Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Actueel » 2018

Zienswijze Landelijk Schoon op versterking Markermeerdijken

De Stichting voor Landelijk Schoon heeft eind januari 2018 bij het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland haar zienswijze gegeven op de ontwerpplannen voor de Versterking van de Markermeerdijken. De p lannen zijn opgesteld en worden uitgevoerd door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De provincie Noord-Holland moet de definitieve plannen goedkeuren en coördineert c.q verleent de benodigde vergunningen en de tervisielegging.
Het gaat om in totaal ruim 30 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam die in de periode 2018 - 2021 wordt versterkt.
De visie van Landelijk Schoon op de ontwerpplannen is hieronder integraal opgenomen.

Geacht College,

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om onze zienswijze te geven op de ontwerp-documenten betreffende de versterking van de Markermeerdijken en meer speciaal op het Ontwerp-projectplan Waterwet inclusief bijlagen en bijbehorende MER en de Ontwerp-omgevingsvergunning Wabo.

Gezien ons werkgebied beperken wij onze inhoudelijke opmerkingen tot het gedeelte van de Westfriese Omringdijk dat binnen het project valt, dus tussen het Visserseiland in Hoorn en de knik in de Omringdijk bij Lutje Schardam.

Wij stellen het op prijs dat iedereen die betrokken is bij of belangstelling heeft voor dit project aanzienlijk beter bij de voorbereiding is betrokken dan het geval is geweest bij de aanpak van de Zuiderdijk van Drechterland tussen Hoorn en Enkhuizen. Wij hopen dat die instelling ook tijdens de uitvoering behouden blijft.

In de stukken wordt een afspraak genoemd tussen het provinciaal bestuur en het hoogheemraadschap dat voor de dijken met een monumentale status de waterkerende functie prevaleert boven de monumentale status. Wij onderschrijven die stellingname. Wij gaan ervan uit dat vervolgens de gehanteerde technische uitgangspunten dermate reëel zijn dat zij een rigoureuze ingreep als nu wordt voorgesteld volledig rechtvaardigen. Wij hebben niet de kennis in huis om die uitgangspunten in twijfel te trekken. Met andere woorden: wij kunnen in principe instemmen met een forse aanpak, maar hebben nog wel enkele opmerkingen.

- De vooroeverdijk is een toe te juichen innovatie. Het oorspronkelijke dijklichaam blijft daarbij volledig bewaard. Wel wordt het karakter van de dijk fundamenteel aangetast door het ontbreken van groot water aan de buitenkant. Het is daarom dringend gewenst het tussenwater zo breed mogelijk te houden. Ter plaatse van het gemaal van de Westerkogge is die breedte in het plan teruggebracht tot een schamele 10 meter. Wij bepleiten met klem die breedte tenminste te verdubbelen.

- De onderwaterbodem op het tracé van het project is alleen aan de oppervlakte onderzocht. Het is, gezien de geschiedenis van de voormalige Zuiderzee, niet ondenkbaar dat er in de diepere lagen nog voorwerpen van archeologisch belang liggen. Terecht wordt in de stukken geconstateerd dat dergelijke voorwerpen onherstelbaar kunnen worden beschadigd door een bovenbelasting, dus zoals in dit project door de vooroeverdijk. Wij bepleiten dat daar alsnog verder onderzoek naar wordt gedaan.

- Een voorschrift uit de Omgevingsvergunning bepaalt dat, op plaatsen waar een as verschuiving plaats vindt, de oorspronkelijke dijkpalen worden teruggezet in de berm van de weg op de lijn van de voormalige kruin van de dijk. Dit met het argument om daarmee “het verhaal van de dijk door te vertellen”. Een passant over de weg snapt echt niet wat die rode paaltjes in de berm betekenen, tenzij hij/zij vooraf ergens kennis heeft kunnen nemen van “het verhaal”. Die kennis zou hem/haar kunnen worden aangeboden met informatieborden op en aan de dijk, bijvoorbeeld bij opgangen en bij bankjes e.d. al dan niet met verwijzing naar een website.

- In de stukken wordt opgemerkt dat de bestaande en te handhaven Omringdijk op termijn kan veranderen door veranderend gebruik en beheer en tevens dat er verzakkingen aan de buitenteen kunnen plaats vinden ten gevolge van een lagere waterstand in het tussenwater dan in het Markermeer. Wij gaan ervan uit dat de Omringdijk een provinciaal monument in beheer bij het hoogheemraadschap blijft en als zodanig in stand wordt gehouden. Ter meerdere zekerheid hiervoor zou de dijk als slaperdijk kunnen worden opgenomen in de Legger der Waterkeringen.

Met vriendelijke groet,

Stichting voor Landelijk Schoon Westfriesland

Mw. M. Peetoom-Slooves, voorzitter.
Drs. P.L. van den Berge, secretaris.

 


Hé, is dat Westfries?

378. Moeder is meestal de hele morgen in de keuken aan 't steuren (koken) en aan 't stùdderen (werken en eten bereiden). Ze bestùddert (bestuurt, beheert) trouwens haar hele huishouden goed.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.