Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Jaarverslag 1977

Jaarverslag over 1977 van de Commissie voor Landelijk Schoon

Een protest, in 1977 door de Commissie voor landelijk schoon bij Ged. Staten ingediend tegen een door de gemeenteraad van Warmenhuizen genomen besluit tot het inrichten van een 'lantarenpalenlandschap' op de Westfriesche Omringdijk - dit terwille van de zogeheten verkeersveiligheid - heeft één van onze leden bewogen in de pen te klimmen.
Hij schreef een aantal behartenswaardige dingen: „In mijn werk word ik dagelijks geconfronteerd met de ruilverkaveling met haar tekentafelprofielen; met verbreding van wegen ten koste van sloten en bomen omwille van een schijnveiligheid; met de roep om verhoogde trottoirs in dorpen en oude binnensteden, tekenen van schaalvergroting en monocultuur. In de Hoornse binnenstad werden onlangs nieuwe lantaarnpalen geplaatst. De oude voldeden kennelijk niet meer aan de huidige eisen. De nieuwe zijn hoger, glimmender, effectiever. De nieuwe masten werden naast de oude geplaatst: met de bedoeling die laatste snel weg te halen. Juist die twee masten naast elkaar, oud en nieuw, gaven een aardig beeld van een nieuwe schaal, welke de oude stad wordt binnen gehaald. De prenten van Jörg Muller (de bulldozer schuift verder) leren ons, wat betreft de sluipende verandering waarmee landschap of stad wordt geconfronteerd, erg goed de les! Terug naar de Omringdijk. Het begint met lantaarnpalen om de zoveel meter, de sterkste bochten worden 'genormaliseerd' en nog weer later vindt niemand de dijk meer karakteristiek en wordt ze 'vogelvrij' verklaard.”
Hij beëindigt zijn brief met het aanreiken van enkele konkrete punten. „Voorzichtigheid is geboden. Uit een oogpunt van verkeersveiligheid zijn veel meer oplossingen denkbaar, welke visueel minder afbreuk doen aan het karakter van de dijk. Ik ga er van uit, dat voertuigen die zich 's avonds op de dijk begeven verlichting voeren. Welnu: ik dacht dat 'katteogen' of reflectoren, bevestigd aan bestaande afrasteringen of nieuw te plaatsen paaltjes, meer dan afdoende zouden werken. Een andere goede mogelijkheid is het plaatsen van zgn. 'bulleyelampen' aan de afrasteringen in de sterke bochten op plm. 75 cm. hoogte. De dijk zal er visueel 'kaal' door blijven, terwijl een afdoende veiligheid gewaarborgd is.”

Het college van Ged. Staten heeft het door de gemeenteraad van Warmenhuizen gevoteerde krediet van ƒ 90.980,- terug gebracht tot ƒ 15.626,-. „Gezien het belang van het handhaven van de landschappelijke- en cultuurhistorische waarden van de Westfriesedijk zijn wij van oordeel dat de verlichting beperkt moet blijven tot die punten, waar deze strikt noodzakelijk is,” aldus Ged. Staten.

Een ander bezwaarschrift kon met medewerking van de Dienst Landinrichting worden opgelost. Dat bezwaar ging tegen plannen tot demping van een stukje Kromme Leek ter lengte van 200 tot 250 meter ten noorden van de Zwaagdijk, nabij Wognum. De Kromme Leek wordt op dat bewuste stuk niet gedempt. Dorpsraad en Milieuwerkgroep Schellinkhout hebben zich bezig gehouden met de kwestie 'Uitbreiding industrieterrein Hoorn 80 in oostelijke richting tot aan de Molentocht'. Onze commissie heeft zich uit landschappelijke overwegingen tegen die uitbreiding uitgesproken.

In mei hield de heer H. Janse, hoofd van de afd. onderzoek en documentatie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een interessante inleiding over 'Bouwen in het verleden'. Vele van onze correspondenten woonden die bijeenkomst bij.

De zorg voor een goede vormgeving van landbouwbedrijfsgebouwen bleef onze commissie bezig houden: ook na de teleurstellende reactie van het Landbouwschap. Een brief, gericht aan het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) leverde een reaktie op, waarin enerzijds tot uiting kwam dat er naar de mening van het IMAG voor bekwame vormgevers een belangrijke taak ligt op het gebied van het verhogen van de aesthetische kwaliteit van landbouwbedrijfsgebouwen, anderzijds blijft die vormgeving van dit produktiemiddel een lagere prioriteit houden, welke dan nog in grote mate wordt bepaald door de waarden, die de betrokken opdrachtgevers er aan hechten.

De reconstructie van de Zak van Hauwert is in de ijskast terecht gekomen. Een aantal omwonenden wenst geen deel voortuin voor dit doel af te staan aan het waterschap Westfriesland. Eigendomsoverdracht is slechts via minnelijk overleg mogelijk. Ged. Staten achten urgentie van de voorgenomen reconstructie namelijk niet aantoonbaar en hebben daarom besloten de gevraagde 'verklaring van geen bezwaar' niet af te geven.

In samenwerking met het waterschap Westfriesland heeft onze commissie mee mogen denken over een plan tot reconstructie van een stuk dorpsweg in de Zuidermeer. Ons is daarbij gebleken dat het waterschap, evenals de PPD, zich bij deze planning zeer zorgvuldig heeft opgesteld. Een nieuw idee over het verplaatsen van grote populieren is hier bijvoorbeeld gerealiseerd: ondanks de hieraan verbonden hogere kosten.

De heer Kobes vertegenwoordigde onze commissie in de Welstandscommissie West-Friesland. Enkele leden waren actief betrokken bij het adviseren van bepaalde projekten in ons Westfriese cultuurgebied. Hierbij kunnen o.m. worden genoemd de restauratie van een boerderij in Drsem en in Hoogwoud, het reconstructieplan voor de ophaalbrug in Rustenburg, de restauratie van een klokgevel van een boerderij in de Oudijk (Westwoud).

De commissie mocht in 1977 financiële steun ontvangen van het ministerie van CRM.

J. J. Visman

 


Hé, is dat Westfries?

632. Ik verskeurde (scheurde) m'n nieuwe mantel aan 'n spijker, ik was er beloord van (kapot, erg teleurgesteld).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.