Westfries Genootschap
Landelijk Schoon
Westfries Genootschap Bibliotheek Bouwhistorie Creatief Westfries Geschiedschrijving Kap en Dek Landelijk Schoon Monumentale Kerken

Projector Reiscommissie Textieloverleg Vrienden Westfries Museum Westfriese Families Westfriese Molens

Facebook

Westfriese boeken te koop

    Zoeken:

Landelijk Schoon » Jaarverslag 2012

Jaarverslag Stichting voor Landelijk Schoon West-Friesland 2012

De plannen voor de reconstructie van de Westfriesedijk Winkel hebben ons in 2012 intensief bezig gehouden. Via de media hebben we u op de hoogte gehouden van onze pogingen om een onaanvaardbare aantasting van onze Westfriese Omringdijk te voorkomen. In 't Vierkant van oktober 2012 en op de website van het Westfries Genootschap/Landelijk Schoon kunt u dit uitgebreid nalezen. Daarom hier nog even in een notendop de essentie van de gang van zaken.
Het begon toen Landelijk Schoon haar zienswijze gaf op het projectplan voor de Herinrichting van de Westfriesedijk bij Winkel. Het antwoord van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was voor Landelijk Schoon uiterst onbevredigend. Reden om tegen het Projectplan beroep aan te tekenen. Daarnaast werd een bezwaarschrift ingediend tegen de door de gemeente Hollands Kroon verstrekte omgevingsvergunning en werd het advies van de provincie Noord-Holland, dat in het kader van de provinciale monumentenverordening was verstrekt, aangevochten.
Bij de Rechtbank in Alkmaar bleek ondermeer dat de omgevingsvergunning in strijd was met het vigerende bestemmingsplan en dat de provincie een onvoldoende gemotiveerd advies heeft verstrekt.
Vooral de strijdigheid met het bestemmingsplan veroorzaakte een forse vertraging van het planproces: de gemeente moet nu eerst het bestemmingsplan wijzigen en dat kost tijd.
Het wachten is nu daarop. Landelijk Schoon hoopt op een tijdig overleg met de gemeente Hollands Kroon, het Hoogheemraadschap en de provincie zodat onnodige vertraging kan worden voorkomen en de discussie op inhoudelijke gronden verder gevoerd kan worden.

In de tussentijd is door het Hoogheemraadschap voor bewoners en andere belanghebbenden een informatieavond over de Westfriesedijk in Winkel georganiseerd. Onze voorzitter heeft daar het standpunt van Landelijk Schoon toegelicht. Ook de Dorpsraad van Winkel is door ons nader geïnformeerd over het standpunt van Landelijk Schoon en de gang van zaken.

De plannen voor de dijkverzwaring tussen Hoorn en Amsterdam vorderen gestaag. Landelijk Schoon houdt de vinger aan de pols. Relevante informatie over uitgangspunten en vergunningen zijn bestudeerd.
Op informatiebijeenkomsten en via overleg met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie maken we onze visie kenbaar. Deze betreft vooral het eerste deel van de dijk vanaf Hoorn onderdeel van de Westfriese Omringdijk. De voorstellen voor de technische aanpassingen per sectie zijn voor ons aanleiding geweest een aantal kanttekeningen te plaatsen. We zullen deze verder toelichten in de workshops die in de eerste helft van 2013 worden georganiseerd.

De provincie Noord-Holland heeft Landelijk Schoon geïnformeerd over de plannen voor groot onderhoud en aanpassingen van de N239 (de weg van Niedorp naar Medemblik). We zijn daar erg blij mee: informatie en overleg in een vroegtijdig stadium voorkomt onnodig oponthoud in een latere fase van de planontwikkeling. We hebben suggesties gedaan voor aanpassingen in de voorlopige schetsen met een mogelijke afleiding van het verkeer naar de N242. De suggesties zijn inmiddels ingebracht in het planteam. De contacten worden gedurende het planproces voortgezet.

Landelijk Schoon heeft gereageerd op het rapport “Mooi Nederland, bedrijventerreinen in West-Friesland” van de Milieufederatie Noord-Holland. Het initiatief om de regionale samenwerking inzake bedrijventerreinen verder te stimuleren wordt door ons toegejuicht. In de nota ontbreekt onze visie dat bepaalde agrarische activiteiten (tulpen broeien,witloftrekken e.d.) verplicht op industrieterreinen zouden moeten plaatsvinden. Grote loodsen in het landelijk gebied hoeven niet meer gebouwd te worden wat een aanzienlijke bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied.

Een inbreiplan voor woningbouw in Haringhuizen werd door Landelijk Schoon positief beoordeeld. Het plan voorziet in een inpassing in de bestaande lintbebouwing. Hiervoor worden enkele loodsen geruimd. Op de vrijgekomen locatie wordt een aantal woningen gebouwd: een duidelijke verbetering van de dorpstructuur!

Pogingen om een deels vervallen oude stolp aan de Zuidermeerweg van de sloop te redden zijn helaas gestrand. Landelijk Schoon zag mogelijkheden voor restauratie van de beeldbepalende stolp en nieuwbouw van 2 woningen. Financiering en bouw in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling zijn onderzocht en haalbaar gebleken. Het uiteindelijke voorstel heeft het echter niet gehaald.

Eind 2012 is bij Provinciale Staten van Noord-Holland gereageerd op het ontwerp Beleidskader Wind op Land, de ontwerp wijziging Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie en de ontwerp wijziging Structuurvisie Noord-Holland 2040.
Opnieuw hebben we gepleit voor één grootschalig windpark in de Wieringermeer en het verder ontwikkelen van offshore parken. Op deze wijze kan het ontwikkelen van verspreid liggende groepjes windturbines worden voorkomen.
Voorts zijn wij voorstander van het scheppen van nieuwe kansen voor alternatieve vormen van energieopwekking zoals de nieuwe generaties zonnecollectoren, waterkracht, aardwarmte, biomassa en warmtekrachtkoppelingen. Het maatschappelijke draagvlak voor windenergie staat echter onder druk terwijl daarnaast de mogelijkheden van andere, hierboven genoemde vormen van duurzame energie, aanzienlijk zijn toegenomen. Daarom pleiten wij voor een herijking van de thans gehanteerde taakstellingen ondersteund door een subsidiebeleid gericht op een verdere ontwikkeling van andere vormen van duurzame energie dan windenergie.

Op het gebied van windenergie heeft Landelijk Schoon regelmatig overleg met het Kritisch Platform Ontwikkeling De Zijpe (KPOZ/de heer Dasselaar) en het Nationaal Kritisch Platform Windenergie (NKPW/de heer Jansen). De voor- en nadelen van windenergie en het locatiebeleid van windturbines worden regelmatig bediscussieerd. In het kader van de verkiezingen op 12 september 2012 is op initiatief van de NKPW de landelijke politiek benaderd met een kritische visie op windenergie en burgerschapsrechten. Landelijk Schoon en een groot aantal organisaties hebben deze visie (mede-) ondertekend.

De inpassing van bedrijfsgebouwen in het landschap vraagt regelmatig de aandacht. Op verschillende fronten zijn wij actief: bij bouwplannen, bestemmingsplannen en soms ook bij particuliere initiatieven. Waar mogelijk wijzen we de betrokkenen op de mogelijkheden het “leed”te verzachten door uitvoering, materiaal-, groen- en kleurgebruik te laten aansluiten op de natuurlijke kleuren van en in het landschap.

Samen met de Provincie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en de Stichting Stadsherstel is Landelijk Schoon pleitbezorger voor het behoud van het kadetjesland bij Twisk. Behoud van dit cultureel erfgoed is belangrijk voor de identiteit en het karakter van de gemeente. Het College van Medemblik wil eveneens investeren in dit aardkundige monument maar een meerderheid van de plaatselijke politiek bleek andere prioriteiten te hebben. Ingewikkelde plaatselijke structuren maakten dat invloed uitoefenen op lokaal niveau zinloos is. Via onze contacten op provinciaal niveau hebben wij (informeel) adhesie betuigd en de mogelijkheden van behoud nagegaan. Uiteindelijk kon mede door een financiële injectie vanuit de particuliere sector het kadetjesland gered worden.

Landelijk Schoon heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een initiatief van “Clinq” om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit van oostelijk West-Friesland. Clinq vindt haar wortels in de vastgoedsector c.q. projectontwikkeling en heeft zijn oorsprong bij een aantal ondernemers uit West-Friesland. Wij hebben afgezien van deelname aan dit project om principiële redenen. Landelijk Schoon is een onafhankelijke stichting. Het verlenen van medewerking aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen die geïnitieerd worden vanuit organisaties met een commercieel oogmerk (winst), strookt niet met dit principe.

Tot slot een greep uit de overige activiteiten in 2012.
In Lelystad werd een door het Genootschap Flevo georganiseerd symposium over “Werken aan het IJsselmeer” bijgewoond en waren we van de partij op de jaarlijkse contactdag van het Recreatieschap Westfriesland; dit jaar was het thema “Recre-aktief”.
Dik de Waal uit Venhuizen werkt aan een boek over de “Zuiderdijk”. Landelijk Schoon nam het redigeren van de tekst voor haar rekening.
Landelijk Schoon heeft met afschuw kennis genomen van de bouw van de windmolen De Ambtenaar in de Wieringermeer nabij Medemblik. Een toppunt van horizonvervuiling en aantasting van het aangezicht van de historische stadskern van Medemblik.

Pieter van den Berge

 


Hé, is dat Westfries?

176. Die auto gaat nog wel 'n tijdje mee. Die moet je niet wegskoiten (ver beneden de waarde van de hand doen).

Klik hier voor meer Westfriese woorden en uitdrukkingen.


© 1924-2023 Westfries Genootschap - Contact - Sitemap - Privacyverklaring

West-Friesland, een streek met karakter binnen de Omringdijk.