Gehouden door voorzitter Jan Smit tijdens de algemene ledenvergadering van het Westfries Genootschap in de Grote Kerk in Schagen op zaterdag 2 september 2017

Wij onderbreken onze vergadering voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs.
Voor de toekenning van deze prijs bestaat een reglement dat is goedgekeurd door het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap. Het dagelijks bestuur beslist over de toekenning van deze prijs op basis van het advies van een onafhankelijke adviescommissie van drie personen.
Dit jaar is gekozen voor een kandidaat in de categorie historische verenigingen en stichtingen.

Westfriesland is in het rijke bezit van een groot aantal historische verenigingen. Naast het Westfries Genootschap, dat het gebied binnen de Westfriese Omringdijk als werkgebied heeft, zijn er in Westfriesland naar schatting nog circa 35 plaatselijke historische verenigingen of stichtingen actief. Hierna zal ik deze gemakshalve allemaal als plaatselijke historische verenigingen aanduiden.
Ook al is de groei er op een aantal plaatsen wel uit, toch leiden veel plaatselijke verenigingen een bloeiend bestaan. Dat is een goede zaak. Net zoals het Westfries Genootschap zetten veel plaatselijke historische verenigingen zich in voor de cultuurhistorie van Westfriesland. De plaatselijke historische verenigingen leveren waardevolle bijdragen aan het onderzoeken en beschrijven van de geschiedenis van ons werkgebied. Iedere plaats heeft zijn eigenheid, maar er zijn ook veel raakvlakken tussen de diverse plaatsen. Westfries Genootschap en de plaatselijke historische verenigingen hebben elkaar nodig. Samenwerking en kennisuitwisseling op allerlei gebieden is van groot belang.

Er zijn oude en jonge historische verenigingen, vaak heel actief en met veel mooie activiteiten. Het Westfries Genootschap is opgericht in 1924, maar is niet de oudste in ons werkgebied. Vereniging Oud Hoorn is opgericht in 1917 en viert dit jaar dat zij 100 jaar bestaat. Een andere historische vereniging die dit jaar een feestje viert is de Vereniging Oud Stedebroec. Zij bestaat dit jaar 25 jaar.
Dat het Westfries Genootschap het werk van de plaatselijke historische verenigingen op waarde weet te schatten blijkt uit het feit dat er in deze categorie al twee keer eerder een Westfrieslandprijs toegekend is. In 1982 was dat aan de Vereniging Oud Hoorn en in 1991 aan de Vereniging Oud Enkhuizen.

Dit jaar valt de eer te beurt aan de Historische Stichting De Cromme Leeck die als werkgebied de dorpen Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West heeft. Deze vereniging bestaat dit jaar 20 jaar. Mag ik voorzitter Ina Broekhuizen, vice-voorzitter Joke Admiraal en secretaris Trudy Schouwe van deze stichting vragen om naar voren te komen?

Van links naar rechts: Jan Smit, Ina Broekhuizen, Joke Admiraal en Trudy Schouwe.Van links naar rechts: Jan Smit, Ina Broekhuizen, Joke Admiraal en Trudy Schouwe. (Foto Frans Leek)

Ik zal een paar punten uit het advies van de commissie voor de Westfrieslandprijs citeren:
1.In het voorjaar van 1998 verscheen het eerste jaarboek en werd de eerste tentoonstelling gehouden over oude verenigingsvaandels en werd een wandel- en vaarexcursie georganiseerd langs een deel van de Kromme Leek.
2.In 1999 verkreeg de Stichting aan de Grote Zomerdijk het zogenaamde ‘Huis van Oud’ in eigendom, startte met fondswerving, organiseerde met vrijwilligers de verbouw en restauratie, en opende op 15 mei 2004 de deuren. Er is een eigen onderkomen ontstaan op een historische plek, geschikt voor kleinschalige tentoonstellingen en activiteiten. Op het erf werden een oude brongasinstallatie en een zogenaamde Bosmanmolen gerealiseerd uit educatieve overwegingen.
3.Met een redelijk stabiel aantal donateurs (725-750) bestaat er binnen de gemeenschappen een aanzienlijk draagvlak, en verkeert de vereniging in financieel opzicht in goede staat.
4.De stichting heeft een aantal vaste jaarlijkse vaste activiteiten, waarvan ik er een aantal noem:
  a. Verschijnen van het jaarboek, inmiddels 20 delen.
  b. Vanaf maart tot en met september is het Huis van Oud open voor het publiek op de zondagen. Jaarlijks is er een wisselende tentoonstelling. Dit jaar is het thema: ‘Wie skroift die bloift’.
  c. Op de eerste zondag van iedere maand vindt er bovendien een aanvullende extra thematische activiteit plaats.
5.De website van de Stichting spreekt tot de verbeelding en is zeer informatief. Ook de daarin aanwezige beeldbank met duizenden foto's maakt indruk.
6.Bijzondere projecten zijn bijvoorbeeld:
  a. De uitgave van boeken zoals De Terugblik in 2000 en het Dagboek van Pieter Groot Dzn. in 2017.
  b. Planten van een Koningslinde in de kern Wognum.
  c. Uitgave van historische ansichtkaarten.
  d. Het uitbrengen van de film ‘De laatste boer van Zwaagdijk-West’.
  e. Redding en herplaatsing van een plastiek bij de school De Speelwagen.

De adviescommissie roemt de veelheid en de diversiteit van de activiteiten van de stichting en het enthousiasme en de creativiteit waarmee het bestuur en de vrijwilligers werken.
Het is mij dan ook en groot genoegen om namens het Westfries Genootschap aan deze stichting de Westfrieslandprijs 2017 toe te kennen. Bij deze prijs horen een oorkonde en een geldbedrag van € 1.000. Op de oorkonde staat:

Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2017 toe te kennen aan de

Historische Stichting De Cromme Leeck

vanwege haar inzet voor het vergroten van de kennis van de historie van Nibbixwoud, Wognum en Zwaagdijk-West. De vele publieksgerichte cultuurhistorische activiteiten zijn ook voor anderen dan inwoners van genoemde dorpen van belang en vormen een goed voorbeeld voor soortgelijke initiatieven in andere plaatsen.

Schagen, 2 september 2017

J. Smit
Voorzitter

J. Wittink
Secretaris


Van harte gefeliciteerd!