Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Archivering Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Van agrarische bedrijfswoning naar plattelandswoning

Op de Westfriezendag in september van dit jaar is aan het Westfries Genootschap c.q. de Stichting voor Landelijk Schoon gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van de problematiek van de vrijkomende agrarische bedrijfswoningen. Het gaat er kort gezegd om dat de agrariër die zijn bedrijf beëindigt graag op zijn boerderij wil blijven wonen dan wel deze voor een reële prijs wil verkopen aan mensen die op het platteland willen wonen. Dit vormt momenteel een probleem want de bedrijfswoning/boerderij wordt dan een gewone woning en dat mag niet volgens de huidige Wet Milieubeheer. De kans bestaat daardoor dat (karakteristieke) boerderijen leeg komen te staan en verpauperen.

CDA tweede kamerlid van Heugten heeft hiervoor een oplossing bedacht en vastgelegd in de initiatiefnota “Beter wonen op het platteland” (d.d. augustus 2009). Kern daarvan is dat de (voormalige) agrarische bedrijfswoning wordt aangewezen als “plattelandswoning”. Landelijk Schoon vindt dit een prima zaak. Wel moeten gemeenten ervoor zorgen dat een accurate vertaling naar de bestemmingsplannen plaatsvindt. Op deze manier wordt voorkomen dat er problemen ontstaan over hinder door agrarische activiteiten in de omgeving van de “plattelandswoning” en wordt tevens voorkomen dat agrarische ondernemers in hun bedrijfsvoering belemmerd. Bovendien kan de agrariër op z'n boerderij blijven wonen als hij dat wil of deze (later) voor de reële prijs verkopen. Landelijk Schoon vindt het bovendien gunstig dat zo wordt voorkomen dat in het buitengebied naast de voormalige bedrijfswoning, nieuwe woningen worden gerealiseerd die de openheid van het landschap aantasten.

Het initiatiefvoorstel heeft in oktober en november van dit jaar brede steun gekregen van ondermeer het Kabinet en de Tweede Kamer. Bij de behandeling in de Tweede Kamer eind november is besloten dat minister Cramer van Vrom (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) het initiatiefvoorstel van Heugten zal uitwerken tot een wetsvoorstel dat vóór de zomer van 2010 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Landelijk Schoon volgt de inhoud van het wetsvoorstel en is er vooralsnog van overtuigd dat door de komende wetswijziging leegstand en verpaupering van voormalige boerderijen kan worden voorkomen.

 


Hé, is dat Westfries?

512. Ik ben zo meteen klaar met schrijven, dan mag je m'n potlood wel efkes (even, eventjes, effen) gebruiken, maar je mag 't niet weghelpen (zoek maken, 't mag niet zoek raken).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2020 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.