Leide in vriende van 't Westfries Genoôskip,
D'r is al weer een jaar verbaai. 't Loikt wel al harderder te gaan. In de wereld om oôs heen beurt van alles, maar ok oôs aigen vereniging was dut jaar heêl doenig. Ik koom deer demie op terug. Dat neemt niet weg dat we efkies stel staan welle baai de mese die we misse omdat ze in 't verbaaie jaar overleden binne. Is ondoenlijk om al hulle name op te noemen. Toch wel ik voor een paar mese een uitzondering make. Op 26 oktober 2016 overleed oôs lid van verdienste Piet Boôn, in 1995 ien van de oprichters van de Commissie Geskiedskroiving. Dertig jaar het ie in 't bestuur van Stichting Westfriese Femilies zeten. Jarelang was ie redacteur van 't blad Westfriese Femilies in haai het ok nag zeuven jaar voorzitter van deuze stichting weist.
Op 6 april 2017 overleed oôs erelid Klaas Môlenaar. Van 1970 tot 1990 was ie intendent van 't Genooskip. Vanof 1978 het ie lid weest van de filmcommissie in deernei vanof 1986 tot 2017 voorzitter van het bestuur van Stichting Projector. In 't jaarboek 2017 is over alle twei in een ‘in memoriam’ te lezen wat ze voor ôze vereniging dein hawe.
Maar deuze twei manne binne niet de ienige die niet meer in oôs midden binne. Bekinde in minder bekinde mese binne d'r niet meer. 't Grôte gevaar is dat ik 'r ientje vergeet te noemen, in dat wel ik aigenlijk niet, want alle leide in hulle partners binne oôs even lief. Zelle we voor al die mese die we misse een menuut stel weze?
Dank je wel.

Noû wel ik eerst ôze bestuursleide voorstelle. Naast me zit: Jan Wittink uit Hippolytushoef. Haai is ôze secretaries. Din Peter Koupman uit Woggelum. Haai is ôze piningmeister.
Veerder: Anneke Helder uit Woggelum, Petra Tromp uit De Goorn, Netty Zander uit Hougwoud, Nan Beers, Hans van Kampen in Joop Skouten uit Skagen in Kees Kreuk uit Hougkarspel.
Piet Zwaan uit Groôtebroek kin d'r niet baai weze omdat ie net terug is uit 't ziekehuis.
Gien bestuurslid, maar wel heêl belangroik voor 't genoôskip in de urganisatie van deuze dag is ôze secretaresse Corina van Willegen. Zaai is ôze steûnpilaar op 't secretariaat in ze het in 't jaar dat achter oôs lait weer heêl wat werk verzet.
Corina, bestuur in vraaiwulligers: bedankt voor de plezierige menier weerop we met mekaar omgane in samenwerke in 't belang van de vereniging.
Voordat ik veerder gaan met 't jaaroverzicht, wel ik efkies opnoeme dat oôs bestuurslid Hans van Kampen 't Timmermansgildehuis buitenom hêlegaar vurfd het. Deer binne we bloid mee, want 't ziet 'r allegaar weer heêl gnap uit.

Vanof de vorige Westfriezedag is 'r weer heêl wat beurd. Allies opnoeme zel din ok niet gaan. Maar toch een klain overzicht.
’t Meist in 't oug springend was wel de Westfrieslanddag op zatereg 8 aprel baai Van der Valk in Hoorn. We hadde nag nooit zô'n dag hoûwen, dat 't was best wel spannend hoe of dat gaan zoû. 't Is een onvergetelijke dag worren. Zwat alle commissies in stichtings in de Vereniging van Westfriese Mônumentale Kerke ware d'r. Ok Archeologie West-Friesland in de Oud Westfriese Dansgroep uit Woidenes deide mee.
Voor, op in nei die dag krege we veûl andacht van de pers. We kwamme in de krant, in de weekblade, voor de radio in op têlevisie. In wat een volk kwam 'r op of! We skattte dat 'r wel 1.000 mese weest binne. Op de Westfrieslanddag liete we oôs niet allien van ôze beste kant an 't publiek zien, maar 't was ok heêl goed voor de onderlinge band in samenwerking van 't Westfries Genoôskip, de Vereniging van Westfriese Mônumentale Kerke, de commissies in de stichtings.
Are activitoite weermee we meerdere kere de pers haald hawe, maar din vooral in Oôstelijk Westfriesland, ware die in verband met de herdinking van 't foit dat 't dut jaar voifhonderd jaar leden is dat Grôte Pier in de Zwarte Houp al rouvend in brandstichtend deur Westfriesland trokke.

Op de voorjaarstreekmiddeg op 20 mai begonne we in Memeluk in rede we met de bus nei Alkmaar, zô veûl mogelijk langs de zelfde route as de Zwarte Houp. Op 24 in 25 juni hadde we in Memeluk een Grôte Pier weekend met lezings, een fietstocht in de belegering van Kasteêl Radboud. Deur 't slechte weer ware d'r wat wainig fietsers, maar veerder was 't een goed weekend met pittig wat belangstelling voor allies wat 'r urganiseerd was.
Baai de Grôte Pier activitoite werkte we op een plezierige menier samen met 't Westfries Archief in Hoorn, historicus Mark Raat in Kasteêl Radboud. D'r was ok de nôdige andacht voor de Friese kant van de zaak. Voor vêul Frieze was Grôte Pier een held. In Westfriesland werd deer heêl aars over docht.

Op 10 juni van dut jaar kwam de Jong Fryske Mienskip nei Westfriesland. Een interfriese dag voor mese uit Friesland, Westfriesland, Nordfriesland in Ostfriesland. Andacht was 'r voor de stroid om de Westfriese vraaihaid. Oôs bestuurslid Netty Zander vertelde in de Berkmeer hoe Graaf Wullem II in 1256 an z'n ind kwam toe íe Wesfriesland perbeerde te verouveren. In de Oudurper polder baai Alkmaar werde oikeboume zet in bordjies met tekste d'r op an hekke skroefd as andinken an de slag baai Vroône in 1297 weer zô'n 3500 Westfrieze 't leven liete in Westfriesland voor goed z'n onofhankelijkhaid verloor.
Op 23 maart mocht ik namens 't Westfries Genoôskip de Auroraprois overhandige an 't bestuur van Stichting Rundveemuseum Aat Groôtes in Ierswoud. De stichting zet z'n aigen in voor 't behoûd van traditionêle Nederlandse koeierasse.

Een nuwe activitoit was dut jaar Toônbeeld Westfries. Samen met Creatief Westfries in de Expôsitiekring Beêldende Kunst Opmeer hadde we een mooie in gezellige middeg op toûw zet in Zandwurven. Westfriese skoivers droege voor uit aigen werk dat paste baai een skilderaai van een kunstenaar. Binnenkort gane we prate over een vervolg.
Dut jaar was 'r ok weer een zeumervendwandeling in Twisk. Behalve ôze commissie Kap in Dek ware deer ok de Vereniging in 't Pak in de Gidsegroep Twisk van 't Nut baai betrokken.
Ondanks de regen was 't een prachtige eivend.
Tot nag toe haaw ik alliendig maar de bezondere dinge opnoemd, maar d'r beurt vezelf nag veûl meer. In 't nuwe jaarboek dat 't weer heêl mooi uitziet, stane de verslage van de secretariese van 't Genoôskip, de Vereniging van Westfriese Mônumentale Kerke in de commissies in stichtings. As je die leze, raak je onder de indruk van wat we allegegaar doene.
In 't verslag van Stichting Projector kin je leze dat ze een droôn kocht hawe. Die gebruike ze om vanuit de lucht foto's te maken van bevobbeld de Westfriese Omringdoik in van de werkzaamhede an de Westfrisiaweg. Deermee doene ze belangroik werk. Want we wete allegaar dat oôs landskip hard verandert. Deuze beêlde binne van onskatbare waarde voor later.
Ik wel ok andacht vrage voor 't verslag van Stichting voor Landelijk Skoôn Westfriesland. Ik bin heêl bloid dat waai as Westfries Genoôskip baai zake met betrekking tot 't landskip een beroep doen magge op de deskundighaid van deuze stichting. We hawe as stelregel dat we van Westfriesland gien museum make welle in we vinde duurzaamhaid in vailighaid ok heêl belangroik. Toch moete we alle dage waakzaam bloive dat plannemakers gien of tekort rekening hoûwe met de cultuurhistorie van oôs gebied. De stichting doet mee an de Skermer Alliantie die de planne voor de doikversterking tussen Oudurp in Westgraftdoik kritsich volgt. Ok de plannemakeraai voor de Markermeerdoike hoûdt de stichting goed in de gate. Allies met een pôstieve insteek.

We kinne niet achterover leûne. In 2018 binne d'r verkiezings voor de gemeentereide. Hoeke planne voor kunst, cultuur in landskip stane d'r in de verkiezingsprogramma's? Met wat voor planne kome de nuwe collegies voor de dag?
D'r is een nuwe omgevingswet op komst in alle gemeenties moete een aigen omgevingsvisie in omgevingsplanne make. Allegaar regelgeving die grôte invloed hawe kin op oôs aigen leefomgeving in deerdeur op 't anzien van Westfriesland. De Provincie Noord-Holland het al een toidje planne om veranderings an te bringen in de provinciale mônumenteloist. Tachtig percent van de objecte op de provinciale mônumenteloist stane ziet de provincie as ‘Structuurdreiger van provinciaal belang’. Die bloive d'r provinciale staties hoûwe. Maar die are twuntig percent gaat van de loist of. Din is 't an de gemeenties om ze op te nemen op de gemeentelijke monumenteloist. Ik bin bang dat niet overal beure gaat.

't Is belangroik dat alle plaselijke historische verenigings goed in de gate hoûwe wat met wat voor planne de gemeenties straks kome gaan in wat 'r met geboûwe beure gaat die niet op de nuwe provinciale loist kome. 't Westfries Genoôskip is ok betrokken baai overleg met de Bond Heemskut in de Vriende van de Stolp. Samen vrage we om andacht in inzet voor 't behoud van de resterende stolpe in Noord-Holland.
As 'r ien woord in 't verbaaie jaar veûl gebruikt is, din is dat 't woord samenwerking. As bestuur vinde we 't belangroik dat we weer mogelijk ôze krachte bundele met are om samen sterk te staan in om dubbel werk te voorkomen. Ok in 't komende jaar zelle we weer mogelijk samen met are dinge opppakke as dat in 't belang is van de cultuurhistorie van Westfriesland.

Ondanks al die samenwerking bloift een sterk in actief Westfries Genoôskip onverminderd van groôt belang. De Westfrieslanddag leverde oôs 39 nuwe leide op. Per saldo binne we vanof 31 december 2016 niet veerder achteruitgaan in antal leide.
De Westfrieslanddag leerde oôs dat de belangstelling voor de cultuurhistorie van Westfriesland ammaar nag heêl groôt is. De uitdaging voor bestuur in leide is om deer gebruik van te maken. 't Bestuur zel koike op wat voor meniere we niet leide nag meer betrekke kinne baai oôs werk. We vinde 't van groôt belang dat zô veul mogelijk mese an de weet kome wat de cultuur in de historie van 't gebied is weer ze weûne. Vezelf houpe we dat ze din ok lid worre van ôze mooie vereniging.

Om belangstellende te beroiken zelle we allerhande middele inzette moete. Ondanks alle andacht voor de website, e-mail in Facebook hawe ok weer een nuwe folder make leiten. Dut is 'm!
We houpe vezelf dat jolle straks allegaar straks uit Igesz vedaan d'r een stik of wat meeneme in dat jolle perbere om femileieleide in vriende lid te maken van 't Westfries Genoôskip.
Hoe meer ziele hoe veûls te meer vreugd. Want we dêle niet allien ôze zurge over de toekomst in 't anzien van Westfriesland, we magge ok samen geniete van al 't moois uit 't heden in verleden.
Dut was de opening. Ik hoop dat we met mekaar een goeie in plezierige vergaring hawe magge.