Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Actueel » 2017

Verbetering Boezemkades van de Schermer

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft plannen ontwikkeld om de boezemkades van de droogmakerij de Schermer te versterken. Dit is noodzakelijk om ook in de toekomst de veiligheid van de bewoners te kunnen garanderen. De noordelijke dijk van de Schermer maakt deel uit van de Westfriese Omringdijk en is als zodanig provinciaal monument. Landelijk Schoon heeft als één van haar doelstellingen de ontwikkelingen aan de Omringdijk zorgvuldig te beoordelen in het bijzonder vanuit de cultuurhistorische waarden. In november 2016 is het “Ontwerp-projectplan Verbetering Boezemkade Schermer” bekend gemaakt en ter inzage gelegd. Landelijk Schoon heeft hierop gereageerd en haar zienswijze bij het Hoogheemraadschap kenbaar gemaakt.

Volgens Landelijk Schoon is er geen twijfel mogelijk dat de waterveiligheid van de bewoners voorop staat. Dit neemt niet weg dat er bij de uitwerking van de plannen rekening moet worden gehouden met de cultuurhistorische waarden die in de Schermer in ruime mate vertegenwoordigd zijn. Wij hebben dan ook gepleit voor het uitvoeren van een gedegen en onafhankelijk cultuurhistorisch onderzoek. Een dergelijk onderzoek vormt de basis voor de rol die het behoud en bewaken van de cultuurhistorie in de plannen kan spelen. We zijn ervan overtuigd dat de combinatie waterveiligheid en behoud cultuurhistorie in veel gevallen goed mogelijk is.


Strijkmolens langs de Westfriese Omringdijk bij Rustenburg (Noordschermerdijk). (Foto: Pieter van den Berge.)

Inmiddels hebben diverse belanghebbende erfgoedorganisaties de krachten gebundeld in wat genoemd wordt de Schermer Alliantie. Naast organisaties als de Schermer Molens, Heemschut en de Boerderijenstichting Noord-Holland is ook de Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland vertegenwoordigd.

Samenwerking binnen de alliantie heeft tot doel gebruik te maken van elkaars expertise, technische kennis te combineren met kennis over de cultuurhistorie, eisen t.a.v. waterveiligheid en behoud van cultuurhistorische waarden ineen te breien tot een geheel dat recht doet aan beiden. Dat vergt naast gedegen kennis op beide vakgebieden, ook souplesse in denken over de grenzen van het eigen vakgebied heen evenals een positieve instelling in het voorkomen van barrières die daardoor opgeworpen kunnen worden. Door een dergelijke brede visie komen oplossingen binnen bereik.

In de eerste bijeenkomst die HHNK, Provincie en erfgoedorganisaties gehad hebben is volop de goede wil gebleken er met elkaar iets van te maken. Ook van de gemeente Alkmaar - via het verstrekken van de benodigde omgevingsvergunning en de eisen die daaraan gesteld worden - wordt een dergelijke instelling verwacht.


Stolpboerderij in de Schermer langs de Westfriese Omringdijk (Noordschermerdijk). (Foto: Pieter van den Berge.)

Een stimulans is het dat de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) heeft aangegeven de aanpak en het overleg als een gidsproject te willen zien. Een mogelijk voorbeeld voor aanpak van de 1100 km dijk die in Noord-Holland nog op dijkversterking wacht.

Landelijk Schoon heeft eerder de nodige expertise opgedaan op het gebied van dijkverzwaringen en cultuurhistorie. De Zuiderdijk van Drechterland en de Westfriesedijk bij Winkel zijn daar voorbeelden van. We hebben deze kennis in de eerste bijeenkomst inmiddels ingebracht en zullen dat ook in het vervolg wanneer nodig blijven doen. Gebleken is dat deze ervaringen zinvol kunnen zijn in het streven naar een soepel verloop van het planproces en een zo goed mogelijk resultaat van dit Schermerproject waarbij waterveiligheid en cultuurhistorie optimaal tot hun recht komen.

De eerste contacten van de alliantie met de uitvoerende instanties zijn wat dit betreft hoopgevend.

Blokker, 6 maart 2017.


Kaart van de Schermer. (Foto: Pieter van den Berge.)

 


Hé, is dat Westfries?

721. Kalkedodders zijn kale, jonge vogeltjes, die nog maar korte tijd uit 't ei zijn.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.