Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Jaarverslag 1976

Jaarverslag over 1976 van de Commissie voor Landelijk Schoon

In de samenstelling van de Commissie voor Landelijk Schoon deden zich in het verslagjaar 1976 de navolgende wijzigingen voor: de heer B. Slooten (Koedijk) moest wegens studieredenen bedanken, de heer W. J. Resoort (Alkmaar) werd tot lid benoemd. De commissie is vervolgens uitgebreid met de navolgende leden: P. L. v. d. Berge (Hoorn), A. Bouwens (Noord Scharwoude) en G. D. v. d. Heide (Andijk).

Bij de behandeling van de provinciale begroting 1977 in de Staten zijn bij het onderwerp 'Provinciale wegen' t.a.v. 't landschapsschoon vragen gesteld door het Statenlid J. J. Schilstra. Zijn vraag of als regel ook overleg wordt gepleegd met commissies als 'voor Landelijk Schoon' van het Historisch Genootschap is door G.S. positief beantwoord.
G.S. hebben dit antwoord in daden omgezet door onze commissie de 'Nota betreffende een wegverbinding tussen rijksweg 7 en Enkhuizen' toe te zenden met het verzoek om commentaar. Hoewel het ons voorkomt dat de aanleg van deze weg een aantasting van het landschap zal inhouden, is de meerderheid van onze commissie van oordeel dat deze aanleg niet te vermijden zal zijn en wel omdat de oost-west gerichte verkeersdruk te groot zal worden. De alternatieve oplossingen in de vorm van verbreding van bestaande wegen zijn nl. zowel landschappelijk als verkeerstechnisch minder aanvaardbaar dan de aanleg van een nieuwe weg.

De plannen tot reconstructie van de Zak van Hauwert houden in: aanleg van een riolering waardoor de weg over de kop moet met als mogelijkheid: verbreding van deze weg tot 4,5 m. Als gevolg hiervan zal het karakteristieke van deze fraaie polderweg aan waarde verliezen. Het Waterschap Westfriesland streeft naar de mening van de commissie naar een verantwoorde en in het dorpsbeeld passende oplossing. Op enkele punten in de weg zijn door ons wijzigingen in het tracé voorgesteld.

Het S.O.W. (afd. onderwijs en kultuur) heeft door tussenkomst onzerzijds de correspondenten benaderd met het verzoek mede te werken aan een aanvullende inventarisatie van belangrijke gebouwen die niet onder monumentenzorg vallen. Een redelijk aantal correspondenten heeft aan dit verzoek kunnen voldoen; het resultaat is doorgestuurd naar de Culturele Raad Noord-Holland omdat deze raad in provinciaal verband met een soortgelijke inventarisatie bezig is.

Het goedgekeurde vlekkenplan Grote Vliet (gemeenten Medemblik en Wervershoof) omvat een gebied van 230 ha, waarvan 72 ha met zomerhuisjes zal worden bebouwd. Gevreesd wordt voor een ingrijpende landschappelijke aantasting op een o.i. grote schaal en voor het overheersen van de verblijfsrecreatieve (profijtelijke) voorzieningen waardoor de andere funkties te weinig tot hun recht zullen komen. Deze vrees is kenbaar gemaakt aan G.S. en aan de gemeenten Medemblik en Wervershoof. Een vlekkenplan is evenwel een rechtsgeldig plan!

Gereageerd is op het Voorontwerp Streekplan Kop van Noord-Holland en Texel. G.S. is ervan in kennis gesteld dat de waarde van het open landschap in de Kop dermate groot is dat dit landschap, nationaal beoordeeld, in aanmerking komt voor de typering 'Agrarisch gebied met bijzondere landschappelijke waarde'.

Een poging om het Landbouwschap onder de aandacht te brengen dat het met de architectorale vormgeving van nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen als belangrijk onderdeel in het landschap veelal droevig is gesteld en het verzoek om bekwame architecten in te schakelen is aldus beantwoord: 'Uw verzoek te willen bevorderen dat bij het ontwerpen van agrarische bedrijfsgebouwen en woningen bekwame architecten worden ingeschakeld suggereert dat tot nu toe op dit gebied onbekwame architecten werkzaam zouden zijn'. Voorts wordt in de brief van het Landbouwschap gewezen op doelmatigheid en rendement van vaak zware investeringen die voorop moeten staan. Wij willen dat laatste niet ontkennen maar vinden de reactie van het Landbouwschap gefrustreerd.

Het Waterschap Westfriesland heeft de commissie op de hoogte gesteld van de plannen tot wegreconstructie van de Zuidermeer. Vanuit de invalshoek landschap zijn o.i. geen bezwaren aan te voeren. De commissie heeft haar waardering uitgesproken voor de zorgvuldige wijze waarop de voorgestelde wegreconstructie is voorbereid. De commissie heeft tevens bemerkt dat de P.P.D. deze wegreconstructie positief maar wel kritisch heeft benaderd.

J. J. Visman

 


Hé, is dat Westfries?

403. Joos (mensen), komen jullie te konkelen (schaften, te ± 10 uur in de voormiddag 'n rustpauze onder 't werk, waarin 'n kop koffie door de baas wordt aangeboden).
Opm.: 'Konkelen' is wel Ned. maar betekent dan knoeien, knoeierijen plegen, kuipen, intrigeren, kwaadspreken, bv.: Door konkelen achter onze rug hebben ze ons die mooie betrekking afgesnoept.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.