Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Jaarverslag 2009

Jaarverslag Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland 2009

Medio maart 2009 is door de provincie Noord-Holland de aftrap gegeven voor het Uitvoeringsprogramma voor de Omringdijk, een meerjarenprogramma voor een duurzame ontwikkeling van de Westfriese Omringdijk als landschappelijk monument en cultuur-toeristische bestemming. Landelijk Schoon heeft hierbij acte de presence gegeven en haar wensen kenbaar gemaakt evenals op alle overige in 2009 door de provincie georganiseerde bijeenkomsten over de Westfriese Omringdijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft eind 2009 besloten de Noordse Steen niet te herplaatsen als dijkbekleding op 2 dijkvakken van de Zuiderdijk in de gemeente Drechterland. Het financiële aspect woog hierbij het zwaarste: het is gewoon te duur. De Zuiderdijk is onderdeel van de Westfriese Omringdijk, een provinciaal monument. Landelijk Schoon vindt het besluit zeer teleurstellend. Met name Dik de Waal uit Venhuizen heeft zich tot het uiterste verzet tegen dit besluit van G.S. Hij heeft hierover een uitgebreide argumentatie op schrift gesteld. Gedeputeerde Staten heeft toegezegd lering te trekken uit de opgedane ervaringen en met name wat er allemaal misging. Bij de komende dijkverzwaring ten zuiden van Hoorn zal er meer aandacht zijn voor de cultuurhistorische aspecten en wordt er zorgvuldiger omgegaan met de archeologische waarden.

De voorbereidingen voor de verzwaring dijk Hoorn - Edam zijn inmiddels van start gegaan. Van Hoorn tot Floriskoog gaat het om de Westfriese Omringdijk; reden om ook hierbij betrokken te zijn. In een informatiebijeenkomst van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een aantal oplossingsmogelijkheden aangegeven. Momenteel bestudeert Landelijk Schoon de detailkaarten om per sectie onze voorkeur te bepalen. Rond de zomer van 2010 zal het Hoogheemraadschap met haar voorkeurvarianten komen waarop vervolgens ingesproken gaat worden.

Onze inspanningen om samen met de Cultureel Erfgoed Noord-Holland tot een Plan van Aanpak voor een inventarisatie van landschapselementen te komen konden helaas om financiële redenen niet afgerond worden. Landelijk Schoon heeft onvoldoende eigen budget voor een dergelijk omvangrijk project. Momenteel proberen we via een meer bescheiden opzet toch de beoogde inventarisatie tot stand te brengen. In de loop van 2010 hopen we hiermee te starten.

De contacten met een aantal organisaties zijn aangehaald. Zo zijn met het bestuur van de Bond Heemschut en met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vertegenwoordigd door de heer Messchaert diverse onderwerpen besproken en ervaringen uitgewisseld.
Landelijk Schoon heeft deelgenomen aan een dagexcursie langs de kust van het IJsselmeer-Markermeer van de Milieufederatie Noord-Holland. Veel nuttige informatie over kansen, bedreigingen en dilemma's is opgedaan. Organisaties als HHNK, Vereniging Behoud IJsselmeer, Provincie Noord-Holland en Waddenvereniging hielden inleidingen op diverse plaatsen langs de kust.

Op de Westfriezendag 2009 is de secretaris van de Stichting Landelijk Schoon West-Friesland, Pieter van den Berge, benoemd tot lid van verdienste van het Westfries Genootschap. Pieter was verrast en erg ingenomen met deze benoeming. Mieke Peetoom zei namens de Stichting Landelijk Schoon blij en dankbaar te zijn maar vooral “apetrots”.

De molen van Schelllinkhout blijft een voortdurende bron van zorg. De werkzaamheden van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verlopen verre van smetteloos: (verdergaande) aantasting van de molenkolk, sloop van de oude sluis, scheuren in de muren van het gemaaltje en de vernieuwde sluis. Landelijk Schoon heeft dit aan het Hoogheemraadschap laten weten en pleit voor behoud van het totale ensemble van de Molen te Schellinkhout. Er zijn aanwijzingen dat de provincie zich hiervoor zal inzetten. De molen is eigendom van de Stichting de Westfriese Molens die de werkzaamheden dan ook nauwlettend volgt.

Landelijk Schoon heeft bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland de herkenbaarheid van de Westfiese Omringdijk aan de oostzijde van Hoorn onder de aandacht gebracht. Juist op het punt waar de Oosterpoort de markante toegang tot de stad vormt is de Omringdijk nauwelijks zichtbaar. Landelijk Schoon pleit voor het weer zichtbaar maken van de Westfriese Omringdijk waardoor dit provinciale monument voor het Westfriese landschap en de structuur van de stad Hoorn kan weer tot zijn recht kan komen.

De Westfrisiaweg blijft onze aandacht vragen. Met het Projectburo Westfrisiaweg is overleg gevoerd over het Beeldkwaliteitsplan met o.m. de tracés , rotondes, verlichting en onteigeningsprocedures.
Wij hebben het voorstel gedaan om de rotondes waar mogelijk tevens te benutten voor het plaatsen van de wapens van de oude gemeenten. Het zou o.i. aardig zijn om op deze manier iets van de bestuurlijke geschiedenis van de regio te laten voortleven. Verzocht is om dit idee in elk van de deelnemende gemeenten aan de orde stellen.

De Stichting Landelijk Schoon West-Friesland heeft bij de gemeente Opmeer geprotesteerd tegen de mogelijke onttrekking aan de openbaarheid van het “Kerkepad Aartswoud”. Eén van de doelstellingen van het beleid van de Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland is het zoveel mogelijk handhaven en “in ere herstellen” van openbare paden en in het bijzonder van kerkepaden.
Wij hopen dat onze opvatting tot het gewenste resultaat leidt.

Op de Westfriezendag in september van dit jaar is aan het Westfries Genootschap c.q. de Stichting voor Landelijk Schoon gevraagd een standpunt in te nemen ten aanzien van de problematiek van de vrijkomende agrarische bedrijfswoningen. Het gaat er kort gezegd om dat de agrariër die zijn bedrijf beëindigt graag op zijn boerderij wil blijven wonen dan wel deze voor een reële prijs wil verkopen aan mensen die op het platteland willen wonen. Dit vormt momenteel een probleem. Landelijk Schoon is van mening dat via de invoering van een aparte status als plattelandswoning in de Wet Milieubeheer het probleem opgelost kan worden.

Landelijk Schoon is betrokken bij de herinrichting van de Westfriese dijk bij Winkel. Sinds 2006 wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gewerkt aan de planvorming.
Eind 2009 is de lopende procedure is stopgezet vanwege te hoge risico's voor financiën en uitvoering. Onderzocht wordt momenteel op welke manier het project zo snel mogelijk doorgang kan vinden. Voor Landelijk Schoon staat voorop dat er universeel plan komt voor het verkeer op de monumentale Omringdijk met als uitgangspunten een maximum snelheid van 60 km per uur en verkeersluw waar mogelijk.

Landelijk Schoon stimuleert de variëteit en kwaliteit van agrarische gebouwen en erven. In dat kader hebben wij de provincie Noord-Holland gevraagd een zgn. ervenconsulent aan te stellen in navolging van de provincie Gelderland. Het gaat om een landschapsontwerper die initiatiefnemers gratis advies geeft over landschappelijke inpassing en beeldkwaliteit van het erf. De bedoeling is dat het raadplegen van de ervenconsulent niet dwingend wordt voorgeschreven maar wel wordt gepusht.

De gemeente Andijk heeft plannen in voorbereiding voor plaatsing van 3 windturbines op de productielocatie van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord nabij het Oosteinde. Aan de gemeente en diverse andere betrokken instanties is kenbaar gemaakt dat wij het realiseren van windturbines op deze locatie extra betreuren gelet op de ligging in de directe nabijheid van de Westfriese Omringdijk: juist in de gemeente Andijk is dit een landschappelijk monument bij uitstek door de unieke combinatie van hoogte, relatie met het water en de karakteristieke lintbebouwing.

De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland heeft haar zienswijze gegeven op de Ontwerp Structuurvisie Noord-Holland 2040. In dit belangrijke beleidsdocument wordt het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland voor de komende decennia vastgelegd.
De kritische kanttekeningen hebben o.m. betrekking op bedrijventerreinen, vrijkomende agrarische bedrijfswoningen, windturbines/ windmolenparken,woonlandschap De Kromme Leek en de opwaardering van de Westfrisiaweg. Als alles volgens de planning verloopt zal Provinciale Staten in de eerste helft van 2010 de definitieve structuurvisie vaststellen.

Culturele, historische en landschappelijke waarden bepalen in hoge mate de beleving van de ruimte en daarmee de ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland. Deze karakteristieken dienen in de ruimtelijke ordeningsopgaven een belangrijk uitgangspunt te zijn. De Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland baseert zich in hoofdzaak op behoud en ontwikkeling van deze waarden, wil dit ook in de toekomst bepleiten en maakt hierbij heldere keuzen vanuit het regionale perspectief van West-Friesland.

Pieter van den Berge

 


Hé, is dat Westfries?

523. Ik vond dat toneelstuk skoftig mooi (heel erg, buitengewoon).
Opm.: Dit woord is de laatste decennia in West-Friesland in omloop gekomen.

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.