Toespraak gehouden door voorzitter Jan Smit bij de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2016 tijdens de algemene ledenvergadering van het Westfries Genootschap in de Grote Kerk in Schagen op zaterdag 3 september 2016

Wij onderbreken onze vergadering voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs.
Voor de toekenning van deze prijs bestaat een reglement dat is goedgekeurd door het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap. Het dagelijks bestuur beslist over de toekenning van deze prijs op basis van het advies van een onafhankelijke adviescommissie van drie personen.
Dit jaar is gekozen voor een kandidaat in de categorie regionale musea, tentoonstellingen en platforms. Het is Stichting Varend Erfgoed Hoorn.
Mag ik voorzitter Dick Louwman en secretaris Marjan Faber van deze stichting vragen om naar voren te komen?
Een aantal jaren terug heb ik een onderzoekje gedaan onder bestuurders en oud-bestuurders van het Westfries Genootschap. Ik heb hen gevraagd wat zij typisch voor het Westfriese landschap vinden. Daaruit kamen een aantal kenmerken naar voren. Een paar daarvan wil ik noemen: de ruimte met de mooie vergezichten en vaak mooie wolkenluchten, groene weiden, tuinbouwgronden met aardappelen en allerhande koolsoorten, de Westfriese Omringdijk, de wielen achter de dijk en dan niet te vergeten het water. Het binnenwater in de sloten en het buitenwater zoals dat van het IJsselmeer en het Markermeer. Het water dat een vijand kan zijn waar we ons tegen beschermen met dijken en molens. Het water dat ook een vriend kan zijn. We hebben het nodig voor onze drinkwatervoorziening en om onze landerijen mee te bevloeien in droge tijden. Water is ook een bron van werkgelegenheid.
Westfriezen zijn harde werkers en ondernemend en maken gebruik van de kansen die de omgeving biedt. Dat doen zij niet alleen op het land, maar ook de kansen die het water biedt zijn in de loop der eeuwen goed benut. Handel, visserij en vervoer zijn belangrijk geweest voor ons gebied. Denk aan de VOC, de walvisvaart en de gewone visserij. Maar ook in onze tijd worden de economische mogelijkheden die het water biedt goed benut. Plaatsen als Enkhuizen, Andijk, Medemblik en Hoorn profiteren met hun havens volop van het toerisme en de recreatievaart.

Marjan Faber feliciteert Dick Louwman. Jan Smit kijkt toe.Marjan Faber feliciteert Dick Louwman. Jan Smit kijkt toe. (Foto Frans Leek)

In Hoorn heeft een aantal jaren geleden een grootschalige reconstructie plaatsgevonden van het voormalige gevangeniscomplex op het Oostereiland. Dit complex was bij velen bekend als 'de Krententuin'. Het ging daarbij om de totale compositie van het complex, de ligging op een schiereiland tussen de havens en dat in een omgeving die het historisch-nautisch verleden van Westfriesland aan de voormalige Zuiderzee een krachtige uitstraling geeft. Hier was in de Gouden Eeuw de Admiraliteit van West-Friesland gevestigd. De oude pakhuizen langs de havens weerspiegelen het VOC verleden en herinneren aan de glorie van de Zuiderzeesteden met de handel en visserij.
Stichting Varend Erfgoed Hoorn is ontstaan in het verlengde van de zojuist genoemde reconstructie en restauratie van het Oostereiland.
Aan het besluit om de Westfrieslandprijs 2016 aan deze stichting toe te kennen liggen een aantal overwegingen ten grondslag.
Ik wil deze als volgt samenvatten.
1. De stichting vormt de overkoepeling van vele belangen. Zo zijn daar de 25 eigenaren van voormalige vissers-en vrachtschepen uit de periode 1850 tot 1950 zoals botter, schouw, tjalk, klipper, aak, kraak, punter en sleper en die Hoorn als thuishaven hebben. De stichting is de spreekbuis van deze belangengroep. De stichting faciliteert het onderhoud aan deze historische schepen door de exploitatie van het geheel nieuw gebouwde Centrum Varend Erfgoed Hoorn, met werkplaatsen, scheepshelling, kraan en opslagmogelijkheden.
2. De stichting exploiteert tevens het in het centrum aanwezige maritieme museum, is doende met de opbouw van een historisch documentatiecentrum en ondersteunt de verhuur van historische schepen en de bruine vloot en verschillende evenementen op dat gebied.
3. De stichting is rechthebbende op de exploitatie van de museumhaven, die zich bevindt rond het Oostereiland en in de voormalige binnenhavens. Op deze manier wordt de uitstraling van dit gebied zoveel mogelijk beperkt tot de bruine vloot in zijn historische context van gebouwen en omgeving, waarmee het historisch havenbeeld aanzienlijk wordt versterkt en de nautische compositie tot verbeelding komt.
4. Bij het werk van de stichting zijn niet alleen scheepseigenaren betrokken, maar ook vrijwilligers.

Onze adviescommissie noemt de initiatieven van de stichting innovatief, dat wil zeggen vernieuwend.

Het is mij dan ook een groot genoegen om namens het Westfries Genootschap aan de voorzitter en de secretaris van de stichting de bij de Westfrieslandprijs 2016 behorende oorkonde en symbolische cheque van € 1.000 uit te reiken.

Op de oorkonde staat:

Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2016 toe te kennen aan

Stichting Varend Erfgoed Hoorn

vanwege haar grote inzet voor de restauratie en instandhouding van historische zeilende schepen.
Door haar cultuurhistorische, educatieve en recreatieve activiteiten draagt de stichting bij aan de vergroting van de (vak)kennis van ons nationaal varend erfgoed en de bewustwording van het historisch-nautisch verleden van Westfriesland. Daarbij richt zij zich niet alleen op de eigenaren van de schepen, maar ook op het grote publiek.

Schagen, 3 september 2016

J. Smit
Voorzitter

J. Wittink
Secretaris