewel het ledental van de vereniging geleidelijk afneemt, is er nog steeds heel veel belangstelling voor de cultuurhistorie van Westfriesland. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het succes van de cursus 'Kennismaken met Westfriesland' die in 2015 drie keer werd gegeven en uit het bezoek aan de website van het Westfries Genootschap. In 2015 waren er maar liefst 105.000 bezoekers.
Er komt geen vijfde boek in de Westfriese Historische Reeks. Van de vorige vier boeken zijn er te weinig verkocht. De commissie geschiedschrijving zoekt naar een nieuwe eigentijdse manier om de uitkomsten van historisch onderzoek ter beschikking te stellen aan het grote publiek. Het belangrijkste onderwerp waar de commissie zich mee bezig momenteel houdt is: 'Metamorfose van het Westfriese Landschap na 1945'.
Dick Ham van Stichting Projector legt op verzoek van het bestuur van het Westfries Genootschap de veranderingen in het Westfriese landschap als gevolg van de werkzaamheden aan de Westfrisiaweg vast op foto- en filmbeelden.
Op 8 april 2017 wordt in Hoorn de Westfrieslanddag gehouden. Op deze dag presenteren het Westfries Genootschap, de commissies, de stichtingen en de Vereniging van Westfriese monumentale Kerken zich aan het grote publiek. Het wordt een uitje voor het gehele gezin. Doelstelling is om meer leden te werven.
Nadat hij het belang van de vereniging voor de cultuurhistorie van Westfriesland had benadrukt, wenste de voorzitter ten slotte een ieder een mooie en gezellige Westfriezendag toe.

Het vervolg van de vergadering
Na de openingstoespraak volgden de gebruikelijke agendapunten zoals de benoeming van de notulencommissie, verslag van de notulencommissie van vorig jaar, mededelingen en ingekomen stukken (deze waren er niet), goedkeuring jaarverslag van de secretaris over 2015, verslag van de rekeningcommissie over 2015, goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2015, benoeming rekeningcommissie 2016, verkiezing bestuursleden en de rondvraag.
Penningmeester Peter Koopman gaf voorafgaande aan de goedkeuring door de vergadering een toelichting op zijn jaarverslag. Helaas staan er in het jaarboek van 2016 enkele drukfouten. De penningmeester gaf aan wat de juiste tekst moest zijn. Het belangrijkste van zijn toelichting was echter de uitleg over de verwerking van de verbouwingskosten van de woning Dal 3 in Hoorn in de jaarrekening. Daarbij gaf hij ook aan waarom er gekozen is om de gebouwen (Timmermansgildehuis en woning) op de balans te waarderen voor € 1.
Na de toelichting van de penningmeester bedankte de voorzitter hem niet alleen daarvoor, maar ook voor zijn grote inzet bij de verbouwing van de woning. Namens het bestuur fungeerde hij als contactpersoon voor de bouwbegeleider, de gemeente en de aannemers.
De vergadering onderstreepte dit dankwoord met applaus.

Westfrieslandprijs
Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft de Westfrieslandprijs 2016 toegekend aan Centrum Varend Erfgoed Hoorn. De stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de eigenaren en organisaties van varend erfgoed. Daarnaast organiseert de stichting cultuurhistorische, educatieve en recreatieve activiteiten en exploiteert het Centrum Varend Erfgoed Hoorn. Dit centrum heeft faciliteiten voor het onderhoud van historische schepen en huisvest een bezoekerscentrum met een museale functie. De stichting is rechthebbende op de exploitatie van de museumhaven, die zich bevindt rond het Oostereiland en in de voormalige binnenhavens. Op deze manier wordt de uitstraling van dit gebied zoveel mogelijk beperkt tot de bruine vloot in zijn historische context van gebouwen en omgeving, waarmee het historisch havenbeeld aanzienlijk wordt versterkt en de nautische compositie tot verbeelding komt. Bij het werk van de stichting zijn niet alleen de scheepseigenaren betrokken, maar ook veel vrijwilligers. De adviescommissie voor de Westfrieslandprijs noemde de initiatieven van de prijswinnaar innovatief. Namens de stichting namen voorzitter Dick Louwman en secretaris Marjan Faber de prijs in ontvangst. Bij de prijs horen een oorkonde en een geldbedrag van € 1.000. Dick Louwman bedankte het bestuur van het Westfries Genootschap voor de prijs en de lof die aan de stichting is toegezwaaid.

Marjan Faber, Dick Louwman en Jan Smit met de oorkonde van de Westfrieslandprijs.Marjan Faber, Dick Louwman en Jan Smit met de oorkonde van de Westfrieslandprijs. (Foto Frans Leek)

Bestuursverkiezingen
De bestuursleden Jan Wittink, Netty Zander en Piet Zwaan waren volgens rooster aftredend en werden door de vergadering met applaus herkozen. Netty Zander sprak vervolgens een kort dankwoord uit.

Netty Zander bedankt de leden voor haar herverkiezing.Netty Zander bedankt de leden voor haar herverkiezing. (Foto Frans Leek)

Rondvraag
Van de rondvraag werd door één lid gebruik gemaakt. Hij deed een suggestie voor een excursie in 2017.

Optreden Bassie en Bobo
Na het officiële gedeelte volgde een optreden van Bas Berkhout en Jeroen Aker onder de naam Bassie en Bobo. Zij zongen uitsluitend Westfriese liedjes die ze in het dialect aan elkaar praatten. Het optreden viel, ondanks dat niet iedereen alle teksten goed kon verstaan, in de smaak bij het publiek.

Bassie (links) en Bobo (rechts).Bassie (links) en Bobo (rechts). (Foto Frans Leek)

Sluiting van de vergadering
De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun inbreng en sloot af met een uitleg over het programma van de rest van de dag.

Lunch in Igesz
Aan de lunch in Restaurant Igesz werd door ongeveer 130 mensen deel genomen. Tijdens de lunch was op het scherm in de zaal de fotopresentatie van Netty Zander opnieuw te zien.

Kees Kreuk met het bord voor excursie A.Kees Kreuk met het bord voor excursie A. (Foto Frans Leek)

De excursies
Er was een viertal excursies waar de leden aan deel kon nemen. Een vijfde excursie moest wegen tekort aan opgaven worden afgelast. De mensen die zich hiervoor opgegeven hadden waren bij een van de andere excursies ingedeeld. Dat waren: een bezoek aan Kaan Koffie in Tuitjenhorn, vooraf gegaan door een concert in Slot Schagen, een bezoek aan Artfarm Reigerhof in Heerhugowaard, een excursie met de Zonnetrein door de Schoorlse Duinen en een rondleiding in het herenhuis Huys Auerhaen in Alkmaar, gecombineerd met een wandeling door de stad.
In totaal deden ongeveer 135 mensen aan de excursies mee. Het concert in Slot Schagen van trio Tarantella aangevuld met twee zangeressen was ook opengesteld voor niet-leden. Diverse mensen hadden van deze gelegenheid gebruik gemaakt en een kaartje gekocht. Samen met de deelnemers aan de excursie naar de koffiebranderij zorgen zij voor een goed gevulde zaal.

Op de stoep bij Huys Auerhaen. Links in Westfries kostuum Harold Bos.Op de stoep bij Huys Auerhaen. Links in Westfries kostuum Harold Bos. (Foto Anneke Helder)

Afsluitende bijeenkomst en het diner in Igesz
Na afloop van de excursies bleef een deel van de deelnemers nog even na om onder het genot van een drankje na te praten over de dag.
Aan het afsluitende diner in Restaurant Igesz werd door ongeveer 55 mensen deelgenomen.
Voorzitter Jan Smit was ceremoniemeester. Tijdens het diner waren er behalve de voorzitter nog vier andere leden die een voordracht deden of iets zongen.
Het diner was een gezellige afsluiting van een geslaagde Westfriezendag.

Wandeling door Alkmaar onder leiding van Mark Koning (uiterst rechts).Wandeling door Alkmaar onder leiding van Mark Koning (uiterst rechts). (Foto Petra Tromp)