De Westfriezendag, die dit jaar gehouden werd in de Berkhouter kerk, was heel anders van opzet dan de Westfriezendagen van andere jaren. Door de nog steeds geldende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus was het programma korter dan anders en beperkt tot het houden van de Algemene Ledenvergadering. De gebruikelijke activiteiten bestaande uit een gezamenlijke lunch, excursies, een borrel na terugkomst van de excursies en een diner konden deze keer niet doorgaan. Toch was er dit jaar al weer mogelijk dan vorig jaar. In 2020 was er in het geheel geen ledenbijeenkomst en zijn de leden schriftelijk geraadpleegd over een aantal bestuursvoorstellen.

Voorzitter Jan Smit verwelkomt enkele leden bij de ingang van de Berkhouter kerk.Voorzitter Jan Smit verwelkomt enkele leden bij de ingang van de Berkhouter kerk.

De ontvangst

De leden en genodigden (bij elkaar ongeveer 65 mensen) werden bij de ingang begroet door voorzitter Jan Smit. In de kerk werden koffie, thee en petitfour gepresenteerd. Op het scherm in de kerk werd een door bestuurslid Netty Zander vervaardigde fotopresentatie met opnamen van Westfriesland en activiteiten van het Westfries Genootschap vertoond.

Burgemeester Bonsen van de gemeente Koggenland spreekt de leden toe.Burgemeester Bonsen van de gemeente Koggenland spreekt de leden toe. Naast haar van links naar rechts secretaris Jan Wittink en voorzitter Jan Smit. (Foto Corrie Bos)

Het begin van de vergadering

Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Smit, kreeg burgemeester Monique Bonsen van de gemeente Koggenland het woord. Zij was blij met de uitnodiging en verheugd dat zij na een lange periode van veel verplicht binnen werken als gevolg van de coronacrisis een echte activiteit kon bezoeken. Zij verwelkomde de aanwezigen in haar gemeente en sprak haar waardering uit voor de inzet van het Westfries Genootschap en de vele vrijwilligers voor het behoud van het regionale cultureel erfgoed. Jan Smit bedankte de burgemeester met een doosje bonbons en een Westfries kwartetspel. De burgemeester is vanaf september 2020 werkzaam in de gemeente Koggenland en het kwartetspel kan haar volgens de voorzitter helpen om vertrouwd te raken met een aantal Westfriese begrippen en tradities.

Openingstoespraak

Nadat de burgemeester wegens andere verplichtingen de kerk had verlaten, hield de voorzitter in het Westfries zijn openingstoespraak. Hij begon met de aanwezigen te vragen een moment stilte in acht te nemen voor de leden die in de afgelopen twee verenigingsjaren overleden waren. Tot de overledenen behoren ook de ereleden Dirk Schuitemaker en Joop van Diepen. Hierna stelde de voorzitter de aanwezige bestuursleden en secretariaatsmedewerker Corina Schagen-van Willegen voor aan de leden.

De voorzitter blikte terug op de afgelopen twee verenigingsjaren. Voor al het gewone maar belangrijke werk van de commissies en stichtingen en de Vereniging van Westfriese Monumentale Kerken verwees hij naar de jaarverslagen in het 87e en het 88e jaarboek West-Friesland Oud & Nieuw.

Apart noemde hij de activiteiten van Stichting Westfriese Molens. Dit omdat deze stichting zowel in 2018 als in 2020 mede dankzij de stemmen van de leden van het Westfries Genootschap de Bankgiro Loterij Molenprijs heeft gewonnen. De eerste keer voor het weer maalvaardig maken van molen De Lastdrager in Hoogwoud en de tweede keer voor de wederopbouw van de verbrande molen Ceres in Bovenkarspel. Het eerste project is afgerond en het tweede verloopt naar wens. Daarnaast doet de stichting veel aan het onderhoud van haar molenbestand.

Ook bedankt de voorzitter de bestuursleden van de per 31 december 2020 opgeheven Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland voor hun inzet voor het Westfriese landschap. Voor vraagstukken met betrekking tot het landschap en ruimtelijke ordening kan het Westfries Genootschap in het vervolg een beroep doen op Erfgoedvereniging Heemschut, een organisatie waarmee al eerder is samengewerkt, toen in het kader van de actie ‘Red de Stolp’.

Het bestuur van het Westfries Genootschap heeft alle gemeenten in Westfriesland gewezen op het belang van een goed erfgoedbeleid dat voldoet aan de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Omdat sommige gemeenten kampen met een gebrek aan menskracht is geadviseerd om de mogelijkheden van samenwerking tussen verschillende gemeenten te onderzoeken.

Met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn afspraken gemaakt over het monument op de dijk tussen Scharwoude en Schardam. Dit monument is in 1975 op initiatief van het Westfries Genootschap tot stand gekomen. Het herinnert aan de grote dijkdoorbraak op die plaats in 1675. Omdat niet duidelijk was wie de eigenaar van het monument is, is nu overeengekomen dat het hoogheemraadschap eigenaar is en verantwoordelijk voor het onderhoud aan het monument en de bijbehorende objecten.

 

Aan het eind van zijn toespraak wees de voorzitter op de Najaarsstreekmiddag op zaterdag 13 november 2021 in De Vriendschap in 't Veld. Hij hoopte dat veel leden naar deze bijeenkomst zullen komen.

Een overzicht van de zaal.Een overzicht van de zaal. (Foto Corina Schagen-van Willegen)

Het vervolg van de vergadering

Na de benoeming van de notulencommissie volgden de prijsuitreikingen en daarna de overige agendapunten. Naar aanleiding van een bij het secretariaat binnengekomen vraag werd meegedeeld dat het niet mogelijk is om leden die al 50 jaar lid zijn een presentje te sturen. In de ledenadministratie ontbreekt van veel leden de datum van toetreding.

Het jaarverslag van de secretaris over 2020 werd goedgekeurd. Na het voorlezen van het verslag van de rekeningcommissie over 2020 volgden de goedkeuring van de rekening van de penningmeester over 2020, de benoeming van de rekeningcommissie voor 2021 en de herverkiezing van twee bestuursleden. Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt.

Bestuursverkiezingen

De bestuursleden Nan Beers en Petra Tromp waren volgens rooster aftredend en werden herkozen. De voorzitter bedankte namens hen de leden voor het in hen gestelde vertrouwen.

Uitreiking van de prijs van de verkiezing voor het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland.Uitreiking van de prijs van de verkiezing voor het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland. Van links naar rechts Monique en Rob Wouters van Oogcentrum Noordholland en voorzitter Jan Smit. (Foto Petra Tromp)

Verkiezing van het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Dit jaar organiseerde het Westfries Genootschap de verkiezing van het mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland. Het betrof nieuwe bedrijfsgebouwen en bedrijfsgebouwen die gerestaureerd of ingrijpend verbouwd zijn. Nieuwbouw of restauratie moest in de afgelopen 10 jaar gebeurd zijn.

Als winnaar met 37,2 % van de stemmen kwam uit de bus Oogcentrum Noordholland aan de Gildestraat 10 in Heerhugowaard. De prijs, bestaande uit een oorkonde en een zilveren speld vervaardigd door bestuurslid Anneke Helder, werd door de voorzitter overhandigd aan Rob en Monique Wouters.

Veel belangstelling van fotografen voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2021 aan Peter Swart.Veel belangstelling van fotografen voor de uitreiking van de Westfrieslandprijs 2021 aan Peter Swart. (Foto Petra Tromp)

De Westfrieslandprijs

Op voordracht van de daarvoor bestaande adviescommissie van drie personen heeft het dagelijks bestuur besloten de Westfrieslandprijs 2021 toe te kennen aan een kandidaat in de categorie scheepsarcheologie. De voorzitter mocht de prijs overhandigen aan oud-Medemblikker Peter Swart, nu woonachtig in Hoorn. Door zijn grote betrokkenheid en inzet weet hij een breed publiek te interesseren voor de historie van Medemblik en Westfriesland. Zijn specialiteit is de Westfriese maritieme geschiedschrijving met als hoogtepunt de ontdekking in 2016 van het fregat Huis te Warmelo in de Finse Golf. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van € 1.000.

Gijs Otten vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Bakkerij Otten.Gijs Otten vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Bakkerij Otten. (Foto Corina Schagen-van Willegen)

Verhalen van Gijs Otten

Na het officiële gedeelte van de ochtend volgde een optreden van Gijs Otten. Hij vertelde over de ontstaansgeschiedenis van Bakkerij Otten en hij vulde zijn verhaal aan met allerlei anekdotes. Bovendien had hij een aantal bakkerijattributen meegenomen.

Afsluiting

De ochtend werd afgesloten met een informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Diverse bakkerijattributen.Diverse bakkerijattributen. (Foto Corina Schagen-van Willegen)