1. Opening
De voorzitter van het Genootschap, Jan Smit, heet de aanwezigen van harte welkom, hij doet dat in het dialect.

Beste mese,
Moin naam is Jan Smit. Mooi dat jolle allegaar hier op deuze bijzondere Westfriezedag in de Berkhouter Kerk binne. Leide van 't Westfries Genoôskip in gaste: welkom allegaar. Omdat 't voor moin gevoel vedaag een feistdag is, haaw ik venochtend thuis de Westfriese vlag uitstoken. D'r binne miskien nag wel meer mese die dat dein hawe.
Mooi dat 'r vedaag weer mese binne die in streekdracht komen binne. Deer doene ze moin altoid een groôt genoegen mee. Zelle we efkies voor ze klappe?
Omdat 'r op heden veûl regels binne voor 't maken in gebruiken van foto's wel ik jolle vrage of d'r mese binne die d'r bezweer teugen hawe as ze op een foto kome in as we die gebruike voor bevobbeld 't Vierkant of de website. Je magge dat noû zage, maar je kinne dat ok nei ofloup van de vergaring an moin deurgeve.
Monique Bonsen is al weer zwat een jaar burgemeister van de gemeente Koggeland. We binne heêl bloid dat ze venochend baai oôs te gast is in ik wel heur din ok graag efkies 't woord geve.

Burgemeester Bonsen geeft aan dat het fijn is om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Het is één van de eerste keren dat zij als burgemeester een groot gezelschap mag toespreken. Door de corona was het daar nog niet van gekomen in haar eerste jaar als burgemeester van Koggenland. Zij vertelt dat zij zelf uit Zuid-Holland komt en dat haar werd meegegeven dat Westfriezen stug zouden zijn. Zij heeft een totaal andere ervaring: volgens haar zijn Westfriezen recht door zee en makkelijk in de omgang. Koggenland is een mooie gemeente met veel verschillende dorpen. De gemeente werkt samen in het Pact van Westfriesland aan een betere leefomgeving in Oostelijk Westfriesland om gezamenlijk de toekomst veilig te stellen. Zij wenst ons een prettige vergadering.

Openingstoespraak
Leide in vriende van 't Westfries Genoôskip,
Ik bin bloid dat we vedaag voor 't eerst in twei jaar weer baai mekaar binne. Vorig jaar konne we deur de côrônacrisies gien Westfriezedag hoûwe in ok dut jaar is 't aars as aars.
Veûl minder mese as dat we wind binne, gien broôdeten nei de vergaring, gien excursies in veneivend gien warm eten.
Voordat we terugkoike op de verenigingsjare 2019/2020 in 2020/2021 stane we eerst efkies stel baai de mese die we misse omdat ze in de verbaaie verenigingsjare overleden binne.
We kinne ze niet allegaar ampart opnoeme, maar toch wel ik een uitzondering make voor een paar mese. Allereerst voor oôs op voif januari 2020 overleden erelid Dirk Schuitemaker.
Haai het heêl veûl voor ôze vereniging dein, vooral voor de kemissie Kap in Dek. Haai was 28 jaar bestuurslid in deervan was ie ok nag een deêl jare vice-voorzitter.
We dinke ok an Joop van Diepen die 18 juli van dut jaar overleden is.
Hij was ieninveertig jaar bestuurslid, lid van de boûwhistorische kemissie in haai het z'n aigen inzet voor de Stichting Landelijk Skôon in de stolpe. Veerder was ie een kinner van 't Westfriese dialect in haai het veûl dein om de kinnies deervan vast te lagen.
Zelle we voor Dirk in Joop in alle are mese die we misse een menuut stel weze?
Dank je wel.
Noû wel ik eerst ôze bestuursleide voorstelle. Naast me zit ôze secretaries Jan Wittink.
Veerder: Petra Tromp, Annet Staal, Netty Zander, Nan Beers in Hans van Kampen. Nico Braak, Kees Kreuk in Anneke Helder konne d'r vedaag jammer genog niet baai weze. Ôze secretaresse Corina van Willegen is 'r wel. Ze het weer een zoôt werk dein om deuze dag voor te beraiden.
Ik wel 't bestuur, Corina in alle vraaiwulligers van 't Genoôskip bedanke voor de plezierige menier weerop we met mekaar omgane in samenwerke in 't belang van de vereniging.
Din binne we noû toe an 't overzicht van de verbaaie twei jare.
Nei de mooie Westfriezedag van 7 september 2019 hadde we op zatereg 2 november van dat jaar ôze tweide Westfrieslanddag. Deuze keer in de Spartahal in Skagen. We krege wat opmerkings over de plek weer deuze dag hoûwen werd, een sporthal. Toch was 't een mooie dag met veûl volk in een houp publicitoit. Niet allien in de krant in in de weekblade, maar ok baai twei lokale radio's.
Jammer genog viel 't antal nuwe leide in vriende bar teugen.
Toch begonne we met goeie moed in veûl planne an 't nuwe jaar 2020. Maar deur de côrônacrisies kwam deer niks van terecht. D'r is op 11 maart nag een klain groepke leide baai de tentoônstelling van 't waterskip in Heerhugowaard weist in deernei moste we alle activioite ofbleize.
't Bestuur kwam ok veûl minder baai mekaar as aars. 't Algemien Bestuur had vergarings op 16 september 2020 in op 18 augusties 2021. 't Dagelijks Bestuur kwam wel geregeld baai mekaar. Veerder werd 'r 't nôdige regeld via de e-mail.
We hadde vorig jaar ok gien Westfreizedag, maar wel vroege we de leide om skriftelijk op een antal bestuursvoorstelle te reageren. Dat is goed gaan. D'r ware 186 leide die dat deide.
Dut jaar kin d'r gelukkig al weer wat meer. Op 19 mai mocht ik de Auroraprois uitroike an 't bestuur van Museumboerderaai West-Frisia in Hougwoud.. Zwat een jaar later as de bedoeling was, maar 't is noû toch nag goed komen.
De presentasie van 't nuwe jaarboek van 2021 op 26 juni in Noord-Skarwoû was deernei de eerste aigen baaiienkomst met meer mese as allien bestuursleide. Tekenaar Sietse Wiersma kreeg 't nuwe boek. Ondanks de moeilijke toide hadde we vorig jaar in dut jaar weer een mooi jaarboek in lukte 't ok weer om 't Vierkant vol te kroggen in an 't ind van 't jaar een nuwsbrief.
In de jaarboeke stonde ok de verslage van de kemissies in de stichtings. Jolle hawe die allegaar leze kinnen. Baai een paar dinge wel ik stel staan. Allereerst baai de Stichting Westfriese Môlens. Twei keer het deuze stichting de Bankgiro Lôteraai Môlenprois wonnen. In 2018 voor 't weer maalvaardig maken van de Lastdreiger in Hougwoud in vorig jaar voor de restauratie van de verbrande môlen Ceres in Bovenkarspel. Een zoôt leide van ôze vereniging hawe op ze stimd. Baai de stichting gaat veûl geld om, weer de bestuursleide goed werk mee doene. Ze zurge d'r voor dat hulle môlens in een goeie staat bloive. 't Project van de Lastdreiger is ofrond in d'r is ok een môlenhuis baai de môlen boûwd. Met 't herstel van môlen Ceres gaat 't ok de goeie kant op. Nag maar kort leden het de môlen Westerveer in Spanbroek groôt onderhoud had.
De Stichting voor Landelijk Skoôn Westfriesland most op 31 december vorig jaar opheven worre. Dat is heêl nôselijk. Deuze stichting in heur voorganger de Kemissie voor Landelijk Skoôn hawe vanof 1926, dat is 95 jaar lang, streden voor 't Westfriese landskip.
Deervoor binne we alle mese die lid weist binne van de kemissie of bestuurslid van de stichting veûl dank verskuldigd. De stichting het heur take overdroegen an de Bond Heemschut. In de toekomst kin 't bestuur van 't Westfries Genoôskip as dat nôdig is een beroep doen op de deskundighaid van Heemschut. Deer hawe we alle vertroûwen in. In 't kader van de actie Red de Stolp hawe goed met ze samenwerkt. Baai 't jaarboek van dut jaar krege ôze leide 't kwartaalblad van Heemschut kedo.
We hawe as bestuur alle gemeenties in Westfriesland anskreven om te woizen op 't belang van een goed erfgoedbelaid. In sommige gemeenties is 'r te wainig meeskracht om alle wettelijke take op dut punt uit te voeren. Miskien dat meer samenwerking tussen verskellende gemeenties deervoor een oplossing is.
Met 't Projectbureau Markermeerdoike is praat over 't mônument op de doik tussen Skarwôu in Skardam. Dat is in 1975 onthuld omdat 't toe driehonderd jaar leden was dat de doik deer deurbrak in een groôt deêl van Westfriesland onderliep. Destoids kwam 't mônument 'r op voorstel van ôze vereniging. Maar 't was nooit duidelijk van wie of 't mônument was in wie 'r verantwoordelijk was voor 't onderhoud. Noû is dat wel duidelijk. 't Waterskip is de aigenaar in zurgt voor al 't onderhoud. Omdat 't mônument voor 't werk aan de doik in de weg staat, wordt 't toidelijk weghaald. As 't werk klaar is, wordt 't mônument skômmaakt in terugplaast. D'r komt ok een nuw infermatiebord.
Ondanks alle beperkings gong 't werk op 't secretariaat of baai Corina thuis gewoôn deur.
Net as heêl veul mese hope we dat we binnenkort van alle beperkings ofrake.
We binne van plan om op zatereg 13 november weer een neijaarsstreekmiddeg te hoûwen. Deuze keer in 't Veld. Deervoor hawe we een beroep dein op Stichting Projector. Met nuwe opnamies van de Westfriese Omringdoik in are felms wordt 't vast een mooi middegie. Meer deerover kinne jolle leze in 't nuwe Vierkant dat begin oktober uitkomt.
Dut was de opening. Ik hoop dat we met mekaar een goeie vergaring hawe magge.

2. Benoeming notulencommissie
Het bestuur stelt u voor om Trudy Bolten uit Delft en Jaap Meester uit Nibbixwoud te benoemen tot leden van de notulencommissie.
Hun taak is het namens u controleren van de door de secretaris gemaakte notulen van deze vergadering. De vergadering gaat akkoord met de benoeming.

De vergadering wordt onderbroken voor de uitreiking van de prijs voor het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland en vervolgens voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2021.
De voorzitter gaat over tot de bekendmaking van de winnaar van de verkiezing van het mooiste bedrijfsgebouw.
In 2019 nam het bestuur van het Westfries Genootschap het besluit om middels het organiseren van verkiezingen aandacht te vragen voor het belang van de kwaliteit van nieuwe gebouwen. In dat jaar was de verkiezing voor de mooiste vrijstaande woning van Westfriesland in de categorie n nieuwbouw en verbouw. De prijsuitreiking vond plaats op de Westfrieslanddag op 2 november 2019 in Schagen.
Dit jaar organiseerden wij de verkiezing van het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland. Het betrof nieuwe bedrijfsgebouwen en bedrijfsgebouwen die gerestaureerd of ingrijpend verbouwd zijn. Nieuwbouw of restauratie moest in de afgelopen 10 jaar gebeurd zijn.
Net als in 2019 was dit jaar het motto: Houd Westfriesland mooi!
Op de oproep om voor 1 april bedrijfsgebouwen aan te melden kwamen maar liefst 21 aanmeldingen binnen. Één daarvan moest afvallen omdat deze niet binnen de Westfriese Omringdijk staat.
Na 1 april beoordeelde een deskundige jury bestaande uit de architecten Rens Bakker en Ben Looye de inzendingen. Aandachtspunten bij de beoordeling waren:
1. Uitstraling
2. Materiaalgebruik (bijvoorbeeld kwaliteit)
3. Kleurgebruik (in samenhang met de omgeving)
4. Context (passend in omgeving, zowel stedenbouwkundige als landschappelijke inpassing)
5. Mate van duurzaamheid (bijvoorbeeld materiaalgebruik, energiegebruik).
Er werden zes gebouwen door de jury geselecteerd. De nominaties werden in juni bekend gemaakt via de dag- en weekbladen, ons ledenblad het Vierkant en op onze website geplaatst. Daarna kon iedereen tot en met 14 augustus via de website stemmen op haar of zijn favoriet.
Voordat hij de uitslag bekend gaat maken worden alle inzenders en stemmers bedankt. Een speciaal woord van dank richt hij tot beide juryleden Rens Bakker en Ben Looye. Helaas kon Rens Bakker vandaag niet aanwezig zijn. Ben Looye is er gelukkig wel. We zijn heel blij met de deskundige begeleiding van deze verkiezing door de beide architecten.

Ben Looye krijgt het woord en vergelijkt deze prijs voor het mooiste bedrijfsgebouw als een wandeling door het bos. De boswachter die met je mee loopt ziet andere dingen die jezelf niet ziet, je kijkt naar de bomen. Zo is het ook met de bedrijfsgebouwen je wordt je bewust van de mooie gebouwen die ook in Westfriesland zijn neergezet.
Hij wil de winnaars alvast feliciteren.

De voorzitter bedankt Ben en als dank wordt een doos bonbons (uit Bobeldijk) aangeboden.

De voorzitter wil de uitslag bekend maken en vraagt de eigenaren van de genomineerde gebouwen die hier vandaag aanwezig zijn naar voren te komen.
Er is massaal gestemd. Er zijn maar liefst 2517 unieke stemmen uitgebracht.
Hoge ogen gooide de André Hoeve uit Spierdijk, met 29,7% van de stemmen. Helaas was dat niet voldoende om te winnen. Toch wil hij hen complimenteren met de mooie stal en bedanken voor de komst. Als troostprijs wordt een doos bonbons (uit Bobeldijk) overhandigd.
Als winnaar met 37,2% van de stemmen kwam uit de bus Oogcentrum Noordholland aan de Gildestraat 10 in Heerhugowaard.
Het juryrapport meldde daarover het volgende:

Het gebouw ligt als een kunstwerk op een verhoogd maaiveld waarin parkeerruimte voor het personeel verborgen ligt. Het is in eerste instantie niet direct af te lezen wat de functie van het gebouw is, maar dat maakt het nog meer intrigerend.
Een wit gebouw met afgeronde hoeken met daarin uitsnijdingen door mahoniehouten kozijnen. De uitsnijdingen zijn meestal rechthoekig in een mooi ritme gepositioneerd. De entree heeft de boogvormige brede uitsnijding tot aan de grond toe, bekleed met mooie materialen wat het een rijke entree maakt. In het interieur een oogstrelende patio met veel daglicht en groen.


De voorzitter reikt aan de vertegenwoordigers van Oogcentrum Noordholland, de heer en mevrouw Wouters, de prijs uit. De prijs is een oorkonde en een zilveren speld, vervaardigd door ons bestuurslid Anneke Helder. Hij feliciteert de heer en mevrouw Wouters met de prijs.

De heer Wouters bedankt de voorzitter voor de prijs. Zijn vrouw en hij zijn erg trots op het pand. Veel verschillende mensen hebben in goede harmonie samengewerkt aan dit project. En dat heeft geleid tot het realiseren van dit mooie Oogcentrum. Het gebouw bestaat uit twee delen die elkaar omarmen rond een binnentuin. Dit lichte en groene hart brengt een prettige en natuurlijke sfeer in het hele Centrum.

Westfrieslandprijs 2021
Voor de toekenning van deze prijs bestaat een reglement dat is goedgekeurd door het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap. Het dagelijks bestuur beslist over de toekenning van deze prijs op basis van het advies van een onafhankelijke commissie van drie personen.
Dit jaar is gekozen voor een kandidaat in de categorie 'Archeologie, geologie en aardkundige projecten' en wel in het bijzonder scheepsarcheologie.
De zeebodem omvat wereldwijd een schat aan informatie over ons verleden. Denk aan resten van oude beschavingen zoals het verdwenen paleis voor de kust van Alexandrië en aan de talloze vliegtuigen die in zee zijn gestort tijdens allerhande oorlogen.
Dichter bij huis weten we van dorpen als Gawijzend en Almersdorp die prijs gegeven moesten worden aan het water van de Zuiderzee.
Volgens een schatting van de UNESCO ligger er wereldwijd meer dan 3.000.000 scheepswrakken op de bodem van de zeeën en oceanen. Erfgoed dat onder water op de zeebodem ligt, is vaak goed geconserveerd, maar door erosie kunnen erfgoedresten verregaand worden aangetast. De meeste wrakken zijn lange tijd moeilijk of niet bereikbaar geweest, maar nieuwe duiktechnieken hebben de zeebodem toegankelijker gemaakt. Een aandachtspunt is daarom de bescherming van archeologisch erfgoed. Belangrijke schatten uit het verleden mogen niet ten prooi vallen aan mensen die ze voor eigen plezier of gewin opgraven of opduiken.
De Nederlandse maritieme activiteiten spelen zich al eeuwenlang voor een belangrijke deel af op internationale wateren. Daarbij gaat het niet alleen over handelsschepen, maar ook over oorlogsschepen.
Voor Westfriesland is de scheepvaart eeuwenlang van grote betekenis geweest. De ligging aan de kust maakte niet alleen kustvaart en visserij mogelijk, maar ook handelsvaart en stimuleerde aanverwante activiteiten zoals scheepsbouw. Veel Westfriezen waren geheel of gedeeltelijk werkzaam als zeeman. De Zuiderzee was regelmatig een strijdtoneel. Denk aan de kapersvloot van Grote Pier en aan de slag op de Zuiderzee in 1573.
Voor de kennis van de geschiedenis zijn niet alleen bewaard gebleven documenten, tekeningen, schilderijen en foto's van belang, maar ook voorwerpen.
Door middel van archeologisch onderzoek komen we steeds meer te weten over ons verleden en krijgen we een beeld van gebouwen en gebruiksvoorwerpen uit het verleden.
Opgravingen in onze eigen omgeving spreken tot de verbeelding. Bij de drooglegging van de Wieringermeer, de Noordoostpolder en de Flevopolders werden diverse scheepswrakken gevonden. Tussen 2014 en 2020 voerde Archeologie West-Friesland zelfstandig maritiem archeologisch onderzoek uit op een groot deel van het Hoornse Hop door middel van een sonarscanner. In 2020 werd in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed door andere bureaus aanvullend onderzoek gedaan. Bij de onderzoeken zijn op 33 locaties complete scheepswrakken aangetroffen en op 38 locaties mogelijke wrakresten. Begin augustus werd gemeld dat een team van archeologen onderzoek doet naar een wrak in de buurt van Schellinkhout.
Voor ons als Westfriezen werd het spectaculair toen bekend werd dat in de Finse Golf een in Medemblik gebouwd oorlogsschip in een goede staat was teruggevonden.
Wij hebben het hier over een wrak dat al in 2002 door de Finse overheid werd ontdekt, maar waarvan pas eind 2015 de identificatie goed op gang kwam na informatieuitwisseling tussen een onderzoeksbureau in Finland en mensen uit Westfriesland. In 2016 kon vervolgens bekend gemaakt worden dat het hier ging om het in 1715 vergane fregat Huis te Warmelo dat op een werf in Medemblik was gebouwd. Dat het wrak een naam kreeg is vooral te danken aan het werk van de nu in Hoorn woonachtige oud-Medemblikker Peter Swart. Dat is geen toeval. Peter legt zich toe op het onderzoek naar de geschiedenis van Westfriesland, met als speciale aandachtsgebieden de maritieme geschiedenis en de geschiedenis van de stad Medemblik. Aan de ontdekking van het Huis te Warmelo is door de media veel aandacht gegeven. Niet alleen door de schrijvende pers, maar ook door de televisie.
Het onderzoek naar het schip en de bemanning gaat nog steeds verder. Er is ook een website met archeologische rapporten, filmpjes, nieuwsberichten en de bemanningslijst.
In het jaarboek Westfriesland Oud & Nieuw van 2021 staat een lezenswaardig artikel van Peter Swart over dit onderwerp.
Alles bij elkaar is hij iemand die de geschiedenis van Westfriesland op een toegankelijke en begrijpelijke manier onder de aandacht brengt. Het is dan ook niet voor niets dat de adviescommissie en het bestuur van mening zijn dat Peter een keer in het zonnetje gezet moet worden en in aanmerking komt voor de Westfrieslandprijs 2021.

Op de oorkonde die bij de toekenning van deze prijs hoort, staat het volgende:

Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft besloten de Westfrieslandprijs 2021 toe te kennen aan

Peter Swart

Door zijn grote betrokkenheid en inzet weet hij een breed publiek te interesseren voor de historie van Medemblik en Westfriesland. Zijn specialiteit is de Westfriese maritieme geschiedschrijving met als hoogtepunt de ontdekking in 2016 van het fregat Huis te Warmelo in de Finse Golf.

Berkhout, 4 september 2021

J. Smit
Voorzitter

J. Wittink
Secretaris


Ook overhandigt hij de bij de prijs behorende cheque van € 1.000,--.

Peter Swart geeft aan het een enorme eer te vinden deze prijs te mogen ontvangen. Het is een bijzonder onderzoek. Wat hij doet heeft te maken met archeologie maar is toch voornamelijk een archief onderzoek. Hij duikt niet naar het wrak, maar in het archief. Hij wil met name Michiel Bartels noemen die hem als duwer van het project helpt. Hij bedankt het Genootschap voor de aan hem toegekende prijs.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Bij het secretariaat is de vraag binnengekomen of het mogelijk is om iedereen die 50 jaar lid is ter gelegenheid daarvan een aardigheidje te sturen.
Dat is helaas niet mogelijk, omdat onze ledenadministratie van veel leden geen gegevens over het jaar van aanmelding bevat. Juist van hen die al lang lid zijn ontbreken de gegevens.
De secretaris geeft aan dat er geen andere ingekomen stukken zijn voor deze vergadering.

4. Goedkeuring jaarverslag over 2020 opgenomen in West-Friesland Oud & Nieuw 88
Het jaarverslag van onze secretaris staat op de bladzijden 188 en 189 van het jaarboek 2021.
De voorzitter vraagt of er iemand is die naar aanleiding van dit verslag iets wil vragen of zeggen. Dat is niet het geval. Met het verslag wordt ingestemd.
De voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van dit verslag.

5. Verslag van de rekeningcommissie over 2020
Van deze commissie kregen wij het volgende verslag:

“Hierbij verklaren, als lid van de kascommissie van het Westfries Genootschap, de heer J.G. Vriend en mevrouw T. Buysman, dat zij op 5 augustus 2021 de jaarstukken van het Westfries Genootschap over 2020 hebben gecontroleerd en akkoord bevonden.
Hiermee dechargeren zij het bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 2020.”


De voorzitter bedankt mevrouw Trude Buysman en de heer Jan Vriend voor hun werk.

6. Goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2020, opgenomen in West-Friesland Oud & Nieuw 88
De balans per 31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 zijn in verkorte vorm afgedrukt op blz. 190 en 191 van het jaarboek 2021.
De voorzitter vraagt of hier nog vragen over zijn. Dat is niet het geval.
Hij vraagt aan de leden, gelet op de verklaring van de rekeningcommissie, de jaarrekening 2020 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het tot en met 2020 gevoerde beleid. Hier wordt mee ingestemd.

Hij maakt van de gelegenheid gebruik om onze penningmeester Nico Braak te bedanken voor zijn vele werk in het afgelopen jaar.

7. Benoeming rekeningcommissie 2021
Jaarlijks treedt een van de beide leden van de rekeningcommissie af. Vanwege de bijzondere omstandigheden is dat in 2020 niet gebeurd. Dit jaar treedt de heer Jan Vriend af. Hij wordt bedankt voor zijn werk in de afgelopen drie jaren.
Mevrouw Trude Buysman is bereid nog een jaar door te gaan.
Het bestuur stelt voor om in de plaats van Jan Vriend te benoemen Henk Kok uit Schagen. De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

8. Verkiezing bestuursleden
De bestuursleden Nan Beers en Petra Tromp zijn statutair aftredend. Zij stellen zich beiden herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen. Er zijn bij het bestuur geen tegenkandidaten aangemeld.

De aanwezige leden gaan akkoord met de herbenoeming van Nan Beers en Petra Tromp.

De voorzitter mag namens beide net herkozen bestuursleden de leden bedanken voor het in hen gestelde vertrouwen.

9. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt door de leden.

10. Sluiting
De voorzitter sluit het officiële gedeelte van de vergadering.
Hij bedankt de leden voor hun komst en inbreng.

Hij geeft aan dat na de vergadering geluisterd kan worden naar verhalen van Gijs Otten en daarna is er nog een drankje en een hapje.