Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Jaarverslag 2010

Jaarverslag Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland 2010

Na een aantal jaren afwezigheid is Cor Spijker uit Oostwoud heringetreden als bestuurslid van Landelijk Schoon én als penningmeester. Een functie die tot dan toe talrijke jaren nauwgezet door Wil Schagen is vervuld.
Koninginnedag 2010 was voor Landelijk Schoon een heugelijke dag omdat hun secretaris op die dag werd geridderd.

Momenteel wordt de verzwaring van het dijkgedeelte Hoorn-Edam voorbereid. We hebben ter plekke de mogelijke oplossingen verkend. Het voornemen bestaat over het hele traject vooroeverlanden aan te brengen c.q. aan te passen. Landelijk Schoon kan zich hierin vinden. Mochten andere oplossingen toch de voorkeur krijgen dan zullen we per traject suggesties voor de aanpak doen.

De inventarisatie van landschapselementen is om verschillende redenen geen begaanbare weg gebleken. Via andere ingangen wordt alsnog gepoogd deze inventarisatie van de grond te krijgen.

Het standpunt van Landelijk Schoon ten aanzien van bedrijventerreinen is altijd duidelijk geweest: een zorgvuldige planning van nieuwe bedrijfsterreinen op de langere termijn en op korte termijn vooral herstructurering van de bestaande. Dit dient regionaal te worden geregeld met daarin een belangrijke regierol voor de Provincie.
In het najaar van 2011 wordt door Landelijk Schoon een Symposium over Bedrijventerreinen gehouden.

Voor een aantal gemeenten zijn bestemmingsplannen beoordeeld zoals voor de gemeente Hoorn het Voorontwerp bestemmingsplan “Hoorn-van Aalstweggebied” en voor de gemeente Medemblik het Ontwerp bestemmingsplan Landelijk Gebied 2009.

Voor de periode 2010-2015 is ons Beleidsplan geactualiseerd en aangevuld.

Windenergie en de plaatsing van windturbines staat in toenemende mate ter discussie. Landelijk Schoon heeft haar visie meermalen en op de verschillende bestuurlijke niveaus kenbaar gemaakt. Met het vaststellen van het uitvoeringsprogramma “Wind op Land” is een nieuwe fase van voorbereiding en besluitvorming ingegaan. Landelijk Schoon betreurt het dat in het kader van de crisis- en herstelwet mogelijkheden worden gecreëerd om oude en inmiddels door gemeenten afgewezen plannen voor windturbines, alsnog te realiseren. Ons standpunt blijft: concentratie in grootschalige parken en, wat betreft Noord-Holland, alleen in de Wieringermeer en in zee.
De Provincie is naar onze mening momenteel teveel gefocust op windenergie: een uiterst beperkte opvatting van duurzaam energiebeleid. De aandacht moet verlegd worden naar research en financiële ondersteuning van andere en meer kansrijke bronnen van duurzame energie.

Een deel van de ringvaart van de Wijmerspolder bij Medemblik is gedempt. Doodzonde, ons streven is de oude structuurlijnen in het landschap te bewaren om zo de geschiedenis van het gebied zichtbaar te houden. Wegen, kaden en ringvaarten zijn in dit opzicht essentieel. Momenteel gaan we na hoe dit heeft kunnen gebeuren, welke procedure is gevolgd en welke afwegingen hebben plaatsgevonden.

In toenemende mate hebben we in ook in West-Friesland te maken met leegstand van boerderijen. Gemeenten hebben nog geen definitieve richtlijnen m.b.t. de herbestemming agrarisch onroerend goed. Zij kunnen naar believen c.q. autonoom handelen. Landelijk Schoon streeft naar meer uniformiteit en gaat daarbij uit van het wetsvoorstel “plattelandswoningen” dat momenteel wordt voorbereid.

In april 2010 is door het algemeen bestuur van het Westfries Genootschap voorgesteld om te komen tot een bouwhistorische inventarisatie. Landelijk Schoon ondersteunt dit voorstel van harte en zal via Wil Schagen haar inbreng leveren.

De archeologie in onze regio staat meer en meer in de belangstelling mede door de initiatieven van de heer Michiel Bartels, stadsarcheoloog van Hoorn en voorzitter van de Stichting Archeologie West-Friesland. Landelijk Schoon heeft met hem op een aantal raakvlakken (Omringdijk, Westfrisiaweg, monumenten) informatie uitgewisseld. Wanneer de bouwplannen van de gemeenten in West-Friesland voor het komende decennium worden gerealiseerd zal nog veel kostbaar landschap opgeofferd moeten worden. Dat geeft te denken vooral gelet op het feit dat West-Friesland over het algemeen niet het voortouw neemt waar het gaat om archeologie en landschap.

De juridische bescherming van de Omringdijk laat volgens Landelijk Schoon te wensen over. Via de status van monument worden de cultuurhistorische waarden van de dijk beschermd, in planologische zin echter niet. Er is een Beeldkwaliteitplan voor de Omringdijk maar ook dat biedt geen juridische (planologische) bescherming. Hetzelfde geldt voor de Provinciale Leidraad Landschap en Cultuurhistorie. Deze leidraad wordt gebruikt bij beoordeling van ontheffingsaanvragen voor ruimtelijke plannen buiten bestaand bebouwd gebied maar ook de leidraad heeft geen juridische status. Bestemmingsplannen hebben dat wel maar de effectiviteit daarvan is afhankelijk van welke uitgangspunten uit het beeldkwaliteitplan en leidraad hierin worden opgenomen.
Landelijk Schoon is voorstander van een verdergaande regierol van de provincie in het toepassen en handhaven van de kwaliteiten van de Omringdijk. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zou als wegbeheerder meer aandacht moeten besteden aan het tegengaan van de “verrommeling” van de wegen op de dijk.

Er zijn plannen voor de bouw van een huis met grote veestal aan de Veldhuizerweg in Oostwoud. Landelijk Schoon heeft zich hiertegen gekant vanwege de bedreiging van de openheid van het landschap en het doorzicht naar het Egboetswater. Het bestemmingsplan Buitengebied is recent herzien en laat o.i. voor een huis met stal in dit gebied geen ruimte. Toch dreigt “de politiek” hiervoor toestemming te willen geven.

Landelijk Schoon is betrokken bij de Gebiedsverkenning Noord-Holland Noord als onderdeel van het Deltaprogramma IJsselmeergebied. In eerste instanties gaat het om het in kaart brengen van de kansen en knelpunten en mogelijke maatregelen bij verschillende peilvarianten voor het IJsselmeer voor de aan het IJsselmeer grenzende gebieden.
Begin 2010 zijn de gebiedsverkenningen afgerond en is de fase van het zoeken naar voorkeursstrategieën voor het peilbeheer van het IJsselmeergebied gestart. Deze moet in de jaren 2012-2014 leiden tot de keuze van een voorkeursstrategie voor de korte termijn (tot 2035) en een strategie voor de lange termijn (2100).

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voornemens in totaal 19 molens af te stoten. In een ingezonden brief in het NHD heeft Volkert Nobel zich hiertegen verzet. Landelijk Schoon staat volledig achter de inhoud van deze brief en is bang voor verpaupering van deze markante punten in het landschap. Het zou goed zijn wanneer er een protest kwam gedragen door alle geledingen van het Westfries Genootschap. Landelijk Schoon zet zich hiervoor in. Er gloort inmiddels licht aan de horizon: Landschap Noord-Holland heeft bekend gemaakt geïnteresseerd te zijn in de overname van de 19 molens en onderzoekt de mogelijkheden daartoe.

Pieter van den Berge

 


Hé, is dat Westfries?

666. Toen buurvrouw hoorde, dat ze 'n prijsje had gewonnen in de staatsloterij, was ze helemaal onthikt (opgetogen, zichtbaar blij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2022 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.