De Westfriezendag werd op zaterdag 1 september gehouden in het Roode Hert in Bovenkarspel. Een historische plek, ooit het voorportaal van de Bloembollenveiling West-Friesland, later de Bloembollenveiling CNB. Bij het restaurant wapperde de Westfriese vlag en aan het hekwerk van de trap naar de Four Seasons zaal was ook een Westfriese vlag bevestigd. De vlaggen en het mooie weer zorgden voor een feestelijk begin van de dag.

Burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec en voorzitter Jan Smit.Burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec en voorzitter Jan Smit. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

De ontvangst
De leden en genodigden (bij elkaar ongeveer 130 mensen) verzamelden zich in het restaurant. Bij de deur werden zij buiten begroet door voorzitter Jan Smit. In het restaurant werden koffie en thee en krentenmik gepresenteerd. In de zaal werd op het scherm een door bestuurslid Netty Zander vervaardigde fotopresentatie met opnamen van Westfriesland en activiteiten van het Westfries Genootschap vertoond.

De vergadering
Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Smit, kreeg burgemeester Ronald Wortelboer van de gemeente Stede Broec het woord. Hij verwelkomde de aanwezigen in zijn gemeente en dook tegelijkertijd in de historie van het gebied, waarbij onder andere de Zesstedenweg en het recent door het Westfries Museum verworven lakzegelstempel ‘Signet Oppidi Grotebrocani’, ofwel zegel van de stad Grootebroek aan de orde kwamen.
Jan Smit bedankte de burgemeester voor zijn woorden met een doosje bonbons en zei dat het hem tijdens een bezoek aan het gemeentehuis opgevallen was dat de burgemeester, die zelf oorspronkelijk uit Groningen komt, een grote belangstelling heeft voor de Westfriese cultuur en de Westfriese taal.

Openingstoespraak
Nadat de burgemeester zijn plaats in de zaal weer had ingenomen, hield de voorzitter in het Westfries zijn openingstoespraak. Hij begon met de aanwezigen te vragen een minuut stilte in acht te nemen voor de leden die in het afgelopen verenigingsjaar overleden waren. Zonder de anderen tekort te willen doen noemde hij bij name Bert Kölker (erelid) en Evert de Vries (lid van verdienste).

Hierna stelde hij de aanwezige bestuursleden voor aan de leden. Bestuurslid Nan Beers en secretariaatsmedewerker Corina van Willegen konden er deze keer niet bij zijn.
De voorzitter blikte terug op het afgelopen verenigingsjaar. Voor al het gewone maar belangrijke werk van de commissies en stichtingen en de Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken verwees hij naar de jaarverslagen in het 85e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw. Daarna ging de voorzitter verder met het overzicht van de activiteiten in het verenigingsjaar 2017/2018.

Op de Westfriezendag 2017 ontving penningmeester Peter Koopman uit handen van Barbara Zweet, de voorzitter van de commissie Kap en Dek, een cheque van € 2.500.
Het bestuur heeft voor dit bedrag een passende bestemming gevonden. Zowel het deurkalf als het naambord boven de toegangspoort naar het Timmermansgildehuis waren dringend aan groot onderhoud toe. Timmerman André Koopman heeft de oude ornamenten verwijderd. Vervolgens heeft een gespecialiseerd bedrijf het oude deurkalf computergestuurd nagemaakt. Carolien van Etten heeft een nieuw naambord vervaardigd. Ons bestuurslid Hans van Kampen heeft het nieuwe deurkalf en de kozijnen van de poort geschilderd en bovendien heeft hij het nieuwe deurkalf en het nieuwe naambord geplaatst. Het is een prachtig geheel geworden.
Verder is de trap in het Timmermansgildhuis voorzien van een extra trapleuning en is de gevel aan de zuidkant opnieuw gevoegd.

Bestuur Westfries Genootschap. Nan Beers was niet aanwezig.Bestuur Westfries Genootschap. Nan Beers was niet aanwezig. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

Het Westfries Genootschap heeft samen met Bond Heemschut en Stichting Vrienden van de Stolp en in nauw overleg met een aantal andere erfgoedorganisaties een campagne gevoerd onder het motto ‘Red de Stolp’. Doelstelling was om bij de provinciale en gemeentelijke politiek en het publiek aandacht te vragen voor de bedreigde positie van de stolp. Alle jaren verdwijnen er ongeveer 30 stolpen door brand, sloop na achterstallig onderhoud, of omdat ze moeten verdwijnen voor bijvoorbeeld een industrieterrein, een nieuwe woonwijk of een weg. Van de 10.000 vooroorlogse stolpen zijn er nu nog ongeveer 5.000 over. Op 28 juni is er een petitie met 2.272 handtekeningen aangeboden aan twee leden van Provinciale Staten van Noord-Holland. In de petitie is gevraagd maatregelen te nemen om de stolpen beter te beschermen en ze te redden, budget beschikbaar te stellen om stolpeneigenaren te ondersteunen bij het behoud, restauratie en herbestemming van hun stolp en er voor te zorgen dat de dominantie van de stolpen in het open Noord-Hollandse landschap planologisch gewaarborgd wordt.
De twee Statenleden hebben beloofd dat ze serieus met de verzoeken in de petitie aan de slag gaan. De initiatiefnemers achter de campagne zullen de vinger aan de pols houden.
De in het kader van de campagne uitgeschreven fotowedstrijd was met 160 ingezonden foto's een groot succes.

Op de najaarsstreekmiddag op 4 november in Wognum hield Harold Bos een lezing over het interieur van de stolp. Hoogtepunt van die middag was een bezoek aan de stolp Welgelegen, waarvan het interieur grotendeels nog authentiek is en die in stijl ingericht is.

De voorjaarsstreekmiddag bij Barendse DC op Agriport in Middenmeer stond in het teken van voeding, gezondheid en energie. Spreker was Jacques Dekker over het onderwerp ‘Noord-Holland als de groene apotheker van de wereld’.

Goedlopende activiteiten in samenwerking met anderen waren Toonbeeld Westfries op 3 juni in Zandwerven en de zomeravondwandeling in Twisk op 20 juni.

De samenwerking met plaatselijke historische verenigingen verloopt wisselend. Niet elke historische vereniging heeft daar behoefte aan. In het oostelijk deel van Westfriesland is het periodiek overleg van het Westfries Genootschap, het Westfries Archief en de plaatselijke historische verenigingen in het werkgebied van dit archief nieuw leven ingeblazen. De conclusie is dat er vooral belangstelling is voor samenwerking bij incidentele activiteiten. Zo deden er aan een cursus over de AVG, de nieuwe privacywetgeving, 23 mensen van 12 historische verenigingen en stichtingen mee.

Veel animo was er voor de uitgebreide cursus ‘Kennismaken met Westfriesland’ op vier avonden in Wognum met 35 deelnemers en de korte cursus over het Westfriese landschap, de Westfriese Omringdijk en de stolpen voor gemeenteraadsleden en leden van de colleges van Burgemeester en Wethouders. Laatstgenoemde cursus werd twee keer gegeven, achtereenvolgens in Obdam en Andijk. In totaal deden hier 34 mensen aan mee.

Ondanks de grote belangstelling voor de cultuurhistorie van Westfriesland en de activiteiten van het Westfries Genootschap neemt het aantal leden van de vereniging nog steeds af. Leek het er vorig jaar op dat de al tien jaar durende achteruitgang van het aantal leden minder werd, in het afgelopen jaar bleek dit van tijdelijke aard. Er komen nog steeds nieuwe leden bij, maar toch is dit niet voldoende om het aantal leden op peil te houden. Het aantal leden is nu ruim 1.850. De voorzitter riep de aanwezigen op om te blijven proberen nieuwe leden te werven.

Op de commissiemiddag in Obdam op 7 april is gesproken over de vraag wat het Westfries Genootschap onderscheidt van plaatselijke historische verenigingen en andere erfgoedinstellingen. Met andere woorden wat is de betekenis van het Westfries Genootschap?
Twee belangrijke uitkomsten van dit overleg:
  1. Het Westfries Genootschap is een bron van kennis met betrekking tot de cultuurhistorie van geheel Westfriesland, een bron waar veel mensen gebruik van maken.
  2. Het Westfries Genootschap is een verbindende schakel tussen de onder onze paraplu vallende commissies, stichtingen en vereniging en voor de plaatselijke historische verenigingen en stichtingen in Westfriesland.
Kortom: het Westfries Genootschap doet er toe.
De uitkomsten van de commissiemiddag worden gebruikt bij het opstellen van het beleidsplan voor de jaren 2019 tot en met 2023.
Het Westfries Genootschap is opgericht in 1924. Het jaar 2019 is daarom een lustrumjaar, de vereniging bestaat dan 95 jaar. Wat de voorzitter betreft blijft het daar niet bij en kijkt de vereniging uit naar 2024 als de vereniging 100 jaar bestaat. Tot die tijd is er nog genoeg te doen en te beleven.

Het vervolg van de vergadering
Na de openingstoespraak volgden de gebruikelijke agendapunten zoals mededelingen en ingekomen stukken (deze waren er niet), de benoeming van de notulencommissie, verslag van de notulencommissie van vorig jaar, vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van vorig jaar, goedkeuring jaarverslag van de secretaris over 2017, verslag van de rekeningcommissie over 2017, goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2017, benoeming rekeningcommissie 2018, verkiezing bestuursleden en de rondvraag.

Bestuursverkiezingen
De bestuursleden Anneke Helder en Kees Kreuk waren volgens rooster aftredend en werden door de vergadering met applaus herkozen. Beiden bedankten de leden voor het in hen gestelde vertrouwen.
In de uitnodiging voor de vergadering stond dat het bestuur op het moment dat de uitnodiging werd verzonden, in gesprek was met een kandidaat bestuurslid. De gesprekken hebben ertoe geleid dat Annet Staal-Koster uit Berkhout zich kandidaat heeft gesteld voor het bestuurslidmaatschap. Nadat zij zich had voorgesteld werd zij met applaus door de leden verwelkomd en benoemd tot lid van het bestuur.

Voorzitter Jan Smit en Bart Slooten van Stichting Johannes Bos met de cheque behorende bij de Westfrieslandprijs.Voorzitter Jan Smit en Bart Slooten van Stichting Johannes Bos met de cheque behorende bij de Westfrieslandprijs. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

Westfrieslandprijs
Het was dit jaar voor de veertigste keer dat deze prijs werd uitgereikt. De eerste keer dat dit gebeurde was in 1979. De toenmalige voorzitter Volkert Nobel reikte deze op de Westfriezendag in De Vest in Alkmaar uit aan Jan Pannekeet die in 1979 zijn proefschrift ‘Woordvorming in het hedendaags Westfries’ voltooide en daarop promoveerde tot doctor in de Nederlandse taal- en letterkunde.
Dit jaar is gekozen voor een kandidaat in de categorie ‘Gebouwen, molens en restauratieprojecten’. De winnaar was Stichting Johannes Bos uit Koedijk. Namens het Westfries Genootschap overhandigde voorzitter Jan Smit de prijs aan Bart Slooten, de voorzitter van de stichting. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van € 1.000.
Op de oorkonde staat:
‘Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2018 toe te kennen aan Stichting Johannes Bos vanwege haar inzet voor het in ere herstellen van het molen- en maalderijcomplex in Koedijk. Dit door de bouw van de stellingmolen De Gouden Engel, de restauratie van de maalderij en de knechtswoning, het in stijl bouwen van een molenschuur en de verplaatsing en restauratie van een koolboet.’

Bart Slooten bedankte het Westfries Genootschap voor de prijs en het daarmee gepaard gaande eerbetoon.
Hij is niet alleen voorzitter van Stichting Johannes Bos, maar ook van Stichting de Westfriese Molens. Deze stichting heeft molen De Lastdrager in Hoogwoud in eigendom en wil deze weer geschikt maken voor het malen van meel. De molen is een van de vijf laatst overgebleven kandidaten in de Bankgiro Loterij Nationale Molenprijs 2018. De molen die de meeste stemmen krijgt, wint een bedrag van € 95.000. De vier molens die niet winnen, krijgen voor iedere stem die op deze molens is uitgebracht € 1.
Bart Slooten riep de leden dan ook op om hun stem uit te brengen op molen De Lastdrager en om zo veel mogelijk anderen te stimuleren om dat ook te doen.

Voorzitter Jan Smit en lid van verdienste Barbara Zweet-Donker.Voorzitter Jan Smit en lid van verdienste Barbara Zweet-Donker. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

Lid van verdienste
Bij het bestuur van het Westfries Genootschap kwam enige tijd geleden een voordracht binnen om Barbara Zweet-Donker te benoemen tot lid van verdienste. Het bestuur heeft deze voordracht overgenomen.
Nadat voorzitter Jan Smit de ontstaansgeschiedenis van de Commissie Kap en Dek uit de doeken gedaan had, vroeg hij Barbara om naar voren te komen. Zij is al vanaf de vorming van deze commissie voorzitter daarvan.
Het voorstel van het bestuur van het Westfries Genootschap om Barbara tot lid van verdienste te benoemen werd door de vergadering onder luid applaus goedgekeurd.
Daarna overhandigde voorzitter Jan Smit Barbara een oorkonde met de tekst:
‘De leden van het Westfries Genootschap, in vergadering bijeen op zaterdag 1 september 2018 in Bovenkarspel, besluiten om Jacoba Barbara Zweet-Donker, geboren op 17 juni 1946 te Hoogwoud te benoemen tot lid van verdienste, vanwege haar grote inzet voor het behoud en de verspreiding van de kennis van de Westfriese streekdracht en hoofdtooi en voor het stimuleren van het dragen ervan. Ruim dertig jaar is zij al voorzitter van de commissie Kap en Dek en daarvoor was zij gedurende vier jaar lid van de commissie voor de traditionele hoofdtooi.’

Penningmeester Peter Koopman overhandigde aan Roel Zweet een mooie bos bloemen.
Dit als dank voor zijn steun aan zijn vrouw, die zich niet alleen inzet voor de Commissie Kap en Dek, maar ook voor de PR activiteiten van het Westfries Genootschap.
Tot grote verrassing van Barbara waren ook haar kinderen en kleinkinderen aanwezig.
Na de benoeming kwamen zij naar voren om haar te feliciteren.
In haar dankwoord liet Barbara blijken dat zij haar werk voor de commissie en de PR activiteiten graag nog een aantal jaren voortzet.

Rondvraag
Door een van de leden werd opgemerkt dat de gemiddelde leeftijd van de bestuursleden hoog is. Vervolgens vroeg hij of het nieuwe bestuurslid Annet Staal een openstaande vacature in het bestuur opvulde of dat er sprake was van uitbreiding van het bestuur. De voorzitter antwoordde dat het erg moeilijk is om jongeren te interesseren voor een bestuursfunctie bij het Westfries Genootschap en dat het bestuur, juist met het oog op de hoge gemiddelde leeftijd van de al langer zittende bestuursleden, behoefte heeft aan versterking. Nieuwe bestuursleden krijgen dan de gelegenheid om zich in te werken, zodat in de nabije toekomst te verwachten vacatures gemakkelijker kunnen worden opgevangen.
Eerder is op een van de Westfriezendagen al een oproep aan de leden gedaan is om namen van kandidaat-bestuursleden te noemen. Vanuit de leden is daarop geen reactie gekomen. Het contact met Annet Staal is via een van de bestuursleden gelegd.
Verder werd opgemerkt dat het jammer was dat bij de bekendmaking van de winnaar van de Westfrieslandprijs er geen beelden van het molencomplex in Koedijk werden vertoond.

Gerda Govers en Wil Luiken verzorgen een Westfries muzikaal programma.Gerda Govers en Wil Luiken verzorgen een Westfries muzikaal programma. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

Optreden van Gerda Govers en Wil Luiken
Na het officiële gedeelte volgde een optreden van zangeres Gerda Govers en Wil Luiken die haar op accordeon begeleidde. Wil zong zelf ook enkele liedjes. De liederen die betrekking hadden op Westfriesland en grotendeels ook in het Westfries werden gezongen, vormden een mooie afsluiting van het ochtendprogramma.

Sluiting van de vergadering
De voorzitter bedankte alle aanwezigen voor hun inbreng en sloot af met een uitleg over het programma voor de rest van de dag.

De leden genieten van een uitgebreide lunch.De leden genieten van een uitgebreide lunch. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

De lunch
Aan de lunch werd door ongeveer 120 mensen deelgenomen.

De excursies
Er was een drietal excursies waar de leden aan deel kon nemen. Een vierde excursie moest wegen tekort aan opgaven worden afgelast. De mensen die zich hiervoor opgegeven hadden waren bij een van de andere excursies ingedeeld. Dat waren:

A. Bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo
De bus bracht de deelnemers bij de grootste aan Maria gewijde bedevaartsplaats in Nederland.
De geschiedenis van dit Rooms-Katholieke Heiligdom gaat terug tot het einde van de veertiende eeuw. Met een gids werd door het park gewandeld. Op het terrein bevinden zich onder meer de Genadekapel met de Runxput (put met water waaraan een heilzame werking wordt toegekend), de Bedevaartkapel, de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes Kapel, een seminarie en het Julianaklooster. Er was zo veel te zien, dat de beschikbare tijd eigenlijk te kort was om alles te bekijken en om de winkel te bezoeken.

Uitleg bij de Runxput in het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo.Uitleg bij de Runxput in het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo. (Foto Willem Zwier)

Jolanda Schilder vertelt over Zorgboerderij de André Hoeve in Spierdijk.Jolanda Schilder vertelt over Zorgboerderij de André Hoeve in Spierdijk. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

B. Zorgboerderij de André Hoeve in Spierdijk en Stam Obdam Carrosseriebouw
Met de bus kwamen de deelnemers aan bij Zorgboerderij de André Hoeve. Deze is aangesloten bij Stichting Landzijde. In deze organisatie werken meer dan 100 zorgboerderijen in Noord-Holland samen. De André Hoeve biedt dagbesteding aan mensen met een beperking of psychische klachten. De veestapel op het bedrijf bestaat uit rundvee, paarden en kleinvee.
Na het bezoek aan de zorgboerderij werd het gezelschap met een huifkar achter een trekker vervoerd naar Stam Obdam Carrosseriebouw. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het bouwen van carrosserieën op maat. Dit bedrijf is in 1839 begonnen als wagenmakerij en beschikt anno 2018 over een van de modernste werkplaatsen in de Nederlandse carrosseriebouw.

Marc Stam geeft uitleg over Stam Obdam Carrosseriebouw.Marc Stam geeft uitleg over Stam Obdam Carrosseriebouw. (Foto Frans Leek, Stichting Projector)

C. Stede Broec, rondvaart en bezoek onderkomen Oud Stede Broec
Voor deze excursie was zo veel belangstelling dat de groep in tweeën moest worden gesplitst.
Voor de eerste groep begon de tocht bij molen Ceres in Bovenkarspel. Daar gingen de deelnemers aan boord van drie polderschuiten en voeren naar de overhaal in Broekerhaven. Daar werd de werking van de overhaal uitgelegd en de schuiten overgezet. Ook werd verteld over de historie van de haven en polder het Grootslag. Na het bezoek aan de overhaal voeren de schuiten terug naar de molen en gingen de deelnemers met eigen auto's naar het onderkomen van Oud Stede Broec in Grootbroek. Het onderkomen is een stolp die in oude stijl van ruim 100 jaar terug is teruggebracht. In de achter de stolp staande schuur zijn beneden oude tuindersgereedschappen te zien en boven is er een oudheidskamer met onder andere archeologievondsten uit de polder het Grootslag.
De tweede groep bezocht eerst het onderkomen van Oud Stede Broec en ging daarna varen.

In totaal deden ongeveer 115 mensen aan de excursies mee.

Irma Schagen-Brakeboer, Wim Staal, Annet Staal-Koster (nieuw bestuurslid Westfries Genootschap)...Irma Schagen-Brakeboer, Wim Staal, Annet Staal-Koster (nieuw bestuurslid Westfries Genootschap) en Marian Kreuk-Brakeboer (v.l.n.r.) met een gids in het onderkomen van Oud Stede Broec. (Foto Petra Tromp)

Afsluitende bijeenkomst en buffet in Het Roode Hert
Na afloop van de excursies bleef een deel van de deelnemers nog even na in het restaurant om onder het genot van een drankje na te praten over de dag.
De dag werd afgesloten werd met een warm en koud buffet. Hier deden ongeveer 60 mensen aan mee. Bestuurslid Anneke Helder was ceremoniemeester. Tijdens het buffet was er een aantal leden dat een voordracht in het Westfries deed.

Rondvaart bij Broekerhaven.Rondvaart bij Broekerhaven. (Foto Petra Tromp)