Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Jaarverslag 2011

Jaarverslag Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland 2011

Het verslagjaar 2011 stond voor een niet onbelangrijk deel in het teken van ons jubileumsymposium “Het Westfriese Landschap, kansen en bedreigingen”. Landelijk Schoon bestond 85 jaar, voldoende reden om extra aandacht te besteden aan het landschap en de noodzaak het landschappelijke aspect in de afweging van de diverse belangen nog eens te benadrukken.
Een aantal prominente sprekers belichtten het landschap vanuit verschillende invalshoeken: Mieke Peetoom (voorzitter van Landelijk Schoon), Carla Soonius (regionaal archeoloog West-Friesland), Willem Messchaert (bestuurslid Boerderijenstichting Noord-Holland), Jan Kuiper (directeur Landschap Noord-Holland) en Tjeerd Talsma (gedeputeerde Ruimtelijke Inrichting en Milieu provincie Noord-Holland). De sprekers stonden garant voor een evenwichtige maar kritische evaluatie van de landschappelijke ontwikkelingen in West-Friesland, het provinciaal ruimtelijk beleid en de rol die daarin thans wordt toegekend aan het landschap, de archeologie en de cultuurhistorie. Al met al kunnen we terugkijken op een uiterst geslaagd symposium gelet ook op de grote belangstelling vanuit de diverse (belangen-) groeperingen en de boeiende discussies.

Eerder heeft Landelijk Schoon aandacht besteed aan de dreigende leegstand en verpaupering van voormalige agrarische bedrijfswoningen. Wij zijn van mening dat de agrariër die zijn bedrijf beëindigt op zijn boerderij moet kunnen blijven wonen en/of deze voor een reële prijs moet kunnen verkopen. In dit verband goed nieuws want onlangs is het wetsvoorstel “Plattelandswoningen” aan de Tweede Kamer aangeboden met daarin een verruiming van de mogelijkheden voor bewoning door zowel agrariërs als niet-agrariërs zonder dat daardoor de bedrijfsvoering van nabijgelegen boerenbedrijven wordt belemmerd.

Het plan van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de herinrichting van de Westfriesedijk bij Winkel heeft ons danig beziggehouden.
De Westfriesedijk bij Winkel is een onderdeel van de Westfriese Omringdijk, een provinciaal monument dat door deze plannen onherstelbare schade zal oplopen.
De voornaamste bezwaren tegen de aantasting van de dijk zijn:
- de aanwijzing van het dijktracé bij Winkel tot gebiedsontsluitingsweg (G.O.B.) waardoor op grote delen, ook door zwaar verkeer, 80 km mag worden gereden.
- de verbreding van de weg op de dijk van 5.50m naar 6.40m plus nog een fietspad met bermen waardoor de totale breedte bijna 12m wordt.
- er is onvoldoende archeologisch onderzoek verricht voordat de diverse vergunningen zijn verleend.
- de voorwaarden voor het verlenen van een omgevingsvergunning zoals vastgelegd in de provinciale monumentenverordening zijn onvoldoende meegewogen.
Overigens staan wij voor het verkeersluw maken van de gehele monumentale Omringdijk, 126 km lang met een maximum snelheid van 60 km voor gemotoriseerd verkeer en waar nodig aanpassingen zo dat dit vrachtverkeer zal ontmoedigen.

Onze bezwaren zijn door het College van dijkgraaf en hoogheemraden afgewezen. Landelijk Schoon is echter in beroep gegaan bij de rechtbank in Alkmaar. Ook tegen de door de gemeente Hollands Kroon verleende Omgevingsvergunning heeft Landelijk Schoon bezwaar aangetekend. Op deze manier proberen we onze bijdrage te leveren aan het behoud van de unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van De Dijk.

Met het Kritisch Platform Windenergie De Zijpe (KPWZ) zijn contacten gelegd om gezamenlijk het windenergiebeleid van rijk, provincie en gemeenten kritisch te volgen. Het KPWZ benadert de locatie van windturbines voornamelijk vanuit de overlast voor bewoners en heeft inmiddels een aantal bewoneronderzoeken gedaan. Voor Landelijk Schoon ligt het accent op de benadering vanuit het landschap en de cultuurhistorie. Veel plannen in West-Friesland en aangrenzende regio's dreigen een nieuw leven te krijgen via de crisis- en herstelwet. Een opsteker is dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in haar coalitieakkoord 2011 - 2015 als uitgangspunt koos dat er géén windmolens op land bij mogen komen. Het College van G.S. zet in op innovatieve vormen van duurzame energie en richt daarvoor een zgn. “Energy Board” op. De praktijk moet uitwijzen of het bij deze vrome woorden blijft.
In 2012 zal veel duidelijk worden: het rijk komt met een structuurvisie Wind op Land en daaropvolgend de provincie met een provinciaal windplan.
Landelijk Schoon pleit al jaren voor een uitsterfbeleid voor bestaande windturbines, voor de plaatsing van nieuwe windturbines in hoofdzaak op de Noordzee en, last but not least, voor beleidsmatige- en financiële stimulering van andere vormen van duurzame energie en met name zonne-energie. De landschappelijke structuur van West-Friesland is te kleinschalig voor de (mega)turbines.

De voorgaande onderwerpen zijn wat uitgebreider beschreven. Maar er is meer waarvoor wij ons het afgelopen jubileumjaar hebben ingezet zoals de beoordeling van bestemmingsplannen, de standpuntbepaling ten aanzien van megastallen, ondersteuning van Dik de Waal met de herinrichting van de Zuiderdijk en wat daar allemaal misging, de Kromme Leek en de Westfrisiaweg, het behoud van het Rookerpad in Aartswoud als openbaar wandelpad, ondersteuning bij het samenstellen van een kaart van de Westfriese Omringdijk met wegenstelsel van rond 13e eeuw, het vaarrouteplan van het Recreatieschap Westfriesland.
Tot slot. Ook in 2012 gaan we onverminderd voort met het behartigen van de belangen van ons Westfriese landschap: al 85 jaar strijdbaar en betrokken!

Pieter van den Berge

 


Hé, is dat Westfries?

723. Ik hou niet van z'n konkelefóesies (smoesjes; overdreven beleefdheid, mooipraterij).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2021 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.